НПАОП 10.0-1.01-10Про затвердження правил безпеки у вугільних шахтах

Форма 4

Облік підвищеної концентрації діоксиду вуглецю (вуглекислого газу)

Назва виробки
із вказівкою місця,
де виявлена підвищена концентрація

Дата та час виявлення підвищеної концентрації, годин, хв.

Дата та час здійснення

вимірів, годин, хв.

Результати вимірів

Час, протягом якого спостерігалася підвищена концентрація, годин

Причини появи підвищеної концентрації

Заходи, здійснені для ліквідації підвищеної концентрації

Підпис начальника дільниці ВТБ та начальника технологічної дільниці

Підпис головного інженера шахти

місце виміру

витрата повітря,
м3/хв

концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Додаток 8

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
контролю стану пилового режиму

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

продовження додатка 8

Частина І. Заходи щодо попередження вибухів вугільного пилу

Пласт

Виробка

Заходи

Нижня межа вибуховості пилу, г/м3

Норма осланцювання, % Місце контролю
(номер пікету
або відстань
від сполучення
з будь-якою виробкою)

Дата

Висновок
про пиловибухонебезпеку
виробки

Підпис особи, що проводила контроль

Вміст зовнішньої вологи
у вугільному дрібняку і пилу або негорючих речовин
у осланцьованому пилу
за даними ДАРС (ДВГРС), %

Зауваження головного інженера шахти

1

2

3

4

5

6

Частина ІІ. Заслони

Заслон № ________

Виробка

Переріз __________ м2

Тип заслону

Місце встановлення заслону (номер пікету, відстань від сполучення з будь-якою виробкою)

Дільниця, за якою закріплений заслон

Розрахункова кількість води або інертного пилу на заслон ___________ л (кг)

Місткість посудини або полиці _____________ л (кг)

Число посудин або полиць ________________ шт.

Дата

Стан заслону

Підпис особи,
що оглядала заслон

Розпорядження начальника дільниці ВТБ

Зауваження головного інженера шахти

встановлення заслону

огляду

1

2

3

4

5

6

Примітка. Біля кожного заслону закріплюється табличка такої форми:

Заслон № ________

Виробка _________________________________ переріз м2

Розрахункова кількість води або інертного пилу __________ л (кг)

Число посудин або полиць ________________ шт.

Місткість посудини або полиці ________________ л (кг)

Дата заливання або завантаження заслону

Дата огляду заслону

Підпис перевіряючого

Додаток 9

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Категорія шахти за газом

Відносна газоносність, м3/т

Початий _________________20__ року

Закінчений _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

продовження додатка 9

Розділ І. Режим роботи вентиляторів

Вентиляторна установка
_____________

1.Місце розташування вентиляторної установки

2.Тип вентилятора

3.Діаметр робочого колеса вентилятора м

4.Частота обертання робочого колеса вентилятора хв–1

5.Кут встановлення лопаток робочого колеса градус

6.Кут встановлення лопаток напрямного апарата градус

7.Складність провітрювання шахти — показник n пит.кВт·с/м 3

Дата

Подача
вентилятора, м3/хв

Тиск, даПа

Аеродинамічний опір, даПа·с2/м6 (к)*

Віза та розпорядження

головного
інженера
шахти

Підпис виконавця

1

2

3

4

5

6

продовження додатка 9

Розділ ІІ.Характеристика провітрювання
всієї вентиляційної мережі шахти та розподіл повітря у виробках
(графи 1–10 — перша сторінка розвороту журналу)

Форма 2

Дата виміру витрати та перевірки складу повітря

Вхідний струмінь

Вихідний струмінь

місце виміру витрати повітря

переріз виробки
в місці виміру, м2

швидкість повітряного струменя, м/с

витрата повітря, м3/хв

температура повітря за сухим термометром, °С;
відносна вологість, %

місце виміру витрати та перевірки складу повітря

переріз виробки
в місці виміру, м2

швидкість повітряного струменя, м/с

витрата
повітря, м3/хв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

продовження форми 2

(графи 11–17 — друга сторінка розвороту журналу)

Вихідний струмінь

Зауваження головного інженера шахти
або начальника дільниці ВТБ

вміст в повітрі, %

температура за сухим термометром, °С;

