НПАОП 0.00-1.44-09Про затвердження правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

НПАОП 0.00-1.44-09 Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом http://www.sot.zp.ua

НПАОП 0.00-1.44-09

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

01.09.2009 № 142

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

23 вересня 2009 року за № 896/16912

Про затвердження Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом (далі — Правила), що додаються.

2.З набранням чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила по безопасному складированию, хранению, перевозке и внесению аммиачной селитры», затверджені Міністерством сільського господарства СРСР 12.06.72.

3.Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4.Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5.Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6.Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дунаса С. В.

Голова ДержгірпромнаглядуС. О. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Головний державний санітарний
лікар України, Перший заступник
Міністра охорони здоров’я України
О. М. БІЛОВОЛ

Заступник Міністра
промислової політики України
В. В. СЕВЕРНЮК

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
В. М. ТРЕТЬЯКОВ

Заступник Міністра
аграрної політики України
О. ШЕВЧЕНКО

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
О. А. МИКОЛАЙЧУК

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
С. БОГДАНОВ

Перший заступник
головного вченого секретаря
Національної академії наук України
В. О. ЄМЕЛЬЯНОВ

Т. в. о. Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
С. Т. ЧЕРЕПКОВ

Заступник Міністра
регіонального розвитку
та будівництва України
Д. В. ІСАЄНКО

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
О. КУЖЕЛЬ

Заступник голови Центральної Ради
профспілки працівників
хімічних та нафтохімічних галузей
промисловості України
М. В. МИЦЬКО

В. о. президента
Спілки підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України
В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента
Всеукраїнської асоціації роботодавців
В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
В. ГРИЩЕНКО

Президент Спілки
орендарів і підприємців України
Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Директор Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці
Ю. І. ШУЛЬГА

Керівник спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань
В. Г. ХАРА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду

01.09.2009 № 142

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2009 року за № 896/16912

ПРАВИЛА
охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі — підприємства) незалежно від форми власності, на яких виконуються роботи, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри насипом або її переробленням у мінеральні добрива.

1.2. Правила встановлюють вимоги охорони праці під час зберігання аміачної селітри насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також під час використання її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив.

Вимоги Правил є обов’язковими для всіх працівників підприємств, що виконують роботи, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри насипом та використанням її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив.

II. Визначення термінів

У цих Правилах терміни та визначення основних понять вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку». Інші терміни вживаються у такому значенні:

Аміачна селітра— аміачно-нітратне висококонцентроване гранульоване мінеральне добриво.

Аміачна селітра насипом— непакована аміачна селітра.

Вогонь— об’ємна мінлива композиція розжарених речовин, які перебувають у процесі горіння.

Горіння— екзотермічний процес, який охоплює окисно-відновні перетворення речовин і (або) матеріалів і характеризується наявністю летких продуктів і (або) світлового випромінювання.

Зберігання— діяльність, пов’язана із здійсненням комплексу технологічних операцій на складі під час проведення приймання, розміщення та видавання аміачної селітри.

Кальцієва селітра (кальцію нітрат)— нітратне мінеральне добриво.

Комплексне мінеральне добриво— мінеральне добриво, що має у своєму складі не менше двох основних поживних елементів.

Небезпечний вантаж— речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та завдати шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

III. Позначення, скорочення

У цих Правилах вживаються такі позначення та скорочення:

БГС      — барабанний гранулятор-сушарка;

ГОСТ   — міждержавний стандарт;

ДБН     — державні будівельні норми України;

СНіП    — санітарні норми і правила;

ДСН     — державні санітарні норми;

ДСТУ  — державний стандарт України;

КАС     — рідке мінеральне добриво на основі карбаміду і аміачної селітри;

НАПБ  — нормативний акт з пожежної безпеки;

НПАОП   — нормативно-правовий акт з охорони праці;

ПЛАС  — план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

ССБП   — система стандартів безпеки праці;

ССБТ   — «система стандартов безопасности труда».

IV. Загальні вимоги

4.1. Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація підприємств зі зберігання аміачної селітри насипом і перероблення її в мінеральні добрива проводиться з дотриманням вимог Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», вимог цих Правил, державних будівельних норм, міждержавних і державних стандартів, санітарних норм і правил.

4.2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) підприємств, що виконують роботи, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри насипом та використанням її для виготовлення кальцієвої селітри та інших мінеральних добрив, необхідно здійснювати відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 (із змінами).

4.3. Стан пожежної безпеки на підприємствах повинен відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126, заре­єстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004),та вимогам «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.1.004-91).

4.4. Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, розробляються та переглядаються відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

4.5. Опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, повинно здійснюватися відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229 (далі — НПАОП 0.00-6.03-93).

4.6. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) повинен розроблятися відповідно до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (далі — НПАОП 0.00-4.33-99). План переглядається раз на 5 років.

Не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не ознайомлені з планом ліквідації аварій і не знають його в частині, що стосується місця їхньої роботи.

4.7. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств повинні здійс­нюватися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки — відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їхньої організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, заре­єстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (далі — НАПБ Б.02.005-03).

