НПАОП 0. 00-1.16-96Правила атестації зварників

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Державний нормативний акт про охорону праці

Н ПАОП 0. 00-1.16-96

Правила

атестації зварників

Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій,
підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності),
юридичних та фізичних осіб.

Передмова

Розроблені Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

Внесені Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду.

З вступом в дію даних Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила аттестации сварщиков”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.1971 р., ДНАОП 0.00-1.16-71.

За основу при опрацюванні Правил були використані:

1. “ Правила аттестации сварщиков”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22 червня 1971 р.

2. " Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПН АЭГ-7-003-87", затверджені постановою Держатоменергонагляду СРСР 2 квітня 1987 р. № 5

3. ДСТУ 2944-94 “Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1: Сталі”.

4. " Правила аттестации сварщиков", затверджені Держгіртехнаглядом Росії 16 березня 1993 р.

5. Проект міжнародного стандарту ISO 9606-1 "Атестація зварників. Зварювання плавленням. Частина 1: Сталі"

6. Європейський стандарт E№ 287-1 "Атестація зварників. Зварювання плавленням. Частина 1: Сталі".

@ Передрукування заборонено

Держнаглядохоронпраці України, 1996

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комiтету України по нагляду за охороною праці

вiд "19" квітня 1996 р. № 61

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

31 травня 1996 р. за № 262/1287

ПРАВИЛА
АТЕСТАЦIЇ ЗВАРНИКIВ

1.1. Правила атестації зварникiв (далі - Правила) обов ’язковi для пiдприємств, органiзацiй i громадян, незалежно вiд вiдомчої належностi та форм власностi, якi проводять зварювальнi роботи при виготовленні, монтажі, реконструкцiї i ремонті об`єктів та обладнання згiдно з Правилами Держнаглядохоронпрацi України, Державними будiвельними нормами України (далi - ДБН, СНиП), а також у всiх iнших випадках, коли нормативною документацiєю передбачено атестацiю як засiб забезпечення якостi зварювальних робiт.

1.2. Правила регулюють взаємодію атестацiйних органiв та їх компетенцiю, порядок проведення і оформлення результатів атестації зварникiв (у тому числi операторiв зварювальних установок) на допуск до виконання робiт по зварюванню об'єктiв та обладнання, передбачених Правилами охорони (безпеки) праці, безпечної експлуатації та iншими, затвердженими Держнаглядохоронпрацi України (далi - Правила Держнаглядохоронпрацi).

1.3. Термiни i визначення

1.3.1. Зварник - особа, яка виконує зварювання металiв. Загальне поняття для електрозварника ручного зварювання, електрогазозварника, газозварника i електрозварника на напiвавтоматичних i автоматичних машинах.

1.3.2. Український атестацiйний комiтет зварникiв (далі - УАКЗ) - незалежна компетентна органiзацiя, уповноважена Держнаглядохоронпрацi України керувати пiдготовкою i проведенням атестацiї зварникiв згiдно з цими Правилами.

1.3.3. Атестацiйний центр - компетентна органiзацiя, незалежна вiд пiдприємства (органiзацiї), де працює зварник, уповноважена Українським атестацiйним комiтетом зварників організовувати та координувати роботи щодо пiдготовки та проведення атестацiї зварникiв згiдно з цими Правилами.

1.3.4. Атестацiйна комiсiя - група спеціалістів, уповноважених проводити випробування зварникiв, в результатi яких визначається квалiфiкацiя зварника, необхiдна для виконання певного виду робiт, а також видавати посвiдчення про атестацiю.

1.3.5. Експерт - висококваліфікований спеціаліст, атестований УАКЗ як керівник робіт з атестації зварників, який несе відповідальність за об`єктивність і достовірність результатів атестації.

1.3.6. Поширення атестації - обсяг визнання основних величин i параметрiв випробовувань.

1.3.7. Зразок - зварена деталь, яка використовується для випробувань.

1.3.8. Проба - частина зразка, яка використовується для проведення руйнiвного випробування.

1.3.9. Атестацiя - сукупнiсть дiй щодо визначення кваліфікації зварника і встановлення допуску до виконання конкретного виду зварювальних робіт.

1.4. Атестацiя зварникiв включає перевiрку теоретичних знань i практичних навичок з конкретних способiв зварювання i визначеного виду робiт iз використанням стандартних зразкiв, проведення їх випробовувань, складання протоколу і оформлення посвідчення зварника.

