НПАОП 24.1-1.07-10Про затвердження правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

Розпорошувальні сушарки має бути оснащено попереджувальною і аварійною сигналізацією та блокуванням на випадок виникнення неполадок у роботі окремих вузлів (підвищення температури топкового газу до й після сушіння, перебої у подаванні пульпи).

Не допускається робота з несправними КВПіА.

1.37. Абсорбційні агрегати для фтористих газів повинні мати надійну систему зрошування, яка гарантує сталість показників абсорбційного процесу відповідно до регламенту, і забезпечення очищення викидів газів від фтористих сполук відповідно до санітарних норм.

1.38. Для обслуговування приводів мішалок екстракторів мають бути передбачені майданчики й сходи з поручнями.

1.39. У приміщеннях, де можливе виділення в робочу зону шкідливих і небезпечних (вибухопожежонебезпечних) пари, газів і пилу, має бути організовано систематичний контроль за їх концентрацією в повітрі робочої зони за допомогою газоаналізаторів та інших КВПіА.

1.40. Планове зупинення вакуум-фільтрів проводять лише після переробки всієї пульпи в напірному баку, звільнення фільтра від осаду і його промивання.

1.41. Апарати, в яких відбуваються процеси й реакції з виділенням шкідливих речовин, має бути обладнано кришками, які щільно закриваються, і місцевими відсмоктувачами для видалення водяної пари та газів. Гази з апаратів необхідно направляти в абсорбційну установку для очищення від шкідливих домішок.

1.42. Періодичне очищення вакуумкристалізаторів у виробництві борної кислоти треба виконувати промиванням гарячим розчином борної кислоти. Очищувати вакуумкристалізатори вручну не допускається.

1.43. Сушильні барабани, розпорошувальні сушарки й апарати БГС (барабанні гранулятори-сушарки) з метою уникнення розкладання в них продукту (внаслідок перевищення регламентованої температури, зазначеної в технологічному регламенті на конкретний процес, з можливим утворенням аміаку, фтористих газів або окисів азоту) має бути обладнано аварійною сигналізацією і запобіжним пристроєм, який автоматично припиняє подавання палива до топки.

1.44. Центрифуги повинні мати запобіжний кожух для захисту обертових частин та механічний пристрій гальмування, що дає змогу швидко й плавно припиняти обертання.

Кришку кожуха центрифуги має бути зблоковано з електричним приводом таким чином, щоб унеможливити вмикання центрифуги в роботу (запускання в рух барабана), коли кришку відкрито.

На видному місці корпусу центрифуги має бути надійно прикріплено табличку із зазначеною датою випуску, назвою заводу-виробника, максимально допустимою частотою обертання барабана (в обертах на хвилину), максимально допустимим значенням завантаження (у кілограмах) і мінімальною товщиною стінки барабана (у міліметрах).

Не допускається робота за несправного блокувального пристрою.

1.45. У збірниках і напірних баках, призначених для розчинів кремнійфтористоводневої кислоти, треба передбачати пристосування для перемішування осаду кремнійгелю без застосування ручної праці.

Збірники і напірні баки має бути обладнано пристроями, що запобігають переповненню ємностей (переливними пристроями).

1.46. Для відбирання проб під час проведення вхідного контролю сировини, проміжного конт-ролю на різних стадіях технологічних процесів та контролю готових продуктів на дослідження та випробовування мають бути пристосування, що забезпечують проведення відбирання й перенесення проб. Пробовідбірники для летючих, агресивних та отруйних речовин мають відповідати ГОСТ 6859-72 «Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия».

1.47. Розфасування фтористих солей треба проводити в приміщенні, ізольованому від приміщення їх подрібнення. Розфасування має бути механізованим, без виділення пилу і відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91.

1.48. Зберігати гідрат окису алюмінію необхідно в закритих опалюваних складах (приміщеннях) за температури, що не перевищує 5 °С.

1.49. Щоб уникнути саморозкладання під час зберігання й перевезення складних добрив, має бути унеможливлено їх контакт з нагрівальними приладами й відкритим вогнем.

1.50. Щоб уникнути проникнення в приміщення з каналізації вибухонебезпечних і шкідливих газів і пари, має бути передбачено гідравлічні затвори на каналізаційних зливах технологічних апа-ратів.

1.51. Усі засоби транспортування речовин, які виділяють пил або шкідливі гази, а також грохоти, має бути обладнано відсмоктувачами місцевої вентиляції з очищенням повітря від пилу й фтористих газів перед викиданням його в атмосферу.

