НПАОП 0.00-1.07-94Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

6.3.28*. Органу Держнаглядохоронпраці України надається право у виключних випадках продовжувати установлені терміни технічного опосвідчення посудин на підставі обгрунтованого письмового клопотання власника посудини з поданням висновку комісії підприємства, що підтверджує задовільний стан посудини, і при позитивних результатах огляду посудини експертом ЕТЦ або фахівцем орга­нізації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держ­наглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку.

6.4. Дозвіл на введення посудини в експлуатацію

6.4.1*. Пуск в експлуатацію посудин, що підлягають реєстрації в ЕТЦ, проводиться за наказом власника підприємства (організації), виданим за результатами технічного опосвідчення і проведеного експертом ЕТЦ обстеження готовності посудини до експлуатації і відповідності обслуговування, нагляду і установки вимогам цих Правил і проекту.

6.4.2*. Дозвіл на введення в експлуатацію посудини, що не підлягає реєстрації в ЕТЦ, видається особою, призначеною наказом по підприємству для здійснення нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин, на підставі документації підприємства-виготовлювача після технічного опосвідчення і перевірки організації обслуговування.

6.4.3. Дозвіл на введення посудини в експлуатацію записується в паспорті посудини.

6.4.4. На кожній посудині після видачі дозволу на її експлуатацію треба нанести фарбою на помітному місці або на спеціальній табличці форматом не менше 200х150 мм:

1) реєстраційний номер;

2) дозволений тиск;

3)число, місяць і рік наступних зовнішнього і внутрішнього оглядів, гідравлічного випробування.

6.4.5. Посудина (група посудин, що входять в установку) може бути включена в роботу на основі письмового розпорядження адміністрації підприємства після виконання вимог ст. 6.4.3, 6.4.4 цих Правил.

7.1. Організація нагляду

7.1.1*. Власник зобов’язаний забезпечити утримування посудин у справному стані і безпечні умови їх роботи.

У цих цілях необхідно:

1) призначити наказом із числа інженерно-технічних працівників, які пройшли у встановленому порядку перевірку знань цих Правил, відповідальних за справний стан і безпечну дію посудин, а також відповідальних по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин;

2) призначити необхідну кількість осіб обслуговуючого персоналу, навчених і маючих посвідчення на право обслуговування посудин, а також установити такий порядок, щоб персонал, на який покладені обов’язки по обслуговуванню посудин, вів ретельне спостерігання за дорученим йому обладнанням шляхом його огляду, перевірки дії арматури, КВП, запобіжних і блокуючих пристроїв і підтримки посудин у справному стані.

Результати огляду і перевірки повинні записуватись в змінному журналі;

3) забезпечити проведення технічних опосвідчень, діагностування посудини в установлені терміни;

4) забезпечити порядок і періодичність перевірки знань Правил керівними та інженерно-технічними працівниками;

5) організувати періодичну перевірку знань персоналом інструкцій з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин;

6) забезпечити інженерно-технічних працівників Правилами і керівними вказівками з безпечної експлуатації посудин, а обслуговуючий персонал – інструкціями;

7) забезпечити виконання інженерно-технічними працівниками Правил, а обслуговуючим персоналом – інструкцій.

Для підприємств з невеликою (до 10) кількістю посудин обов’язки по нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин можуть бути покладені на відповідального за справний стан і безпечну дію посудин.

7.1.2*. Інженерно-технічний працівник (група) по нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин повинен здійснювати свою роботу за планом, затвердженим власником підприємства.

При цьому, зокрема, він зобов’язаний:

1) оглядати посудини в робочому стані і перевіряти дотримання встановлених режимів при експлуатації;

2) проводити технічне опосвідчення посудин;

3) здійснювати контроль за підготовкою і своєчасним пред’явленням посудин для опосвідчення інспектору (експерту) Держнаглядохоронпраці України;

4) вести книгу обліку та опосвідчень посудин, які перебувають на балансі підприємства, як зареєстрованих в ЕТЦ, так і не підлягаючих реєстрації;

5) контролювати виконання виданих ним приписів, а також приписів ЕТЦ;

6) контролювати своєчасність і повноту проведення планово-попереджувальних ремонтів посудин, а також дотримання цих Правил при проведенні ремонтних робіт;

7) перевіряти дотримання установленого цими Правилами порядку допуску робітників до обслуговування посудин, а також брати участь у комісіях з атестації і періодичної перевірки знань інженерно-технічних працівників і обслуговуючого персоналу;

8) перевіряти видачу інструкцій обслуговуючому персоналу, а також наявність інструкцій на робочих місцях;

9) перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації і ремонті посудин;

10) брати участь в обстеженнях і технічних опосвідченнях посудин.

