НПАОП 32.1-3.01-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держгірпромнагляду 11.12.2007 № 29

7Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„ 9” січня 2008р. за № 409

НПАОП 32.1-3.01-07

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „26” грудня 2007 р. за № 1403/1467НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Норми розроблені відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про охорону праці”.

  2. Норми застосовуються до працівників, зайнятих на роботах, професійна назва яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375 та задіяних на виробництвах і підприємствах радіоелектронної галузі промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

Працівники підприємств та виробництв радіоелектронної галузі промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної

діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства.

  1. У цих Нормах позначення захисних властивостей засобів інди­відуального захисту (далі ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовуються відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 “Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация”.

1.4.Забезпечення працівників підприємств та виробництв необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170,

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або вповноважений ним орган (роботодавець) зобов’язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинного

законодавства.

  1. Ураховуючи умови праці та особливості радіоелектронної галузі промисловості працівникам видаються за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Спеціальний одяг та спеціальне взуття забезпечують нормальний тепловий режим працівників і сприяють збереженню їх працездатності.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

  1. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств та виробництв.

  2. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах та виробництвах здійснюють професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

  1. ТАБЛИЦЯ НОРМ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

з/п

Код згідно з ДК 003:2005

Найменування професійних назв робіт

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних влас­тивостей, тип, марка засобів індивідуаль­ного захисту

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

ГВиробництво радіоапаратури 1.Радіомонтажні та слюсарно-складальні роботи

1

8290.3

Маркувальник де­талей та приладів

При виконанні робіт з фарбами:

Халат Респіратор протигазовий Рукавички гумові

О, З Г

Он, Оа

12

До зносу 1

2

7242.1

Монтажник радіо­електронної апара­тури та приладів

Халат

Ми, З

12

3

7311.1

Оптик-механік

Халат

Окуляри захисні

Ми, З ЗП

12

До зносу

4

7242.1

Регулювальник ра­діоелектронної апа­ратури та приладів

Халат

При виконанні робіт з регулювання двигунів,антен: Костюм

Рукавиці комбіновані

Ми, З

Ми, З Ми

12

12

2

5

7242.1

Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури

Халат

Ми, З

12

6

8290.1

Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та прила­дів

Халат

Ми, З

12

12


7242.2

В’язальник схемних

Комбінезон

Ми, З

джгутів, кабелів та

шнурів

7245.1

Кабельник-

спаювальник

7242.2

Намотувальник

котушок

73.Інші роботи з виробництва радіоапаратури


8

7311.1

Випробувач дета-

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

лей та приладів

Рукавички діелектричні При виконанні робіт на НдВЧ устаткуванні: Костюм

Окуляри захисні спе-

Эн

З

Чергові

12

ціальної конструкції

Эм

До зносу

При випробуваннях у

польових умовах:

Костюм

Ми, З

12

Плащ брезентовий

Вн

36

Чоботи кирзові

В

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Рукавички утеплені

Тн

12

Шапка утеплена

Тн

36

При постійному випро­

буванні радіоапара­

тури під час польотів:

Комбінезон

Ми, З, Ти

24

Костюм хутровий

Тн40

60

Светр шерстяний

Тн

60

Унти хутрові

Тн40

60

Калоші на унти

З

36

Шкарпетки хутрові

Тн

36

Рукавиці шкіряні на

хутряній підкладці

Тн

36

Шолом шкіряний на

хутрі

Тн

60

Шоломофон

60

Окуляри льотні

60

1

2

3

4

5

6

9

8124.2

Волочильник дроту

При виконанні робіт на волочинні свинцевого дроту: Напівкомбінезон Нарукавники Рукавиці комбіновані

Ми, З Ми, З Ми

12

12

1

10

7343.2

Емульсувальник прецизійної фотолі- графії

Костюм

З

12

11

8141.2

Оператор високоча­стотної установки

Костюм

Окуляри захисні спе­ціальної конструкції

З

Эм

12

До зносу

12

8143.2

Картонажник

Фартух

З

12

13

8152.2

Клеєвар

Халат

З

12

14

9322

Комплектувальник виробів, напівфаб­рикатів та матеріалів

Фартух

Рукавички

З

Мп

12

2

15

8232.2

8232.2

Ливарник пластмас Пресувальник виробів з пластмас

Халат

Рукавиці комбіновані

Ми, З Тп100

12

1

16

8229.3

Таблетувальник

Халат

Ми, З

12

17

7142.2

Фарбувальник приладів і деталей

При виконанні робіт з

фарбування

світломасою:

