НПАОП 29.6-1.01-07Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів

 1. Розбирання порохових зарядів

 1. Витягати кришки з гільз порохових зарядів необхідно за тасьму. Допу­скається під час вилучення кришок застосовувати важільні пристосування або стис­нене повітря. При цьому тиск повітря повинен бути не більше ніж 0,3 МПа (3 кгс/см ). Під час використання важільних пристосувань або стисненого повітря операцію необхідно проводити за захисним екраном. Перед вилученням кришки гі­льза повинна бути надійно закріплена.

 2. Обтюрувальну систему, уповільнювачі та полум’ягасники необхідно вилучати з гільзи за допомогою інструмента й пристосувань з кольорового металу.

 3. Порохові заряди в картузах або пучках необхідно витягати з гільзи, пе­ревертаючи її над столом догори дном.

 4. Якщо порохові заряди в картузах не витягаються, необхідно поставити гільзу відкритою стороною вверх, потім розрізати верх картуза, перевернути гільзу й висипати порох у лоток, після чого вийняти картуз з гільзи.

 5. Центральні картонні трубки з пороховими стовпчиками необхідно обережно витрусити з гнізд гільзи. У разі тугої посадки картонні трубки дозволяєть­ся виштовхувати їх з гільзи дерев'яним інструментом.

 6. Користуватися металевим інструментом з некольорового металу й завдавати удари по гільзі під час розбирання порохових зарядів не дозволяєть­ся.

 7. Витягати з картонних трубок порохові стовпчики треба легким посту­куванням трубки об стіл, покритий електропровідною гумою. Картонні трубки з по­роховими стовпчиками, які сидять туго, необхідно знищувати спалюванням.

 1. Випресовування запальних трубок

 1. Допускається випресовування запальних трубок з порожньої гільзи.

 2. Випресовування запальних трубок необхідно вести за захисним екраном.

 3. Гільзи із запальними трубками, які не витягаються або погнулися під час випресовування, необхідно утилізувати методом спалювання.

 1. Розбирання касетних боєприпасів

 1. Розбирання касетних боєприпасів і розбирання вкладних елементів ка­сетних боєприпасів повинно виконуватися в різних спорудах.

 2. У приміщенні розбирання вкладних елементів зі зривниками незапо- біжного типу, з одним ступенем запобігання із самоліквідатором, повинен бути ло- калізатор для знищення зривників у разі їх зведення або вкладних елементів.

 3. Під час розбирання касетних боєприпасів або вкладних елементів на конвеєрі останні повинні бути оснащені блокувальними пристроями, які виключа­ють попадання виробу в устаткування поза припустимою технологічною зоною. Не дозволяється виконувати роботи, не передбачені технологічним процесом.

 4. Розбирання касетних боєприпасів різних конструкцій і модифікацій повинно виконуватися в різних приміщеннях.

 5. Вигвинчені зривники повинні поміщатися в дерев'яну тару й передава­тися на знищення в установленому порядку.

 1. Вилучення вибухової речовини (ВР)

ВР дозволяється вилучати такими методами: утилізації боєприпасів кріогенним методом;

розрізування корпуса з вибуховою речовиною на частини з наступним ви­лученням ВР;

виплавки шляхом зовнішнього обігрівання корпусу боєприпасів з ВР во­дою, парою або іншими теплоносіями;

випалювання ВР з корпусу боєприпасів; висвердлювання ВР з корпусу боєприпасів; виплавки з корпусу ВР з використанням індукційного нагрівання; вимивання ВР струменем води під тиском дією безпосередньо на поверхню ВВ;

вимивання гарячими рідинами (розплавленим тротилом тощо); вимивання пароводяною сумішшю за безпосереднього її впливу на повер­хню ВВ.

 1. Виплавка ВР з корпусів боєприпасів

 1. Під час вилучення ВР (тротилу, змішаної литої сполуки, шаш­ки, блоків шашок), уставлених у корпуси боєприпасів на парафіно- церезиновій мастиці, вилучення її з корпусів боєприпасів проводиться мето­дом зовнішнього обігріву корпусу боєприпасів водою, парою або іншими те­плоносіями.

 2. Вилучення ВР можна виконувати в установках виплавки (тер­мостатах), які повинні бути теплоізольованими й герметичними.

 3. Вид теплоносія і його робочі й граничні параметри (темпера­тура, тиск тощо) повинні визначатися розробником технологічного процесу й зазначені в технологічній документації, погодженій у встановленому по­рядку.