7.1.3. При виявленні несправностей, а також порушень цих Правил та інструкцій при експлуатації посудин відповідальний по нагляду повинен вжити заходів щодо усунення цих несправностей або порушень, а в разі необхідності вжити заходів щодо виведення посудини з роботи.

7.1.4. Відповідальний (група) по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин має право:

1) видавати обов’язкові для виконання керівниками та інженерно-технічними працівниками цехів і відділів підприємства приписи по усуненню порушень;

2) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо усунення причин, що породжують порушення;

3) при виявленні серед обслуговуючого персоналу ненавчених осіб, а також осіб, які показали незадовільні знання, вимагати усунення їх від обслуговування посудин;

4) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо притягування до відповідальності інженерно-технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які порушують Правила та інструкції.

7.1.5. Відповідальність за справний стан і безпечну дію посудини підприємства (цеху, дільниці) має бути покладена наказом на інженерно-технічного працівника, якому підпорядкований персонал, що обслуговує посудини. Номер і дата наказу про призначення відповідальної особи повинні бути записані в паспорт посудини.

На час відпустки, відряджень, хвороби або в інших випадках відсутності відповідальної особи виконання її обов’язків покладається згідно з наказом на іншого інженерно-технічного працівника, котрий пройшов перевірку знань Правил. Запис про це у паспорті посудини не робиться.

7.1.6. Відповідальний за справний стан і безпечну дію посудин повинен забезпечити:

1) утримання посудин в справному стані;

2) обслуговування посудин навченим та атестованим персоналом;

3) виконання обслуговуючим персоналом інструкцій з режиму і безпечного обслуговування посудин;

4) проведення своєчасних ремонтів і підготовку посудин до технічного опосвідчення;

5) обслуговуючий персонал–інструкціями, а також періодичну перевірку його знань;

6) своєчасне усунення виявлених несправностей.

7.1.7*. Відповідальний за справний стан і безпечну дію посудин зобов’язаний:

1) оглядати посудини в робочому стані з установленою керівництвом підприємства (організації) періодичністю;

2) щоденно перевіряти записи в змінному журналі з розписом у ньому;

3) проводити роботу з персоналом по підвищенню його кваліфікації;

4) брати участь в обстеженнях і технічних опосвідченнях посудин;

5) зберігати паспорти посудин та Інструкції підприємств-виготовлювачів по їх монтажу та експлуатації;

6) вести облік напрацювання циклів навантаження посудин, що експлуатуються в циклічному режимі.

7.2. Утримання та обслуговування посудин

7.2.1. Обслуговування посудин може бути доручено особам, котрі досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження, навчання за відповідною програмою, атестовані і мають посвідчення на право обслуговування посудин.

7.2.2*. Навчання та атестація персоналу, який обслуговує посудини, повинні проводитись у професійно-технічних училищах, в учбово-курсових комбінатах (курсах), а також на курсах, спеціально створених підприємствами, які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України, виданий на підставі висновку ЕТЦ щодо можливості і умов виконувати вказані роботи навчальними закладами. Індивідуальна підготовка персоналу не допускається.

7.2.3. Особам, які склали іспити, повинні бути видані посвідчення з вказівкою найменування, параметрів робочого середовища посудин, до обслуговування яких ці особи допущені.

Посвідчення повинні бути підписані головою комісії.

Атестація персоналу, який обслуговує посудини із швидкознімними кришками, а також посудини, що працюють під тиском шкідливих речовин 1, 2, 3 і 4-го класів небезпеки за ГОСТ 12.1.007, проводиться комісією за участю інспектора Держнаглядохоронпраці України, в решті випадків участь інспектора в роботі комісії не обов’язкова.

Про день проведення іспитів місцевий орган Держна­глядохоронпраці України повинен бути повідомлений не пізніше як за 5 днів.