відносна вологість, %

СН4/Н2

СО2

О2

СО

Н2S/SO2

11

12

13

14

15

16

17

продовження додатка 9

Форма 3

Розділ ІІІ.Характеристика провітрювання тупикових виробок
(графи 1–8 — перша сторінка розвороту журналу)

Найменування виробки

Дата планових перевірок складу та вимірів витрати повітря

Площа поперечного перерізу виробки, м2

Довжина тупикової частини виробки, м

Кількість ВР, що одночасно витрачається, кг (у чисельнику — щодо вугілля, в знаменнику — щодо породи)

Витрата повітря, м3/хв

Дата перевірок складу повітря після підривних робіт

що надходить у привибійний простір виробки

що виходить
із вибою тупикової виробки

що надходить
до місця встановлення вентилятора місцевого провітрювання

1

2

3

4

5

6

7

8

продовження форми 3

(Графи 9–18 — друга сторінка розвороту журналу)

Подача вентилятора місцевого провітрювання, м3/хв

Вміст, %

Концентрація СО та оксиду азоту, перерахована
на умовний оксид вуглецю, %

Час провітрювання, після закінчення якого люди допускаються до вибоїв виробок після підривних
робіт, хв.

Зауваження головного інженера шахти та підпис начальника дільниці

СН4

СО2

О2

СО

NO2

оксиди азоту
(у перерахунку на NO2)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Додаток 10

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Форма

КНИГА
огляду підйомної установки

Підйом

Шахта

Гірниче підприємство, до складу якого входить шахта

Почата _________________20__ року

Закінчена _______________20__ року

Термін зберігання 5 років

продовження додатка 10



Розділ І. О гляд стану деталей підйомної установки

№з/п

Об’єкт огляду

Місяць, рік

Числа місяця

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.

Підйомна машина:

а) барабан (приводний шків);

б) гальмо (комплекс);

в) редуктор муфти;

г) індикатор (покажчик глибини)

2.

Електрообладнання:

а) запобіжні та захисні пристрої
(обмежувач швидкості, кінцеві вимикачі, швидкостемір тощо);

б) електродвигуни підйомної машини,
перетворююча група (при системі Г-Д),
тиристорний перетворювач (при системі ТП-Д);

в) розподільний пристрій та реверсори;

г) командоапарат, роторна магнітна станція та рідинний реостат;

ґ) пульт управління;

д) апаратура автоматизації, сигналізації та вимірювальні прилади

3.

Шківи:

а) футерівка;

б) підшипники;

в) спиці та обід;

г) стан мастил

4.

Підйомна посудина, противага:

а) підвісний пристрій;

б) стопорні та огороджувальні пристрої (двері);

в) парашути;

г) напрямні пристрої;

ґ) стояки, балки, вушка

5.

Кулаки

6.

Хитні майданчики

7.

Провідники і розпіри

8.

Завантажувальні пристрої

9.

Розвантажувальні пристрої

10.

Стопори

11.

Амортизуючі пристрої багатоканатних
підйомних установок

12.

Виробка та колійне господарство

13.

Підтримуючі та затискні ролики

14.

Людські вагонетки:

а) перевірка парашутних пристроїв включенням ручного привода;

б) огляд причіпних пристроїв;

в) огляд парашутних пристроїв;

г) огляд обмежувача швидкості;

ґ) огляд колісних пар;

д) перевірка справності сигналізації кондуктору

15.

Натяжний пристрій:

а) натяжний шків;
б) каретка

16.

Підпис особи, яка здійснювала огляд

Місце для зауважень головного механіка шахти (начальника дільниці ШТ)

Розділ II. Н есправності підйомної установки та заходи щодо їх усунення

Дата

Опис несправності механізму або пристрою

Заходи щодо усунення дефекту
або неполадки, термін виконання
та прізвище виконавця

Відмітка про виконання, підпис виконавця та головного механіка

1

2

3

4

Додаток 11

до Правил безпеки
у вугільних шахтах

Таблиця 1

Призначення канатів і установок, тип підйомної машини

Запас міцності, раз

1

2

а) підйомні людських і аварійно-ремонтних установок з машинами барабанного типу, двоканатних зі шківами тертя (при розрахунку за кількістю працівників), не обладнаних парашутами

9,0

б) підйомні людських, вантажно-людських і вантажних одноканатних та людських і вантажно-людських багатоканатних установок зі шківами тертя

8,0

в) підйомні вантажно-людських установок з машинами барабанного типу і вантажно-людських триканатних із шківами тертя, не обладнаних парашутами, канати для підвішування навантажувачів (грейферів) в стволі та прохідницьких люльок

