НПАОП 63.12-1.14-98Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини

Приказ Комитета по надзору

за охраной труда Украины

от 27.05. 98

РАЗРАБОТАНО -

Научно-исследовательским, проектно-технологическим и внедренческим центром организации труда и управления производством Укоопсоюза (Укоопоргтехцентром)

 

ВНЕСЕНО -

 

Управлением по надзору в АПК Госнадзорохрантруда

 

ВВЕДЕНО -

 

Вместо Правил техники безопасности и производственной санитарии на заготовительных складах и пунктах вторичного сырья системы потребительской кооперации (НАОП 7.1. 20-1. 14-68).

ДНАОП 7.1.20-1.14-98 (НПАОП 63.12-1.14-98)

Правила охорони праці для заготівельних складів і

приймальних пунктів вторинної сировини

____________________________________________________________________________

Дата введення 1 січня 1999 року

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини (далі - Правила) розповсюджуються на заготівельні підприємства України, їх працівників, а також на спеціалістів, які виконують роботи щодо проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, розширення об`єктів, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання заготівельних підприємств вторинної сировини.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України “Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на заготівельних складах, базах і пунктах вторинної сировини системи споживчої кооперації”, затверджені постановою президії ЦК профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації від 2.01.68 р, протокол № 2 і постановою правління Центроспілки від 12.02.68 р. № 22 п. 1 .

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі нормативні документи з охорони праці:

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено.

1

2

3

4

1

Закон України

Про охорону праці

Затверджений Постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2696-ХІІ

2

Закон України

Про пожежну безпеку

Затверджений Постановою Верховної Ради України від 17.12.93 № 3747-ХІІ

3

Закон України

Про забезпечення сані-тарного та епідемічного благополуччя населення

Затверджений Постановою Верховної Ради України

від 24.02.94

4

Закон України

Про внесення змін і до-повнень в Кодекс законів України про адміністративні правопорушення і Кримінальний кодекс України

Затверджений Постановою Верховної Ради України від 19.01.95

5

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажо-підіймальних кранів

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128

6

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і без-печної експлуатації паро-вих і водогрійних котлів

Затверджені наказом

Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 № 51.

1

2

3

4

7

ДНАОП

0.00-1.09-94

Правила реєстрації та об-ліку великотонажних авто-мобілів та інших техно-логічних транспортних за-собів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загаль-ного користування

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.03.94 №26.

8

ДНАОП

0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах,

Затверджені Держгіртехнаглядом України від25.03.92.

9

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експ-луатації електроустановок споживачів

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98. № 4 Зміни: 10.02.98. № 93/2533 Мінюст України.

10

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і без-печної експлуатації паро-вих котлів з тиском пари не більше 0,07МПа (0,7кГс/см2), водогрійних котлів і водолпідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 №170.

11

ДНАОП

0.00-4.01-93

Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці,

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4.05.93 № 328

12

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслі-дування та облік нещасних випадків, професійних зах-ворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623

13

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.93 № 754

14

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6.10.93 № 831

1

2

3

4

15

ДНАОП

0.00-4.09-93

Типове положення про ко-місію з питань охорони праці підприємства

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 3.08.93 № 72

16

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і пе-ревірку знань працівників з питань охорони праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 №30

17

ДНАОП

0.00-4.13-94

Положення про порядок побудови, викладу та офо-рмлення державних нор-мативних актів про охо-рону праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 1.03.94 №16

18

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 3.08.9З № 73

19

ДНАОП

0.00-4.22-94

Положення про експертно-технічний центр Держнаг-лядохоронпраці України

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці Мінфін Мінекономіки України від 21.11.94 № 116

20

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе-ціальним взуттям та іншими засобами інди-відуального захисту

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 291096 № 170

21

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною

небезпекою

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123

22

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють

на підриємстві

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132.

23

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць №3044-84

Затверджені Міністерством охорони здоров`я СРСР, 1984 р.

24

ДНАОП

0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклі-мату виробничих примі-щень №4088-86

Затверджені Міністерством охорони здоров`я СРСР, 1986 р.

25

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України від 10.12.93 № 241

26

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України від 22.03.96 № 59

1

2

3

4

27

ДНАОП

0.05-1.02-93

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або

уповноваженим ним орга-

ном шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових

обов`язків

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 472

(із змінами і доповненнями до них, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.94 № 492)

28

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові норми безплатної видачі спецодягу, спец-взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного гос-подарства і окремих виробництв

Затверджені Держкомпраці СРСР від 12.02.81 №46/П-2

Зміни: 21.08.85

№289/П-8;

06.11.86

№476/П-12

29

ДНАОП

0.05-3.05-81

Типові галузеві норми без-платної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах

Затверджені Держкомпраці СРСР від 09.06.81

№166/П-51.

