НПАОП 0.00-1.20-98Правила безпеки систем газопостачання України

30. На димовідвідних трубах від ресторанних плит, кип'ятильників, плит для готування їжі та інших установок і газових приладів комунально-побутового призначення, які не мають стабілізаторів тяги, необхідно передбачати вимикальні шибери (заслонки). Шибер повинен мати отвір діаметром не менше 15 мм. На димоході від приладів із стабілізатором тяги не допускається установлювати шибери.

31. Димові труби від газових приладів у будівлях повинні бути виведені:

вище граничної зони вітрового підпору, але не менше 0,5 м;

вище гребеня даху при розташуванні їх (рахуючи по горизонталі) не далі ніж 1,5 м від гребеня даху;

на рівні з гребенем даху, коли труби розташовані на відстані до 3 м від гребеня даху;

не нижче прямої, прокладеної від гребеня вниз під кутом 10 град. до горизонту при розташуванні труб на відстані понад 3 м від гребеня даху.

У всіх випадках висота труби над частиною даху, яка прилягає до даху, повинна бути не менше 0,5 м, а для будівель з суміщеною покрівлею (плескатий дах) - не менше 2 м.

32. Для відводу продуктів згорання від газових приладів (ресторанні плити, кип'ятильники та ін.), які встановлені в громадських будівлях, дозволяється використовувати сталеві димові труби. Ззовні будівлі сталеві труби повинні бути теплоізольовані на всю висоту.

33. Насоси, компресори, установки для наповнювання балонів, змішувальні установки, а також інше технологічне обладнання ГНС, ГНП і АГЗС можуть бути розташовані на відкритих площадках під навісом з негорючих матеріалів, якщо кліматичні умови і проектні рішення дозволяють забезпечити нормальну роботу встановленого обладнання, автоматики, КВП і обслуговуючого персоналу.

34. При подачі ЗВГ на ГНС і ГНП по трубопроводу на ньому повинна бути встановлена засувка з електроприводом поза територією ГНС, ГНП у межах протипожежної смуги, але не ближче 30 м від резервуарів бази зберігання.

35. При розташуванні заправних колонок поза територією ГНС на ділянці розташування колонок належить передбачати навіс над колонками, освітлення, під'їзну дорогу для автотранспорту, доріжки з твердим покриттям для персоналу, який обслуговує колонки.

Ділянка повинна огороджуватися провітрюваною огорожею з негорючих матеріалів і мати ворота для в'їзду автомобілів.

Ділянка для пересувних газозаправних автомашин повинна відповідати таким вимогам:

відстань від місця стоянки газозаправних автомашин до будівель і споруд різного призначення - не менше 20 м;

відстань від автошляхів - не менше 10 м;

відстань від ЛЕП - не менше 1,5 висоти опори;

рівень ділянки - не нижче рівня прилеглої території;

відсутність ям, погребів, колодязів підземних комунікацій;

дороги в'їзду і виїзду автомашин не повинні пересікатися;

заправка автомашин повинна провадитися тільки в світлий час доби.

36. Приєднання до газопроводу побутових газових приладів допускається передбачати після вимикального крана гумовими трубками довжиною не більше 2 м. Гумові трубки не повинні мати стикових з'єднань і повинні відповідати вимогам п. 6.2 СНиП 2.04.08-87.

37. Геотермальна установка (ГТУ) ЗВГ, яка являє собою вертикально заглиблену (до 50 м) герметичну циліндричну ємність (обсадну трубу діаметром 250 - 600 мм), повинна виготовлятися із сталі марки 20 або іншої сталі з рівноцінними параметрами міцності, з товщиною стінки не менше 10 мм.

38. Зовнішня поверхня обсадних труб повинна мати захисну антикорозійну ізоляцію типу "дуже підсилена". ГТУ повинні бути обладнані стаціонарною установкою катодного захисту.

39. Нижній торець обсадних труб в привибійній зоні свердловини повинен бути герметизований бетонною пробкою довжиною не менше 500 мм з водонепроникного цементу (ВРЦ) або водонепроникного безосадового цементу (ВГЦ) марки не нижче 300.