7.2.4. Періодична перевірка знань персоналу, який обслуговує посудини, повинна проводитись не рідше одного разу в 12 місяців.

Позачергова перевірка знань проводиться:

–при переході на інше підприємство;

– у разі внесення змін в інструкцію з режиму роботи і безпечного обслуговування посудини;

–на вимогу інспектора Держнаглядохоронпраці України або відповідального по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин.

У разі переривання в роботі за спеціальністю більше 12 місяців персонал, який обслуговує посудини, після перевірки знань повинен перед допуском до самостійної роботи пройти стажування для відновлення практичних навичок.

Результати перевірки знань обслуговуючого персоналу оформляються протоколом, підписаним головою і членами комісії, із відміткою в посвідченні.

7.2.5. Допуск персоналу до самостійного обслуговування посудин оформляється наказом або розпорядженням по цеху чи підприємству.

7.2.6.На підприємстві має бути розроблена і затверджена у відповідному порядку інструкція з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин. Для посудин (автоклавів) із швидкознімними затворами в указаній інструкції має бути відображений порядок зберігання і застосування ключ-марки. Інструкція повинна знаходитись на робочому місці і видаватись під розписку обслуговуючому персоналу.

Схеми включення посудин повинні бути вивішені на робочих місцях.

7.3. Аварійна зупинка посудин

7.3.1. Посудина повинна бути негайно зупинена у випадках, передбачених інструкцією з режиму, роботи і безпечного обслуговування, зокрема:

1) якщо тиск у посудині підвищився вище дозволеного і не знижується, незважаючи на дотримання персоналом усіх вимог, зазначених в інструкції;

2) при виявленні несправностей запобіжних пристроїв від підвищення тиску;

3) при виявленні в посудині або її елементах, що працюють під тиском, нещільностей, випинів, розриву прокладок;

4) при несправності манометра і неможливості визначити тиск за допомогою інших приладів;

5) при зниженні рівня рідини нижче допустимого в посудинах з вогневим обігрівом;

6) якщо несправні всі покажчики рівня рідини;

7) при несправності запобіжних блокувальних пристроїв;

8) при виникненні пожежі, котра безпосередньо загрожує посудині, що знаходиться під тиском.

Порядок аварійного зупинення посудини і наступного введення її в роботу повинен бути вказаний в інструкції.

7.3.2. Причини аварійного зупинення посудини мають бути записані в змінному журналі.

7.4. Ремонт посудин

7.4.1. Для підтримання посудини в справному стані власник посудини зобов’язаний своєчасно проводити (відповідно до графіка) її ремонт. При ремонті мають виконуватись вимоги з техніки безпеки, викладені в галузевих правилах та інструкціях.

7.4.2. Ремонт із застосуванням зварювання (пайки) посудин та їх елементів, що працюють під тиском, повинен проводитись за технологією, розробленою підприємством-виготовлювачем, конструкторською або ремонтною організацією, до початку виконання робіт, а результати мають бути занесені до паспорта посудини.

7.4.3. Ремонт посудин та їх елементів, які знаходяться під тиском, не допускається.

7.4.4. До початку виконання робіт всередині посудини, яка з’єднана з іншими працюючими посудинами спільним трубопроводом, посудина має бути відділена від них заглушкою або від’єднана. Від’єднані трубопроводи повинні бути заглушені.

7.4.5. Застосовувані для відключення посудини заглушки, які встановлюються між фланцями, повинні бути відповідної міцності і мати виступаючу частину (хвостовик), за якою визначається наявність поставленої заглушки.

При встановленні прокладок між фланцями вони мають бути без хвостовиків.

7.4.6. При роботі всередині посудини (внутрішній огляд, ремонт, чистка та ін.) повинні застосовуватись безпечні світильники на напругу не вище 12 В, а при вибухонебезпечних середовищах – у вибухонебезпечному виконанні. У разі необхідності має бути проведений аналіз повітряного середовища на відсутність шкідливих або інших речовин, що перевищують ГДК.

8.1*. Посудини та їх елементи, а також напівфабрикати для їх виготовлення, придбання яких здійснюється за кордоном, повинні відповідати вимогам цих Правил. Організація-замовник до укладання контракту на поставку посудин повинна отримати від органу з сертифікації України сертифікат відповідності, за винятком випадків, передбачених відповідними міжнародними угодами про взаємне визнання сертифікатів.

