НПАОП 62.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

1


за №313/15004


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 25.03.2008 № 57


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

„ 15” квітня 2008р.


Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці


НПАОП 62.0-3.01-08

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ працівникам авіаційного транспорту

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про охорону праці”.

  2. Норми поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з обслуговування повітряних перевезень, наземного забезпечення польотів, а також на навчально-льотні заклади, що мають повітряні судна.

Норми розроблено для професій працівників авіаційного транспорту відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 357

.

  1. Норми визначають види і строки носіння (використання) спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств авіаційного транспорту.

  2. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 “Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация”.

  3. Працівники підприємств авіаційного транспорту, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватись ЗІЗ відповідно до законодавства.

  4. Забезпечення працівників необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до законодавства.

  5. Залежно від характеру та умов виконуваної роботи, з урахуванням вимог технологічних процесів та нормативно-правових актів з охорони праці, за узгодженням з профспілками або уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці працівникам можуть видаватися ЗІЗ понад встановлені норми.

  6. Роботодавець може видавати працівникам два комплекти спеціального одягу на два строки носіння.

  7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

  1. Громадський контроль за повним і своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Код

Професійна

Найменування

Позна-

Строк

з/п

згідно з

назва

спецодягу,

чення

носіння

Класи-

роботи

спецвзуття та

захисних

(міся­

фікато-

інших засобів

власти-

ців)

ром

індивідуального

востей

профе­

захисту

(тип,

сій

марка)

ДК 003:

ЗІЗ

2005

1

2

3

4

5

6

Льотний склад та обслуговуючий персонал


II. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ3143

Бортоператор; інженер

Костюм

Ми,З

12

бортовий; старший

Куртка утеплена

Тн

48

бортовий інженер

Штани утеплені

Тн

48

авіаційного загону

Черевики шкіряні на

мікропористій підошві

Ми

36

Рукавиці на хутрі

Тн

24

Рукавички вовняні

Ми

24

Шкарпетки вовняні

12

Бортоператору при виконанні

аерофотознімальних робіт додатково:

Куртка на хутрі по­

довжена

Тн

60

Штани на хутрі

Тн

60

5111

Бортпровідник; стар­

Халат

Ми,З

12

ший бортовий провід­

Фартух

Ми,З

12

ник служби бортпрові­

Напівчоботи утеплені

Тн20

24

дників

Рукавички гумові

Вн

до зносу

При прийманні та здаванні

вантажів і пошти взимку додатково:

Куртка на хутрі

Тн

60

Валянки

чергові

Калоші на валянки

чергові

11

2

3

4

5

6

3

3132

Бортрадист

При виконанні льотної роботи

3143

Бортштурман; коман­

на вантажних турбореактивних,

дир повітряного судна;

турбогвинтових і пасажирських літаках

пілот; старший борто-

3 класу:

вий радист авіаційного

загону; старший штур­

Куртка утеплена

Тн

48

ман авіаційного загону;

Черевики шкіряні на

штурман авіаційної ес­

мікропористій підошві

Ми

36

кадрильї

Рукавички хутряні

Ми,Тн

24

2359.2

Інструктор-пілот

1226.2

Командир авіаційної

ескадрильї та його зас-

тупник

4

3132

Бортрадист

При виконанні льотної роботи

3143

Бортштурман; інженер

на літаках 4 класу та вертольотах:

бортовий; командир

авіаційної ланки; ко­

Костюм бавовняний

Ми,З

24

мандир повітряного

Куртка утеплена

Тн

36

судна; пілот; старший

Штани утеплені

Тн

36

бортовий інженер авіа­

Куртка на хутрі по­

ційного загону; стар­

довжена

Тн

60

ший бортовий радист

Черевики шкіряні на

авіаційного загону;

