НПАОП 62.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

1

2

3

4

5

1 6

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

24

Штани утеплені

Тнв

24

Шапка

Тн,Вн

36

Рукавиці на хутрі або

Тн

24

рукавички напіввов-

12

няні

Чоботи утеплені або

Тн20

36

валянки

36

Калоші на валянки

36

При роботі на дегазаційній площадці:

Куртка бавовнополіе-

фірна з масловодо-

відштовхувальним

просоченням з капю­

шоном і кепі

Яа,Яж,Ят

18

Знімний утеплювач з

напіввовняного вати­

ну (для куртки)

Тн

36

Штани бавовнополіе-

фірні з масловодовід-

штовхувальним про-

соченням

Яа,Яж,Ят

18

Знімний утеплювач з

напіввовняного вати­

ну (для штанів)

Тн

36

Чоботи гумові

В

24

Черевики хромові на

Ят,К20,

пористій підошві

Щ20

24

Чоботи юхтові утеп­

Тн20,

лені

К20,Щ20

36

Окуляри захисні

Г

до зносу

11

8155.2

Оператор заправних

При заправленні повітряних суден:

станцій

Костюм

Нм

12

Плащ непромокаль­

Ву

черго-

ний з каптуром

вий

Чоботи кирзові

Нм,Сж

24

Рукавиці брезентові

Нм

2

Рукавички гумові

Нм

до зносу

Навушники протишу­

до

мові або беруши

зносу

1

2

3

4

5

6

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн 20

36

Шапка

Тн

36

Працівники, зайняті на інших роботах8155.1

Авіаційний технік з па­

При роботі з контролю та хімічному

ливно-мастильних ма­

аналізу паливно-мастильних матеріалів:

теріалів

8159.1

Лаборант хімічного

Халат

Нл

12

аналізу

Фартух прогумований

Нм,Нл

черговий

3111

Технік-лаборант

Рукавички гумові

Нм

до зносу

(хімічні та фізичні

Окуляри захисні

закриті

до зносу

дослідження)

5111

Агент з організації об­

Костюм

Ми,З

12

слуговування авіапе-

Сорочка

З

12

ревезень (пасажир­

Плащ-накидка з кап­

Вн

черго­

ських); черговий з реє­

туром

вий

страції пасажирів

Черевики шкіряні

Ми

24

Узимку додатково:

Плащ утеплений

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20

36

5111

Агент з організації об­

Костюм

Ми, З

12

слуговування авіапе-

Плащ непромокаль­

Вн

черго­

ревезень (поштово-

ний

вий

вантажних)

Рукавиці комбіновані

Ми

2

9332

Прийомоздавальник

або рукавички трико­

1

вантажу та багажу

тажні

9322

Підсобний робітник

Черевики шкіряні

Ми

12

Берет або кепі

З

24 (12)

При виконанні робіт на відкритому

повітрі взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

Шапка

Тн

48

Рукавички

Тн

12

12


13


141

2

3

4

5

6

15

8290.2

Аеродромний робітник

Костюм із світловід-

бивальними смугами

Ми,З

12

Сорочка

З

12

Плащ непромокаль­

ний з каптуром

Вн

48

Літній головний убір

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми,Мп

2

Рукавички трикотажні

Ми

1

Чоботи кирзові

Ми,См,З

12

Чоботи гумові

В

24

Окуляри захисні

закриті

до зносу

Узимку додатково:

Куртка утеплена із

світловідбивальними

смугами

Тнв

24

Штани утеплені

Тнв

24

Чоботи утеплені

Тн20

36

Шапка

Тнв

24

Рукавиці на хутрі або

Тн

24

рукавички напіввов-

12

няні

16

9333

Вантажник

При навантаженні

- розвантаженні

вантажу, багажу і бортового харчування

в повітряні судна:

Комбінезон

Ми,З

12

Сорочка

З

12

Берет або кепі

З

24 (12)

Плащ непромокаль­

Вн

черго­

ний

вий

Черевики шкіряні

Мун100

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

Рукавички комбінова­

ні

Ми

1

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Рукавиці на хутрі

Тн

24

Чоботи утеплені

Тн20

36

Шапка

Тн

36

1

2

3

4

5

6

17

8322.2

Водій автотранспорт­

При виконанні робіт на аеродромі:

них засобів

Костюм із світловід-

бивальними смугами

Ми,Нм

12

Сорочка

З

12

Плащ непромокаль­

Вн

черго­

ний

вий

Берет або

З

24

кепі

12

Рукавиці комбіновані

Ми,Нм

3

Черевики шкіряні

Ми,Нм

12

Узимку додатково:

Куртка утеплена із

світловідбивальними

Тнв

36

смугами

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

Шапка-вушанка

Тн

36

або трикотажна

12

Рукавиці на хутрі

Тн

24

18

7241.1

Електромеханік з об-

При обслуговуванні радіолокаційних і

слуговування світлоте-

радіонавігаційних об’єктів,

хнічного устаткування

наземного обладнання електрозв’язку

систем забезпечення

та електросвітлотехнічного

польотів; електромон­

забезпечення польотів:

