НПАОП 29.6-1.01-07Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

 1. № 45

Держгірпромнагляд України Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці „01” жовтня 2007 р.

„ 25” жовтня 2007р. за № 376 за № 1131/14398

НПАОП 29.6-1.01-07

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС УТИЛІЗАЦІЇ ЗВИЧАЙНИХ ВИДІВ БОЄПРИПАСІВ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог нормативно-правових ак­тів з охорони праці, діючих в Україні, і є обов'язковими для виконання всіма підрозділами Міністерства оборони, підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, що проводять утилізацію боєприпасів і їх елементів, не при­датних для подальшого використання та зберігання.

  2. Дія цих Правил поширюється на технологічні процеси, устаткування, механізми, будинки, споруди, площадки та місця зберігання боєприпасів і їх елементів, на прилади контролю, інструменти і пристосування, технологічне оснащення, столи, тару, вантажопідіймальні механізми, транспортні засоби, вен­тиляцію, опалення, водопостачання та каналізацію.

  3. Під час розробки проектно-конструкторської, технічної та технологіч­ної документації на будівництво нових або реконструкцію виробництв з утилі­зації звичайних видів боєприпасів повинні бути передбачені заходи промислової безпеки, електробезпеки, заходи для захисту від статичної електрики, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

  4. Ці Правила передбачають вимоги до експлуатації, ремонту, монтажу і налагодження устаткування і механізмів, транспорту, збереження, обліку, при­йому і видачі боєприпасів та їх елементів, утилізованого продукту.

  5. Вимоги інших нормативно-правових актів з охорони праці визнача­ються залежно від виду роботи, яку виконують, та вимог, викладених у цих нор­мативних документах.

  6. Заходи захисту від статичної електрики визначаються нормативно- технічними документами.

  7. Ці Правила можуть бути доповнені й змінені залежно від зміни техно­логічного процесу, виду боєприпасів і їх елементів.

  8. Винні в порушенні цих Правил несуть відповідальність згідно з чин­ним законодавством України.

  9. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих Правилах вжито такі скорочення:

ВР - вибухова речовина;

ВТК - відділ технічного контролю;

ЗП - запобіжний пристрій;

ПЛАС - план локалізації та ліквідації аварійної ситуації;

КВП і А - контрольно - вимірювальні прилади і прилади автома­тизації;

ЛЗР, ГР - легкозаймисті речовини, горючі речовини;

НДІ - науково-дослідний інститут;

ПУЕ - правила будови електроустановок.

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

 • боєприпаси, що підлягають утилізації, артилерійські, мінометні та грана- тометні постріли, набої до стрілецької зброї, ручні гранати, реактивні снаряди систем залпового вогню, протитанкові керовані ракети, боєприпаси допоміжного призначення, морські та авіаційні засоби ураження, засоби ураження протипові­тряної оборони, вибухові речовини, які за своїм технічним станом не придатні для використання, їх відновлення технічно не можливе або економічно не доці­льне, у тому числі ті, що заборонені до бойового застосування за висновками ла­бораторних та полігонних випробувань та/або зазнали впливу техногенних фак­торів (вибухи, пожежі тощо), а також надлишкові боєприпаси.

Надлишкові боєприпаси підлягають утилізації, якщо вони протягом п'яти останніх років уключалися в установленому порядку до переліків військового майна, що пропонується до реалізації, але не реалізувалися уповноваженими пі­дприємствами та організаціями через відсутність на них попиту;

 • виконавці робіт - суб'єкти господарювання усіх форм власності, які ма­ють власні або орендовані потужності з утилізації боєприпасів, сертифіковані та атестовані відповідно до законодавства, виконують згідно з отриманими ліцензі­ями роботи з утилізації боєприпасів, розробляють технології, модернізують іс­нуючі і створюють нові потужності та виробництва з утилізації боєприпасів;

 • надлишкові боєприпаси - закріплені за військовими частинами, військо­вими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил, ін­ших військових формувань, придатні для використання і подальшого зберігання боєприпаси, але такі, що вивільняються у зв'язку з їх реформуванням (скорочен­ням) або зняттям з озброєння відповідних систем озброєння;