Зміни: 25.04.84

№120/П-6;

21.08.85

№289/П-8;

20.06.86

№230/П-6

30

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.92 № 442

31

НАОП

1.1.10-5.05-86

Інструкція щодо надання першої допомоги потер-пілим у зв`язку з неща-сними випадками при обслуговуванні енергетич-ного обладнання

Затверджена Міненерго СРСР від 21.03.86

32

НАОП

1.2.10-1.09-87

Правила безпеки при

заготівлі та переробці брухту та відходів чорних

металів

Затверджені Мінчормет СРСР від 31.03.87

33

НАОП

5. 1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розван-тажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771

Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 15.02.90

34

ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила за-стосування

1

2

3

4

35

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

36

ГОСТ 12.1. 003-83

ССБТ. Шум. Общие требо-вания безопасности

37

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопа-сность. Общие требования

38

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

39

ГОСТ 12.1.008-76

ССБТ. Биологическая безо-пасность. Общие требова-ния

40

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ.Вибрационная безо-пасность. Общие требова-ния

41

ГОСТ 12.1.019-79*

ССБТ. Электробезопасность Общие требования и но-менклатура видов защиты

42

ГОСТ 12.1.029-80

ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Клас-сификация

43

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ.Оборудование производственное. Общие тре-бования безопасности

44

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электро-технические. Общие требо-вания безопасности

45

ГОСТ 12.2.007.7-83

ССБТ. Устройства комп-лексные низковольтные. Требования безопасности

46

ГОСТ

12.2.007.13-88

ССБТ. Лампы электри-ческие. Требования безо-пасности

47

ГОСТ 12.2.010-75

ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

48

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

49

ГОСТ 12.2.017-93

ССБТ. Оборудование куз-нечно-прессовое. Общие требования безопасности

50

ГОСТ 12.2.022-80

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

51

ГОСТ 12.2.028-84

ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы опре-деления шумовых харак-теристик

1

2

3

4

52

ГОСТ 12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

53

ГОСТ 12.2.033-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.

.Общие эргономические требования

54

ГОСТ 12.2.061-81

ССБТ. Оборудование

производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

55

ГОСТ 12.2.062-81

ССБТ. Оборудование про-изводственное. Огражде-ния защитные

56

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы произ-водственные. Общие тре-бования безопасности

57

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие тре-бования безопасности

58

ГОСТ 12.3.010-82

ССБТ. Тара производ-ственная. Требования безо-пасности при эксплуатации

59

ГОСТ 12.3.018-79

ССБТ. Системы вентиля-ционные. Методы аэроди-намических испытаний

60

ГОСТ 12.3.020-80

ССБТ. Процессы переме-щения грузов на предпри-ятиях. Общие требования безопасности

61

ГОСТ 12.4. 011-89

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие тре-бования и классификация

62

ГОСТ 12.4.012-83

ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля ви-брации на рабочих местах. Технические требования

63

ГОСТ 12.4.026-76*

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

64

ГОСТ 10700-89

Макулатура бумажная и картонная. Технические

условия

65

ГОСТ 14110-80

Стропи многооборотные полужесткие. Технические условия

66

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов

67

ГОСТ 16147-88

Кость.Технические условия

1

2

3

4

68

ГОСТ 16215-80 Е

Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия

69

ГОСТ 1639-78

Лом и отходы цветных ме-таллов и сплавов. Общие технические условия

70

ГОСТ 18962 - 86*

Машины напольного без--рельсового электрифици-рованного транспорта. Об-щие технические условия

71

ГОСТ 19433-88

Грузы опасные. Класси-фикация и маркировка.

72

ГОСТ 20259-80

Контейнеры универсаль-ные. Общие технические условия

73

ГОСТ 20805-83

Машины напольного без-рельсового электрифици-рованного транспорта. Тех-нические условия