Халат

Берет

Напальчники

Респіратор

протипиловий

Ми, З З

Он, Оа П

12

12

До зносу До зносу

П.Виробництво радіодеталей 1. Виробництво резисторів

18

8139.2

Вакуум-пресуваль- ник керамічної маси та заготовок

Халат

Рукавички

Респіратор

протипиловий

З

Тп100

П

12

2

До зносу

1

2

3

4

5

6

19

8151.3

Готувач електро­провідного шару

Напівкомбінезон Рукавички гумові Респіратор протипиловий

Ми, З Яж

П

12

1

До з н о су

20

8159.3

Графітувальник

Фартух

Рукавички

З

З

12

2

21

8212.2

Емалювальник рези­сторів

Костюм з

вогнезахисним просо­чуванням Окуляри захисні Респіратор протигазовий

Ти

ЗП

Г

12

До зносу До зносу

22

8152.2

Намазувальник

пасти

Фартух

Нарукавники

З

З

12

6

23

8131.2

Оператор на філа- ментмашині

Халат

Окуляри захисні

Респіратор

протипиловий

Ми, З ЗП

П

12

До зносу До зносу

24

8131.2

Різальник кераміч­них та фарфорових виробів

Фартух

Окуляри захисні

Респіратор

протипиловий

З

ЗН

П

12

До зносу До зносу

2. Виробництво конденсаторів

25

7311.1

Вимірювач електри­чних параметрів радіодеталей

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні При виконанні робіт з випробування на герметичність: Костюм або халат Рукавиці брезентові Черевики шкіряні Берет або хустка

Эн

Эн

Ми, З Ми Мп З

Чергові

Чергові

12

12

12

12

26

7241.2

Випробувач елект- рокерамічних ви­робів

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні При виконанні робіт з випробування на герметичність: Костюм або халат Рукавиці брезентові Черевики шкіряні Берет або хустка

Эн

Эн

Ми

Ми

Мп

З

Чергові

Чергові

12

12

12

12

1

2

3

4

5

6

27

8151.3

Готувач електропро­відного шару

При виконанні робіт з приготування срібної пасти:

Халат

Рукавички гумові

З

Он, Оа

12

1

28

8151.2

Готувач розчинів та сумішей

Халат

Рукавиці комбіновані

Респіратор

протипиловий

При виконанні робіт з

приготування скло-

емалі:

Комбінезон Рукавиці комбіновані Респіратор протипиловий При виконанні робіт з приготовання електро­літу:

Костюм з кислотозахисним просочуванням Черевики шкіряні Рукавички гумові

З

Пм, Он, Оа П

Пм

Ми

П

К50

К50

К50

12

2

До зносу

12

2

До зносу

12

12

1

29

9322

Заварник ізоляторів

Халат

Ми, З

12

30

8211.3

Завальцювальник

радіодеталей

Костюм

Рукавички комбіновані

Ми

З

12

1

31

9321

Заготівник (електронна техніка)

Халат

З

12

32

8212.3

Зачищувач електро­ізоляційних матеріа­лів

Халат

Респіратор

протипиловий

Ми, З П

12

До зносу

33

8143.2

Картонажник

Халат

З

12

34

9322

Калібрувальник слюди (електронне виробництво)

Халат

Респіратор

протипиловий

Ми, З П

12

До зносу

35

7233.2

Комплектувальник виробів та інструменту

Фартух

Рукавички

З

Мп

12

2

1

2

3

4

5

6

36

8159.1

Лаборант хімічного аналізу

При виконанні робіт з епоксидними смолами: Халат

Рукавички гумові

Респіратор

протигазовий

З

Он

Г

12

1

До зносу

37

8152.2

Лакувальник елек­троізоляційних ви­робів та матеріалів

Костюм

Рукавички комбіновані

Респіратор

протигазовий

Ми, З Ми, Оа

Г

12

1

До зносу

38

9322

Лудильник деталей приладів гарячим способом

При виконанні робіт з лудіння деталей у тиглях:

Костюм з кислотозахисним просочуванням Респіратор протигазовий Калоші гумові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні При виконанні робіт з лудіння корпусів кон­денсаторів у ваннах: Чоботи гумові Рукавички гумові

К20

Г

К20

Ми

ЗП

К20

К20

12

До зносу 12 1

До зносу

12

Чергові

39

8290.3

Маркувальник дета­лей та приладів

Халат

З

12

40

8131.2

Металізатор

електрокерамічних

виробів

При виконанні робіт із сріблення радіо­деталей:

Халат

Напальчники При виконанні робіт на вакуумному облад­нанні:

