НПАОП 0.00-1.07-94Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

1) дата наповнення;

2) номер балона;

3) дата опосвідчення;

4) маса газу (зрідженого) в балоні, кг;

5) підпис особи, яка наповнювала балон.

Якщо на одному підприємстві здійснюється наповнення балонів різними газами, то на кожний газ має вестись окремий журнал наповнення.

10.3.8. Балони, які наповнюють газом, повинні бути міцно закріплені і щільно приєднані до наповнювальної рампи.

10.3.9. Забороняється наповнювати газом балони, в яких:

1) вийшов строк назначеного опосвідчення;

2) вийшов строк перевірки пористої маси;

3) пошкоджений корпус балона;

4) несправні вентилі;

5) відсутні належні пофарбування або надписи;

6) відсутній надлишковий тиск газу;

7) відсутні встановлені клейма.

Наповнення балонів, в яких відсутній надлишковий тиск газів, здійснюється після попередньої їх перевірки відповідно до інструкції підприємства-наповнювача (наповнювальної станції).

Таблиця 18

Назва газу

Маса газу на 1 л місткості балона, кг, не більше

Місткість балона, що припадає на 1 кг газу, л, не менше

Аміак

0,570

1,76

Бутан

0,488

2,05

Бутилен, ізобутилен

0,526

1,90

Окис етилену

0,716

1,40

Пропан

0,425

2,35

Пропилен

0,445

2,25

Сірководень, фосген, хлор

1,250

0,80

Вуглекислота

0,720

1,34

Фреон-11

1,2

0,83

Фреон-12

1,1

0,90

Фреон-13

0,6

1,67

Фреон-22

1,8

1,0

Хлористий метил, хлористий етил

0,8

1,25

Етилен

0,286

3,5

10.3.10. Перенасадка башмаків і кілець для ковпаків, заміна вентилів мають здійснюватися на пунктах опосвідчення балонів. Вентиль після ремонту, пов’язаного з його розібранням, повинен бути перевірений на щільність при робочому тиску.

10.3.11. Здійснювати насадку башмаків на балони дозволяється тільки після випускання газу, викручування вентилів і відповідної дегазації балонів.

Очистка і пофарбування наповнених газом балонів, а також закріплення кілець на їх горловині забороняється.

10.3.12.Балони з газами можуть зберігатись як у спеціальних приміщеннях, так і на відкритому повітрі, в останньому випадку вони повинні бути захищені від атмосферних опадів і сонячних променів.

Складське зберігання в одному приміщенні балонів з киснем і горючими газами забороняється.

10.3.13. Балони з газом, які встановлюються в приміщеннях, повинні знаходитись на відстані не менше 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей і не менше ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем.

10.3.14. Балони з отруйними газами повинні зберігатись в спеціальних закритих приміщеннях, будова яких регламентується відповідними нормами і положеннями.

10.3.15. Наповнені балони з насадженими на них башмаками мають зберігатися у вертикальному положенні. Для запобігання падінню балони треба встановлювати в спеціально обладнані гнізда, клітки або огороджувати бар’єром.

10.3.16. Балони, які не мають башмаків, можуть зберігатись у горизонтальному положенні на дерев’яних рамах або стелажах. Під час зберігання на відкритих площадках дозволяється укладати балони з башмаками в штабелі з прокладками з вірьовки, дерев’яного брусся або гуми між горизонтальними рядами.

При укладанні балонів у штабелі висота останніх не повинна перевищувати 1,5 м. Вентилі балонів мають бути повернуті в один бік.

10.3.17. Склади для зберігання балонів, наповнених газами, повинні бути одноповерховими, з покриттями легкого типу і не мати горищних приміщень. Стінки, перегородки, покриття складів для зберігання газів мають бути із неспалимих матеріалів не нижче II ступеня вогнестійкості; вікна і двері повинні відчинятися назовні. Скло на вікнах і дверях повинно бути матовим або пофарбованим у білий колір. Висота складських приміщень для балонів повинна бути не менше 3,25 м від підлоги до нижчих виступаючих частин кровельного покриття.

Підлоги складів мають бути рівними з неслизькою поверхнею, а складів для балонів з горючими газами – з поверхнею із матеріалів, які виключають іскроутворення при ударі по них будь-яким предметом.