7,5

г) підйомні вантажних багатоканатних установок

7,0

ґ) підйомні вантажних установок з машинами барабанного типу

6,5

д) підйомні пересувних аварійних установок, канатні провідники в стволах шахт,
що перебувають в експлуатації, канати для підвішування помостів при проходженні стволів глибиною до 600 м, для підвішування рятувальних драбин, насосів, труб водовідливу, прохідницьких агрегатів

6,0

е) урівноважувальні гумотросові та канати для підвішування помостів при проходженні стволів глибиною від 600 до 1500 м

5,5

є) відбійні установок з канатними провідниками, канатні провідники прохідницьких підйомних установок, канати для підвішування прохідницького обладнання, зокрема стволопрохідницьких комбайнів у стволах глибиною понад 900 м, за винятком зазначеного в підпунктах «в» і «з» цієї таблиці, для підвішування помостів під час проходки стволів глибиною від 1500 до 2000 м, нові підйомні канати при разовому опусканні великовагових вантажів підйомною посудиною або негабаритних вантажів під нею і при навішуванні (заміні) підйомних посудин
на багатоканатних підйомних установках

5,0

ж) гальмівні та амортизаційні канати парашутів клітей (від динамічного навантаження)

3,0

з) стропи багаторазового використання при опусканні негабаритних і довгомірних вантажів під підйомною посудиною, сигнальні троси вантажно-людських і людських підйомних установок

10,0

Таблиця 2

Назва виробки

Висота підвіски, м

Виробки приствольного двору на ділянках пересування працівників до місця посадки у вагонетки

2,2

Виробки приствольного двору; посадочні і вантажно-розвантажувальні майданчики; пересічення виробок, якими пересуваються працівники,
з виробками, в яких підвішений контактний провід

2,0

Усі інші виробки за наявності механізованого перевезення працівників
або окремих виробок (відділень) для пересування працівників

Допускається
не менша за 1,8



Таблиця 3

Назва виробок

Максимальна швидкість
підіймання та спускання, м/с

працівників

вантажів

1

2

3

Вертикальні виробки, обладнані:

клітями

12

Визначається проектом

скіпами

Визначається проектом

Похилі виробки, обладнані:

скіпами

7

вагонетками

5

5

Вертикальні виробки в проходці, обладнані:

баддями (з напрямними)

8

12

баддями (без напрямних)

2

2

підвісним прохідницьким обладнанням

0,2

рятувальними драбинами

0,35

Спускання негабаритів вертикальними і похилими виробками

1/3 номінальної швидкості даного підйому

Таблиця 4

Кут нахилу, градус

5

10

15

20

25

30

40

50 і більше

величина уповільнення, м/с2

0,8

1,2

1,8

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

Таблиця 5

Вид
кріплення
ствола

Вид і розташування
армування

Назва
зазору

Мінімальна величина зазору, мм

Примітка

1

2

3

4

5

1. Дерев’яне

Дерев’яне та металеве з одностороннім
і двостороннім розташуванням провідників

Між підйомними посудинами
і кріпленням

200

Для шахт, що знаходяться
в експлуатації, у разі особливо тісного розташування підйом-
них посудин у стволі з дерев’я-
ним армуванням допускається зазор не менше ніж 150 мм при лобовому розташуванні про-
відників, а також при двосто-
ронньому, якщо найбільш виступаюча частина посудини знаходиться від осі провідників на відстані, не більшій за 1 м

2. Бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове

Металеве з одно-
і двостороннім розташуванням провідників

Між підйомними посудинами
і кріпленням

150

3. Бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове

Дерев’яне
з одностороннім
і двостороннім розташуванням провідників

Між підйомними посудинами
і кріпленням

200

4. Дерев’яне, бетонне, цегляне, тюбінгове

Металеві та дерев’яні розпори, що не несуть провідники

Між підйомними посудинами
і розпорами

150

При особливо щільному роз-
ташуванні підйомних посудин
у стволі цей зазор може бути зменшений до 100 мм

5. Дерев’яне, бетонне, цегляне, тюбінгове

Між підйомними посудинами розпір відсутній

Між двома посудинами,
що рухаються

200

При жорстких провідниках

6. Дерев’яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове

Одностороннє, двостороннє бокове
і лобове розташування провідників

Між кліттю
і елементами посадочних пристроїв

60

В експлуатаційних стволах, уведених до 1973 р., цей зазор може бути не менше ніж 40 мм

