НПАОП 0.00-4.01-90Положення про Державну експертизу умов праці

ДНАОП 0.05-4.01-90 (НПАОП 0.00-4.01-90)

НА: Книга 266

Положення про Державну експертизу умов працi

 

 

 

1. Основними завданнями Державної експертизи умов працi є:

а)* забезпечення реалiзацiї державної полiтики щодо соцiального

захисту працюючих, зайнятих на роботах з несприятливими умовами

працi на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, в установах та ор-

ганiзацiях, незалежно вiд форм власностi i видiв їхньої дiяльности**,

а також у окремих осiб;

_________

**

Надалi - пiдприємства, коли не обумовлено iнше.

 

б) здiйснення державного контролю за:

правильнiстю застосування спискiв виробництв, робiт, професiй,

посад i показникiв, за якими встановлюються пiльговi пенсiї та на-

даються додатковi вiдпустки;

наданням працiвникам пiдприємств вiдповiдно до законодавства

пiльг та компенсацiй за роботу в несприятливих умовах працi;

якiстю проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi та

вiднесенням їх до категорiї з шкiдливими i важкими умовами працi,

особливо робочих мiсць, де застосовується праця жiнок;

в) пiдготовка висновкiв про обгрунтованiсть пропозицiй

пiдприємств щодо змiн у списках виробництв, робiт, професiй, посад i

показникiв, якi дають право на пiльгове пенсiйне забезпечення та до-

датковi вiдпустки;

г) участь у розглядi спорiв мiж адмiнiстрацiєю та працiвниками

пiдприємств про надання пiльгових пенсiй i додаткових вiдпусток;

д)* участь у розробцi проектiв нормативних актiв про охорону

працi;

е) розгляд i видача за погодженням з профспiлковими органами вис-

новкiв про встановлення та змiну пiдприiмствам диференцiйованих та-

рифiв соцiального страхування залежно вiд небезпечностi, шкiдливостi,

важкостi робiт та стану їнших факторiв умов працi.

ж)* визначення порядку i здiйснення контролю за якiстю проведен-

ня атестацiї робочих мiсць стосовно їх вiдповiдностi нормативним ак-

там про охорону працi.

2.* Державна експертиза умов працi входить у систему Мiнiстер-

ства працi України i складається з:

Державної експертизи умов працi України;

державних експертиз умов працi Республiки Крим, областей, мiст

Києва та Севастополя,що входять до складу управлiнь(вiддiлiв) з пи-

тань працi i соцiальних питань вiдповiдних державних адмiнiстрацiй.

3. Державна експертиза умов працi має право:

провадити експертизу умов працi на пiдприємствах незалежно вiд

форм власностi та їх вiдомчої належностi i давати розпорядження про

усунення виявлених порушень;

замовляти органам державного санiтарного нагляду Мiнiстерства

охорони здоров'я Україи проведення на пiдприємствах санiтар-

но-гiгiєнiчних дослiджень та пiдготовку вiдповiдних висновкiв;

разом з iншими органами державного нагляду i контролю забороняти

експлуатацiю виробничих об'єктiв та робочих мiсць при порушеннi

санiтарних норм i правил до проведення необхiдних санiтарних заходiв;

перевiряти на пiдприємствах документацiю про встановлення

працiвникам пiльгових пенсiй i додаткових вiдпусток на вiдповiднiсть

iї чинному законодавству; при виявленнi порушень чинного законодав-

ства, що ущемлюють права працiвникiв на отримання пiльг та компен-

сацiй за несприятливi умови працi, давати адмiнiстрацiї пiдприємств

розпорядження про усунення цих порушень;

вносити до органу, який призначив пiльгову пенсiю, пропозицiї про

стягнення з пiдприємств грошових сум, виплачених у зв'язку з необ-

грунтованним вiднесенням робочого мiсця до спискiв виробництв, робiт,

професiй, посад i показникiв, що дають право на пiльгове пенсiйне за-

безпечення;

вносити адмiнiстрацiї пiдприємств подання про припинення дiї

прийнятих на пiдприємств рiшень з питань пiльгового пенсiйного забез-

печення i надання додаткових вiдпусток, що не вiдповiдають чинному

законодавству;

безперешкодно вiдвiдувати пiдприємства, установи, органiзацiї i

кооперативи незалежно вiд форм власностi та їх вiдомчої належностi.

4.* Державна експертиза умов працi здiйснює свою дiяльнiсть у

взаємодiї з органами державного санiтарного нагляду, соцiального за-

хисту населення, соцiального страхування, iнспекцiями Державного

комiтету України з нагляду за охороною працi та iншими органами дер-

жавного нагляду, профспiлками i вiдповiдними мiсцевими державними ад-

мiнiстрацiями.

5. Працiвники служби Державної експертизи умов працi зобов'язанi:

забезпечувати якiсне проведення експертизи умов працi та

об'єктивнiсть iї результатiв;

подавати методичну допомогу пiдприємствам в оцiнцi умов працi з

метою правильного встановлення пiльгових пенсiй i надання додаткових

вiдпусток;

через профспiлковi комiтети пiдприємств доводити до вiдома трудо-

вих колективiв результати експертизи умов працi;

iнформувати керiвникiв пiдприємств, а при необхiдностi їх вищi

органи управлiння про виявленi порушення порядку встановлення пiльго-

вих пенсiй i надання додаткових вiдпусток для вжиття заходiв щодо їх

усунення, вносити пропозицiї про притягнення винних осiб до

вiдповiдальностi;

аналiзувати практику застосування спискiв виробництв, робiт, про-

фесiй, посад i показникiв, за якими встановлюються пiльговi пенсiї та

надаються додатковi вiдпустки, i вносити пропозицiї про їх удоскона-

лення.

6.* Структура, чисельнiсть i штатний розпис Державної експертизи

умов працi України затверджуються Мiнiстром працi України, а держав-

них експертиз умов працi Республiки Крим, областей, мiст Києва i Се-

вастополя - вiдповiдно Радою Мiнiстрiв Республiки Крим, обласними,

Київською i Севастопольскою мiськими державними адмiнiстрацiями.

7.* Керiвник Державної експертизи умов працi України призна-

чається Мiнiстром працi України, а керiвники державних експертиз умов

працi Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя -

вiдповiдно Радою Мiнiстрiв Республiки Крим, обласними, Київською i

Севастопольскою мiськими державними адмiнiстрацiями.

__________

*

Змiни i доповнення, що затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв

України вiд 24 липня 1993 р. N 567

Завантажити