Можливі відступи від Правил повинні бути погоджені з Держнаглядохоронпраці України до укладання контракту. Копія погодження додається до паспорта посудини.

8.2*. Розрахунки на міцність посудин та їх елементів повинні виконуватись згідно з нормами, погодженими з Держнаглядохоронпраці України, за винятком випадків, для яких ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, буде підтверджено, що виконані за прийнятою постачальником методикою розрахунки задовольняють вимоги вказаних норм.

Відповідність матеріалів іноземних марок вимогам цих Правил або допустимість їх використання підтверджується висновком ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України. Копії зазначених документів додаються до паспорта котла.

8.3. Паспорт посудини повинен бути переведений на українську або, за вимогою замовника, на іншу мову і складений за формою, наведеною в додатку 3.

9.1. Загальні вимоги

9.1.1. Залізничні цистерни повинні бути розраховані відповідно до діючих норм проектування.

9.1.2. Цистерни і бочки для зріджених газів, за винятком кріогенних рідин, повинні бути розраховані на тиск, який може виникнути в них при температурі 50 °С.

Цистерни для зрідженого кисню та інших кріогенних рідин мають бути розраховані на тиск, при якому мусить здійснюватись їх випорожнення.

Розрахунок цистерн повинен бути виконаний з урахуванням напруг, викликаних динамічним навантаженням при їх транспортуванні.

9.1.3. Цистерни з віддачею газу, які наповнюються рідким аміаком з температурою, що не перевищує в момент закінчення наповнення мінус 25 °С, можуть бути при наявності ізоляції розраховані на тиск 0,4 МПа (4 кгс/см2).

9.1.4. З метою попередження нагрівання газу вище розрахункової температури цистерни для зріджених газів на розсуд проектної організації можуть мати термоізоляцію або тіньовий захист.

Термоізоляційний кожух цистерни для кріогенних рідин повинен бути забезпечений розривною запобіжною мембраною.

9.1.5.У залізничній цистерні в верхній її частині повинні бути влаштовані люк діаметром не менше 450 мм і поміст біля люка з металевими сходами з обох боків цистерни, обладнаними поручнями.

На залізничних цистернах для зрідженого кисню, азоту та інших кріогенних рідин обладнання помосту біля люка не обов’язкове.

9.1.6. У кожній автоцистерні повинен бути влаштований люк овальної форми з розмірами по осях не менше 400х450 мм або круглий люк діаметром не менше 450 мм. Для автоцистерни місткістю до 3000 л люк овальної форми дозволяється виконувати з розмірами по осях не менше 300х400 мм, а круглої форми–діаметром не менше 400 мм.

У цистерн місткістю до 1000 л допускається влаштування оглядових люків овальної форми з розміром меншої осі не менше 80 мм або круглої форми діаметром не менше 80 мм.

9.1.7. На цистерни і бочки підприємство-виготовлювач повинно наносити тавруванням такі паспортні дані:

1) назву підприємства-виготовлювача або його товарний знак;

2) заводський номер цистерни (бочки);

3) рік виготовлення і дату опосвідчення;

4) місткість (для цистерни – м3; для бочок – л);

5) масу цистерни в порожньому стані без ходової частини (т) і масу бочки (кг);

6) величину робочого і пробного тиску;

7) клеймо ВТК підприємства-виготовлювача;

8) дату проведеного і наступного опосвідчення.

На цистернах клейма мають бути нанесені по колу фланця для люка, а на бочках – на днищах, де розташована арматура.

9.1.8. Для бочок з товщиною стінки до 6 мм включно паспортні дані можуть бути нанесені на металевій пластинці, припаяній або привареній до днища в місці, де розташована арматура.

На цистернах з ізоляцією на основі вакууму всі клейма, які відносяться до посудини, повинні бути нанесені також на фланці горловини люка вакуумної оболонки, причому маса цистерни указується з урахуванням маси ізоляції з оболонкою.

9.1.9. На цистернах і бочках, призначених для перевезення зріджених газів, які викликають корозію, місця таврування після нанесення паспортних даних повинні бути покриті антикорозійним безколірним лаком.