10.3.18. Освітлення складів для балонів з горючими газами мусить відповідати нормам для приміщень, небезпечних відносно вибухів.

10.3.19. У складах повинні бути вивішені інструкції, правила і плакати стосовно поводження з балонами, які знаходяться на складі.

10.3.20. Склади для балонів, наповнених газом, повинні мати природну або штучну вентиляцію відповідно до вимог санітарних норм проектування виробничих приміщень.

10.3.21. Склади для балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами повинні знаходитись у зоні блискавкозахисту.

10.3.22. Складське приміщення для зберігання балонів повинно бути розділене неспалимими стінками на відсіки, в кожному з яких допускається зберігання не більше 500 балонів (40 л) з горючими або отруйними газами і не більше 1000 балонів (40 л) з негорючими і неотруйними газами.

Відсіки для зберігання балонів з негорючими і неотруйними газами можуть бути відділені неспалимими перегородками висотою не менше 2,5 м з відкритими отворами для проходження людей та отворами для засобів механізації. Кожний відсік повинен мати самостійний вихід назовні.

10.3.23. Розриви між складами для балонів, наповнених газами, між складами і суміжними виробничими будівлями, громадськими приміщеннями, житловими будинками повинні задовольняти вимогам НД.

10.3.24. Переміщення балонів у пунктах наповнення і споживання газів має здійснюватися на спеціально пристосованих для цього візках або за допомогою інших пристроїв.

10.3.25. Перевезення наповнених газами балонів має здійснюватися на ресорному транспорті або на автокарах у горизонтальному положенні, обов’язково з прокладками між балонами. Для прокладок можуть застосовуватись дерев’яні брусся з вирізаними гніздами для балонів, а також вірьовочні чи гумові кільця товщиною не менше 25 мм (по два кільця на балон) або інші прокладки, які захищають балони від ударів один об одного. Всі балони під час перевезення треба укладати вентилями в один бік.

Дозволяється перевезення балонів у спеціальних контейнерах, а також без контейнерів у вертикальному положенні обов’язково з прокладками між ними і загорожею від можливого падіння.

10.3.26. Транспортування і зберігання балонів мають здійснюватись з накрученими ковпаками.

Транспортування балонів для вуглеводних газів здій­снюється відповідно до «Правил безпеки в газовому господарстві».

Зберігання наповнених балонів на підприємстві-наповнювачі до видачі їх споживачам допускається без запобіжних ковпаків.

10.3.27. Перевезення балонів автомобільним, залізничним, водним і повітряним транспортом повинно здійснюватись згідно з галузевими правилами перевезення відповідних транспортних міністерств.

11.1.Контроль за дотриманням вимог цих Правил здій­снюється органами Держнаглядохоронпраці України шляхом проведення обстежень підприємств, що експлуатують посудини під тиском, а також підприємств-виготовлювачів, під­при­ємств-наповнювачів, наповнювальних станцій, випробувальних пунктів, проектних, налагоджувальних, монтажних, ремонтних і діагностичних організацій відповідно до методичних вказівок, інструкцій та інших керівних матеріалів Держ­наглядохоронпраці України.

Якщо при обстеженні буде встановлено, що при виконанні відповідних робіт допускаються порушення чинних Правил, то в залежності від характеру порушень встановлюються терміни їх усунення або забороняється подальше виконання робіт.

11.2.Якщо при обстеженні посудин, які знаходяться в експлуатації і працюють під тиском, будуть виявлені дефекти або порушення Правил, що загрожують безпеці, а також минув термін експлуатації або строк чергового опосвідчення чи відсутні особи, відповідальні за справний стан і безпечну дію посудини, особи, відповідальні по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, або несправна автоматика безпеки, аварійна сигналізація, то експлуатація посудини повинна бути заборонена.

При цьому в паспорті посудини робиться запис про причину заборони із посиланням на діючі статті Правил.

Необхідність і строки приведення посудин, що знаходяться в експлуатації, а також у процесі виготовлення, монтажу або реконструкції, у відповідність з вимогами цих Правил визначаються власником посудин за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці України не пізніше ніж через 6 місяців з моменту введення в дію цих Правил.