Костюм

Рукавички комбіновані

З

К20

Ми, З Ми

12

До зносу

12

1

41

8283.2

Навивальник

магнітопроводів

Костюм

Рукавиці комбіновані

Ми, З Ми

12

1

1

2

3

4

5

6

42

8159.2

Випалювач радіоке-

Фартух

З

6

раміки, п’єзокера-

Нарукавники

З

6

міки та феритів

43

9322

Паяльщик радіоде-

При виконанні робіт

талей

на струмочастотній

пайці з використанням

маслоканіфольного

флюсу:

Халат

Ми, З

12

Фартух клейончатий

Нм

6

Рукавиці комбіновані

Нм

1

При виконанні робіт на

пайці конденсаторів:

Напівкомбінезон

З

12

Нарукавники

З

6

44

8159.3

Полімеризатольник

Халат

З

12

45

8131.2

Пресувальник елек-

При виконанні робіт з

трокерамічних ви-

виготовлення конден-

робів з порошкових

саторів із склоемалей:

мас

Костюм

Пм

12

Рукавиці комбіновані

Пм

2

Респіратор

протипиловий

П

До зносу

При виконанні робіт на

гарячій опресовці

конденсаторів:

Костюм

З

12

Рукавиці брезентові

Тп100

2

46

8159.2

Промивальник

Халат з

деталей та вузлів

водовідштовхувальним

просочуванням

Вн

12

Фартух клейончатий

Вн

6

Чоботи гумові

В

12

Рукавички гумові

Вн

1

47

8159.2

Просочувальник

Костюм

З

12

(електрон. техніка)

Рукавиці комбіновані

Он

1

1

2

3

4

5

6

При виконанні робіт з просочування у голо- ваксі та саволі додатково:

Білизна натільна Черевики шкіряні Респіратор протигазовий

З

Нм

Г

12

12

До зносу

48

9311

Різальник електро­ізоляційних матеріа­лів

Халат

З

12

49

8131.2

Сріблильник

Халат

Напальчники

З

К20

12

До зносу

50

8152.3

Сушильник деталей та приладів

Халат

Рукавиці комбіновані

З

Тп100

12

2

51

8229.3

Таблетувальник

При виконанні робіт на таблетувальних маши­нах:

Халат

Респіратор

протипиловий

Пм

П

12

До зносу

52

8159.2

Травильник фольги (електронна техніка)

Костюм з

кислотозахисним про­сочуванням Чоботи гумові Рукавиці гумові Фартух прогумований Окуляри захисні

К50

К50

К50

К50

ЗН

12

12

1

6

До зносу

53

8223.2

Шоопувальник

елементів

Халат

Рукавиці брезентові Окуляри захисні

З

Ми

ЗН

12

1

До зносу

3.Виробництво кераміки та феритів

54

8221.2

Верстатник з оброб­лення кераміки

Костюм

Окуляри захисні

Респіратор

протипиловий

З

ЗН

П

12

До зносу До зносу

55

8211.3

Галтувальник радіо­деталей

Костюм

Окуляри захисні

Респіратор

протипиловий

З

ЗН

П

12

До зносу До зносу

1

2

3

4

5

6

56

8131.2

Глазурувальник

електрокерамічних

виробів

Фартух прогумований Рукавички гумові Респіратор протигазовий

О

Он

Г

6

1

До зносу

57

7321.2

Гончар

Халат

Рукавиці комбіновані

З

Ми

12

2

58

8139.3

Дозувальник керамі­чних матеріалів

Халат

Респіратор

протипиловий

З

П

12

До зносу

59

8139.2

Дробильник-розме- лювач (виробництво керамічних, фарфо­рових та фаянсових виробів)

Комбінезон з пилозахисної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Респіратор протипиловий

Пм Пм, Мп Пм ЗН

П

12

12

3

До зносу До зносу

60

8131.2

Ливарник електро- керамічних виробів

Костюм

Рукавиці комбіновані

З

Ми, Ти

12

2

61

8159.2

Випалювач радіо- кераміки, п’єзоке- раміки та феритів

Костюм

Рукавиці брезентові

Ти Ти, Тп100

12

2

62

7321.2

Оправник електро- керамічних виробів

Костюм

Окуляри захисні

З

ЗН

12

До зносу

63

8152.3

Парафінувальник (електронна техніка)

Фартух прогумований Рукавички гумові Окуляри захисні

Нм

Нм

ЗН

6

1

До зносу

64

9322

Підсобний робітник

При виконанні робіт в цехах кераміки та феритів:

Халат

Рукавиці комбіновані

З

Ми

12

6

65

8212.2

Пресувальник виро­бів електронної техніки

При гарячому пресуванні:

Фартух з нагрудником Рукавиці брезентові При пресуванні феритів додатково: Халат

Ти

Ти

Ти

12

1

12

Завантажити