При перевiрцi теоретичних знань зварники складають екзамен атестацiйнiй комiсiї.

При перевiрцi практичних навичок зварники виконують контрольнi зварнi з'єднання.

1.5. Атестацiя зварникiв здiйснюється атестацiйними комiсiями, які створюються на пiдприємствах, в навчальних закладах, спецiалiзованих органiзацiях та установах, що мають квалiфi­кованих спецiалiстiв по зварюванню, а також необхiдну для пiдготовки i проведення перевiрок зварникiв учбово-випробовувальну базу.

1.6. До складу атестацiйної комiсiї входять:

- керiвник зварювальних робiт пiдприємства (органiзацiї), атестований як експерт УАКЗ,

- голова комiсiї;

- спецiалiсти служби зварювальних робiт пiдприємства, вiдповiдальнi за органiзацiю атестацiї зварникiв;

- представники служби технiчного контролю, вiдповiдальнi за контроль зварювання;

- представник служби охорони працi пiдприємства.

Склад комісії затверджується наказом по підприємству.

1.7. Дозвiл на роботу атестацiйної комiсiї видають територiальнi управлiння Держнаглядохоронпрацi України на пiдставi спiльного висновку УАКЗ та експертно-технiчних центрiв Держнаглядохоронпрацi (далi - ЕТЦ). Термiн дiї дозволу - 3 роки.

1.8. Для підготовки висновку необхідно здійснити:

1.8.1. Перевiрку учбово-випробовувальної бази комiсiєю, складеною з фахiвцiв УАКЗ i ЕТЦ.

1.8.2. Атестацiю голови атестацiйної комiсiї як експерта УАКЗ.

1.8.3. Перевiрку знання нормативної документацiї (далi — НД) щодо атестацiї зварникiв у членiв комiсiї, яка проводиться у порядку, встановленому Держнаглядохоронпрацi України.

1.9. Нормативнi посилання

У даних Правилах використанi дiючi в Українi такi нормативнi документи, котрими передбачено атестацiю зварникiв:

№ п/п

Скорочене позначення

Назва нормативного документа

1

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будівництва i безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

2

ДНАОП 0.00-1.11-90

Правила будівництва і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

3

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила i будівництва безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском

4

ДНАОП 0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

5

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будівництва i безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв

6

СНиП 3.05.02-88

Строительные нормы и правила. Газоснабжение

7

СНиП 3.05.03-85

Строительные нормы и правила. Тепловые сети

8

СНиП 3.05.05-84

Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

9

СНиП 3.05.04-85

Строительные нормы и правила. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

10

СНиП 3.03.01-87

Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции

11

СНиП III-18-75

Строительные нормы и правила. Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ

12

СНиП III-42-80

Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ

2.1. Атестацiя зварникiв подiляється на первинну, додаткову, перiодичну i позачергову.

2.2. До первинної атестацiї допускаються зварники, не молодшi за 18 рокiв, якi ранiше не проходили перевiрку на допуск до зварювання об'єктiв та обладнання, згiдно з п. 1.1., мають документ про присвоєння квалiфiкацiї зварника i виробничий стаж виконання зварювальних робiт за присвоєною квалiфiкацiєю не менше 6 мiсяцiв, а також пройшли спецiальну теоретичну i практичну пiдготовку за програмами, складеними окремо для кожного виду робiт i для кожного способу зварювання з урахуванням специфiки зварювальних робiт, за якими зварник пiдлягає атестацiї.

Розробка програм спецiальної теоретичної та практичної пiдготовки зварникiв здiйснюється УАКЗ або атестаційною комісією. Програми, розробленi атестаційною комісією, пiдлягають узгодженню в УАКЗ.

2.3. Додаткова атестацiя зварникiв, що пройшли первинну атестацiю, проводиться перед допуском до виконання зварювальних робiт не зазначених в їхнiх посвідченнях, а також пiсля перерви у виконаннi вiдповiдних зварювальних робiт понад 6 мiсяцiв.

2.4. Перiодичну атестацiю проходять усi зварники з метою пiдтвердження рiвня їхньої професiйної квалiфiкацiї i продовження термiну дiї посвідчення на допуск до виконання вiдповiдних зварювальних робiт.

Термiн перiодичної атестацiї - не рiдше одного разу на 2 роки.

2.5. Позачергову атестацiю проходять зварники перед допуском до виконання зварювальних робiт пiсля тимчасового усунення вiд роботи за незадовiльну якiсть робiт i порушення технологiї зварювання.