 4. Установка і фіксація снарядів у камері виплавки повинні за­безпечувати їх надійне кріплення, що виключає падіння й зіткнення.

 5. Завантаження й вивантаження боєприпасів у камеру й назад повинні бути максимально механізовані. Дозволяється проводити дану робо­ту вручну, якщо маса боєприпасів не перевищує 20 кг.

 6. Роботи з виплавляння литих сполук потрібно виконувати дис­танційно, крім виплавляння зовнішнім обігріванням тротиловмісного ВР із завантажуванням до 80 кг.

 7. Не дозволяється використовувати виробничі приміщення, у яких виплавляються заряди, які містять тротил або змішану литу сполуку, для зберігання вибухопожежонебезпечної продукції або для проведення ін­ших робіт з виплавки боєприпасів.

 8. У виробничих приміщеннях, у яких виплавляються заряди боєприпасів, що містять тротил, дозволяється виконувати операції з розпако­вування боєприпасів, огляду боєприпасів на безпеку в обігу, вилучення боє­припасів з тари, розбирання, зберігання перехідного запасу підготовлених до виплавки боєприпасів, пропарювання корпусів після виплавки..

 9. Виплавка гексоген- і октогеновмісного литого складу повинні виконуватися дистанційно.

2.13.1.10 Під час вилучення шашок і блоків шашок з гексоген-, і окто- геновмісних ВВ, що містяться у корпусах, стаканах, втулках на парафіно- церезиновій мастиці, допускається виконувати технологічні операції в при­сутності працівників.

 1. Вимивання ВР з корпусів боєприпасів

 1. Видаляють ВР методами вимивання пароводяною сумішшю, гарячими рідинами, струменем води високого тиску в кабіні, дистанційно.

 2. Вода й рідини, які застосовуються для вимивання ВР, повинні перебувати в замкнутому циклі, і їх потрібно очищати від ВР.

 3. Під час технологічного процесу вимивання потрібно контро­лювати робочі граничнодопустимі параметри: тиск, швидкість обертання ви­робу, переміщення соплової головки, відстань від соплової головки до зрізу ВР, температуру тощо.

 4. Для вимивання ВР повинні використовуватись рідини, що не містять домішок, які під час вимивання можуть впливати на ВР.

 5. Знімати бронебійний наконечник (сердечник) і привідний пас необ­хідно після вилучення заряду ВР і візуальної перевірки корпуса снаряда на відсут­ність ВР. Зазначені дії проводяться в окремому приміщенні, де не можна проводити роботи з вибухо-, і пожежонебезпечними речовинами й виробами, а також не мож­на розміщувати зазначені речовини й вироби у виробничих приміщеннях, де ве­деться утилізація боєприпасів.

 1. Розрізування корпусів із зарядами ВР

 1. Розрізати корпус із зарядом ВР на частини (фрагментація) не­обхідно на механічних верстатах (фрезою, пилкою) або струменем води ви­сокого тиску на верстатах гідрорізання, дистанційно.

 2. Фреза повинна бути правильно встановлена й відцентрована. Правильність установки й центрування фрези потрібно перевіряти перед по­чатком роботи й не менше двох разів за зміну. Під час установки на верстат корпуса із зарядом ВР для різання, а також під час зняття його з верстата не­обхідно уникати доторкання корпуса боєприпасів до фрези, удару по фрезі.

 3. Розрізати металеві частини корпуса снаряда (без передачі ме­ханічного зусилля на заряд ВР) дозволено тільки в окремому приміщенні, у якому не ведуться інші роботи.

 4. Під час розрізання корпуса боєприпасів із зарядом ВР на ме­ханічному верстаті його в місці різання необхідно охолоджувати рідиною.

 1. Висвердлювання та випресовування ВР з корпусів

боєприпасів

 1. Видаляти ВР з корпусів снарядів методом висвердлювання та випресовування з корпусів і елементів корпусів снарядів потрібно тільки в кабіні або дистанційно на спеціальних верстатах.

 2. Установку для висвердлювання потрібно обладнати обмежу­вачами ходу свердла на задану глибину висвердлювання.

Перед початком роботи свердло необхідно правильно встановити й ві­дцентрувати. Правильність установки й центрування свердла потрібно пере­віряти не менше двох разів за зміну. Не допускаються удари по свердлу або боєприпасу під час закріплення їх або зняття з установки.