Керівні та інженерно-технічні працівники, спеціалісти підприємств, а також приватні особи, зайняті проектуванням, виготовленням, монтажем, налагоджуванням, ремонтом, реконструкцією, діагностикою та експлуатацією посудин, що працюють під тиском, повинні пройти перевірку знань цих Правил в узгоджені з органами Держнаглядохоронпраці України строки.

ГОЛОВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

п/п

Спеціалізація

Організація

Адреса,

телефон

1

2

3

4

1.

Балони: проектування, металоведення, виготов­лення, зварювання, розрахунок на міцність, контроль

Державний науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості

320600, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а,

т. 46-83-50

2.

Балони побутові для зріджених вуглеводневих газів під тиском до 1,6 МПа (16 кгс/см2): проектування, металоведення, виготовлення, розрахунки на міцність

Проектно-конструкторський і технологічний інститут “Газоапарат” (ПКТІ “Газоапарат”)

340121, м. Донецьк,

вул. Собінова, 2а,

т. 58-71-21

3.

Посудини: проектування, металоведення, виготовлення, розрахунки на міцність

Український науково-дослідний інститут хімічного машинобудування (УкрНДІХІммаш)

310126, м. Харків,

вул. Конєва, 21, т. 23-90-00

4.

Залізничні цистерни: про­ектування, розрахунки на міцність, виготовлення, зварювання, контроль, корозія, експертні висновки по цистернах вітчизняного і зарубіжного виробництва

Маріупольський науково-дослідний проектно-конструкторський інститут (МНДПКТІ) концерну “Азовмаш”

341035, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Ілліча, 146/147

5.

Автоклави для термообробки виробів: проектування, розрахунки на міцність, контроль, корозія, висновки по автоплавах вітчизняного і зарубіжного виробництва

Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний ін­ститут (ГСКТІ) концерну “Азовмаш”

Там же

6.

Виготовлення автоклавів для термообробки виробів

Фірма “Азовзагалмаш” концерну “Азовмаш”

–” ­–

7.

Посудини хімічного машинобудування, які працюють під тиском до 16 МПа (160 кгс/см2): проектування, металоведення, виготовлення, зва­рювання, корозія, контроль, розрахунки на міцність

Сєвєродонецький державний науково-дослідний інститут хімічного машинобудування

349940, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 59, т. 2-75-28

8.

Посудини енергомашинобудування: проектування, розрахунки на міцність, виготовлення, корозія, зварювання, металоведення

Харківське Центральне конструкторське бюро Міненерго України (ХЦКБ)

310072, м. Харків,

вул. Леніна, 50, т. 32-21-80

9.

Зварювання: розробка нових методів, режимів, технологій, їх удосконалення; дослідницька атестація технологій; нормативні документи; металоведення, контроль, експертиза і сертифікація; розрахунки на міцність, зварювальне устаткування

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

252830, м.Київ-5, ГСП, вул. Боженка, 11,

т. 227-31-83,

факс 268-04-86

Поділ сталей на типи, класи

Тип, клас сталі

Марка сталі

Вуглецевий

Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп2, 10, 20, 15К, 16К, 18К, 20К, 20ЮЧ

Низьколегований марганцевистий,

кремніймарганцевистий

16ГС, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2СФ, 10Г2С1, 10Г2, 10Г2С1Д, 09Г2, 09Г2СЮЧ, 09Г2СФБ, 16ГМЮЧ

Низьколегований хромомолібденовий,

хромомолібденованадієвий*

12МХ, 12ХМ, 12Х1МФ, 15ХМ, 10Х2ГНМ, 1Х2М1, 20Х2МА

Мартенситний*

15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ, 20Х13, Х9М, 12Х13

Феритний

08Х13, 08Х17Т, 15Х25Т

Аустенітно-феритний

08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х18Г8Н2Т, 15Х18Н12С4ТЮ

Аустенітний

10Х14Г14Н4Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15МЗТ, 03Х17Н14МЗ, 12Х18Н12Т, 02Х18Н11, 02Х8Н22С6, 03Х19АГ3Н10Т, 07ХГ3АГ20, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 03Х21Н21М4ГБ

Сплави на залізонікелевій і нікелевій

основі

16Х28МДТ 03Х28МДТ, ХН32Т

_____________________________

* Сталі вказаного типу і класу схильні до підгартовування.