2.6. При додатковiй, перiодичнiй та позачерговiй атестацiї обсяги спецiальної теоретичної та практичної пiдготовки визначаються атес­тацiйною комiсiєю.

3.1. Атестація зварникiв проводиться окремо за кожним видом робiт згідно з вимогами щодо якостi зварних з'єднань, передбачених Правилами Держнаглядохоронпрацi, ДБН або iншою нормативною документацiєю.

3.2. При атестацiї необхiдно враховувати такi характеристики зварних з'єднань:

- спосiб зварювання;

- тип шва, вид і умови виконання зварного з 'єднання;

- групу зварюваних матерiалiв;

- вид i розмiри зварюваних деталей;

- положення при зварюваннi.

3.2.1. Атестацiя проводиться окремо для кожного iз таких способiв зварювання (умовне цифрове позначення способiв зварювання вiдповiдає ISO 4063-78):

– ручне дугове зварювання покритим електродом (РЗЕ)

– 111

– дугове зварювання порошковим дротом (ЗП)

– 114

– дугове зварювання пiд флюсом дротяним електродом (ЗФ)

– 121

– дугове зварювання металевим (плавким) електродом в iнертних газах (МIГ)

– 131

– дугове зварювання металевим (плавким) електродом в активних газах (МАГ)

– 135

– дугове зварювання порошковим дротом iз захистом активним газом (ПАГ)

– 136

– дугове зварювання порошковим дротом в інертних газах (ПІГ)

– 137

– дугове зварювання вольфрамовим електродом в iнертних газах iз присадним дротом чи без нього (ВIГ)

– 141

– плазмове зварювання (П3)

– 15

– газове зварювання (ГЗ)

– 311

3.2.2. При атестацiї слiд враховувати тип зварного шва, вид і умови виконання зварного з'єднання :

стиковий шов

– BW

кутовий шов

– FW

одностороннє зварне з'єднання

– ss

двостороннє зварне з'єднання

– bs

iз пiдкладкою

– mb

без пiдкладки

– №b

iз зачищенням кореня шва

– gg

без зачищення кореня шва

– №g

із присадним матеріалом

– wm

без присадного матеріалу

– №m

3.2.3. Для зменшення технiчно рiвнозначних перевiрок зварюванi матерiали, що мають подiбнi металургiйнi та зварювально-технологiчнi характеристики, об'єднанi в групи, викладені в таблиці 1, і атестацiя зварникiв проводиться на допуск до зварювання визначеної групи матерiалiв. При випробуваннi зварних з'єднань iз будь-якого одного матерiалу групи зварнику надається право на зварювання всiх iнших матерiалiв, що входять до цiєї групи.

Таблиця 1

Групи зварюваних сталей

Iндекс групи

Вид i характеристика зварюваних матерiалiв

W 01

Вуглецевi i низьколегованi сталi з гарантованою границею текучостi при нормальнiй температурi до 360 МПа (в основному, не потребують пiдiгрiвання при зварюваннi)

W 02

Хромомолiбденовi i/чи хромомолiбденованадiєвi сталi (потребують, в основному, попереднього пiдiгрiвання, і контролю тепло вкладення та термообробки пiсля зварювання)

W 03

Нормалiзованi полiпшенi дрiбнозернистi сталi та сталi, обробленi термомеханiчним способом iз границею текучостi при нормальнiй температурi понад 360 МПа, а також аналогiчно зварюванi сталi з вмiстом нiкелю вiд 2 до 5% (в основному, потребують попереднього пiдiгрiвання i/чи контролю тепловкладення)

W 04

Сталі феритного, мартенситного та мартенситно-феритного класів, що мiстять вiд 12 до 20% хрому

W 11

Високолегованi хромонiкелевi сталi феритно-аустенiтного та аустенiтного класiв

Примітка. Iндекси груп вiдповiдають європейському стандарту E№ 287-1.

Зварювання контрольних з'єднань здiйснюється iз застосуванням присадного матерiалу, близького за складом до основного. Якщо основний матерiал зварюється iз застосуванням присадного матерiалу, що вiдрiзняється за складом вiд основного матерiалу, то група встановлюється за складом матерiалу шва.

При зварюваннi матерiалiв, що належать до рiзних груп, атестацiя зварника проводиться за групою матерiалiв вищого номера за умови, що це передбачено п. 6.3. Якщо цi групи не включенi до таблиць 6 i 7 п. 6.3., то для такого з'єднання необхiдне окреме випробування. При зварюваннi плакованих (двошарових) сталей встановлюється група для основного i плакуючого шарiв, i атестацiя здiйснюється окремо для кожної з груп матерiалiв.