тер з ремонту та об­

слуговування електро­

Костюм

Ми, З

12

устаткування; електро­

Плащ непромокаль­

Вн

черго­

монтер з ремонту та

ний

вий

обслуговування апара­

Головний убір літній

З

12

тури та пристроїв

Чоботи кирзові

Ми,Мп

24

зв’язку

Чоботи гумові

Эп

12

3113

Електромеханік радіо­

Боти діелектричні

Эн

чергові

навігаційної системи

Калоші діелектричні

Эн

чергові

2144.2

Інженер електрозв’яз­

Рукавички діелект­

ку; інженер з радіонаві­

ричні

Эн

чергові

гації та радіолокації

Рукавиці комбіновані

Ми

6

2143.2

Інженер із світлотехні­

Рукавиці брезентові

Ми

чергові

чного та електротехні­

Окуляри захисні

відкриті

до зносу

чного забезпечення

польотів

1

2

3

4

5

6

1226.2

Начальник об’єктів ра­

При роботі в терміналах з

діотехнічного забезпе­

обслуговування оглядової, інформаційної

чення та зв’язку; на­

техніки, технічних засобів охорони і

чальник служби

протипожежної автоматики додатково:

3114

Технік електрозв’язку;

технік з радіолокації

Спецкомбінезон

3141

Технік з радіонавігації

(уніформа)

3115

Технік з експлуатації

та ремонту устаткуван­

При роботі в апаратних залах АТС,

ня

на кросах додатково:

3145

Технік із світлотехніч­

ного та електротехніч­

Халат замість костю­

ного забезпечення

ма

Ми

12

польотів

Капці на прогумова­

ній підошві

У

12

При роботі на відкритому повітрі

взимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

Рукавиці на хутрі

Тн

36

Шапка

Тн

48

19

2149.2

Інженер з автоматизо­

Костюм

Ми

12

ваних систем управлін­

Рукавички

Ми

1

ня повітряним рухом;

інженер, зайнятий на

тренажерах

3119

Технік тренажера

5111

Черговий із забезпе­

чення харчування па­

сажирів

20

2142.2

Інженер з експлуатації

При роботі на аеродромі

аеродромів

(відкритому повітрі):

2149.2

Інженер

1226.1

Головний інженер

Костюм із світловід-

1226.2

Майстер служби;

бивальними смугами

Ми,З

18

начальник служби

Сорочка

З

12

3115

Технік

Чоботи кирзові

Ми

24

3119

Технік з обліку

Берет або кепі

24 (12)

3145

Технік аеродромної

служби

1

2

3

4

5

6

Узимку додатково:

Куртка утеплена із

світловідбивальними

смугами

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Шапка

Тнв

48

Чоботи утеплені

Тн20

36

Рукавиці утеплені

Тн

24

21

2146.2

Інженер з паливно-ма­

Костюм

Нл,Нм

18

стильних матеріалів

Чоботи кирзові

Нм

24

1235

Начальник складу

Рукавиці брезентові

Нм

24

(паливно-мастильних

матеріалів, матеріаль­

На відкритому повітрі взимку

но-технічного та ін.)

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Шапка

Тнв

48

22

3152

Інженер-інспектор з

Плащ непромокаль­

Вн

черго­

безпеки польотів бор-

ний

вий

товий

Куртка утеплена із

1226.2

Керівник польотів

світловідбивальними

смугами

Тнв

48

Чоботи утеплені

Тн20

36

23

3151

Інструктор з протипо­

Костюм

Ми, З

12

жежної профілактики

Костюм брезентовий

1222.2

Командир відділення

або із спеціально

1239

Начальник команди

просоченої тканини

пожежної охорони

(вогнестійкий)

То,Вн

48

1226.2

Начальник служби,

Чоботи кирзові

Ми,См

24

зміни

Рукавиці брезентові

Ми,Мп

1

5161

Пожежний

Куртка утеплена

Тнв

36

Рукавиці утеплені з

крагами

Тн,Ти

24

Підшоломник трико­

тажний

36

Пояс пожежний ряту­

вальний

до зносу

Каска пожежна

до зносу

1

2

3

4

5

6

24

2221.2

Лікар

При чергуванні на старті:

3221

Фельдшер

Плащ непромокаль­

Вн

черго­

ний

вий

Рукавички гумові

Вн

до зносу

Куртка утеплена

Тнв

48

Чоботи утеплені

Тн20

36

25

1232

Начальник відділу охо­

При роботі на відкритому повітрі:

рони праці

2149.2

Інженер з охорони пра­

Костюм із світловід­

ці

бивальними смугами

Ми

12

2412.2

Інженер з нормування

Черевики шкіряні

Ми

24

праці

3119

Технік з нормування

Узимку додатково:

праці

Куртка утеплена із

світловідбивальними

смугами

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

24

26

9151

Носій

При перенесенні хворих:

Комбінезон

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

до зносу

Головний убір літній

12

Черевики шкіряні

Ми

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

Шапка на хутрі

Тн

24

27

4223

Радіооператор

При обслуговуванні пересувних

радіостанцій у польових умовах:

Костюм

Ми, З

18

Чоботи гумові

Вн

24

Чоботи утеплені

Тн20

36

Завантажити