НПАОП 0.00-4.28-97 Положення про Орган з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ Держнаглядохоронпраці України

15.08.97 № 224

ДНАОП 0.00-4.28-97

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН

ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Розроблено:

Асоціацією «Укрексперт»

Внесено:

Технічним управлінням Держнаглядохоронпраці України

Редакційна комісія:

С.О. Сторчак (голова), В.В. Толмачев (заст.голови), В.Г. Радько (заст.голови), В.В. Коробов, І.А. Заплотинський, І.П. Білокур, Л.О. Мель­ничук, Л.Г. Лук’янова, Ю.Б. Єськов

Відповідальні виконавці:

В.В. Прохоров В.В. Коробов, В.Г.Радько

Введені вперше:

При розробці «Положення про Орган із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю» використано:

1. «Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю» ДНАОП 0.00-1.27-97

2. Європейський стандарт EN 473 (ГОСТ 30. 489-97) «Кваліфікація і сертифікація персоналу по неруйнівному контролі. Загальні положення».

3. Європейський стандарт EN 45013 «Загальні вимоги до атестаційних центрів, що займаються атестацією персоналу».

4. Стандарт Американського товариства неруйнівного контролю ASNT (Snt-Тс-1а) «Практичні рекомендації по підготовці й атестації персоналі, що займається неруйнівним контролем», 1991р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету

по нагляду за охороною праці

від 15.08.97 № 224

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН

ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Дійсне Положення поширюється на діяльність Ор­гана із сертифікації персоналу (далі – ОСП) в галузі неруйнівного контролю об’єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці України.

2.1 Положення встановлює склад і структуру ОСП, його функції, права, обов’язки і відповідальність при проведенні сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю (Далі – НК) на І, ІІ й ІІІ рівні кваліфікації.

2.2 Положення розроблене з урахуванням вимог:

ДНАОП 0. 00-1. 27-97 « Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю»

ДНАОП «Порядок сертифікації персоналу по неруйнівному контролі»

Посібника ІSО/МЭК 28 «Загальні правила для моделі системи сертифікації продукції третьою стороною

Посібника ІSО/МЭК 40 «Загальні вимоги по прийманню органів із сертифікації»

ГОСТ 30489-97 «Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Загальні принципи»

ГОСТ 30488-97 «Загальні вимоги до органів із сертифікації персоналу».

2.3 ОСП функціонує в Україні з метою підвищення достовірності результатів неруйнівного контролю промислової продукції й об’єктів, підконтрольних Держ­наглядохоронпраці, на основі об’єктивної оцінки кваліфікації персоналу, що здійснює такий контроль.

2.4 Орган по сертифікації персоналу керується договорами й угодами, укладеними Україною в рамках систем міжнародних організацій по сертифікації персоналу неруйнівного контролю.

2.5 Орган по сертифікації у фінансовому відношенні незалежний від підприємств, організацій і установ, що направляють персонал на сертифікацію.

2.6 Орган із сертифікації у своїй діяльності керується:

–дійсним Положенням і іншими нормативними документами (далі – НД), що визначають вимоги до Органа із сертифікації і порядку його діяльності;

– чинним законодавством України;

Галузь акредитації ОСП – кваліфікація персоналу, що здійснює НК підконтрольних Держнаглядохоронпраці України об’єктів наступними методами:

ультразвуковий (UT);

радіаційний (RT); магнітний (MT);

проникаючих речовин (PT);

вихреструмовий (ET);

візуальний (VT);

а також методами акустичної емісії, герметичності і т.д., у виробничих секторах зазначених у «Правилах атестації спеціалістів НК» ДНАОП 0.00-1.27-97.

4.1 Орган із сертифікації функціонує в складі Асоціації «Укрексперт», що має право юридичної особи – здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, має самостійний баланс, печатку, бланк, майно, яким має право розпоряджатися і користуватися в межах установленої влас­ності.

Поштова адреса: 252033, м. Київ-33,

вул. Володимирська, 63

Тел./факс: 225–12–52

Факс:

Розрахунковий рахунок № 26005200000860 у Старокиївському від. УСБ м. Києва, МФО 322045

5.1 Головна функція ОСП – організація і проведення робіт із сертифікації персоналу в галузі НК.

5.2 Основними функціями ОСП є:

5.2.1 Визначення політики в галузі якості Органа із сертифікації.

5.2.2 Розробка й актуалізація нормативних документів, що визначають правила і процедури функціонування Органа із сертифікації.

5.2.3 Розробка і забезпечення функціонування сис­теми якості Органа із сертифікації, що гарантує ста­більність рівня вимог до персоналу.