7. Дерев’яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове

Одностороннє, двостороннє бокове
і лобове розташування провідників

Між розпорами
і виступними час-
тинами підйомних посудин, віддале-
них від осі провід-
ників на відстань до 750 мм

40

За наявності на підйомній посудині виступних розвантажувальних роликів зазор між роликом і розпором повинен бути збільшений на 25 мм

8. Дерев’яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове

Дерев’яне з лобовим розташуванням провідників

Між розпором, несучим провідником
і кліттю

50

9. Дерев’яне, бетонне, цегляне, тюбінгове, бетонітове

Металеве і дерев’яне, незалежно від розташування провідників

Між зовнішньою кромкою башмака підйомної посуди-
ни та затискним пристроєм
для кріплення провідників
до розпорів

15

10. Дерев’яне, цегляне, бетонне, тюбінгове, бетонітове

Одностороннє, двостороннє і лобове розташування провідників

Між найбільш виступаючими
і віддаленими від центру частинами посудини і роз-
пором з урахуванням зношення провідників і лап
та можливого повороту посудини

25

Для шахт, що проектуються

11. Дерев’яне, цегляне, бетонне, тюбінгове

Металеве і дерев’яне, незалежно від розташування провідників

Між рейками приймальних майданчиків
і клітей

30



Таблиця 6

Кут нахилу, град.

до 20

25

30 і більше

К* = Мгальм/Мстат.

2,1

2,6

3,0

_______________________________________________

* Значення коефіцієнта статичної надійності гальма К для проміжних кутів нахилу, не вказаних в табл. 6, визначається шляхом лінійної інтерполяції.

Таблиця 7

Відношення сумарного розривного зусилля всіх дротів підйомного каната
до кінцевого вантажу

Тип підйомних машин і призначення підйомних установок

Відношення, раз

Машини барабанного типу:

людські

13

вантажно-людські

10

вантажні

8,5

Підйомні машини зі шківами тертя:

одноканатні людські, вантажно-людські та вантажні і багатоканатні людські
та вантажно-людські установки, окрім дво- і триканатних, не обладнаних парашутами

11,5

багатоканатні вантажні

9,5

Таблиця 8

Запас міцності канатів доріг допоміжного транспорту шахт

Призначення канатів

Запас міцності

Тягові для підземних пасажирських канатних доріг, монорейкових і надґрунтових рейкових доріг при розрахунку за кількістю працівників, натяжні підземних пасажирських підвісних канатних доріг

6

Тягові для монорейкових і надґрунтових рейкових доріг при розрахунку за масою вантажу, допоміжних лебідок у похилих виробках

5

Тягові для скреперних, маневрових і допоміжних (у горизонтальних виробках) лебідок

4

Таблиця 9

Запас міцності нескінченних канатів відкаток похилими виробками

Довжина відкатки, м

До 300

Від 300 до 600

Від 600 до 900

Від 900 до 1200

Понад 1200

Запас міцності

5,5

5

4,5

4

3,5



Таблиця 10

Періодичність контролю втрати перерізу шахтних канатів

Призначення каната

Кут нахилу виробок,
градус

Період часу, місяць

до першої перевірки

між наступними перевірками
за втрати перерізу металу, %

до 12

до 15

понад 15

1

2

3

4

5

6

Підйомний:

оцинкований

90

12

6

1

0,5

без покриття

90

6

2

1

0,5

Підйомний

Понад 60

6

2

1

0,5

Підйомний

Менше 60*

2

1

0,5

0,25

Для підвішування рятувальних драбин
і прохідницьких люльок

90

6

2

1

0,5

Для підвішування стволопрохідницьких комбайнів із запасом міцності менше шестикратного

90

12

2

1

Для підвішування помостів під час проходження стволів за навішування із запасом міцності менше шестикратного

90

12

2

2

Круглі стальні врівноважувальні

90

Таблиця 11 цього додатка до Правил

12

6

3

Гальмівні парашутів

90

Таблиця 11 цього додатка до Правил

3

Провідникові сталкові

90

Таблиця 11 цього додатка до Правил

6

3

3

Для підвішування прохідницького обладнання

90

Таблиця 11 цього додатка до Правил

12

6

3

Завантажити