40. ГТУ та їх елементи, які працюють під тиском, повинні виготовлятися підприємствами, що мають технічні засоби і забезпечують необхідну якість виробів відповідно до вимог ГОСТ, ТУ, нормалів і що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на їх виготовлення.

41. Вимоги до обладнання ГТУ, їх розміщення і відстані від ГТУ до будівель і споруд різного призначення, а також до підземних споруд слід передбачати і приймати, як для резервуарних установок згідно з розділом 9 СНиП 2.04.08-87.

Додаток 2

до Правил безпеки систем газопостачання України

Нормативні документи, вимогам яких повинні відповідати

проектні і будівельні роботи та експлуатація систем газопостачання

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 09.01.98 N 4, зареєстровані в Мін'юсті України 10.02.98 N 93/2533

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 18.10.94 N 104

ДНАОП 0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україн, затверджені М іВС 14.06.95, зареєстровано в Мін'юсті України 14.07.95 N 219/755

ДНАОП 1.1.10-1.01-97

Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці06.10.97 N 257, зареєстровано в Мін'юсті України 13.01.98 N 11/2451

ДБН А2.2-3-97

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

СНиП 2.04.08-87

Газоснабжение

СНиП 2.05.06-85

Магистральные трубопроводы

ДБН 360-92*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.01.09-90

Здания и сооружения на подрабатываемых и просадочных грунтах

СНиП II-89-80

Генеральные планы промышленных предприятий

СНиП II.7-81

Строительство в сейсмических районах

СНиП II.8-78

Здания и сооружения на подрабатываемых территориях

СНиП II-35-76

Котельные установки

СНиП 2.02.01-83

Основания зданий и сооружений

ДБН А3.1-5-96

Організація будівельного виробництва

ДБН А3.1-3-94

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

СНиП 2.08.01-89

Жилые здания

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 3.05.07-85

Система автоматизации

СНиП 3.05.02-88

Газоснабжение

СНиП 3.05.05-84

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНиП 3.02.01-87

Земляные сооружения.

Основания и фундаменты

СНиП III-4-80*

Техника безопасности в строительстве

ОНТП 24-86

Общесоюзные нормы технологического проектирования.

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

СНиП 2.08.02-89

Общественные здания и сооружения

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания

СНиП II-58-75

Электростанции тепловые

ПУЭ

Правила устройства электроустановок

ВСН 116-87

Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений

ВСН 600-81

Инструкция по монтажу сооружений устройств связи радиовещания и телевидения

РДИ 204 УССР 025-91

Инструкция по проектированию защиты, строительству и эксплуатации газопроводов на территории угольных бассейнов Украины

РД 51-02-115-92

Баллоны стальные сварные для СУГ на давление до 1,6 МПа (16 кгс/кв. см). Техническое освидетельствование

РД 16.407-89

Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт. Утвержденный Госгортехнадзором СССР и Минэлектротехпромом

РДИ 204 УССР 066-88

Определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации подземных газопроводов с истекшим сроком службы на основании критериев оценки

РДИ 204 УССР 200-86

Рекомендации по проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту газопроводов из полиэтиленовых труб

РДИ 204 УССР 067-88

Руководящий документ. Инструкция электрохимической защиты подземных газопроводов и резервуаров сжиженного газа

РТМ 204 УССР 173-85

Правила технической эксплуатации газопроводов из полиэтиленовых труб

РСН 358-91

Республиканские строительные нормы, сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов

ГОСТ 9238-83

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520/1524 км

ГОСТ 5542-87

Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 22387.5-77*

Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха.

ГОСТ 14202-69

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСТ 9.602-89*

ЕСЗКС. Сооружения подземные.

Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.011-78*

ССБТ. Смеси взрывоопасные.

Классификация и методы испытаний

ГОСТ 20448-90

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия

ГОСТ 27578-87

Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта.