1.52. Для працівників виробництв основної хімічної промисловості, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, згідно із затвердженим на підприємстві переліком робіт з підвищеною небезпекою відповідно до НПАОП 0.00-8.24-05 необхідно проводити спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці при застосуванні у виробництві рідкого й газоподібного аміаку, сірчаної, фосфорної, кремнійфтористоводневої і азотної кислот, аміачної селітри, плаву аміачної селітри.

VІI. Вимоги до влаштування та утримання території підприємства

1.1. Територія підприємства з виробництва продукції основної хімічної промисловості повинна відповідати затвердженій в установленому порядку проектній документації, Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404 (далі — ДСП 173-96), та цим Правилам.

1.2. Організація потоків вантажів має унеможливлювати перехрещення маршрутів або зустрічного руху сировини, тари, матеріалів, готової продукції та відходів виробництва.

1.3. Технологічні установки на відкритих майданчиках та виробничі будівлі з агрегатами, що виділяють в атмосферу шкідливі речовини, необхідно розташовувати з урахуванням рози вітрів з підвітряного боку.

Виробничі підприємства, що виділяють шкідливі речовини, має бути відділено від житлових районів санітарно-захисними зонами.

Для підприємств основної хімічної промисловості санітарно-захисна зона повинна відповідати вимогам ДСП-173-96.

1.4. Територія підприємства повинна відповідати санітарним вимогам до стічних вод, сонячного випромінювання, природного провітрювання, сталого рівня ґрунтових вод з урахуванням кліматичного районування.

1.5. Спосіб та місце прокладання кабелів і проводів на території підприємства — відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97 № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451 (далі — НПАОП 40.1-1.01-97), та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004).

1.6. Підземні резервуари, колодязі, люки, ями, канали має бути закрито міцними кришками нарівні з прилеглою територією, а під час виконання ремонтних робіт — огороджено. Незакритізаглиблення повинні мати огорожу заввишки не менше ніж 1,0 м.

1.7. Відкриті колодязі, заглиблені резервуари, інші тимчасові отвори має бути обов’язково огороджено бар’єром або поруччям по всьому периметру з відповідними знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», а також позначено: вдень — переносною триногою з відповідним знаком, а вночі, крім того,— ще й червоним ліхтарем. Працювати біля відчинених колодязів, відкритих заглиблених резервуарів, що не мають огорожі, не допускається.

1.8. Відкриті склади і майданчики для зберігання ЛЗР та ГР у тарі слід розташовувати в місцях, що мають нижчу позначку відносно прилеглих будівель. У разі неможливості виконання цієї вимоги повинні передбачатися додаткові заходи (земляне обвалування, негорюча суцільна стінка заввишки не менше ніж 0,5 м), що виключають можливість розливання ЛЗР та ГР під час аварії на територію підприємства.

1.9. Рух транспорту й працівників на території підприємства має відповідати вимогам Закону України «Про дорожній рух».

1.10. Мостові переходи, естакади та сходи на них, містки через трубопроводи, канави й траншеї повинні мати перила заввишки не менше ніж 1 м. Підходи до них мають бути вільні, з настанням темряви — освітлені.

1.11. Під’їзні та внутрішні дороги підприємств основної хімічної промисловості мають задовольняти вимоги ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування Частина ІІ. Будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31.10.2007 № 292, та СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт»,затверджених постановою Державного комітету СРСР з будівництва та інвестицій від 28.11.91 №18.

1.12. Територія підприємства повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, пожежного обладнання, входів до будівель і споруд.

1.13. Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати рух пожежних автомобілів, для чого в необхідних місцях потрібно обладнати зручні переїзди.

1.14. Переїзди та переходи через залізничні колії повинні мати суцільні настили на рівні головок рейок.

1.15. У разі розміщення поблизу будівель і споруд залізничних колій останні мають бути не ближче ніж 6 м від осі колії до виходів з будівель і споруд.

За неможливості виконання цієї вимоги біля виходів має бути встановлено запобіжні огорожі та сигнали, що попереджають працівників про рух залізничного транспорту.

1.16. Відстань від складованих вздовж залізничних колій матеріалів, деталей, виробів та інших вантажів до головки крайньої рейки має бути не менше ніж 2 м, якщо висота складеного вантажу менша ніж 1,2 м, та 2,5 м — якщо вона більша.

Матеріали, деталі, вироби та інші вантажі на території підприємства треба зберігати та розвантажувати на спеціально підготовлених для цього майданчиках. Захаращувати проїзди, проходи та безладно розкладати матеріали не допускається.