(до ст. 4.9.1)

Типовий паспорт посудини,
яка працює під тиском

(формат 210х297 мм у твердій обкладинці

(сторінка 1)

Паспорт посудини*, що працює під тиском

Реєстраційний № ___________________________________

При передачі посудини іншому власнику, разом з нею передають цей паспорт.

У паспорті має бути 32 сторінки. У дужках зазначено, до якої сторінки належить запис.

* За цією формою також оформляються паспорти на цистерни і балони.

____________________________

* За цією формою також оформляються паспорти на цистерни і балони.

(сторінка 2)

Дозвіл на виготовлення № _______________

видано

від ___________________________19 ____р.

Територіальним ________________________

Управлінням Держнаглядохоронпраці

України _______________________________

Посвідчення про якість виготовлення посудини**

_________________________________Заводський № __________________ виготовлена

(назва посудини)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата виготовлення, назва заводу-виготовлювача та його адреса )

Характеристика посудини

Назва частин

посудини

Робочий тиск,

МПа, (кгс/см2)

Температура

стінки,оС

Робоче середовище та його корозійні властивості

Місткість,

м3(л)

У корпусі

У трубній частині

У сорочці

____________________________

** До посвідчення про якість виготовлення повинен бути прикладений ескіз зварювальних з’єднань з указанням проконтрольованих ділянок і методів дефектоскопії.

(сторінка 3)

Відомості про основні частини посудини

№п/п

Назва елементів посудини (корпус, днище, горловина, решітка, труби, оболонки)

Кількість, штук

Розміри,

мм

Основний

метал

Дані про зварювання

(паяння)

Діаметр (внутрішній)

Товщина

стінки

Довжина

(висота)

Назва,

марка

ДСТ

Спосіб виконання з’єднання (зварювання, паяння)

Вид

зварювання

(паяння)

Електроди, зварювальний дріт, припій (тип, марка, ДСТ або ТУ)

Спосіб та обсяг контролю зварювання без

руйнування

Уграфі “Основний метал” поряд із назвою та маркою сталі для вуглецевої сталі вказується “кипляча” чи “спокійна”.

Під час виготовлення посудини за спеціальними технічними умовами, які передбачають перевірку механічних властивостей металу при робочих температурах або після термообробки, а також у випадках, коли посудина виготовлена з матеріалів, на які немає ДСТ, дані цієї таблиці доповнюються відомостями про результати механічних випробувань і хімічного аналізу основного металу, проведених в обсязі, згідно з ТУ

(сторінка 4)

Дані про штуцери, фланці, кришки і кріпильні вироби

№ п/п

Назва

Кількість,

шт.

Розміри, мм, або
№ за специфікацією

Назва і марка

металу

ДСТ або ТУ

Дані про термообробку посудини та її елементів (вид і режим)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сторінка 5)

№ п/п

Назва

Кількість,

шт.

Умовний прохід, мм

Умовний тиск, МПа (кгс/см2)

Матеріал

Місце встановлення

Посудина виготовлена в повній відповідності з Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, і технічними умовами на виготовлення. Посудина піддавалась зовнішньому і внутрішньому огляду і гідравлічному випробуванню пробним тиском:

корпус МПа (кгс/см2);

трубна частина МПа (кгс/см2);

оболонка МПа (кгс/см2)

і пневматичному випробуванню на герметичність тиском:

корпус МПа (кгс/см2);

трубна частина МПа (кгс/см2);

оболонка МПа (кгс/см2).

Посудина визнана придатною для роботи із зазначеними в цьому посвідченні параметрами та середовищем.

Розрахунковий строк служби посудини _________________років.

Головний інженер заводу _______________________

(підпис)

М.П.

Начальник ВТК заводу _______________________

(підпис)

“_______” _______________ 199 __ р.

Обов’язкові додатки до паспорта:

1) Креслення посудини із зазначенням основних розмірів.

2) Розрахунок на міцність з доданням ескізів: стінок посудини, горловин, кришок, трубних решіток, фланців.

3) Інструкція по монтажу та експлуатації.

4) Регламент пуску посудини в зимовий час.

5) Відношенняу відповідності з вимогами ст. 4.6.3 і 4.6.4.