 1. Випресовування ВР з корпусів снарядів потрібно проводити на установці випресовування, з використанням спеціальних пристосувань і оснащення, дистанційно.

 2. У кабіні, у якій висвердлюють або випресовують ВР, не повин­но бути вибухових і пожежонебезпечних речовин, а також інших боєприпасів.

 1. Випалювання ВР з корпусів боєприпасів малого калібру (30

мм уключно)

 1. Випалювання ВР з корпусів боєприпасів малого калібру по­винне виконуватися в бронепечі.

 2. У бронепечі випалюють порох і ВР із зарядів стрілецької зброї, боєприпаси малого калібру та інші дрібні боєприпаси, а також вибухо- пожежонебезпечні елементи боєприпасів, засоби для вибухів й запалювання (гранати, зривники, перехідні втулки, капсульні втулки, дистанційні трубки тощо).

 3. Завантажувати зазначені боєприпаси і їхні елементи в броне- піч необхідно дистанційно через шлюзовий затвор. Робоче місце в зоні шлю­зового затвора повинно бути захищене екраном. Кількість боєприпасів, які завантажуються в бронепіч, не повинно перевищувати розрахункової кілько­сті, обумовленої міцністю бронепечі, з урахуванням можливої детонації боє­припасів або їх елементів.

 4. Після випалювання пороху й ВР корпуси боєприпасів переві­ряють на відсутність залишків продукту зовнішнім оглядом.

 5. У разі випалювання боєприпасів, які містять токсичні сполуки ртуті, свинцю тощо, огляд корпусів після випалювання, очищення й дезакти­вації попелу потрібно проводити з урахуванням санітарно - гігієнічних норм для робіт з даними токсичними речовинами або сполукою.

 6. Бронепіч повинна бути встановлена на фундамент й обладнана системою очищення газоподібних продуктів згоряння перед викидом їх в ат­мосферу. Контроль за станом забруднення атмосферного повітря в зоні ви­кидів газоподібних продуктів здійснюється згідно з нормативно-технічними документами.

 1. Випалювання ВР з корпусів боєприпасів калібру більше ніж

30 мм

 1. Випалюють ВР з корпусів снарядів за відсутності в них зрив­ника.

 2. Випалювання ВР з корпусів снарядів дозволяється за допомо­гою електричного пристосування для підпалювання, що вставляють у відк­ритий отвір корпуса снаряда, або за допомогою порохової доріжки, що під­ходить до відкритого отвору корпуса снаряда.

 3. Випалюють ВР з корпусу снаряда на спеціальному відкритому майданчику за швидкості вітру не більше ніж 12 м/с.

 4. Випалювати ВР з корпусів снарядів за допомогою порохової доріжки дозволяється двома паралельними рядами (закладками). У кожному ряду повинно бути 5 корпусів. Корпуси снарядів повинні бути розташовані відкритим боком проти один одного. Кількість закладок не повинна переви­щувати п'яти. Відстань між закладками повинна бути не менше ніж 5 м. Маса ВР в одній закладці не повинна перевищувати 60 кг.

 5. Порохова доріжка повинна мати ширину не менш ніж 10 см і висоту не менш ніж 3 см. Довжина порохової доріжки від місця запалювання до закладки повинна бути не менше ніж 40 м.

 6. Підпалювати порохову доріжку необхідно за допомогою джгута з конопляного або лляного волокна, який тліє, розміщеного на кінці металевого прута завдовжки не менше ніж 70 см. Довжина намотування джгута з клоччя повинна бути не менше ніж 5 см.

 7. Підпалювання порохової доріжки дозволяється за допомогою вогнепровідного шнура.

 8. Після випалювання ВР з корпусів снарядів проводять перевір­ку на відсутність ВР спеціальним щупом або зовнішнім оглядом, після чого наносять на корпус снаряда спеціальну позначку про проведений первинний контроль.

 1. Утилізація боєприпасів методом підриву

 1. Утилізація боєприпасів методом підриву здійснюється елект- ропідривачем. Для електропідривання використовують спеціальні підривні за­ряди (шашки або пакети ВР), електродетонатори миттєвої й уповільненої дії.

 2. У всіх електродетонаторів перед застосуванням потрібно пе­ревірити зовнішній вигляд і цілісність їх ланцюга. Проводи електродетона­торів після перевірки повинні бути замкнені накоротко і в такому стані пере­бувати весь час до моменту приєднання їх до підривної електролінії.