5.2.4 Формування, ведення й актуалізація фонду нормативних документів, що установлюють вимоги до сертифікуємого персоналу.

5.2.5 Вибір і визнання атестаційних і навчальних центрів по сертифікації персоналу в галузях і регіонах, а також видача дозволів на їхню діяльність.

5.2.6 Організація й участь у проведенні кваліфікаційних іспитів. Статистичний аналіз екзаменаційних питань.

5.2.7 Видача, призупинення або анулювання дії сертифіката компетентності.

5.2.8 Участь у процедурі визнання сертифікатів компетентності, виданих в інших системах сертифікації.

5.2.9 Організація і проведення інспекційного контролю за сертифікованим персоналом.

Організація і проведення інспекційного контролю за визнаними атестаційними і навчальними центрами.

5.2.10 Розгляд претензій і прийняття рішень по ним.

5.2.11 Надання методичної допомоги підприємствам, організаціям по підготовці до сертифікації персоналу.

5.2.12 Взаємодія з зацікавленими організаціями.

5.2.13 Підготовка пропозицій в Уряд по приєднанню України до міжнародних і національних систем і угод по сертифікації персоналу.

5.2.14 Підготовка пропозицій по застосуванню в Україні міжнародних нормативних документів у галузі сертифікації персоналу.

5.2.15 Взаємодія й обмін інформацією з закордонними органами із сертифікації персоналу й атестаційних центрів.

5.2.16 Формування банку даних про сертифікований персонал, атестаційних і навчальних центрах.

5.2.17 Підготовка і публікація інформації про результати сертифікації і діяльності Органа по сертифікації, ведення Реєстру фахівців.

5.2.18 Організація підвищення кваліфікації й атестації персоналу Органа із сертифікації.

5.2.19 Упорядкування звіту про діяльність Органа із сертифікації й представлення його в орган, що акредитував ОСП.

6.1 Керівник ОСП призначається наказом Держнаглядохоронпраці України.

6.2 Структура ОСП містить у собі наступні підрозділи:

– рада із сертифікації;

– бюро сертифікації;

– екзаменаційний центр;

– бюро інформаційного забезпечення.

Структура ОСП приведена в Додатку 1.

Функціонування даних підрозділів забезпечує виконання задач, покладених на ОСП.

6.3 Функції бюро сертифікації:

– організація і проведення робіт із сертифікації персоналу;

– оформлення видачі, призупинення і/або анулювання сертифікатів компетентності;

– проведення інспекційного контролю за використанням виданих сертифікатів компетентності і діяльністю сертифікованого персоналу;

– ведення особистих справ сертифікованих фахівців;

– розробка й актуалізація організаційно-методичних документів і ведення системи якості ОСП;

– створення банку екзаменаційних питань;

– реєстрація і збереження документів, що стосуються сертифікації;

– організація публікації інформації про сертифікацію персоналу;

– ведення діловодства Керуючої ради.

6.4 Функції екзаменаційного центру:

– організація, проведення й оформлення результатів кваліфікаційних іспитів;

–притягнення екзаменаторів до проведення іспитів і перегляду екзаменаційних питань;

– ведення картотеки екзаменаторів;

– ведення каталогів екзаменаційних питань і екзаменаційних зразків;

– розробка зразків для практичних іспитів і періодична зміна їхнього складу;

– реєстрація і збереження документів, що стосуються кваліфікаційного іспиту;

–забезпечення працездатності і належного стана технічних засобів, застосовуваних для проведення іспиту;

– розробка процедур оцінки й оформлення результатів практичних іспитів.

6.5 Функції бюро інформаційного забезпечення:

–формування, ведення й актуалізація документів Системи сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю, нормативних документів, застосовуваних при проведенні сертифікації;

– забезпечення інформаційними матеріалами заявника і структурні підрозділи ОСП;

– ведення загального діловодства;

– організація підвищення кваліфікації й атестації персоналу ОСП і залучаємих екзаменаторів відповідно до СК (СП) Р-02-97 «Система якості ОСП. Порядок організації навчання співробітників ОСП»;

– ведення кадрової роботи;

– забезпечення необхідною технічною базою;

–підготовка і публікація інформації про результати сертифікації і діяльності ОСП відповідно до СК (СП) О-05-97 «Система якості ОСП. Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю».

6.6 Функції Керуючої ради:

– формування політики ОСП і нагляд за проведенням її в життя;

– розгляд і аналіз діяльності ОСП, у тому числі фінансової політики;

– розробка рекомендацій по визначенню галузі діяльності ОСП;

– вироблення пропозицій по удосконалюванню робіт;

– розгляд і схвалення екзаменаційних питань і процедур оцінки результатів іспитів;

–розгляд кандидатур екзаменаторів, яких пропонується залучати до іспитів і включити в картотеку ОСП;

– розгляд, при необхідності, результатів внутрішнього аудита ОСП, затвердження Посібника з якості ОСП;

– обговорення, у міру необхідності, різних питань організації і проведення робіт із сертифікації персоналу;

–обговорення методології і шляхів практичного розвитку сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю відповідно до установлених вимог.