 • передача боєприпасів на утилізацію - комплекс заходів, що передбачає передання боєприпасів, їх вибухопожежонебезпечних та інших елементів, у то­му числі виробів спецхімії, виконавцю робіт з утилізації без передання права власності на такі боєприпаси, їх елементи та продукти утилізації;

 • продукти утилізації боєприпасів - елементи боєприпасів, які містять ме­талобрухт, вторинну сировину, вироби спецхімії, що підлягають подальшій пе­реробці, знищенню, утилізації чи реалізуються для використання в національній економіці;

 • утилізація боєприпасів - виконання підготовчих, організаційних, науко­вих, технічних, виробничих та інших робіт, спрямованих на безпечну екологічно чисту зміну їх якісних, фізичних, хімічних та інших властивостей для унемож- ливлення використання за призначенням, результатом яких є отримання виробів спецхімії, вибухопожежобезпечних елементів, у тому числі металобрухту, вто­ринної сировини, що можуть бути використані в національній економіці, або пі­длягають знищенню.

 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

  1. Допуск до самостійної роботи посадових осіб, фахівців і

працівників

   1. Допуск посадових осіб, фахівців, працівників, що ведуть технологіч­ний процес утилізації боєприпасів і їх елементів, до самостійної роботи, визна­чається згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і пере­вірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронп- раці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

 1. за № 231/10511 (НПАОП- 0.00-4.12-05).

   1. На підприємстві повинен бути розроблений і затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною не­безпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від

 1. № 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05).

2


.2. Основні правила утилізації боєприпасів і їх елементів

 1. До роботи з утилізації боєприпасів і їх елементів допускається на­вчений, проінструктований персонал, який повинен мати досвід роботи в даному виробництві.

 2. Присутність обслуговуючого персоналу на фазах технологічного процесу утилізації визначається технологічною документацією, виходячи з нор­ми навантаження (технологічним регламентом, інструкціями з охорони праці), споруди (площадки). Кількість працівників повинна бути мінімальною.

 3. Усе устаткування, технологічне оснащення, інструменти й пристосу­вання, що використовуються у технологічному процесі утилізації, повинно від­повідати вимогам проектно-конструкторської, технологічної документації, нор­мативно-правовим актам з охорони праці.

 4. Під час приймання устаткування, механізмів вони повинні бути пе­ревірені на герметичність, чистоту, відсутність сторонніх предметів, наявність і надійність кріпильних деталей і вузлів, їхнє шплінтування відповідно до схеми шплінтування.

 5. Під час підготовки (розбирання) боєприпасів до утилізації забороняється допускати їхнє падіння. Випадки падіння боєприпасів повинні бути розслідувані ко­місією зі складанням акта.

 6. На підприємствах, що утилізують боєприпаси і їхні елементи, повинен бути встановлений контроль за веденням технологічних процесів.

 7. Викручування зривників з корпуса в боєприпасів повинне виконувати­ся в спеціальній кабіні дистанційно. Час витримки перед відкриттям дверей кабіни повинен бути зазначений в технологічній документації.

 1. Боєприпаси, які підлягають розбиранню та утилізації

 1. Розбиранню й утилізації підлягають боєприпаси:

не придатні для подальшого використання й зберігання через недоціль­ність їхнього ремонту на базах і арсеналах, підприємствах промисловості;

призначені для утилізації відповідно до переліку заборонених до засто­сування або затверджених актів технічного стану;

зняті із забезпечення Збройних Сил України й не призначені для пода­льшого застосування й передані на утилізацію за рішеннями відповідних ор­ганів.

 1. На утилізацію допускаються боєприпаси за наявності формуляра (паспорта), підписаного начальником ВТК і головним інженером бази, арсеналу.

 2. Формуляр (паспорт) повинен містити: найменування, індекс, креслення боєприпасів; номери партій, з яких складена партія боєприпасів; відомості про наповнювач (найменування, шифр); комплект поставки (розмір партії);

кількість місць, маса партії;

висновок бази, арсеналу про безпеку боєприпасів і їх елементів під час зберігання, обігу, транспортування.