1.17. Для проведення навантажувально-розвантажувальних робіт із залізничних вагонів має бути влаштовано рампи та майданчики, зазвичай, на прямих та горизонтальних (без уклонів) відрізках колії.

1.18. Місця переходу та переїзду через внутрішньозаводські автомобільні та залізничні шляхи має бути позначено спеціальними покажчиками й оснащено необхідною огорожею і застережними знаками відповідно до законодавства.

1.19. Переїзди та переходи в місцях перехрещення залізничних колій треба охороняти або обладнувати сигналізацією для безпеки руху.

1.20. Територію підприємства треба утримувати в чистоті. У місцях виконання робіт, руху працівників та транспорту треба систематично прибирати сміття і відходи виробництва. У зимовий період ці місця треба очищувати від снігу та притрушувати піском, а в літній сухий період — зрошувати водою.

1.21. Сміття та відходи виробництва треба збирати в спеціальні контейнери, які розміщують у відведених місцях. У разі заповнення 2/3 об’єму контейнера та в кінці зміни контейнери треба регулярно очищувати від сміття, яке утилізують у пристосованих місцях чи вивозять з території підприємства у спеціально відведені місця.

1.22. На території підприємства не допускається влаштовувати звалища горючих відходів.

1.23. Майданчики для сміття мають бути не ближче ніж 25 м від виробничих і складських приміщень. Вони повинні мати тверде покриття. Розміри майданчика мають бути більшими на 1 м з усіх боків від основи збірників сміття.

1.24. Збірники сміття мають бути водонепроникні і мати щільні кришки.

VІІI. Вимоги до будівель та споруд

Глава 1 .Виробничі будівлі та приміщення

1.1. Розташовані на території підприємств з виробництва продукції основної хімічної промисловості виробничі будівлі мають відповідати затвердженій в установленому порядку проектній документації.

1.2. Нагляд за технічним станом і експлуатація виробничих будівель та споруд разом з інженерними комунікаціями повинні здійснюватись відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за№ 424/2864 (далі — НПАОП 45.2-4.01-98), та Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною працівід 27.11.97 № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863 (далі— НПАОП 45.2-1.01-98).

1.3. Будинки та споруди підприємства з виробництва продукції основної хімічної промисловості, склади ГР, сировини та готової продукції має бути обладнано засобами захисту від дії грозових розрядів, які встановлено ДСТУ 3680-98 (ГОСТ 30586-98) «Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Методи захисту» та ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEC 62305:2006, NEQ) «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

1.4. Небезпечні зони на території промислових майданчиків підприємств, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях має бути позначено знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76.

1.5. Виробничі будівлі та споруди має бути обладнано технічними засобами протипожежного захисту (установками пожежної сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу) та первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

1.6. Типи покриття підлог виробничих приміщень необхідно приймати залежно від виду та інтенсивності механічних, рідинних та теплових впливів з урахуванням вимог до влаштування підлог СНиП 2.03.13-88 «Полы», затверджених постановою Державного будівельного комітету СРСР від 16.05.88 № 82.

1.7. Підвальні приміщення можна використовувати під складські приміщення нехімічних речовин, якщо вони відповідають вимогам безпеки та пожежної безпеки. Виробнича діяльність у них не допускається.

1.8. Ступінь вогнестійкості будівель, визначений мінімальними межами вогнестійкості будівельних конструкцій, має бути наведено у проектній документації, затвердженій в установленому порядку.

1.9. У приміщеннях категорій А і Б повинно бути:

передбачено зовнішні огороджувальні конструкції, що є легкоскидними;

виконано підлоги з негорючих матеріалів, які під час ударів не дають іскор;

унеможливлено іскроутворення в конструкціях вікон та дверей;

передбачено протипожежні тамбури-шлюзи 1-го типу з постійним підпором повітря в місцях отворів у протипожежних перешкодах, що відокремлюють приміщення інших категорій.

1.10. Розташування приміщень категорій А і Б у підземних та на цокольних поверхах не допускається.

1.11. Кількість і розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їх конструктивні та планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації має бути наведено у проектній документації, затвердженій в установленому порядку.

Глава 2. Санітарно-побутові приміщення

2.1. Санітарно-побутові приміщення мають відповідати проектній документації, затвердженій в установленому порядку.

Під час улаштування санітарно-побутових приміщень потрібно враховувати чисельність працівників, режим праці, щільність розміщення робочих місць на підприємстві, санітарні особливості виробничих процесів.

2.2. В окремих випадках, якщо це не суперечить санітарно-гігієнічним, технологічним та протипожежним вимогам, допускається розташовувати допоміжні приміщення у виробничих будівлях, враховуючи вимоги СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 та введених в дію 01.01.87.