74

ГОСТ 22584-88

Тали электрические канат-ные. Технические условия

75

ГОСТ 26887-86

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические

условия

76

ГОСТ 2787-75

Металлы черные вторич-ные. Общие технические условия

77

ГОСТ 2874-82*

Вода питьевая. Гигиени-ческие требования и конт-роль за качеством

78

ГОСТ 3282-74

Проволока стальная низко углеродистая общего наз-начения. Технические усло-вия

79

ГОСТ 3560-73

Лента стальная упаково-чная. Технические условия

80

ОСТ 22-1457-81

ССБТ. Тележки с подъем-ными вилами. Требования безопасности при эксплу-атации

81

ОСТ 2 КП 96-4-81

ССБТ. Прессы гидравли-ческие. Требования безо-пасности

82

СНиП 2.01.02-85*

Противопожарные нормы

83

СНиП 2.03.13-88

Полы

84

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий

1

2

3

4

85

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

86

СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения

87

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

88

СНиП 2.04.09-84

Пожарная автоматика

зданий и сооружений

89

СНиП 2.08.02-89

Общественные здания и сооружения

90

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания

91

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

92

СНиП 2.11.01-85*

Складские здания

93

СНиП II-4-79

Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования

94

СНиП ІІІ-4-80

Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строитель-стве

95

ДБН А.3.1-3-94

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. Основні поло-ження

96

ДБН 360-92

Містобудування. Плану-вання і забудова міських та сільських населених пунктів

97

ТУ 61-03-1-86

Сырье вторичное текс-тильное (тряпье) необра-ботанное

98

ОНТП 24-86

Общесоюзные нормы тех-нологического проектиро-вания

Затверджені наказом

МВС СРСР від 27.02.86

99

РД 34-21.122-87

Инструкция по проекти-рованию и устройству молниезащиты зданий и сооружений

Затверджені

МІненерго СРСР

від 12.10.87

100

Правила пожежної без-пеки в Україні

Затверджені наказом

МВС України від 22.06.95.

№400

101

Правила обліку пожеж

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94. № 508

102

Санітарні правила по зби-ранню, зберіганню, транс-портуванню та первинній переробці вторинної сиро-вини

Затверджені наказом Міністерства охорони

здоров`я СРСР

від 22.01.82.

№2524-82

1

2

3

4

103

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я України від 31.03.94 № 45

104

Положення про доброві-льні пожежні дружини (ко-манди)

Затверджені наказом МВС України від 27.09.94. № 521

105

Положення про порядок видачі органам держав-ного пожежного нагляду під-приємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи

Затверджені наказом МВС України від 25.10.94.

№580

106

Типове положення про спеціальне навчання, інст-руктажі та перевірку знань з питань пожежної без-пеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Затверджене наказом МВС України від 17.11.94. № 628

107

Типове положення про службу пожежної безпеки

Затверджене наказом МВС

України від 12.04.95. №220

108

Типове положення про по-жежно-технічну комісію

Затверджені наказом МВС України від 27.09.94. № 521

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1. Організація управління охороною праці в заготівельних підприємствах вторинної сировини повинна здійснюватись у відповідності з Законами України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення” і чинними типовими положеннями про службу охорони праці і службу пожежної безпеки.

3.2. Теріторія, будівельні, складські, технічні і адміністративно-побутові приміщенння, обладнання, технологічні процеси, транспортні засоби заготівельних підприємствах вторинної сировини повинні відповідати вимогам цих Правил.

3.3. Вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників (ГОСТ 12.0.003-74*) не повинен перевищувати допустимих меж:

а) група фізичних чинників:

машини і механізми, що рухаються (автомобільний транспорт, авто- і електронавантажувачі, візки);

рухомі частини виробничого обладнання (стрічка конвеєра, рухома траверса преса та ін.);

гострі кромки, задирки, шорсткість на поверхнях інструментів і обладнання;

підвищена запиленість повітря робочоі зони (приміщення для сортування, пакування і маркіровки ганчір`я і макулатури);

підвищена температура повітря робочої зони (котельна);

знижена температура повітря робочої зони (в місцях зберігання вторинної сировини на відкритому повітрі, вантажо-розвантажувальні роботи в холодний період року);

підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці (сортування і пресування ганчір`я і макулатури, вантажопереробки з використанням вантажопідіймальних і транспортних механізмів та в вентиляційній камері);

підвищені значення напруги в електричному колі, замикання якого може статися через тіло людини; підвищений рівень статичної електрики; відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони;

б) група хімічних чинників:

токсичні, канцерогенні, подразнюючі (зарядка акумуляторних батарей, заправка легкозаймистими рідинами, змазування вузлів автомашин, газове різання металобрухту);

підвищена загазованість повітря робочої зони (газове різання металобрухту, змазування вузлів автомашин);

в) біологічні чинники (наявність мікробів в ганчір`ї, макулатурі з різноманітним характером небезпечного і шкідливого впливу на організм людини). Вимоги безпеки для попередження небезпечного і шкідливого впливу біологічних чинників на організм працюючих приведені в ГОСТ 12.1.008-76;

Завантажити