мікропористій підошві

Ми

36

старший штурман авіа­

Чоботи утеплені

Тн20

36

ційного загону; штур­

Рукавички вовняні

Ми,Тн

24

ман авіаційної ескад­

Рукавички шкіряні на

рильї

трикотажній підкладці

Ми

36

2359.2

Інструктор-пілот

Шкарпетки

12

1226.2

Командир авіаційної

ескадрильї та його за­

На гідролітаках додатково:

ступник; командир

авіаційного загону та

Костюм шкіряний ко-

його заступник

мбінований (замість

костюма бавовняно-

го)

Тн,Вн

60

Чоботи юхтові з висо­

кими халявами на

шкіряній підошві

Мп,В

36

1

2

3

4

5

6

5

3143

Командир повітряного

При виконанні

судна; командир авіа­

авіаційно-хімічних робіт:

ційної ланки; пілот

1226.2

Командир авіаційної

Костюм (куртка, шта­

ескадрильї та його зас-

ни, кепі)

Яа,Яж,Ят

18

тупник; командир авіа-

Куртка з капюшоном і

ційного загону та його

кепі віскознополіефір-

заступник

на з масловодовід-

штовхувальним про­

соченням

Нл,Нм

24

Знімний утеплювач з

напіввовняного вати-

ну (для куртки)

Тн

48

Штани віскознополіе-

фірні з масловодовід-

штовхувальним про-

соченням

Нл,Нм

24

Знімний утеплювач з

напіввовняного вати­

ну (для штанів)

Тн

48

Напівчоботи

К20,Щ20

36

Напівчеревики

К20,Щ20

24

Рукавички гумові

Нм

до зносу

Респіратор газопило­

захисний

до зносу

Окуляри захисні

Г

до зносу

Навчально-льотні заклади1226.1

Головний штурман

Костюм

Ми,З

12

2359.2

Інструктор-пілот; штур-

Черевики шкіряні на

ман-інструктор

мікропористій підошві

Ми

36

3340

Інструктор-радист бор­

Рукавички шкіряні на

товий

трикотажній підкладці

Ми

36

1226.2

Командир авіаційної

Куртка утеплена

Тн

48

ескадрильї та його за­

Штани утеплені

Тн

48

ступник

Куртка на хутрі по­

3143

Командир авіаційної

довжена

Тн

60

ланки; старший борто­

Чоботи утеплені

Тн20

36

вий радист авіаційного

Рукавички

Тн

24

загону; штурман авіа­

Шкарпетки

12

ційної ескадрильї;

штурман авіаційного

При виконанні польотів

загону

на літаках 4 класу додатково:

Шоломофон шкіряний

на байці

48

1

2

3

4

5

6

7

3143

Інженер бортовий; ін-

Костюм

Ми, З

12

женер-інструктор бор-

Куртка утеплена

Тн

48

товий; старший борто-

Штани утеплені

Тн

48

вий інженер авіаційно­

Черевики шкіряні на

го загону

мікропористій підошві

Ми

36

Рукавиці на хутрі

Тн

24

Рукавички

Тн

24

Шкарпетки

12

Технічне обслуговування авіаційної техніки


7232.1

Авіаційний механік з

При виконанні робіт з технічного

планера та двигунів;

обслуговування повітряних суден:

авіаційний технік (ме­

ханік) з парашутних та

Костюм із світловід-

Ми,Нл,

12

аварійно-рятувальних

бивальними смугами

Нм,З

засобів

Сорочка

З

12

7241.1

Авіаційний механік з

Плащ непромокаль­

Вн

черго­

приладів та електроус­

ний з каптуром

вий

таткування; електро­

Берет або

З

24

монтер з ремонту та

Кепка

12

обслуговування елект­

Чоботи кирзові

Ми,См,

24

роустаткування

Нм

7243.1

Авіаційний механік з

Рукавиці брезентові

Ми,Мп,

до

радіоустаткування

або рукавички трико­

Нм

зносу

8155.1

Авіаційний технік з па­

тажні

ливно-мастильних ма­

Окуляри захисні

відкриті

до

теріалів

зносу

3115

Авіаційний технік з

планера та двигунів;

