НПАОП 0. 00-1.16-96Правила атестації зварників

УЗД не застосовується для контролю зварних з'єднань iз номiнальною товщиною, меншою за 4 мм незалежно вiд групи зварюваних матерiалiв, а також для контролю зварних з'єднань деталей iз сталей групи W 11.

При УЗД контрольних зварних з'єднань iз номiнальною товщиною вiд 4 до 12 мм на додаток до ультразвукового контролю проводяться дослiдження не менше, як на 2 макрошлiфах.

5.3.2. Радiографiя або/i ультразвукова дефектоскопiя проводиться по всiй довжинi зварного з'єднання для виявлення в зварних з'єднаннях можливих внутрiшнiх дефектiв.

5.3.3. Радiографiчний контроль та ультразвукова дефектоскопiя повиннi проводитись згiдно з ГОСТ 7512-82 i ГОСТ 14782-86, а також у відповідності iз галузевими стандартами та iнструкцiями.

5.3.4. Контроль радiографiєю та ультразвуковою дефектоскопiєю кутових зварних з'єднань може бути замiнено на металографiчнi дослiдження не менше, як на 4 макрошлiфах.

5.4. Випробування на статичний вигин.

5.4.1. Для зварних з'єднань, виконаних способами зварювання 114, 135, 136, 137 i 311, на додаток до випробовувань радiографiєю або УЗД, є обов'язковим випробовування на вигин.

5.4.2. Випробовування на вигин проводять у відповідності з ГОСТ6996-66 на пробах типу XXVI, типу XXVII або XXVIII.

При випробовуваннi визначають здатнiсть з'єднання приймати заданий за розмiром i формою вигин. Ця здатнiсть характеризується кутом вигину при утвореннi першої трiщини в розтягнутiй зонi зразка.

Якщо трiщина не утворюється, випробовування доводиться до кута вигину, що нормується, або паралельностi бокiв.

5.4.3. Для труб дiаметром менше, як 89 мм випробовування на вигин може бути замiнено випробовуванням на сплющування.

5.5. Металографiчні дослiдження.

5.5.1. Металографiчні дослiдження використовуються для контролю кутових зварних з'єднань згідно з п. 5.3.4.

5.5.2. В iнших випадках металографiчні дослiдження є обов'язковими, якщо вони передбачені вiдповiдними НД або їх проведення обумовлено рішенням атестаційної комісії. При цьому кiлькiсть дослiджуваних поперечних шлiфiв i вид дослiдження (макро-або/i мiкродослiдження) обговорюються в технологiчнiй картi на зварювання.

5.6. Додатковi методи контролю.

5.6.1. Додатковi методи контролю (магнiтопорошкова i капiлярна дефектоскопiя, випробування на стiйкiсть проти МКК тощо) використовуються, якщо вони обговоренi вiдповiдними НД, ТУ на продукцiю, на допуск до зварювання якої атестується зварник.

5.6.2. Технологiя контролю додатковими методами повинна вiдповiдати державним або галузевим стандартам i обумовлюватися в технологiчнiй картi по зварюванню.

5.7. Оцiнка якостi контрольних зварних з'єднань.

5.7.1. Якiсть контрольних зварних з'єднань вважається незадовiльною, якщо за будь-якого виду контролю будуть виявленi внутрiшнi або зовнiшнi дефекти, що виходять за межi норм, установлених даними Правилами чи iншими НД, в яких висуваються вимоги щодо якостi зварних з'єднань, на зварювання котрих атестується зварник.

5.7.2. При вiзуальному оглядi та вимiрюваннi бракуються контрольнi зварнi з'єднання, що мають:

а) вiдхилення за розмiром та формою швiв;

б) поверхневi трiщини всiх видiв i напрямкiв;

в) напливи, пропали, незаваренi кратери (для швiв, виконаних автоматичним зварюванням у межах контрольної дiлянки), поверхневi пори або шлаковi включення;

г) непровари, пiдрiзи, змiщення кромок, злом або неперпендикулярнiсть осей з'єднуваних елементiв понад 75% норм, установлених вiдповiдними НД.