 1. Небезпечними в обігу вважаються і не допускаються до утилізації боєприпаси та їхні елементи за наявності дефектів, визначених зовнішнім огля­дом, у тому числі:

боєприпаси в остаточно спорядженому вигляді, які потрапили під дію вибуху, вогню під час пожежі або які побували в аваріях під час перевезень по­вітряним, залізничним, водним або автомобільним транспортом;

ручні й протитанкові гранати з уставленими в них запалами;

детонатори, запальні трубки й підривні шашки з уставленими в них кап- сулями-детонаторами;

боєприпаси з дефектами, які зазначені в технічній документації на

них;

боєприпаси зі зведеними зривниками (якщо це можна визначити за зо­внішніми ознаками);

боєприпаси з дистанційними трубками, не встановленими на ЗП, як­що воно є;

боєприпаси зі слідами ударів бойка по капсулю основного запального заряду;

боєприпаси зі слідами нарізів на провідних пасках;

зривники, які мають механічні пошкодження, зі знятими герметизува- льними ковпачками, із зім'ятими, проколотими, розірваними або відсутніми мембранами;

зривники, які надійшли насипом у позаштатному упакуванні;

порох і ВР, вилучені з боєприпасів, які не відповідають вимогам за показником “хімічна стійкість”.

 1. Методом підриву й спалюванням знищуються боєприпаси не прида­тні для розбирання й утилізації.

 2. Боєприпаси повинні перевозитися й зберігатися в справній тарі.

 3. У разі виявлення боєприпасів з будь-якими дефектами, зазначеними у пункті 2.3.4, складається акт. Один примірник акта надсилається до місця від­правлення даних боєприпасів, другий - залишається в організації, яка виконує роботи з утилізації. Остаточне рішення щодо можливості утилізації (знищення) дефектних боєприпасів приймає комісія, склад якої затверджується наказом ке­рівника. До складу комісії входять головні спеціалісти виробничих, технічних служб організації, що виконує роботи з утилізації.

 4. Перед підготовкою боєприпасів і їх елементів до утилізації необ­хідно візуально перевірити їхній стан на безпеку в обігу. Підготовку й пере­вірку боєприпасів до утилізації повинен виконувати спеціально навчений пе­рсонал, який має допуск до самостійної роботи.

 5. На корпусі боєприпасів, які не допущено до утилізації незмивною фарбою повинна бути проставлена спеціальна мітка.

 6. Не дозволяється розміщувати в тару (ящики) боєприпаси наси­пом, без спеціального кріплення (крім боєприпасів калібру до 30 мм включ­но).

 7. У разі виявлення будь-яких дефектів боєприпаси та їх елементи повинні бути вилучені з технологічного процесу утилізації й поміщені в ізо­лятор браку до прийняття остаточного рішення.

 8. Випалювання, розбирання боєприпасів на верстатах, методом злому на гідравлічних пресах, вилучення елементів боєприпасів необхідно проводити на спеціально обладнаних площадках, у бронекабінах без присут­ності людей .

 9. Для ручного перенесення боєприпасів повинні застосовуватися спеціальні пристосування або захоплювачі.

 10. Випадково розсипані вибухові речовини повинні бути негайно прибрані в спеціальну тару з написом “Розсипи” і підлягають знищенню.

 11. Не дозволяється поміщати в одну тару речовини, що вступають між собою в реакцію.

 12. У кожній будівлі, на майданчику повинні бути відведені місця для зберігання боєприпасів і їх елементів, у тому числі й для виробів з дефек­тами (недоліками). Такі місця зберігання повинні бути чітко позначені на те­хнологічному плані.

 1. Зняття мастила з боєприпасів

 1. Для уникнення контакту мастила з ВР під час їхньої утилізації з боєпри­пасів необхідно зняти мастило.

 2. Під час зняття мастила з поверхні боєприпасів на спеціальних механіч­них верстатах необхідно періодично перевіряти температуру нагрівання корпусів боєприпасів. Температура нагрівання корпусів боєприпасів не повинна перевищу­вати 40°С.

 3. Дозволено знімати мастило з артилерійських пострілів на механічних верстатах зі швидкістю до 60 об/хв. У цьому випадку не допускається биття корпу­сів боєприпасів об ролики й патрон верстата. Механічні верстати повинні бути об­ладнані приладами, що виключають падіння пострілу.