3.2.4. Зварювання контрольних з'єднань виконується iз застосуванням одного з присадних матерiалiв, передбачених Правилами Держнаглядохоронпрацi або ДБН для зварювання матерiалiв даної групи.

Атестацiя, проведена iз застосуванням визначеного присадного матерiалу, що пiдходить до групи даного основного металу, надає зварнику право застосовувати решту присадних матерiалiв цiєї групи. При зварюванні покритими електродами слiд враховувати область поширення залежно вiд типу електродного покриття.

3.2.5. Контрольні зварні з`єднання виконуються із використанням пластин (Р) i труб (Т).

Атестаційні випробовування по зварюванню пластин проводяться окремо для діапазонів товщин (t), вказаних в таблиці 2.

Атестаційні випробовування по зварюванню труб проводяться окремо для діапазонів дiаметрів (D) i товщин стiнки (t), вказаних в таблицях 2 i 3.

Таблиця 2

Товщина зразка та область поширення атестац iї

Товщина (t) зразка, мм

Область поширення

T 3

Вiд t до 2 t*

3 < t 12

Вiд 3 мм до 2 t**

t > 12

t 5 мм

* – для газового зварювання – вiд t до 1,5 t

** – для газового зварювання – вiд 3 мм до 1,5 t

Таблиця 3

Дiаметр зразка та область поширення атестацiї

Дiаметр зразка D в мм

Область поширення

D (25

Вiд D до 2 D

25 < D (150

Вiд 0,5 D (не менше 25 мм) до 2D

D > 150

(0,5 D

Труби дiаметром понад 500 мм прирiвнюються до пластин.

3.2.6. Атестацiю слiд проводити з використанням контрольних зварних з'єднань iз пластин або труб окремо для положень зварювання, зазначених на мал. 1 i 2 (ДСТ України 2092-92, ГОСТ 11969-93).

В окремих випадках, з дозволу атестацiйної комiсiї, зварник може виконувати контрольнi зварнi з'єднання в положеннях, вiдмiнних вiд наведених на мал. 1 i 2, але пiд кутами i в положеннях, якi використовуються зварником на виробництвi.

3.2.7. При необхiдностi проведення атестацiї зварникiв за способами зварювання, що не переліченi у цьому роздiлi, атестацiйнi комiсiї розробляють iнструкцiї по атестацiї, що враховують вимоги НД щодо якостi зварних з'єднань. Цi iнструкцiї узгоджуються УАКЗ і затверджуються Держнаглядохоронпраці.

4.1. У процесi складання екзамену з теорiї зварник вiдповiдає на визначену кiлькiсть запитань, що охоплюють основнi роздiли програми (додаток № 1). Запитання добираються атестацiйною комiсiєю з типового перелiку для кожного способу зварювання, затвердженого УАКЗ.

Порядок проведення екзамену розробляється і затверджується атестацiйною комiсiєю.

4.1.1. Екзамен проводиться атестацiйною комiсiєю одним з таких методiв або комбiнацiєю цих методiв:

а) письмова перевiрка знань;

б) усне опитування;

в) перевiрка знань з допомогою комп'ютера;

г) письмове описання з наступною практичною демонстрацiєю на обладнанні.

4.1.2. Оцiнка результатiв екзамену проводиться атестацiйною комiсiєю за системою: здано; не здано.

4.2. При перевiрцi практичних навичок на допуск до вiдповiдних робiт зварник виконує контрольнi зварнi з'єднання згiдно з класифiкацiєю, вказаною в роздiлi 3.

4.3. Для спецiальної практичної пiдготовки, а також для зварювання контрольних зварних з'єднань дозволяється застосовувати матерiал будь-якої марки, що належить до вiдповiдної групи.

4.4. Для контрольних зварних з'єднань застосовуються основний i присадний матерiали, якiсть яких відповідає вимогам стандарту або технiчних умов на матерiал даної марки i пiдтверджена сертифiкатом якостi.

4.5. Зварювання i, в разi необхiдностi, термiчна обробка контрольних зварних з'єднань виконуються за технологiчними картами (додаток № 2), розробленими атестацiйними комiсiями згiдно з вимогами дiючих на пiдприємствi виробничих iнструкцiй по зварюванню. Зварювання проводиться з використанням справного обладнання.