5.7.3. При радiографiї, ультразвуковiй, магнiтопорошковiй, капiлярнiй дефектоскопiї та iнших видах контролю норми оцiнки якостi встановлюються Правилами контролю зварних з'єднань i обговорюються в технологiчнiй картi на зварювання контрольного з'єднання.

5.7.4. Таким принципом керуються при металографiчних дослiдженнях, випробуваннях на МКК тощо.

5.7.5. При випробуваннях на вигин та сплющування зварнi з'єднання бракуються, якщо кут загину буде нижчим, а просвіт між стінками труб (в) у момент появи тріщини буде вищий за величини, вказані у таблиці 4.

Таблиця 4

Бракувальнi показники за кутом вигину і величиною просвіту
при сплющуванні

Характеристики сталей

Номінальна товщина зварюваних деталей,
t, мм

Кут вигину,

град (не менше)

Просвіт (b) між стінками труби при випробуваннях на сплющування,

не більше, мм

Група

Найменування

W 01

Вуглецеві

(20
> 20

100 (70)*
80

4 t

Низьколегованi марганцевистi і кремнемарганцевистi

(20
> 20

80 (50)*
60

5 t

W 02

Хромомолібденові і хромомолібденованадієві

(20
> 20

50 (30)*
40

6 t

W 03

Марганцевонікельмолібде-нові, хромонікельмолібденові та інші

(20
> 20

50
40

6 t

W 04

Сталі феритного, мартенситного і мартенсито-феритного класів, що містять
від 12 до 20 % хрому

(20
> 20

50
40

6 t

W 11

Хромонікелеві сталі
феритно-аустенітного
та аустенітного класів

(20
> 20

120
100

4 t

* В дужках вказані значення кута вигину для зварних з`єднань, виконаних газовим зварюванням (311)

6.1. Атестацiя проводиться окремо для кожного способу зварювання. Змiна способу зварювання вимагає проведення нової атестацiї.

6.1.1. Якщо контрольне з`єднання виконується двома способами зварювання, то зварник допускається як до зварювання окремо кожним із застосовуваних способів в діапазонах товщин залежно від товщини завіреної кожним способом, так і до комбінованого зварювання.

6.1.2. До комбінованого зварювання допускається зварник, що атестований по кожному із застосовуваних способів зварювання.

6.2. Область поширення атестацiйних випробовувань на допуск до зварювання рiзних видiв з`єднань наведена в таблиці 5. При цьому необхiдно враховувати таке:

6.2.1. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв на трубах поширюється на допуск до зварювання стикових швiв на листах. Для положення РЕ поширення дійсне при діаметрах труб D > 150 мм.

6.2.2. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв на листах у всiх просторових положеннях поширюється на допуск до зварювання стикових швiв на трубах, що мають дiаметр > 500 мм. У випадку, коли труба зварюється з поворотом, необхiдно користуватись пунктом 6.2.3.

6.2.3. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв на листах у нижньому (РА) або в горизонтальному (РС) положеннях поширюється на допуск до зварювання стикових швiв на трубах, що мають зовнiшнiй дiаметр > 150 мм для положень згiдно з п. 6.6.

Таблиця 5

Область поширення випробувань стикових швiв

Стиковий шов

контрольного з’єднання

Область поширення

Стиковий шов на пластинi

Стиковий шов
на трубi

одностороннє зварювання ss

двостороннє зварювання bs

одностороннє зварювання

ss

mb

nb

gg

ng

mb

nb

Пластина

Односто-роннє

зварюван ня ss

з пiдкладкою mb

X

+

*

без пiдкладки

nb

+

X

+

+

*

*

Двосто -роннє зварю-вання bs

iз зачищенням кореня шва gg

+

X

*

без зачищення кореня шва ng

+

+

X

*

Труба

Односто-роннє зварю -вання ss

з пiдкладкою mb

+

+

X

без пiдкладки nb

+

+

+

+

+

X

* Дивись п.6.2.2. и п.6.2.3.; +– шов, на який поширюється випробування.