4.8. Роботодавець зобов’язаний організувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

4.9. Роботодавець незалежно від форми власності й господарювання підприємства повинен забезпечити своєчасне і якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому, відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442.

4.10. Роботодавець, з урахуванням специфіки виробництва, повинен згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), розробляти і затверджувати відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою для підприємства.

Працівники, зайняті на роботах, передбачених затвердженим переліком робіт з підвищеною небезпекою, повинні проходити спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05.

4.11. На підприємстві повинен бути складений і затверджений роботодавцем перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554.

4.12. Жінки не допускаються до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

4.13. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

4.14. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими й небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі — НПАОП 0.00-4.01-08), та «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» (далі — ГОСТ 12.4.011-89).

4.15. Рівень виробничого шуму встановлюється відповідно до вимог Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (далі — ДСН 3.3.6.037-99) та «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» (ГОСТ 12.1.003-83).

4.16. Вібраційна безпека повинна забезпечуватися відповідно до вимог, встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації (далі — ДСН 3.3.6.039?99) та «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» (ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008).

4.17. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен встановлюватися відповідно до вимог «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі — ГОСТ 12.1.005-88) та «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (СН 4617-88), затверджених наказом Головного державного санітарного лікаря СРСР 26.05.88.

V. Організаційні заходи з охорони праці під час зберігання та застосування аміачної селітри

5.1. Організація робіт з охорони праці

5.1.1. Підприємства, на яких зберігається або переробляється аміачна селітра насипом, повинні:

використовувати узгоджену і затверджену проектну документацію відповідно до вимог «ДБНУ. Проектування. Склад, порядок розробки, узгодження та затвердження проектної документації для будівництва», затверджених наказом Державного комiтету України з будiвництва та архiтектури від 20.01.2004 № 8 (ДБН А.2.2-3-2004);

розробляти технологічні регламенти відповідно до вимог Положення про технологічні ре­гламенти для виробництва продукції на підприємствах хімічної промисловості, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 08.06.2008 № 394 (СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008);

мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, одержаний відповідно до вимог чинного законодавства.

5.1.2. Підприємство, на якому виконуються роботи, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри насипом або її переробленням у мінеральні добрива, як потенційно небезпечний об’єкт повинно провести ідентифікацію об’єкта згідно з вимогами, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (далі — постанова Кабінету Міністрів України № 956).

5.1.3. Підприємство, на якому виконуються роботи, пов’язані зі зберіганням аміачної селітри насипом або її переробленням у мінеральні добрива, яке за результатами ідентифікації віднесено до об’єктів підвищеної небезпеки, зобов’язано провести декларування об’єкта підвищеної небезпеки згідно з вимогами, встановленими постановою Кабінету Міністрів України № 956.

5.1.4. Роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці підприємства з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників і умов праці та визначати її структуру, функції та права згідно з вимогами Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

5.1.5. До виконання робіт щодо збереження аміачної селітри та її перероблення забороняється допускати працівників молодше 18 років відповідно до вимог Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, заре­єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385, а також відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції Украї­ни 16.04.96 за № 183/1208.

5.2. Вимоги до робочого місця

5.2.1. Робочі місця та їхнє обладнання повинні забезпечувати належні безпечні та здорові умови праці та відповідати вимогам «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам» (ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009), «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» (ГОСТ 12.2.032-78) та «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования» (ГОСТ 12.2.033-78).

5.2.2. Організація технологічних процесів, вибір та розташування машин, устаткування, транс­портних засобів та засобів механізації і автоматизації праці повинні забезпечувати зручні і безпечні умови праці, обслуговування і ремонту відповідно до вимог чинних нормативних документів та вимог цих Правил.

5.2.3. Під час проведення робіт на висоті 1,3 м і більше необхідно обладнувати риштаки, підмостки та інші пристрої відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

5.3. Вимоги щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

5.3.1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, якими є операції щодо перероб­лення і зберігання аміачної селітри насипом, роботодавець повинен безкоштовно забезпечувати працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08, мийними засобами згідно з вимогами чинного законодавства.

5.3.2. Засоби індивідуального захисту працівників повинні відповідати вимогам «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования» (далі — ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006), ГОСТ 12.4.011-89, «Халаты женские. Технические условия» (ГОСТ 12.4.131-83), «ССБТ. Халаты мужские. Технические условия» (ГОСТ 12.4.132-83), «ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия» (ГОСТ 12.4.072-79), «Засоби iндивiдуального захисту органів дихання. Фільтри протигазовi і фiльтри скомбiнованi. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004, IDT)» (далі — ДСТУ EN 14387:2006), «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001, IDT)» (далі — ДСТУ EN 149:2003), «ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия» (ГОСТ 12.4.010-75), «ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия» (далі — ГОСТ 12.4.013-85), «Фартуки специальные. Технические условия» (ГОСТ 12.4.029-76), «Перчатки резиновые технические. Технические условия» (ГОСТ 20010-93) та інших чинних нормативних документів залежно від характеру виконуваних робіт.

Завантажити