 4. Зняття мастила з поверхні боєприпасів дозволяється вручну з викорис­танням скребків, лопаток, дроту з кольорового металу, бавовняної тканини, змоче­ної розчинниками або мийними засобами й добре віджатої. Якщо зняття мастила ускладнене, дозволяється підігрівати боєприпаси до температури, що не перевищує 40°С. Перед підігрівом з боєприпасів потрібно видалити зривники, трасери тощо та замінити їх на вихолощені.

 5. Дозволяється не знімати мастило з корпусів, якщо технологічний про­цес унеможливлює його контакт з ВР.

 6. Не дозволяється знімати мастило на механічних верстатах з таких боє­припасів:

остаточно споряджених головними зривниками;

бронебійно-трасувальних і підкаліберних, з уставленими в них трасерами.

 1. Правила розбирання реактивних боєприпасів

 1. Зняття мастила з поверхні реактивних боєприпасів на механічних верстатах повинне здійснюватися за температури корпуса не вище ніж 40 °С, капсульні трубки повинні бути замінені технологічними пробками.

 2. Контроль за температурою нагрівання корпуса боєприпасів під час зняття мастила повинен бути постійним.

 3. Під час розбирання реактивних боєприпасів спочатку необхідно вигви­нтити засоби висадження (зривники, дистанційні трубки), засоби запалення (капсу­льні втулки, піропатрони тощо). Роботи необхідно виконувати в бронекабінах, дис­танційно. Потім необхідно розпатронувати й розібрати постріли, витягти системи порохових зарядів і інших елементів.

 4. Розгвинчування головної й ракетної частин (або двигунів) реак­тивних боєприпасів, розгвинчування складових ракетних частин (двигунів) реактивних боєприпасів, відгвинчування соплового блока дозволяється в спеціально обладнаних для цього приміщеннях. Вироби для розгвинчування необхідно надійно закріпити, щоб уникнути їх з’їзду та обладнати пристро­єм для відведення газів у разі ініціювання ракетної частини.

 5. Реактивні боєприпаси, що не піддаються розгвинчуванню, підля­гають знищенню методом підриву.

 6. Розбирати реактивні боєприпаси із зривниками необхідно тільки в бронекабінах.

 7. Під час вилучення піропатронів, запальників, порохових зарядів ракетна частина повинна бути розташована горизонтально.

 8. Вигвинчування (вилучення) піропатронів, запальників, витягання порохового заряду необхідно робити за захисним екраном, що виключає тра­вмування людей та локалізує наслідки аварії у разі її виникнення.

 9. Пороховий заряд допускається витягати за допомогою пристосу­вання, установленого в канал шашки. Пристосування повинно бути виготов­лене з латуні або з неметалевого електропровідного матеріалу і бути зазем­леним. Не дозволяється механічно впливати на виріб ударами, поштовхами, ривками.

 10. Порохові заряди калібром понад 100 мм необхідно вилучати тільки механізованим шляхом.

 1. Правила безпеки під час розбирання пострілів

Під час розбирання пострілів спочатку необхідно вилучити засоби ініціюван­ня (зривники тощо), потім вилучити засоби запалювання (капсульні втулки, піропа- трони). Після цього необхідно відокремити пороховий заряд від снаряда і вилучити інші елементи. Допускається розпатронування пострілів з невилученими засобами підривання й запалювання проводити дистанційно, у бронекабінах.

 1. Вилучення перехідних втулок, засобів підривання та за­собів запалювання

 1. Вигвинчування перехідних втулок, головних і донних зривників, диста­нційних трубок, запалювальних стаканів необхідно проводити в кабінах, дистанцій­но.

 2. Вигвинчування капсульних втулок з пострілів унітарного заряджання і пострілів роздільно-гільзового заряджання допускається проводити на потокових лініях уручну або на механічних верстатах за захисним екраном (локалізатором).

 3. Допускається вигвинчування зривників, дистанційних трубок, засобів запалювання з пострілів дрібних калібрів (до 57 мм включно) проводити в локаліза- торах, установлених безпосередньо на потоці, дистанційно.

 4. Допускається вигвинчування вищезазначених елементів за допомогою пристосувань, що мають передачу на вал ключа. Швидкість обертання ключа не повинна перевищувати 250 об/хв. Дозволяється кріпити пристосування й ключ на одному валу за наявності надійного обмежувача поздовжнього переміщення вала. Не дозволяється механічно впливати на елементи, бити по них.

