НПАОП 0.00-4.27-97 Положення про Керуючу раду Органу з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ Держнаглядохоронпраці України

15.08.97 № 224

ДНАОП 0.00- 4.27- 97

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЕРУЮЧУ РАДУ

ОРГАНУ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Розроблено:

Асоціацією «Укрексперт»

Внесено:

Технічним управлінням Держнаглядохоронпраці України

Редакційна комісія:

С.О. Сторчак (голова), В.В. Толмачев (заст.голови), В.Г. Радько (заст.голови), В.В. Коробов, І.А. Заплотинський, І.П. Білокур, Л.О. Мель­ничук, Л.Г. Лук’янова

Відповідальні виконавці:

В.В. Коробов, В.Г.Радько, Л.Г. Лук’янова, І.А. За­плотинський, Ю.Б. Єськов

Введені вперше:

При розробці «Положення про Керуючу Раду Органу з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю» використано:

1. «Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю» ДНАОП 0.00-1.27-97

2. Європейський стандарт EN 473 (ГОСТ 30. 489-97) «Кваліфікація і сертифікація персоналу по неруйнівному контролі. Загальні положення».

3. Європейський стандарт EN 45013 «Загальні вимоги до атестаційних центрів, що займаються атестацією персоналу».

4. Стандарт Американського товариства неруйнівного контролю ASNT (Snt-Тс-1а) «Практичні рекомендації по підготовці й атестації персоналі, що займається неруйнівним контролем», 1991р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету

по нагляду за охороною праці

від 15.08.97 № 224

Дане Положення встановлює функції, повноваження і порядок формування Керуючої ради Органа з сертифікації персоналу (далі – ОСП) в галузі неруйнівного контролю.

1.1 Керуюча рада (далі – Рада) є колегіальним органом. Вона формується з осіб, що залучаються до процесу сертифікації, але не мають прямого зацікавлення в її результатах.

1.2 Рада є гарантом того, що НД, правила і процедури, відповідно до яких функціонує ОСП, не є дискримінаційними і дають можливість участі всім зацікавленим сторонам.

Рада не є відповідальною у правовому відношенні (як юридична особа) за діяльність з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю.

3.1. На Раду покладаються такі функції:

– формування політики ОСП;

– розробка рекомендацій по визначенню галузей діяльності ОСП;

– розгляд і аналіз діяльності з сертифікації персоналу, у тому числі фінансової політики;

– розробка пропозицій щодо удосконаленню робіт;

–розгляд і узгодження програм підготовки, екзаменаційних питань і процедур оцінювання результатів іспитів;

–розгляд кандидатур екзаменаторів і експертів, яких пропонується залучати до іспитів і включити в картотеку ОСП;

– розгляд скарг;

– розгляд результатів внутрішнього аудиту ОСП;

–визначення методів і шляхів розвитку системи сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю відповідно до установлених в системі вимог до нього.

4.1 Рада формується Держнаглядохоронпраці України з висококваліфікованих фахівців, що працюють в галузі неруйнівного контролю, у системі освіти і підготовки кадрів, і таких, що не мають прямого зацікавлення в результатах сертифікації.

4.2 Кількісний і персональний склад Ради затверджується наказом Держнаглядохоронпраці України.

Кандидатури членів Ради, що вводяться після її створення, узгоджуються з ОСП.

4.3 ДО складу Ради входять:

– представник УОНКТД;

– представник Держнаглядохоронпраці України;

– керівник ОСП;

– керівники робочих комісій з методів неруйнівного контролю (далі НК);

– провідні фахівці в галузі НК різноманітних галузей промисловості;

– представники науки і системи освіти;

– секретар ( без права голосу).

4.4 Голова Ради обирається відкритим голосуванням простою більшістю голосів із загальної кількості членів Ради терміном не більш, ніж на 3 роки.

Керівник ОСП не може бути головою Ради.

4.5 Держнаглядохоронпраці укладає з кожним членом Ради угоду за формою, встановленою в додатку № 1.

5.1 Структура Ради дана в додатку 2.

5.2 У структуру Ради входять утворювані для вирішення конкретних питань робочі комісії з методів неруйнівного контролю, на які покладено такі функції:

– аналіз екзаменаційних питань і екзаменаційних зразків і підготування розв’язків по них;

– розгляд скарг;

– аналіз навчальних програм.

5.3 Комісії формуються з фахівців, рівень кваліфікації яких дозволяє вирішувати питання, що стосуються одного конкретного методу неруйнівного контролю: ультразвукового, магнітного, капілярного, радіографічного і т.д.

5.4 Очолює робочу комісію керівник, який повинен бути одним із провідних фахівців з даного методу неруйнівного контролю і мати III рівень кваліфікації.

6.1 Керівник ОСП не підпорядковується директивно, у розумінні трудового права, Раді.

Керівник ОСП працює у взаємодії з Радою і всебічно сприяє виконанню його рішень.

Якщо рішення Ради не можуть бути виконані, керівник ОСП повинен проінформувати про це Раду і обгрунтувати невиконання.

6.2 Керівник ОСП повинен періодично (не менше 2-х разів на рік) інформувати Раду про результати діяльності Органа з сертифікації, у тому числі про результати внутрішніх аудитів, інспекційного контролю за діяльністю сертифікованого персоналу і т.п.

7.1 Роботу Ради може бути організовано у два способи:

– спільні засідання Ради;

–індивідуальна робота кожного члена Ради над конкретним питанням і представлення в письмовій формі пропозицій щодо його вирішення.

7.2 Усю організаційну роботу Ради забезпечує секретар Ради.

7.3 Рада засідає не менше 2-х разів на рік.

7.4 Рада приймає рішення на основі результатів голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість загальної кількості членів Ради.

За результатами роботи Ради складається протокол.

до Положення про Керуючу Раду Органа

із сертифікації персоналу в галузі

неруйнівного контролю

УГОДА

Дана угода укладена між Держнаглядохоронпраці України і _____________________________

посада, П.І.Б.

про те, що ____________________________________________________________________________

П.І.Б.

згоден увійти до складу Керуючої Ради Органу із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю і зобов’язується виконувати правила і процедури сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю, в тому числі умови конфіденційності, встановлені документом «Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю» ДНАОП

Начальник Технічного _________________________________________________________

управлінняназва організації

Держнаглядохоронпраці _________________________________________________________

Україниде працює член Ради

__________________________________________ _________________________________________

прізвище прізвище

__________________________________________ _________________________________________

ім’я ім’я

__________________________________________ _________________________________________

по батькові по батькові

__________________________________________ _________________________________________

підпис підпис

“____”__________19__р. “____”__________19__р.

до Положення про Керуючу Раду Органа

із сертифікації персоналу в галузі

неруйнівного контролю

СТРУКТУРА КЕРУЮЧОЇ РАДИ

ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

В ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Правління ради

Голова Ради

Секретар


Робоча

комісія


Робоча

комісія
Завантажити