НПАОП 0.00-4.25-98 Типове положення про територіальне управління Комітету з нагляду за охороною праці України

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України
Міністерства праці та соціальної політики України
(Держнаглядохоронпраці)
від 2 липня 1998 року N 135

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 серпня 1998 р. за N 504/2944

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року N 182/98,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію Типове положення про територіальне управління Комітету по нагляду за охороною праці України (додається).

2. Начальникам територіальних управлінь:

2.1. У двотижневий термін після державної реєстрації переглянути діюче положення про територіальне управління, привести його у відповідність до Типового положення і надіслати до Комітету на затвердження.

2.2. До 1 вересня 1998 року згідно з Типовим положенням про територіальне управління Держнаглядохоронпраці розробити та затвердити Комітетом Положення про територіальне управління свого регіону, а також затвердити Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату управління.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держнаглядохоронпраці від 16 листопада 1993 р. N 117 "Про затвердження та введення в дію Типового положення про територіальне управління Державного комітету України по нагляду за охороною праці".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на управління організації державного нагляду (Кириленко В. М.).

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Комітету по нагляду
за охороною праці України
від 2 липня 1998 р. N 135


 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 серпня 1998 р. за N 504/2944

1. Територіальне управління безпосередньо підпорядковується Комітету по нагляду за охороною праці України (далі - територіальне управління Держнаглядохоронпраці) і здійснює державний нагляд на території (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя) за додержанням вимог законодавчих, інших нормативно-правових актів про охорону праці та державний гірничий нагляд на підприємствах, в установах, організаціях та їх філіях (далі - підприємство) усіх форм власності, за виробничою діяльністю окремих підприємців, а також на об'єктах Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Головного управління Національної гвардії, Служби безпеки та інших військових формувань України, де працюють громадяни за трудовими договорами, згідно з укладеними угодами між Держнаглядохоронпраці і зазначеними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Територіальне управління Держнаглядохоронпраці не залежить від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих органів виконавчої влади.

2. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці утворюється, реорганізується і ліквідується Комітетом по нагляду за охороною праці України.

3. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами і рішеннями Міністерства праці та соціальної політики України, Комітету по нагляду за охороною праці України, Положенням про Держнаглядохоронпраці, а також цим Положенням.

Територіальне управління Держнаглядохоронпраці вивчає і узагальнює практику застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці та охорону надр, вносить на розгляд Комітету пропозиції щодо їх удосконалення.

4. Основними завданнями територіального управління Держнаглядохоронпраці є:

здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт з геологічного вивчення надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;

координація роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру;

дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці при введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об'єктів і засобів виробництва;

сприяння впровадженню у виробництво нових науково-дослідних розробок, винаходів, технологій, що спрямовані на поліпшення умов праці і раціональне використання мінеральної сировини.

5. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на нього завдань:

5.1 Бере участь разом з об'єднаннями підприємств, підприємствами, місцевими органами виконавчої влади і профспілками в розробці регіональних програм поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює їх виконання, а також виконання комплексних матеріалів, контрольних аналізів виробничого середовища, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів про охорону праці.

6.15. Одержувати безкоштовно від місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств інформацію, потрібну для виконання покладених на територіальне управління Держнаглядохоронпраці завдань.

Права, передбачені підпунктами 6.1 - 6.15 пункту 6, надаються посадовим особам (включаючи інспекторський склад) територіального управління в обсягах згідно з Переліком прав посадових осіб (державних інспекторів системи Держнаглядохоронпраці), затвердженим Головою Комітету.

6.16. Приймати у встановленому порядку рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підрозділів для проведення діагностики устаткування, експертизи проектів, ліцензування і сертифікації виробів, реєстрації об'єктів підвищеної небезпеки, робіт і послуг, навчання та атестації спеціалістів.

7. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з експертно-технічним центром Держнаглядохоронпраці, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, місцевими органами державного нагляду за охороною праці, штабом цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, профспілками та ін.

8. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці в межах своїх повноважень видає накази, організовує і контролює їх виконання. У разі потреби видає також разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільні акти (приписи, накази, рішення).

Рішення територіального управління Держнаглядохоронпраці, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Голова Комітету.

Начальник територіального управління Держнаглядохоронпраці має заступників, яких за його поданням призначає Голова Комітету. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює начальник територіального управління Держнаглядохоронпраці.

Начальник територіального управління Держнаглядохоронпраці здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності в межах території, яка обслуговується, та несе відповідальність перед Головою Комітету за стан справ у цих сферах, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників підрозділів управління та державних інспекцій за виконання покладених на них обов'язків.

10. Для виконання своїх функцій територіальне управління Держнаглядохоронпраці має в своєму складі державні інспекції, кількість яких затверджується Комітетом. Положення про державні інспекції територіального управління Держнаглядохоронпраці затверджує начальник територіального управління.

Державний нагляд за охороною праці здійснюють державні інспектори та посадові особи територіального управління Держнаглядохоронпраці і державних інспекцій.

Посадові особи (державні інспектори) територіального управління Держнаглядохоронпраці забезпечуються форменим одягом установленого зразка.

11. Для опрацювання колегіальних рішень, пов'язаних з поліпшенням державного нагляду за безпечним веденням робіт, розгляду стану охорони праці на підприємствах, розгляду результатів розслідування аварій і нещасних випадків у територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці утворюється рада в складі начальника (голова ради), заступників начальника та інших керівних працівників управління. До складу ради можуть входити керівники експертно-технічного центру, місцевих органів державного нагляду за охороною праці, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Склад ради та положення про неї затверджує начальник управління.

Рішення ради запроваджуються в життя наказами територіального управління Держнаглядохоронпраці.

12. Структура, штатний розпис, гранична чисельність працівників і фонд оплати праці територіального управління Держнаглядохоронпраці затверджується Комітетом по нагляду за охороною праці України.

13. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Печатку з своїм найменуванням мають також державні інспекції територіального управління.

____________ 
 
 
 

Завантажити