НПАОП 32.0-1.02-14Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2014 м. Київ № 580

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

08 вересня 2014 р. за № 1089/25866

Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва
радіо- та електронної апаратури

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оп- тимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України:

Загальні правила з техніки безпеки і промислової санітарії для підприємств і організацій електронної промисловості, затверджені постано­вою Президії ЦК профспілки робітників радіоелектронної промисловості від 21 грудня 1977 року (протокол № 12) та наказом Міністерства електронної промисловості СРСР від 16 листопада 1978 року (НПАОП 32.1-1.03-77);

Правила техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві радіо­електронної апаратури, затверджені постановою Президії ЦК галузевої проф­спілки СРСР від 23 червня 1982 року (протокол № 4) (НПАОП 32.1-1.07-82);

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві радіо­електронної апаратури, апаратури засобів зв'язку і приладів, затверджені по­становою Президії ЦК профспілок робітників радіо- і електронної промисло­вості СРСР від 21 січня 1976 року (протокол № 56).

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю.Продан ПОГОДЖЕНО:

Заступник Г олови

Держгірпромнагляду України

Заступник Г олови СПО об'єднань профспілок

Г олова Державної інспекції ядерного регулювання України

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Міністр

охорони здоров'я України

Перший заступник Г олови

Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва


С.В.Дунас


С.М. Кондрюк


С. Г. Божко


С. Бочковський


О. Мусій


О. Мірошниченко


М. Ю. Бродський

ПРАВИЛА
охорони праці під час виробництва
радіо- та електронної апаратури

ЗМІСТ

 1. Загальні положення3

 2. Загальні вимоги 3

 3. Вимоги безпеки до організації робочих місць 6

 4. Вимоги з охорони праці до технологічних процесів під час

виробництва радіо- та електронної апаратури 7

 1. Загальні вимоги до технологічних процесів 7

 2. Вимоги з охорони праці під час виробництва стрічкових

магнітопроводів 10

 1. Вимоги з охорони праці під час виготовлення керамічних виробів

і феритів 10

 1. Вимоги з охорони праці під час виготовлення мікросхем 11

 2. Вимоги з охорони праці під час намотувальних і кабельно-

шнурових робіт 12

 1. Вимоги з охорони праці під час просочування, заливання,

обволікання, сушіння радіодеталей 12

 1. Вимоги з охорони праці під час виробництва друкованих плат і

сітчастих трафаретів 13

 1. Вимоги з охорони праці під час настроювання та регулювання

радіо- та електронної апаратури 14

 1. Вимоги з охорони праці під час випробування радіо- та електронної

апаратури 14

 1. Вимоги з охорони праці під час проведення експериментальних

робіт 14ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

20 серпня 2014 року № 580

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2014 р. за № 1089/25866

ПРАВИЛА
охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури

 1. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяль­ність, пов'язану з виробництвом радіо- та електронної апаратури.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час вироб­ництва радіо- та електронної апаратури.

 3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які ви­конують роботи з виробництва радіо- та електронної апаратури.

 1. Загальні вимоги

 1. Роботодавець створює службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 2. Роботодавець розробляє та затверджує інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, за­твердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстро­ваного в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 4. Роботодавець повинен розробити та затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.01-05).

 5. Роботодавець з урахуванням потреби у професійному доборі ро­зробляє та затверджує перелік робіт, виконання яких потребує професійного добору, відповідно до вимог Переліку робіт, де є потреба у професійному до­борі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Дер­жавного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

 6. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністер­ства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрова­ного в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюються з до­триманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до Пе­реліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджено­го наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщен­ня важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охоро­ни здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець повинен опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного коміте­ту України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

 2. Роботодавець організовує проведення попереднього (під час прий­няття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до вимог Порядку прове­дення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено­го наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 3. Роботодавець повинен безоплатно забезпечити працівників, зайня­тих на роботах зі шкідливими умовами праці, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами; на роботах з особливо шкідливими умовами праці - лікувально-профілактичним харчуванням відповідно до Кодексу законів про працю України.

 4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професій­них захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

 5. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 6. Роботодавець повинен забезпечити безпечну експлуатацію елект­роустаткування відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електро­установок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охоро­ною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98).