 5. Дистанційні зривники, які не підлягають кернуванню (зривники типу ВМ-30), дозволено вигвинчувати з боєприпасів в окремій кабіні ручним ключем.

 6. Під час виконання операцій з вигвинчування, переміщення ключа в на­прямку осі боєприпасів слід обмежуватися довжиною вкрученої у боєприпаси час­тини зривника або іншого елемента, що вигвинчується. Конструкція пристосування для вигвинчування зривника повинна виключати захоплення зривника за його кра­новий отвір.

 7. Під час використання ручного пристосування для вигвинчування вище­зазначених елементів працівник повинен перебувати поза зоною бронекабіни (лока- лізатора) і бути захищений у разі аварії.

 8. Робоче місце на операції вигвинчування повинне бути обладнане сіт­кою, що запобігає падінню вигвинчених елементів на підлогу кабіни (локалізатора).

 9. Постріли з капсульними втулками або зривники, які не піддаються ви­гвинчуванню, підлягають знищенню методом спалювання або підриву.

 10. У разі, якщо засоби запалювання не вигвинчуються з гільз порохових зарядів, дозволено проводити вилучення зарядів уручну в окремій кабіні. Потім за­соби запалювання в гільзі необхідно видаляти методом випалювання або наколом (ударом).

 11. Стопорні (притискні) гвинти, які призначені для закріплення зривника, можна вигвинчувати вручну сталевою викруткою або на механічному верстаті. Притискні гвинти зривників, які не вигвинчуються, дозволяється кернити для на­ступного їхнього висвердлювання на свердлильному верстаті в окремій кабіні.

 12. Висвердлюють за допомогою свердла, установленого на свердлильному верстаті, місця кернування, гвинти, які не можна вигвинтити, і штифти, які не мож­на вилучити . На свердлильному верстаті потрібно встановити обмежувачі ходу свердла на глибину, що не перевищує глибини проникнення в корпус одиниці боє­припасів місць кернування гвинтів та штифтів. Перед висвердлюванням свердло повинно бути правильно встановлене і відцентроване. Не припустимі удари по све­рдлу чи боєприпасу під час їхнього закріплювання на верстаті чи знімання з верста­та.

 13. Висвердлювати місця кернування, гвинтів, штифтів з боєприпа­сів з відкритою поверхнею ВР або пороху не дозволяється.

 1. Розпатронування пострілів унітарного заряджання

 1. Вигвинчування зривників і капсульних втулок з пострілів унітарного заряджання дозволяється проводити одночасно в кабіні, дистанційно. Не дозволя­ється бити ключем по капсульної втулці.

 2. Розпатронування пострілів унітарного заряджання без засобів запалю­вання й зривників необхідно виконувати на спеціальних механічних верстатах, установлених у кабіні, дистанційно або за захисним екраном.

 3. Дозволяється розпатронування пострілів унітарного заряджання вико­нувати за захисним екраном, що виключає травмування людей і локалізує наслідки можливих аварій. Не дозволяється для пострілів калібру більше ніж 57 мм розпат­ронування шляхом перегину в місцях з’єднання снаряда з гільзою.

 4. Розпатронування пострілів із зривниками унітарного заряджання про­водиться в кабінах дистанційно.

 5. Унітарні постріли, що мають запресовану в гільзу запальну трубку, до­зволяється розпатроновувати на верстаті з попередньо надягнутою на фланець гі­льзи скобою.

 1. Вигвинчування та вилучення трасерів, трасерних стаканів, трасер-

них гайок

 1. Вигвинчування (вилучення) трасерів, трасерних гайок, трасерних стака­нів з боєприпасів з донним зривником необхідно робити в кабіні. Дозволяється ви­конувати такі роботи в локалізаторі для боєприпасів калібру до 57 мм включно. При цьому працівник повинен перебувати поза кабіною в безпечній зоні.

 2. Вигвинчування (вилучення) трасерів, трасерних стаканів, трасерних га­йок без донних зривників допускається робити за захисним екраном, що виключає травмування персоналу.

 3. Вигвинчувати головки й дно, які можна легко вигвинтити вручну, до­зволяється в приміщенні для розбирання. Нарощувати плече ключа не дозволяється.

Завантажити