2.3. Якість води для господарсько-питних потреб та душових регламентовано Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01.07.2010 за № 452/17747 (ДСанПіН 2.2.4-171-10), та ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

IX. Вимоги безпеки під час експлуатації виробничого устаткування

Глава 1 .Загальні вимоги

1.1. Виробниче устаткування і оснащення підприємств з виробництв продукції основної хімічноїпромисловості повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывоопасность. Общие требования», СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», затверджених постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 07.05.84 № 72 та введених у дію 01.01.85, законодавства, експлуатаційної документації заводів-виробників і цих Правил.

1.2. Гідроприводи та мастильні системи устаткування мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.086-83 «ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации».

Система змащення механізмів, розташованих у небезпечних для працівників місцях, має бути автоматичною або дистанційною.

1.3. Пневмоприводи мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.001-85 «ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации».

1.4. У процесі проектування, будівництва, реконструкції вибухопожежонебезпечних технологічних систем, обладнання та трубопроводів, які під час експлуатації піддаються вібрації, треба передбачати заходи для її зменшення та унеможливлення аварійної руйнації обладнання й розгерметизації систем.

Допустимі рівні вібрації для окремих видів обладнання та його вузлів, деталей, методи та засоби контролю цих величин і засоби зниження її рівня мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» та ДСН 3.3.6.039-99 «Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39.

1.5. Вимоги до шумових характеристик мають відповідати ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» та ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ульт-развуку та інфразвуку», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37.

1.6. Вибираючи обладнання відповідно до вимог чинних НД та цих Правил, треба враховувати умови забезпечення мінімального рівня пожежовибухонебезпечності технологічних систем.

Вибираючи обладнання за показниками надійності та рівня пожежовибухозахищеності, треба враховувати категорії пожежовибухонебезпечності технологічних систем (об’єкта).

Не допускається експлуатація обладнання в разі невідповідності паспорта заводу-виробника вимогам проектних, технологічних, чинних НД та цих Правил.

1.7. Для основного технологічного обладнання встановлюють граничний технічний строк експлуатації (ресурс) з урахуванням конкретних умов роботи. Дані щодо ресурсу роботи має бути наведено в паспортах на обладнання.

1.8. Для трубопроводів та арматури проектна організація має встановити розрахунковий строк експлуатації, який має бути зазначено в проектній документації та паспорті на трубопровід.

1.9. Технічний стан запірної арматури трубопроводів має відповідати ГОСТ 12.2.063-81 «ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности» та ГОСТ 9544-75 «Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов».

1.10. Фланцеві з’єднання на трубопроводах для гарячих та лужних розчинів треба закривати захисними кожухами.

Не допускається фланцеві з’єднання трубопроводів замуровувати у стіни, перекриття або фундаменти.

1.11. Обертові і рухомі частини устаткування, привідних механізмів, двигунів має бути надійно огороджено відповідно до ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные» або розташовано так, щоб унеможливити травмування працівників.

1.12. Запобіжні клапани, які встановлено на апарати, що працюють під тиском, мають відповідати вимогам ГОСТ 12.2.085-2002 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохрани-тельные. Требования безопасности».

1.13. Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, яке відпрацювало встановлений ресурс, допускається за результатами експертного обстеження експертної організації за її висновками відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.

1.14. Виготовляти технологічне обладнання мають спеціалізовані підприємства.

Якість виготовленого технологічного обладнання та трубопроводів має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, паспортним даним та документу заводу-виробника, що засвідчує якість виготовлення.

1.15. Конструкція та надійність теплообмінних елементів технологічного обладнання мають унеможливити взаємне проникнення теплоносія та продукту, що нагрівається.

Вимоги до обладнання, виготовлення, надійності, порядок випробування, контролювання стану та експлуатації теплообмінних елементів визначено чинними НД.

1.16. Виробниче обладнання треба розміщувати раціонально, щоб його експлуатація, ремонт та обслуговування були зручними й безпечними, забезпечували неперервність технологічного процесу.

Експлуатувати устаткування, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам та технічним вимогам, не допускається.

Технічне обслуговування та ремонт обладнання треба виконувати відповідно до ГОСТ 28.001-83 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения».

1.17. Монтаж технологічного обладнання та трубопроводів проводять відповідно до вимог СНиП 3.05.05-84 та чинного законодавства.

1.18. Не допускається розташовувати технологічне обладнання вибухопожежонебезпечних виробництв:

Завантажити