 7. Системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря приміщень повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

 8. Роботодавець повинен забезпечити працівників засобами індивіду­ального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 9. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Тех­нічного регламенту засобів індивідуального захисту, затверджено­го постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

 10. Працівники, які виконують роботи під час виробництва радіо- та електронної апаратури, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціаль­ного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (НПАОП 0.00-3.07-09), Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуаль­ного захисту працівникам машинобудування та металообробної промисло­вості, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ката­строфи від 21 лютого 2006 року № 89, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 року за № 250/12124 (НПАОП 29.0-3.02-06), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших за­собів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 11 грудня 2007 року № 297, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1403/14670 (НПАОП 32.1-3.01-07).

 11. Роботодавець повинен забезпечити працівників, які виконують ро­боти із застосуванням речовин та розчинів, що викликають подразнення шкіри і слизової оболонки носа, профілактичними пастами або мазями відповідно до вимог ГОСТ 12.4.068-79 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования".

 1. Вимоги безпеки до організації робочих місць

 1. Роботодавець повинен створити для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охоро­ни праці працівників, затвердженихнаказом Міністерства надзвичайних си­туацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

 2. Робочі місця повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 "Си­стема стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования" та ГОСТ 12.2.033-78 "Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования".

 3. Робочі місця повинні розміщуватися поза лінією руху вантажу, який транспортується вантажопідіймальними засобами.

 4. Параметри мікроклімату в межах робочої зони повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затвердженихпостановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42.

 5. Рівень шуму на робочих місцях повинен відповідати нормам, вста­новленим Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфра­звуку ДСН 3.3.6.037-99, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37.

 6. Загальні вимоги безпеки до захисту від шуму на робочих місцях, шумові характеристики машин та механізмів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности".

 7. Роботодавець повинен здійснювати контроль рівня шуму відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 "Система стандартов безопасности труда. Мето­ды измерения шума на рабочих местах" та ДСТУ 2867-94 "Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги".

 8. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та ло­кальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "Система стандартов безопасности труда. Вибра­ционная безопасность. Общие требования" (з обмеженою сферою застосу­вання - тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації).

 9. Параметри електромагнітних полів на робочих місцях повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з дже­релами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСН 3.3.6.096-2002).

 10. У робочій зоні виробничих приміщень вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати граничнодопустимих концентрацій, встановлених ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитар­но-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

 11. Забороняється захаращувати робочі місця готовою продукцією, ма­теріалами, деталями і предметами, які не використовуються у процесі вироб­ництва.

 12. Площа робочої поверхні столу повинна забезпечувати зручне роз­міщення технологічного устаткування, приладів та інструментів з урахуван­ням зони досяжності працівника в горизонтальній і вертикальній площинах.

 1. Вимоги з охорони праці до технологічних процесів під час вироб-
  ництва радіо- та електронної апаратури

1. Загальні вимоги до технологічних процесів

 1. Зберігання, складування та транспортування заготовок, матеріалів і готових виробів необхідно здійснювати у спеціальній та уніфікованій тарі відповідно до вимог ГОСТ 14861-91 "Тара производственная. Типы", ГОСТ 19822-88 "Тара производственная. Технические условия", ГОСТ 12.3.010-82 "Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требова­ния безопасности при эксплуатации".

 2. У великосерійному виробництві для завантаження автоматизованих потокових ліній та міжопераційного зберігання виробів необхідно викори­стовувати багатомісні касети.

 3. Хімічні речовини необхідно зберігати в закритій тарі з бирками та етикетками відповідно до вимог ГОСТ 3885-73 "Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" з урахуванням здатності до хімічної взаємодії цих речовин та Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 серпня 2010 року № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2010 року за № 850/18145.

 4. Тара для зберігання хімічних речовин повинна мати написи, сиг­нальний колір та знаки безпеки згідно з вимогами Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262 (далі - Тех­нічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників), та ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT).

 5. Забороняється зберігання в складських приміщеннях ціанистих спо­лук у сухому вигляді. Водний розчин ціанистих сполук для коригування ро­бочих ванн необхідно зберігати у витяжній шафі у герметично закритих опломбованих ємностях.