6.7 Функції Ради із сертифікації:

– розгляд результатів експертизи матеріалів, поданих на сертифікацію;

– перевірка правильності оцінки результатів кваліфікаційних іспитів;

–прийняття рішень про сертифікацію або несертифікацію кожного окремого фахівця, що претендує на сертифікацію;

– проведення експертизи екзаменаційних питань, підготовлених для розгляду на Керуючій раді;

–вироблення пропозицій по удосконаленню й актуалізації процедур розгляду матеріалів сертифікації.

6.8 Керівник Органа забезпечує організацію робіт із сертифікації і несе персональну відповідальність за рівень проведених робіт і правильність видачі сертифіката компетентності.

6.9 Заступник керівника Органа забезпечує оперативну роботу бюро по сертифікації, взаємодію між структурними підрозділами і зовнішніми організаціями.

6.10 Рада з сертифікації, що складається з комісій із методів контролю, на підставі поданих атестаційними (екзаменаційними) центрами документів приймає рішення про сертифікацію кандидата по неруйнівному контролю.

6.11 Екзаменаційний центр ОСП здійснює прийом кваліфікаційного іспиту на ІІІ, а також на І й ІІ рівні кваліфікації. Екзаменаційний центр може здійснювати свою діяльність на технічній базі інших організацій.

Керівник екзаменаційного центру забезпечує організацію і проведення кваліфікаційних іспитів для сертифікації персоналу неруйнівного контролю.

6.12 Бюро інформаційного забезпечення здійснює обслуговування ОСП у відповідності зі своїми функці­ями.

6.13 Права, обов’язки і відповідальність кожного співробітника в залежності від покладених на нього функцій визначаються посадовою інструкцією.

7.1 ОСП має постійних і залучаємих співробітників.

7.2 У постійний штат входять особи, що володіють необхідною компетенцією для виконання своїх обов’язків.

7.3 Співробітники Органа мають відповідну квалі­фікацію, рівень якої перевіряє і підтверджується пе­ріодичною атестацією не рідше одного разу в 3 роки.

7.4 Орган по сертифікації має у своєму розпорядженні картотеку, де на кожного співробітника заведена особиста картка, у якій зазначені:

анкетні дані;

рівень кваліфікації;

відомості про отриману освіту і підвищення рівня кваліфікації; спеціалізація; відомості про експертизи або іспити.

7.5 Кожний співробітник персонально попереджений про необхідність забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної в процесі сертифікації персоналу й інспекційного контролю.

8.1 Орган із сертифікації персоналу взаємодіє з:

8.1.1 Держнаглядохоронпраці й Асоціацією «Укрексперт» із питань:

– інспекційного контролю за діяльністю Органа із сертифікації персоналу;

– публікації реєстру сертифікованих фахівців.

– надання інформації про сертифікацію персоналу в галузі неруйнівного контролю;

– інформування про істотні зміни в Органі, методах роботи і посадових змінах;

– удосконалювання організаційно-методичних документів по сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю;

– проведення спільних заходів.

8.1.2 Керуючою Радою відповідно до Положення про неї.

8.1.3 Товариством неруйнівного контролю і технічної діагностики України з питань нормативно-методичного забезпечення процесу сертифікації.

8.1.4 Національними і міжнародними організаціями по неруйнівному контролі й органами по сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю з питань:

– обміну досвідом по сертифікації фахівців;

– гармонізації вимог до персоналу по різних методах неруйнівного контролю;

– створення умов для взаємного визнання результатів сертифікації персоналу.

8.1.5 Головною організацією по акредитації в Німеччині (TGA) з питань:

– інформування про істотні зміни в Органі, методах роботи і посадових змінах;

– інспекційного нагляду за діяльністю ОСП.

8.1.6 Держстандартом України з питань:

–формування фонду національних, міждержавних і міжнародних нормативних документів.

8.2 Взаємодія з перерахованими організаціями виз­начається чинним законодавством.

Орган із сертифікації зобов’язаний:

9.1 Організовувати і координувати на території України роботи із сертифікації персоналу в галузі НК.

9.2 Надавати послуги із сертифікації персоналу всім бажаючим, незалежно від відомчої підпорядкованості, юридичного статусу і форми власності.

9.3 Забезпечувати реалізацію прийнятої політики в галузі сертифікації персоналу.