Технические условия

ГОСТ 8856-72*

Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов

ГОСТ 8.002-86*

ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения

ГОСТ 12.1.030-81*

Электробезопасность. Защитное заземление

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

ГОСТ 4666-75*

Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска

ГОСТ 12678-80*

Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры

ГОСТ 11881-76*Е

Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия

ГОСТ 9356-75*

Рукава резиновые для газовой сварки и резки металла. Технические условия

Додаток 3

до пункту 4.3.7 Правил безпеки систем газопостачання України

Відстані від найближчих підземних мереж

(ДБН 360-92* п. 8.50, додаток 8.1, виписка з табл. 1)

Інженерні

мережі

Відстані, м, по горизонталі (у світлі) від підземних мереж до

Фунда-

ментів

будин ків і

споруд

Фундаментів, огорож підприємств,

естакад, опор, контактної мережі і зв'язку залізниць

Осі крайньої

мережі

Бортового

каменю

вулиці,

дороги

(краю

проїзної

частини

укріпленої

смуги

узбіччя)

Зовнішньої

бровки

кювету або

підошви

насипу дороги

Фундаментів опор повітряних ліній

електропередач

Залізниць

колії

1520 мм,

але не менше

глибини

траншеї до

підошви

насипу і

бровки

виїмки

Залізниці

колії

750 мм

і трамваю

До 1 кВ

зовнішнього

освітлення

контактної

мережі, трамваїв

і тролейбусів

Понад

1 кВ до

35 кВ

Понад

35 к до 11 кВ і вище

Газопроводи горючих газів тиску, МПа (кгс/кв. см)

Низького

до 0,005

(0,05)

нього понад

0,005 (0,05)

до 0,3

(3)

2

1

3,8

2,8

1,5

1

1

5

10

4

1

4,8

2,8

1,5

1

1

5

10

Високого

понад

0,3 (3)

до 0,65

(6)

7

1

7,8

3,8

2,5

1

1

5

10

Висо кого

понад

0,6 (6)

до 1,2

(12)

10

1

10,8

3,8

2,5

2

1

5

10

Примітки:1. Допускається прокладання підземних інженерних мереж у межах фундаментів опор і естакад трубопроводів, контактної мережі за умови вжиття заходів, які унеможливлюють пошкодження мереж при осіданні фундаментів, а також пошкодження фундаментів під час аварії на цих мережах. При розміщенні інженерних мереж, які слід прокладати із застосуванням будівельного водопониження, відстані їх до будинків і споруд треба встановлювати з урахуванням зони можливого порушення міцності грунтів основ.

2. У зрошувальних районах при непросідних грунтах відстань від підземних інженерних мереж до зрошувальних каналів має бути (до бровки каналів):

1 м - від газопроводів низького і середнього тиску;

2 м - від газопроводів високого тиску (до 6 кгс/кв. см).

3. При укладанні мереж у захисних футлярах відстань між футляром та іншими мережами і спорудами визначається умовами провадження робіт.

4. Відстань від газопроводів до бортового каменю, бровки кювету або підошви насипу доріг може бути змінена при погодженні з організаціями, які експлуатують газопроводи і автодороги.

Додаток 4

до пункту 4.3.7 Правил безпеки систем газопостачання України

Відстані між сусідніми інженерними підземними мережами

(ДБН 360-92*, п. 8.56, додаток 8.1, виписка з табл. 2)

Інженерні

мережі

Відстань, м, по горизонталі (у світлі) до

Водопро-

воду

Каналізації

побу тової

Дренажу і

дощової каналіза-

ції

Газопроводів тиску,

МПа (кгс/кв. см)

Кабелів

силових

усіх

напруг

Кабелів

зв'язку

Теплових

мереж

Каналів,

тунелів

Зовнішніх

пневмо-

сміттє-

проводів

низь-

кого

0,005

(0,05)

серед-

нього

понад

0,005

(0,05)

до 0,3

(3)

висо-

кого

понад

0,3

(3) до

0,6

(6)

висо-

кого

понад

0,6

(6) до

1,2

(12)

Зовні-

шня

стінка

каналу тунелю

обо-

лонка

безка-

нальної

прокла-

дки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Газопро-

води

тиску:

Низького

до

0,005

(0,05)

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

2

1

2

1

Серед-

нього

понад

0,005

(0,05)

до 0,3

(3)

1

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

2

1

2

1,5

Високого

понад

0,3 (3)

до 0,6

(6)

1,5

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

2

1,5

2

2

Високого

понад

0,6 (6)

до 1,2

(12)

2

5

5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

4

2

4

2

Примітки:1. При паралельному прокладанні газопроводів для труб діаметром до 300 мм відстань між ними (у світлі) допускається приймати 0,4 м і понад 300 мм - 0,5 м при спільному розміщенні в одній траншеї двох і більше газопроводів.