 6. Транспортування хімічних речовин та їх відходів необхідно вико­нувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.020-80 "Система стандартов безопасно­сти труда. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования безопасности".

 7. Заготовки із склотканини необхідно зберігати в холодильнику у щільно закритих поліетиленових мішках, укладених у тару. Для запобігання виникненню конденсату вийняті з холодильника заготовки необхідно витри­мати у приміщенні для приведення заготовки до кімнатної температури.

 8. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Рабо­ты погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".

 9. Експлуатацію виробничого устаткування необхідно здійснювати відповідно до вимог Технічного регламенту безпеки машин, затверджено­го постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62, та ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

Технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки необ­хідно здійснювати відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випро­бування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, ме­ханізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

 1. Контрольно-вимірювальні прилади повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.019-80 "Система стандартов безопасности труда. Испытания и из­мерения электрические. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.1.006­84 "Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радио­частот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

Використання у складі контрольно-вимірювальних приладів джерел іонізуючого випромінювання необхідно здійснювати за наявності ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання відповідно до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяль­ності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затвердже­них наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266 (НП 306.5.05/2.065-2002), Основних санітар­них правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02), крім джерел іонізуючого випромінюван­ня, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, у встанов­леному законодавством порядку згідно з Критеріями, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцен­зування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 ли­стопада 2011 року № 1174.

 1. Відкриті частини машин, механізмів і устаткування та рухомі ча­стини повинні бути огороджені згідно з вимогами ГОСТ 12.2.062-81 "Систе- ма стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограж­дения защитные".

 2. Роботи із застосуванням абразивного інструменту необхідно вико­нувати відповідно до вимог Правил охорони праці під час роботи з абразив­ним інструментом, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситу­ацій України від 22 жовтня 2012 року № 1277, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2012 року за № 1879/22191 (далі - НПАОП 28.0-1.30-12).

 3. Пневматичний інструмент повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.010-75 "Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пнев­матические. Общие требования безопасности".

 4. Температура нагрітих поверхонь устаткування та огороджень не повинна перевищувати 43° C згідно з вимогами ДСТУ E№ 563-2001 "Без­печність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь".

 5. Не дозволяється виконання робіт з використанням легкозаймистих і горючих рідин у приміщеннях, які не обладнані припливно-витяжною вен­тиляцією.

 6. Перед входом у складські приміщення та всередині них на видних місцях, де зберігаються легкозаймисті і горючі рідини або виконуються ро­боти з вогненебезпечними речовинами, повинні бути попереджувальні напи­си відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здо­ров'я працівників.

 7. Для зберігання окремого виду легкозаймистих і горючих рідин у складському приміщенні повинно бути відведене окреме місце із зазначен­ням речовини, що зберігається на цьому місці. Не дозволяється зберігання легкозаймистих і горючих рідин у місцях зберігання кислот.

 8. Наповнення тари для використання на робочих місцях легкозайми­стих і горючих рідин, яка переноситься ручним способом, необхідно вико­нувати у складському приміщенні за допомогою сифона та насоса.

 9. Переливання легкозаймистих і горючих рідин у складському приміщенні в тару та у відповідний робочий посуд необхідно здійснювати на металевих піддонах з бортами не нижче 5 см. Накопичення рідини в піддоні не дозволяється.

 10. Легкозаймисті і горючі рідини повинні видаватися для роботи у спеціальній тарі, яка унеможливлює іскроутворення, зі щільно закритими кришками.

 11. Посудини з легкозаймистими і горючими рідинами, які знаходяться на робочому місці, необхідно закріплювати для запобігання їх перекиданню.

 12. Тара для зберігання легкозаймистих і горючих рідин повинна мати напис, який не змивається водою і нафтопродуктами, містить найменування легкозаймистих і горючих рідин та їх марку, ємність тари в літрах та попе­реджувальні написи.

 13. Очищення тари необхідно виконувати за допомогою дерев'яного, пластмасового або металевого інструмента, який не викликає іскор (мідний, латунний).

 14. Відпрацьовані легкозаймисті й горючі рідини на робочих місцях до здачі їх у складське приміщення необхідно зберігати в тарі зі щільною криш­кою у спеціальному приміщенні або шафі з витяжною вентиляцією.

Завантажити