9.1.10*.На рамах цистерн повинна бути прикріплена металева табличка з паспортними даними:

1) назва підприємства-виготовлювача або товарний знак;

2) заводський номер;

3) рік виготовлення;

4) маса цистерни з ходовою частиною в порожньому стані (т);

5) реєстраційний номер цистерни (вибивається власником цистерни після її реєстрації в ЕТЦ);

6) дата наступного опосвідчення.

9.1.11. Фарбування цистерн і бочок, а також нанесення смуг і написів на них повинні здійснюватись відповідно до стандартів, технічних умов на виготовлення нових цистерн або НД міністерства транспорту, для бочок – підприємством-виготовлювачем, а для цистерн і бочок, які знаходяться в експлуатації, – підприємством-наповнювачем.

Фарбування залізничних пропан-бутанових і пентанових цистерн, які знаходяться в експлуатації, і нанесення смуг і написів на них здійснюються власником цистерн.

9.1.12. Цистерни повинні бути оснащені:

1) вентилями з сифонними трубками для зливання і заливання середовища;

2) вентилем для випускання парів із верхньої частини цистерни;

3) пружинним запобіжним клапаном;

4) штуцером для приєднання манометра;

5) покажчиком рівня рідини.

9.1.13. Запобіжний клапан, установлений на цистерні, повинен сполучатися з газовою фазою цистерни і мати ковпак з отворами для випускання газу в разі відкривання клапана. Площа отворів у ковпаку повинна бути не менше полуторної площі робочого перерізу запобіжного клапана.

9.1.14. Кожний наливний і спускний вентиль цистерни і бочки для зрідженого газу повинен бути обладнаний заглушкою.

9.1.15. На кожній бочці, крім бочок для хлору і фосгену, мають бути встановлені на одному із днищ вентилі для наповнення і зливання середовища. При встановленні вентиля на увігнутому днищі бочки він повинен закриватися ковпаком, а при встановленні на випуклому днищі, крім ковпака, обов’язкове обладнання обхоплювальної стрічки.

У бочок для хлору і фосгену повинні бути наливний і зливний вентилі, обладнані сифонами.

9.1.16.Бокові штуцери вентилів для зливання і наливання горючих газів повинні мати ліву різьбу.

9.1.17. Цистерни, призначені для перевезення вибухонебезпечних горючих речовин, шкідливих речовин 1 і 2-го класів небезпеки за ГОСТ 12.1.007, повинні мати на сифонних трубках для зливання швидкісний клапан, що виключає вихід речовини в разі розриву трубопроводу.

9.1.18. Пропускна здатність запобіжних клапанів, які встановлюються на цистернах для зрідженого кисню, азоту та інших кріогенних рідин, повинна визначатись за сумою розрахункової випаровуваності рідини і максимальної продуктивності пристрою для створення тиску в цистерні при її випорожненні.

Під розрахунковою випаровуваністю розуміється кількість рідкого кисню, азоту (кріогенної рідини) в кілограмах, яка може випаруватися протягом години під дією тепла, одержуваного цистерною з навколишнього середовища при температурі зовнішнього повітря 50 °С.

За максимальну продуктивність пристрою для створення тиску в цистерні при її випорожненні приймається кількість газу в кілограмах, яка може бути введена в цистерну протягом години при роботі з повним навантаженням випарника або іншого джерела тиску.

9.1.19. Підприємства-наповнювачі і наповнювальні станції повинні вести журнал наповнення за встановленою адміністрацією формою, в якому, зокрема, повинні бути вказані:

1) дата наповнення;

2) назва підприємства – виготовлювача цистерн і бочок;

3) заводський і реєстраційний номери для цистерн і заводський номер для бочок;

4) підпис особи, яка здійснювала наповнення.

При наповненні на одному підприємстві або на одній наповнювальній станції цистерн і бочок різними газами адміністрація цих підприємств повинна вести за кожним газом окремий журнал наповнення.

9.1.20. Цистерни і бочки можна заповнювати тільки тим газом, для перевезення і зберігання якого вони призначені.

9.1.21. Перед наповненням цистерн і бочок газами відповідальною особою, призначеною адміністрацією, має бути проведений ретельний огляд зовнішньої поверхні, виявлені справність і герметичність арматури, перевірено наявність залишкового тиску і відповідність газу, який міститься в них, призначенню цистерни або бочки. Результати огляду цистерн і бочок і висновки про можливість їх наповнення повинні бути записані в журналі.

Завантажити