Для посудин, які витримують перемінні навантаження від тиску, температурні деформації або інші дії, має бути доданий розрахунок на міцність від утоми з указанням ресурсу безпечної експлуатації. Розрахунок на міцність від утоми можна не виконувати, якщо це передбачено в НД з розрахунку на міцність від утоми.

(сторінка 6)

Відомості про місцезнаходження посудини

Назва власника

Місцезнаходження посудини

Дата встановлення

(сторінка 7)

Особа, відповідальна за справний стан і безпечну дію посудини

№і дата наказу про

призначення

Посада, прізвище,

ім’я та по батькові

Підпис відповідального за справний стан і безпечну дію посудини

(сторінка 8)

Відомості про встановлену арматуру

Дата

встановлення

Назва

Кількість, шт.

Умовний прохід, мм

Умовний тиск,

МПа (кгс/см2)

Матеріал

Місце встановлення

Підпис відповідального за справний стан і безпечну дію посудини

Інші дані про встановлення посудини:

а) корозійність середовища _____________________________________________

б) протикорозійне покриття _____________________________________________

в) теплова ізоляція _____________________________________________________

г) футерівка __________________________________________________________

(сторінка ...12)

Відомості про заміну і ремонт основних елементів посудини,

що працюють під тиском, та арматури*

Дата

Відомості про заміну і ремонт

Підпис відповідальної особи, яка проводила роботи

_____________________________

*Документи, що підтверджують якість заново встановлених арматури та елементів посудини, та застосованих під час ремонту матеріалів, а також якість зварювання (паяння), повинні зберігатися разом із паспортом.

(сторінки 13...31)

Запис результатів опосвідчення

Дата опосвідчення

Результати
опосвідчення

Дозволений тиск,

МПа (кгс/см2)

Строк наступного

опосвідчення

(сторінка 32)

Реєстрація посудини

посудина зареєстрована за № __________________________________________

У ___________________________________________________________________

(реєструючий орган)

У паспорті пронумеровано ________сторінок і прошнуровано всього ___________листів, у тому числі креслень на ____________листках.

_______________________ ___________________

(посада реєструючої особи) (підпис)

М.П.

“ ______”________________19___р.

Перелік матеріалів, що використовуються для

виготовлення посудин, що працюють під тиском

Листова сталь

Таблиця 1

Марка сталі, визначення стандарту або технічних умов

Технічні

вимоги

Робочі умови

Види випробувань і вимоги

Примітка

температура стінки,оС

тиск середовища, МПа кгс/см2)

не більше

1

2

3

4

5

6

Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп2

ГОСТ 380

ГОСТ 14637

ГОСТ 14637

від 10 до 200

1,6 (16)

ГОСТ 14637

п.1

Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс категорій 3, 4, 5 в залежності від робочої температури

ГОСТ 380, ГОСТ 14637

ГОСТ 14637

ТУ 14-1-3023

Група 1,2

від мінус 20 до 425

5 (50)

ГОСТ 14637

ТУ

14-1-3023

пп. 2,4,7,8

16К, 18К, 20К, 22К категорій 3, 5, 11, 18 в залежності від робочої температури

ГОСТ 5520

ГОСТ 5520

від мінус 20 до 475

не обмежено

ГОСТ 5520

пп. 4, 8

22К

ТУ 108. 11-543

ТУ

108.11-543

від мінус 20 до 350

не обмежено

ТУ

108.11-543

пп. 7, 8

15, 20

ГОСТ 1050

ГОСТ 1577

від мінус 20 до 425

5 (50)

ГОСТ 1577

пп. 3, 7

09Г2С, 10Г2С1 категорій 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, в залежності від робочої температури

ГОСТ 5520

ГОСТ 5520

від мінус 70 до 475

не обмежено

ГОСТ 5520

п. 4

17ГС, 17Г1С, 16ГС категорій 3, 4, 5, 6, 12, 18 в залежності від робочої температури

ГОСТ 5520

ГОСТ 5520

від мінус 40 до 475

не обмежено

ГОСТ 5520

п. 4

09Г2С-Ш

ТУ 14-1-2072

ТУ 14-1-2072

від мінус 60 до 450

не обмежено

ТУ 14-1-2072

п. 7

09Г2СЮЧ, 09ХГ2СЮЧ

ТУ 14-1-5065

ТУ 14-1-5065

від мінус 70 до 450

не обмежено

ТУ 14-1-5065

п. 7

17ГС, 17Г1С, 16ГС, 14Г2 категорій 1, 2, 3, 4, 12 в залежності від робочої температури