4.6. Виконання контрольних зварних з'єднань здiйснюється в присутностi не менше як двох членiв атестацiйної комiсiї, один з яких є представником служби технічного контролю. Перед зварюванням контрольнi з'єднання повиннi бути промаркiровані атестацiйною комiсiєю. Члени атестацiйної комiсiї мають право перервати випробування, якщо не виконуються вимоги технологiї зварювання, а також вимоги цих Правил.

4.7. При виконаннi контрольних зварних з'єднань необхiдно дотримуватись таких основних вимог:

4.7.1. Кiлькiсть, розмiри i конструкцiя контрольних зварних з'єднань установлюються атестацiйною комiсiєю з дотримуванням вимог, передбачених пунктом 3.2.3; 3.2.5, мал. 3 – 6 i вказуються в технологiчнiй картi. Для зварювання під флюсом (12) довжина зразків повинна бути не меншою за 450 мм.

Мал. 1 Положення при зварюваннi пластин

Мал. 2 Положення при зварюваннi труб

4.7.2. При виконаннi контрольних зварних з'єднань iз труб кiлькiсть контрольних зварних з'єднань визначається залежно вiд номiнального зовнiшнього дiаметра труби: до 25 мм – не менше 5, понад 25 до 150 мм – не менше 2, а бiльше нiж 150 мм – не менше 1.

4.7.3. Зварювання контрольних з'єднань має проводитись у тих положеннях, в яких зварники будуть виконувати шви при виготовленнi виробу.

4.7.4. Поєднання основного, присадного i допомiжного матерiалiв повинно вiдповiдати умовам виробництва.

4.7.5. Час зварювання контрольного з'єднання повинен вiдповiдати робочому часу зварювання у виробничих умовах такого самого з'єднання.

4.7.6. Усi контрольнi з'єднання повиннi мати хоча б одну дiлянку зупинення i вiдновлення зварювання.

4.7.7. Контрольне з'єднання має пiдлягати тiй самiй термiчнiй обробцi, що й вирiб, для зварювання якого атестується зварник.

4.7.8. За виключенням верхнього шару, зварнику дозволяється усувати незначнi дефекти механiчною обробкою, поверхневим рiзанням або застосовуваними на виробництвi методами. При цьому належить одержати дозвiл атестацiйної комiсiї.

4.8. Зварники, якi не здали теоретичні або практичні випробовування, не атестуються, і допускаються до нової перевірки після додаткового навчання не раніше, як через один місяць.

5.1. Контрольнi зварнi з'єднання пiдлягають:

– вiзуальному огляду та вимiрюванню;

– радiографiчному або/i ультразвуковому контролю;

– випробовуванням на статичний вигин;

– металографiчним дослiдженням;

– iншим додатковим методам, які забезпечують якiсне проведення контролю зварних з'єднань (магнiтопорошкова або капiлярна дефектоскопiя, випробування на стiйкiсть проти мiжкристалiтної корозiї (далі – МКК) тощо).

5.2. Вiзуальний огляд та вимiрювання.

5.2.1. Огляд зварних швiв здiйснюється по всiй їх довжинi з двох бокiв неозброєним оком або iз застосуванням лупи iз збiльшенням до 10 разiв. Перед контролем зварний шов i прилегла до нього поверхня основного металу на ширину, не меншу за 20 мм по обидва боки шва, повиннi бути очищенi вiд шлаку та iнших забруднень, що утруднюють огляд.

5.2.2. Зовнiшнiй огляд i вимiрювання контрольних зварних з'єднань проводяться членами атестацiйної комiсiї для виявлення таких можливих дефектiв:

а) злому або неперпендикулярностi осей з'єднуваних елементiв;

б) вiдхилень за розмiрами i формою швiв вiд вимог технологiї;

в) змiщення кромок з'єднуваних елементiв;

г) поверхневих трiщин усiх видiв i напрямкiв;

д) напливiв, пiдрiзiв, пропалiв, незаварених кратерiв, непроварiв, пористостi вище норм, установлених вiдповiдними НД.

5.3. Радiографiчний або/i ультразвуковий контроль.

5.3.1. При атестацiї зварникiв надається перевага використанню радiографiї.

Ультразвукова дефектоскопiя (далi – УЗД) проводиться у випадку, коли Правилами Держнаглядохоронпрацi та ДБН їй надається перевага або обидва методи розглядаються як рiвноцiннi.

Завантажити