6.2.4. Атестацiя на допуск до зварювання одностороннiх швiв без захисту кореневого шва (пiддуву, пiдкладки) поширюється i на зварювання двостороннiх швiв iз зачищенням кореня шва i без нього.

6.2.5. Атестацiя на допуск до зварювання одностороннiх швiв на листах i трубах iз захистом кореневого шва поширюється на допуск до зварювання двостороннiх швiв із зачищенням кореня шва.

6.2.6. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв поширюється на допуск до зварювання кутових швiв для подiбних умов зварювання.

6.2.7. Атестацiя на допуск до зварювання двостороннiх швiв без зачищення кореня шва поширюється на допуск до зварювання одностороннiх швiв на пiдкладцi та на зварювання двостороннiх швiв iз зачищенням ко­реня шва.

6.2.8. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв на трубах без пiдкладки поширюється на допуск до зварювання трубних вiдгалужень. На шви трубних вiдгалужень поширюється область дiапазонiв дiаметрiв вiдповiдних труб.

6.2.9. Якщо атестацiя на допуск до зварювання трубних вiдгалужень й інших складних трубних з'єднань (наприклад, вварка труб у трубні дошки і т.п.) вимагає вiд зварника особливої квалiфiкацiї, то випробовування необхiдно проводити на зразках, підготовлених у вiдповідності з НД, що використовується на виробництвi. Контроль якості таких зразків проводиться згідно з тією ж НД.

6.3. Залежно вiд групи матерiалу контрольного зварного з'єднання зварник допускається до зварювання матерiалiв, групи яких зазначенi в таблицях 6 і 7.

Для допуску до зварювання матерiалiв, якi не зазначені в наведених у п. 3.2.3 групах, зварник повинен пройти спецiальну атестацiю, що поширюється тiльки на ці матерiали.

6.4. Атестацiя на допуск до ручного дугового електрозварювання електродами з покриттям одного типу поширюється на допуск до зварювання електродами з покриттям iнших типiв згiдно з таблицею 8.

6.5. Поширення атестацiї в залежностi вiд товщини пластин i стiнки труби, а також вiд дiаметра труби зазначенi в таблицях 2 i 3.

Таблиця 6

Поширення атестації для основного металу

Група сталей

Область поширення

W 01

W 02

W 03

W 04

W 11

W 01

X

W 02

+

X

W 03

+

+

X

W 04

+

+

X

W 11

+*

+*

+*

+*

* Якщо застосовуються присаднi матерiали з групи W 11.

Таблиця 7

Поширення атестації для з'єднань iз рiзних груп металу

Група сталей

Область поширення

W 02

W 02, зварена з W 01 *

W 03

W 02, зварена з W 01 *

W 03, зварена з W 01 *

W 03, зварена з W 02 *

W 04

W 02, зварена з W 01 *

W 04, зварена з W 01 *

W 04, зварена з W 02 *

W 11

W 11, зварена з W 01 **

W 11, зварена з W 02 **

W 11, зварена з W 03 **

W 11, зварена з W 04 **

* – присадний матерiал повинен вiдповiдати групi приєднуваної сталi;

** – застосованi присаднi матерiали з групи W 11.

Таблиця 8

Поширення атестації для електродiв з різними типами покриттів

Типи покриттiв електродiв

Область поширення

A, RA

R, RB, RC

В

С

S

A, RA

X

R, RB, RC

+

X

B

+

+

X

C

X

S

X

Умовнi позначення:

А (А) – електроди з покриттям кислого типу;

В (Б) – електроди з покриттям основного типу;

R (Р) – електроди з покриттям рутилового типу;

С (Ц) – електроди з целюлозним покриттям;

RА (РА) – електроди з покриттям кисло-рутилового типу;

RВ (РБ) – електроди з покриттям рутил-основного типу;

RС (РЦ) – електроди з покриттям рутил-целюлозного типу;

S (П) – електроди з покриттям решти видiв, у тому числi спецiальних.