ГОСТ 19281

ГОСТ 19281

від мінус 40 до 475

не обмежено

ГОСТ 19281

пп. 6, 7

14Г2АФ, 16Г2АФ

ГОСТ 19281

ГОСТ 19281

від мінус 60 до 475

5 (50)

ГОСТ 19291

пп. 6, 7

14Г2АФ, 16Г2АФ

ГОСТ 19281

ГОСТ 19281

від мінус 50 до 400

не обмежено

ГОСТ 19291

пп. 6, 7

09Г2ФБ, 10 Г2ФБ

ТУ 14-1-4083

ТУ 14-1-4083

від мінус 60 до 420

10 (100)

ТУ

14-1-4083

п. 7

09Г2БТ, 10 Г2БТ, 07ГФБ-У ТУ 14-1-4083

ТУ 14-1-4083

від мінус 70 до 200

не обмежено

ТУ

14-1-4083

п. 7

Д40, Е40

ГОСТ 5521

ГОСТ 5521

від мінус 40 до 200

16 (160)

ГОСТ 5521

п. 7

10ХСНД, 15ХСНД ГОСТ 19281

ГОСТ 19281

від мінус 40 до 400

16 (160)

ГОСТ 19281

пп. 6, 7

А, В, ГОСТ 5521

ГОСТ 5521

від 0 до 200

не обмежено

ГОСТ 5521

пп. 2,7,8

Е32, Д32

ГОСТ 5521

ГОСТ 380

від мінус 20 до 200

не обмежено

ГОСТ 380

пп. 2,7,8

12МХ

ГОСТ 20072

ТУ 14-1-642

ТУ 24-10-003

ТУ 108.1263

від мінус 40 до 540

не обмежено

ТУ 14-1-642

ТУ

24-10-003

ТУ 108.1263

-

12ХМ ТУ 14-1-642

ТУ 24-10-003

ТУ 14-1-642

ТУ 24-10-003

ТУ 108.1263

від мінус 40 до 560

не обмежено

ТУ 14-1-642

ТУ

24-10-003

ТУ 108.1263

-

12ХМ категорії 3

ГОСТ 5520

ГОСТ 5520

від мінус 40 до 560

не обмежено

ГОСТ 5520

-

12ХМ

ТУ 14-1-2304

ТУ 14-1-2304

від мінус 40 до 550

не обмежено

ТУ

14-1-2304

-

12 ХМ, 15ХМ,

ТУ 302.02.031

ТУ 302.02.031

від мінус 40 до 550

не обмежено

ТУ 302.02.031

-

2ОЮЧ

ТУ 14-1-4853

ТУ 14-1-4853

від мінус 40 до 475

не обмежено

ТУ

14-1-4853

-

09ХГ2НАБЧ

ТУ 14-1-3333

ТУ 14-1-3333

від мінус 40 до 475

не обмежено

ТУ

14-1-3333

-

15Г2СФ

ТУ 14-1-4502

ТУ 14-1-4502

від мінус 60 до 350

не обмежено

ТУ

14-1-4502

-

15Г2СФ категорій 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, в залежності від робочої температури