При обслуговуванні повітряних суден

авіаційний технік з при­

на аеродромі додатково:

ладів та електроустат­

кування; авіаційний

Навушники протишу­

до

технік з радіоустатку­

мові або беруши

зносу

вання; технік з техніч­

ного обслуговування

Узимку додатково:

повітряних суден

2145.2

Інженер з технічного обслуговування, ремо­

Куртка утеплена із світловідбивальними

нту та діагностики авіа­

смугами

Тнв

36

ційної техніки

Штани утеплені з ви­

2149.2

Інженер з якості

соким поясом

Тнв

36

7232.2

Комплектувальник

Шапка

Тнв

48

авіаційної техніки

Чоботи утеплені

Тн20

36

Рукавиці на хутрі зі

Тн,Ми,

24

шкіряним покриттям

Мп

робочої поверхні

1226.2

1222.2Майстер служби (транспорт, зв’язок); начальник служби, від­ділу, дільниці, зміни Майстер контрольний (дільниці, цеху); начальник цеху

При обслуговуванні гідролітаків замість куртки і штанів утеплених та чобіт кирзових:


Куртка шкіряна на

байці з ватяним під­

стьобуванням і хутря-

ним коміром

Тн,Вн

72

Штани шкіряні на

байці

Тн,Вн

72

Чоботи шкіряні по­

довжені

Мп,В

36

При виконанні робіт у паливних баках додатково:

Костюм ний

Протигаз ізолюючий

черговий

черговий


-

При виконанні робіт з технічного обслуговування повітряних суден на авіаційно-хімічних роботах:

Яа,Яж,Ят


18


Нм,Нл


24


Тн


48


Нм,Нл


24


Тн

К20,Щ20

Яж,Ят


24

36

24


Костюм(куртка,шта­ни,кепі)

Куртка віскознополіе- фірна з масловодо- відштовхувальним просоченням з капю­шоном і кепі Знімний утеплювач з напіввовняного вати­ну (для куртки)

Штани віскознополіе- фірні з масловодовід- штовхувальним про­соченням

Знімний утеплювач з напіввовняного вати­ну (для штанів) Напівчоботи Напівчеревики1

2

3

4

5

6

При роботі з рідкими пестицидами

додатково:

Куртка бавовнополіе-

фірна з водовідштов­

хувальним просочен-

ням з капюшоном

Яж

36

Чоботи гумові

Яж

24

Рукавички гумові

Яж

до зносу

Респіратор

до зносу

Окуляри захисні

до зносу

9

7243.1

Авіаційний механік з

При роботі з перевірки та ремонту

радіоустаткування

АіРЕО в лабораторних умовах:

3115

Авіаційний технік з

приладів та електроус­

Костюм

Ми,З

12

таткування; авіаційний

Капці на прогумова­

технік з радіоустатку­

ній підошві

У

12

вання

2149.2

Інженер з метрології;

При роботі зі стендовим випробуванням

інженер з об’єктивного

електроагрегатів додатково:

контролю

Навушники шумоза­

до

хисні

зносу

10

9142

Мийник літальних апа­

Костюм з водовідшто­

ратів

вхувальним просо-

ченням

Вн

12

Костюм

Ми,З

12

Сорочка

З

12

Фартух брезентовий

Ву

12

Берет

З

24

Чоботи гумові або

В

12

чоботи кирзові

Ми

18

Шкарпетки

12

Нарукавники

Ми,Ву

6

Рукавички гумові

Вн,К20

до зносу

Рукавички бавовняні

З

до зносу

Окуляри захисні

Г

до зносу

При роботі на зливі нечистот

з туалетів на літаках додатково:

Рукавиці брезентові

З

до зносу

Шолом брезентовий з

до

пелериною

зносу

Завантажити