В дужках наведено позначення електродних покриттiв за ГОСТ 9466-75.

6.6. Поширення атестацiї для кожного просторового положення при зварюваннi наведенi в таблиці 9.

6.7. Поширення атестацiї на допуск до зварювання iз попереднiм пiдiгрiванням i з контрольованим тепловкладенням поширюється на допуск до зварювання без попереднього пiдiгрiвання i контрольованого тепловкладення. Зворотний порядок поширення атестацiї є неприпустимим.

Таблиця 9

Поширення атестації для положень, в яких проводиться зварювання

Положення, в якому провадиться зварювання

Поширення атестації

Пластина

Труба

Стиковий шов

Кутовий шов

Стиковий шов

Кутовий шов

PA

PC

PG

PF

PE

PA

PB

PG

PF

PD

PA

PG

PF

PC

H–LO45

J– LO45

PA

PB*

PG

PF

PB**

PD

Пластина

Стиковий шов

PA

X

+

+

+

+

PC

+

X

+

+

+

+

PG

X

+

PF

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

PE

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кутовий шов

PA

X

PB

+

X

+

+

PG

X

PF

+

+

X

+

+

+

+

PD

+

+

+

X

+

+

+

+

Труба

Стиковий шов

PA

+

+

+

X

+

+

+

+

PG

+

+

X

+

PF

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

PC

+

+

+

+

+

X

+

+

+

H – LO45

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

J – LO45

+

+

+

X

+

Кутовий шов

PA

+

+

X

+

+

PB*

+

+

+

X

+

PG

+

X

PF

+

+

+

+

+

+

X

+

+

PB**

+

+

+

+

X

PD

+

+

+

+

+

+

+

+

X

* – горизонтально-вертикальне положення при горизонтальному розташуваннi осi труби, приварюваної з поворотом;

** – горизонтально-вертикальне положення при вертикальному розташуваннi осi труби, приварюваної без повороту;

7.1. Результати перевiрки теоретичних знань i практичних випробовувань зварникiв атестацiйна комiсiя в 10-денний термін оформляє протоколом, за встановленою формою (додаток № 3).

7.2. До протоколу додаються:

– копiя посвiдчення про присвоєння кваліфікації зварника і довiдка відділу кадрів підприємства про стаж роботи зварника за спецiальнiстю (при первиннiй атестацiї) або копiя посвiдчення зварника при iнших видах атестацiї;

– документ учбового закладу про проходження зварником спецiального навчання (див. п. 2.2. i 2.6. даних Правил);

– сертифiкати на матерiал контрольного зварного з'єднання i зварювальнi матерiали;

– акти, висновки та iншi документи про результати контролю якостi контрольних зварних з'єднань.

7.3. Допускається оформлення одного протоколу у вигляді таблиці на групу зварникiв iз включенням усiх вiдомостей i даних, зазначених у додатку № 3.

7.4. Протоколи з документами, що додаються, зберiгаються в атестацiйних комісіях, а копії протоколів передаються в організації, де працюють зварники.

7.5. Рiшення про атестацiю зварникiв на пiдставi поданих документiв щодо результатiв випробовувань приймає атестацiйна комiсiя.

7.6. Зварникам, якi склали теоретичнi екзамени i пройшли практичнi випробовування, рішенням атестаційної комісії видається посвiдчення встановленої форми (додаток № 4) у вигляді книжки розміром 140 х 100 мм.

Посвідчення зварника про атестацію видається у 15-денний термін після проведення атестації.

7.7. У посвiдченнi вказуються умови всiх випробовувань, атестацiйнi категорiї та область поширення допуску.

7.7.1. Позначення атестацiї записується в графу 1 посвiдчення та в протокол у виглядi коду, що мiстить вiдомостi, наведенi у вiдповiдних роздiлах даних Правил, i має такий вигляд:

Завантажити