ГОСТ 19281

ГОСТ 19281

від мінус 60 до 350

не обмежено

ГОСТ 19281

пп. 6, 7

10Х2ГНМ

ТУ 108.11-928

ТУ

108.11-928

від мінус 40 до 550

не обмежено

ТУ

108.11-928

-

16ГНМА

ОСТ 108.030.118

ОСТ

108.030.118

від мінус 20 до 350

не обмежено

ОСТ 108.030.118

-

10Х2М1А-А

ТУ 302.02.121

ТУ 302.02.121

від мінус 40 до 560

не обмежено

ТУ 302.02.121

-

10Х2М, 10Х2М-ВД

ТУ 108.11.934

ТУ 14-1-3409

ТУ 108.11.934

ТУ

14-1-3409-82 без примітки 4 до табл. 2

від мінус 40 до 510

не обмежено

ТУ 108.11.934

ТУ

14-1-3409

-

16ГМЮЧ

ТУ 14-1-4824

ТУ 14-1-4824

від мінус 40 до 520

не обмежено

ТУ

14-1-4824

-

15Х5М

ГОСТ 20072

група М2Б ГОСТ 7350 ТУ 14-1-2657

від мінус 40 до 650

не обмежено

ГОСТ 7350

ТУ

14-1-2657

-

12Х2МФА

ТУ 108.131

ТУ 108.131

від мінус 40 до 500

не обмежено

ТУ 108.131

-

15Х2МФА-А

ТУ 302.02.014

ТУ 302.02.014

від мінус 40 до 510

не обмежено

ТУ 302.02.014

-

15Х2МФА-А

ТУ 302.02.014

ТУ 302.02.014

понад 510 до 560

10 (100)

ТУ 302.02.014

-

15Х2МФА ТУ 108.131

ТУ 108.131

до 500

не обмежено

ТУ 108.131

-

15ХЗНМФА, 15Х2НМФА-А

ТУ 5.961-11307

ТУ

5.961-11307

до 350

не обмежено

ТУ

5.961-11307

-

15Х2НМФА, 15Х2НМФА-А

ТУ 108.765

ТУ 108.765

до 350

не обмежено

ТУ 108.765

-

38ХНЗМФА

ГОСТ 4543

ТУ 108.11.906

до 500

не обмежено

ТУ 108.11.906

-

10Х14Г14Н4Т

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350 групи М2а і М3а

ГОСТ 5582

від мінус 196 до 500

не обмежено

ГОСТ 7350

п. 10

08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350

ТУ 14-1-2676 групи М2а і М3а

ГОСТ 5582

від мінус 40 до 300

не обмежено

ГОСТ 7350

ТУ

14-1-2676

ГОСТ 5582

п. 10

03Х19АГ3Н10

ТУ 14-1-2261

ТУ 14-1-2261

від мінус 196 до 450

5 (50)

ТУ

14-1-2261

-

ОЗХ21Н21М4ГБ

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350

від мінус 70 до 450

5 (50)

ГОСТ 7350

п. 10

08Х18Г8Н2Т

ГОСТ 7350

група М2б ГОСТ 7350

від мінус 20 до 300

5 (50)

ГОСТ 7350

п. 10

07Х13АГ20

ТУ 14-1-2640

ТУ 14-1-3342

ТУ 14-1-2640

ТУ 14-1-3342

від мінус 70 до 300

5 (50)

ТУ

14-1-2540

ТУ

14-1-3342

-

08Х18Н10Т

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350

від мінус 253 до 610

не обмежено

ГОСТ 7350

п. 10

08Х18Н12Б

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350

від мінус 196 до 610

не обмежено

ГОСТ 7350

п. 10

03Х18Н11

ГОСТ 5632

ТУ 14-1-3071

ТУ 14-1-2144 групи М2а і М3а

ГОСТ 5582

від мінус 253 до 450

5 (50)

ТУ

14-1-3071

ТУ

14-1-2144

ГОСТ 5582

п. 10

04Х18Н10

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350

від мінус 270 до 600

5 (50)

ГОСТ 7350

п. 10

02Х18Н11

ТУ 14-1-3071

ТУ 14-1-3071

від мінус 253 до 450

5 (50)

ТУ

14-1-3071

-

08Х17Н13М2Т 10Х17Н13М2Т

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350 групи М2а
і М3а

ГОСТ 5582

від мінус 253 до 700

не обмежено

ГОСТ 7350

ГОСТ 5582

п. 10

10Х17Н13МЗТ

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350

групи М2а
і М3а

ГОСТ 5582 ТУ 14-1-394 група А

від мінус 196 до 600

не обмежено

ГОСТ 7350

ГОСТ 5582

ТУ 14-1-394

п. 10

08Х17Н15МЗТ

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350

від мінус 196 до 600

не обмежено

ГОСТ 7350

п. 10

ОЗХН28МДТ, 06Х28МДТ,

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350 групи М2а
і М3а

ЩДТ 5582

від мінус 196 до 600

5 (50)

ГОСТ 5582

ГОСТ 7350

п. 10

03Х17Н14МЗ

ГОСТ 5632

ТУ 14-1-1154 ТУ 14-1-692 ТУ 14-1-2144 ТУ 14-1-3120

від мінус 196 до 450

5 (50)