2. У таблиці вказано відстані до сталевих газопроводів. Розміщення газопроводів із неметалевих труб треба передбачати відповідно до норм газопостачання. Пункт 8.56 (виписка). Відстань по горизонталі (у світлі) між сусідніми інженерними мережами при їх паралельному розміщенні на вводах інженерних мереж у будинки сільських поселень треба приймати не менше 0,5 м. При різниці глибин залягання суміжних трубопроводів понад 0,4 м відстані (додаток 8.1, табл. 2) треба збільшувати з урахуванням стрімкості схилів траншей, але не менше глибини траншеї до підошви насипу і бровки виїмки.

Додаток 5

до пункту 4.4.24 Правил безпеки систем газопостачання України

Перелік первинних засобів пожежогасіння приміщення газорегуляторного пункту (ГРП)

Місце

установки засобів

пожежогасіння

Засіб

пожежогасіння

Кількість

Площа

приміщення,

кв. м

Основне

приміщення ГРП

Вогнегасник

вуглекислотний

або порошковий

ОУ-2

ОП-5

ОУ-5

ОП-10А

2

1

1

1

1

Все

приміщення

50

100

Те ж саме

Ящик з піском

0,5 куб. м

Все

приміщення

-"-

Лопата

1

Те ж саме

-"-

Азбестове

полотно або

повсть

2 х 2 м

-"-

Примітка.Вогнегасник слід розміщати біля прорізу дверей в середині приміщення ГРП.

Замість вуглекислотних вогнегасників можуть застосовуватися порошкові.

Додаток 6

до пункту 4.8.85 Правил безпеки систем газопостачання України

Перелік первинних засобів пожежогасіння для виробничих приміщень і територій ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП

Місце встановлення

Засіб

пожежогасіння

Кількість

Площа

приміщення,

кв. м

Насосно-компресорне

відділення

Вогнегасник

ОХВП-10

Ящик з піском

Лопата

3

0,5 куб. м

1

Все

приміщення

Те ж саме

-"-

Наповнювальне

відділення

Вогнегасник

ОХВП-10

Вогнегасник

ОУ-2А

Ящик з піском

Лопата

2

2

0,5 куб. м

1

100

100

Все

приміщення

Те ж саме

Зливне

приміщення

Вогнегасник

ОХВП-10

Вогнегасник

ОУ-2А

Ящик з піском

Лопата

2

2

0,5 куб. м

1

100

100

Все

приміщення

Те ж саме

Склади балонів

зріджених газів

Вогнегасник

ОХВП-10

1

100

Територія

Вогнегасник

ОХВП-10

Ящик з піском

Лопата

1

0,5 куб. м

2

200

200

200

База зберігання

зріджених газів

Вогнегасник

ОХВП-10

Вогнегасник

ОУ-5

Ящик з піском

Лопата

Азбестове

полотно або

повсть

1

1

1,0 куб. м

1

2 х 2 м

На одну

секцію

(групу з 4-х

резервуарів)

Те ж саме

-"-

-"-

На одну

секцію

(групу з 4-х

резервуарів)

Зливна залізнична

естакада

Вогнегасник

ОУ-5

Ящик з піском

Лопата

Азбестове

полотно або

повсть

5

0,5 куб. м

1

2 х 2 м

50

50

50

50

Колонки

наповнення цистерн

Вогнегасник

ОХВП-10

Вогнегасник

ОУ-5

Ящик з піском

Лопата

Азбестове

полотно або

повсть

1

1

0,5 куб. м

1

2 х 2 м

50

50

50

50

50

Відкрита стоянка

автомашин

Вогнегасник

ОХВП-10

Ящик з піском

Лопата

1

0,5 куб. м

1

100

100

100

Гараж

Вогнегасник

ОХВП-10

Ящик з піском

Лопата

Азбестове

полотно або

повсть

1

0,5 куб. м

1

2 х 2 м

100

100

100

100

Завантажити