9.4 Керуватися у своїй діяльності чинними в країні НД, організаційно-методичними документами ОСП.

9.5 Забезпечувати конфіденційність інформації, одержуваної при проведенні робіт із сертифікації персоналу, у т.ч. при проведенні кваліфікаційних іспитів.

9.6Забезпечувати облік і збереження документів і робочих матеріалів з сертифікації персоналу.

9.7 Формувати інформацію, що підтверджує професійний рівень екзаменаторів і експертів.

9.8 Додержуватися погоджені терміни проведення робіт.

9.9 Забезпечувати безпристрасність у рішенні питань, що виникають при сертифікації, не обмежувати інтересів кандидатів і не робити вольових впливів на них.

9.10 Утримуватися від видів діяльності, що ставлять під сумнів незалежність прийнятих рішень і об’єктивність стосовно кандидатів на сертифікацію.

9.11 Забезпечувати підтримку професійного рівня співробітників через організацію систематичного навчання і підвищення кваліфікації.

9.12 Своєчасно інформувати Держнаглядохоронпраці про результати сертифікації персоналу.

9.13 Забезпечувати представникам органа по акредитації можливість спостереження за ходом проведення сертифікації персоналу і проведення інспекційного контролю за діяльністю ОСП.

9.14 Своєчасно й об’єктивно розглядати претензії, що виникають при сертифікації.

Орган із сертифікації персоналу має право:

10.1 Видавати сертифікати компетентності, припиняти їхню дію, а також анулювати їх.

10.2 Проводити інспекційний контроль (нагляд) за діяльністю навчальних і атестаційних центрів і сертифікованих фахівців.

10.3Розробляти і видавати організаційно-методичні документи з питань сертифікації персоналу.

10.4 Запитувати від відповідних організацій, під­приємств, лабораторій необхідну інформацію і матеріали в межах установленої компетентності.

10.5 Залучати для проведення іспитів фахівців з інших організацій і підприємств, у тому числі і закордонних.

Орган із сертифікації персоналу відповідає за:

11.1 Відповідність кваліфікації що сертифікується персоналу установленим вимогам. Відповідальність за результати НК несе фахівець, що підписує висновок за результатами контролю.

11.2 Дотримання правил і процедур, установлених порядком сертифікації персоналу.

11.3 Повноту і правильність виконання своїх функ­­цій і обов’язків.

11.4 Правильність оформлення і реєстрації виданих документів за результатами сертифікації.

11.5 Стан, актуалізацію і збереження організаційно-методичних і нормативних документів.

11.6 Відповідність кваліфікації штатних співробітників Органа запропонованим вимогам.

11.7 Правильність підходу до притягнення фахівців сторонніх організацій для сертифікації персоналу і відповідність їхньої кваліфікації установленим вимогам.

11.8 Конфіденційність інформації з усіх питань сертифікації персоналу.

11.9 Об’єктивність і достовірність оцінок при сертифікації персоналу, а також за ефективність наступного інспекційного контролю за діяльністю сертифікованого персоналу навчальних і атестаційних центрів.

11.10 Неправильне використання своїх прав, якщо це призвело до перекручування результатів сертифікації.

11.11 Рівень проведених робіт із сертифікації і слушність видачі сертифіката компетентності.

11.12 Рівень розроблених екзаменаційних питань, зразків і процедур оцінки результатів іспитів. Використання тільки спеціально підготовлених зразків для проведення практичного іспиту і неприпустимість ви­користання для цих цілей зразків, на яких проводиться навчання.

11.13 Належний стан використовуваних при проведенні іспиту технічних засобів.

11.14 Забезпечення неупередженості при проведенні робіт.

11.15 Ефективне функціонування внутрішньої Сис­теми якості.

12.1 Всі роботи із сертифікації персоналу, навчальних і атестаційних центрів по НК і інспекційному контролі, включаючи інформаційні послуги, ОСП виконує на договірній основі.

12.2 Витрати ОСП, зв’язані з проведенням сертифікації й інспекційного контролю, оплачують заявники.

12.3 Умови оплати робіт із сертифікації встановлюються договорами між ОСП і заявником.

12.4 Витрати, зв’язані з організаційно-методичним і нормативним забезпеченням сертифікації персоналу, фінансуються з державного бюджету, за рахунок засобів зацікавлених організацій і за рахунок власних коштів Органа, спрямованих на розвиток виробництва.

до «Положення про Орган із сертифікації

персоналу в галузі неруйнівного контролю»

СТРУКТУРА ОРГАНУ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ОБ’ЄКТІВ,

ПІДКОНТРОЛЬНИХДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІУКРАЇНИ


Завантажити