ТУ

14-1-1154

ТУ 14-1-692

ТУ

14-1-2144

ТУ

14-1-3120

п. 10

08Х18Н10

ГОСТ 5632

ГОСТ 5572 група 2

від мінус 270 до 600

не обмежено

ГОСТ 5572

п. 10

08Х18Н10

ГОСТ 5632

ГОСТ 7350 група М2б

від мінус 270 до 600

не обмежено

ГОСТ 7350

п. 10

12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350 ГОСТ 5582

від мінус 270 до 610

не обмежено

ГОСТ 7350

п. 10

08Х13

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350 ГОСТ 5582

від мінус 40 до 500

не обмежено

ГОСТ 7350

п. 10

08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 12Х18Н10Т

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350 ГОСТ 5582

від 610 до 700

8 (80)

ГОСТ 7350

п. 10

20Х13 12Х13

ГОСТ 5632

група М2б ГОСТ 7350

від мінус 40 до 550

не обмежено

ГОСТ 7350

п. 10

ХН32Т

ТУ 14-1-625

ТУ 14-1-625

до 900

не обмежено

ТУ 14-1-625

п. 10

15Х18Н12С4ТЮ

ГОСТ 5632

ТУ 14-1-1410

ТУ 14-1-1337

від мінус 20 до 200

2,5 (25)

ТУ

14-1-1410

ТУ

14-1-1337

п. 10

Н70МФ-ВИ

ТУ 14-1-2262

ТУ 14-1-2262

від мінус 70 до 300

1 (10)

ГОСТ 7350, гр. А

ГОСТ 5582

і п. 3.2

ОСТ

26-01-858

п. 10

ХН65МВ

ТУ 14-1-1485

ТУ 14-1-2475

ТУ 14-1-1485

ТУ 14-1-2475

від мінус 70 до 500

5 (50)

ГОСТ 7350, гр. А і п. 3.2

ОСТ

26-01-858

-

ХН65МВУ

ТУ 14-1-3587

ТУ 14-1-3587

від мінус 70 до 500

5 (50)

ГОСТ 7350, гр. А і п. 3.2

ОСТ

26-01-858

-

ХН65МВУ,

Х70МФ-ВИ

ТУ 14-1-2230

ТУ 14-1-2230

від мінус 70 до 500

5 (50)

ГОСТ 7350, гр. А

ГОСТ 5582

і п. 3.2

ОСТ

26-01-858

-

ХН65МВУ,

Х70МФ-ВИ

ТУ 14-1-2230

ТУ 14-1-2230

від мінус 70 до 300

1 (10)

ГОСТ 7350, гр. А

ГОСТ 5582

і п. 3.2

ОСТ

26-01-858

-

ХН78Т

ТУ 14-1-2752

ТУ 14-1-146

ТУ 14-1-1747

ТУ 14-1-1860

ТУ 14-1-2752

ТУ 14-1-1747

ТУ 14-1-1860

від мінус 70 до 700

не обмежено

ГОСТ 7564

ГОСТ 7350, гр. Б

ГОСТ 7566

і пп. 3.2, 3.2.1, 4.13.9 ОСТ

26-01-858

-

ХН78Т

ТУ 14-1-2752

ТУ 14-1-146

ТУ 14-1-1747

ТУ 14-1-1860

ТУ 14-1-2752

ТУ 14-1-1747

ТУ 14-1-1860

від 700 до 900

1,5 (15)

ГОСТ 7564

ГОСТ 7350, гр. Б

ГОСТ 7566

і пп. 3.2, 3.2.1, 4.13.9 ОСТ

26-01-858

-

07Х13Н4АГ20(ЧС52)

група М2б

ТУ 14-1-2508

від мінус 210 до 400

не обмежено

ТУ

14-1-2508

п. 10

03Х20Н16АГ6

група М2б

ТУ 14-1-3291

від мінус 270 до 600

не обмежено

ТУ

14-1-3899

п. 10

08сп, 08Т

ТУ 14-1-3172

ТУ 14-1-3172

від мінус 20 до 300

2,5 (25)

ТУ

14-1-3172

п. 11

08ГТ

ТУ 14-1-3899

ТУ 14-1-3899

від мінус 20 до 300

2,5 (25)

ТУ

14-1-3899

п. 11

Завантажити