 3. Схему підривної електролінії з необхідними її характеристи­ками й вказівками щодо застосування електродетонаторів необхідно додава­ти до кожної серії підриву.

 4. Під час електропідривання застосовують вибухові машинки, вибухові стаціонарні пристрої, які дозволено застосовувати.

 5. Під час утилізації боєприпасів дрібного калібру й елементів боєприпасів можна підривати їх серіями (групами).

 6. Відстань між групами боєприпасів повинна бути такою, щоб під час вибуху не було поширення детонації від однієї групи до іншої.

 7. У разі групового підриву боєприпасів дрібного калібру їх пот­рібно класти в траншеї щільно один до одного, але не більше ніж у три ряди.

 8. У разі одночасного підриву снарядів і авіабомб осколкової й фугасної дії необхідно боєприпаси осколкової дії класти в нижній ряд, а фу­гасної - зверху.

 9. Під час підриву небезпечна зона розлітання осколків, поши­рення повітряно-ударної хвилі та сейсмічної дії не повинна перевищувати фактичної межі припустимої небезпечної зони площадки для утилізації боє­припасів.

 10. Знищення капсулів-детонаторів проводиться в басейні з во­дою або підриванням на площадці за умов, що унеможливлюють їхнє розки­дання.

 11. Підривати реактивні снаряди в зібраному вигляді не дозволя­ється.

 12. За необхідності підриву реактивного снаряда головну части­ну потрібно відокремити від реактивної частини та знищити окремо. Поро­ховий заряд реактивної частини знищують спалюванням.

 13. Площадки, де проводять утилізацію боєприпасів (випалю­ванням і підривом), повинні бути обнесені по периметру земляним валом за­ввишки не менше ніж 5,0 м.

 14. Площадки, де проводять утилізацію боєприпасів малого калі­бру, засобів підривання й засобів запалювання методом підриву, додатково слід обладнати захисними пристроями у вигляді траншей, бронещитів тощо.

 15. У разі утилізації боєприпасів методом підриву та випалюван­ня боєприпаси й елементи боєприпасів потрібно залишати в приямку глиби­ною не менше ніж 0,7 м і розмірами не менше ніж 2,0-4,0 м.

 16. Вхід до площадки, де проводять утилізацію боєприпасів ме­тодом підриву, дозволяється не раніше ніж через 20 хвилин після останнього підриву (вибуху).

 1. Вимоги до технічної та технологічної документації

 1. Для проведення робіт з утилізації боєприпасів і їх елементів на кожному підприємстві повинна бути розроблена й затверджена технічна й технологічна документація. Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси з утилізації звичайних видів боєприпасів повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.

 2. Порядок уведення в дію технічної й технологічної документації визначається наказом по підприємству, об'єднанню.

 3. Для кожної будівлі, для кожного об'єкта, площадки, де ведеться утилізація боєприпасів і їх елементів, повинен бути комплект затвердженої технічної й технологічної документації, у тому числі:

проектна документація, креслення, паспорти; технологічна документація;

розрахункові норми навантаження й технологічне планування, схеми стропування, контролю і змащення устаткування, заземлення;

нормативно-технічна документація, що визначає вимоги до організації ведення технологічного процесу;

технологічний регламент, програма для ведення робіт з утилізації боє­припасів і їх елементів, маршрутно-технологічні карти, журнали для реєст­рації параметрів технологічного процесу, інструкція з охорони праці, інстру­кції з експлуатації устаткування, механізмів, інструментів і пристосувань, ін­струкція з пожежної безпеки;

журнали завдань, генеральних прибирань, чищення, мийки вентиля­ційних систем, приймання й передання зміни, порушень технологічного процесу, реєстрації інструктажів з питань охорони праці, протоколи перевір­ки заземлення;

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

 1. На кожний вид боєприпасів і його елементів повинна бути роз­роблена програма або технологічний регламент , який визначає порядок і ме­тоди виконання операцій, що забезпечують безпечне ведення робіт з утилі­зації.

 2. Перед проведенням дослідних робіт у приміщенні повинні бути повністю припинені роботи, приміщення повинне бути звільнене від вогне - і вибухонебезпечної продукції. Повинен бути складений акт про очищення, огляд приміщення.

 3. Для ведення технологічного процесу з утилізації боєприпасів і їх елементів повинен бути розроблений і затверджений технологічний рег­ламент , який містить такі розділи:

перелік документів, на підставі яких складено технологічний регламент; характеристику речовин, які одержують з вихідного й допоміжного матеріалів, із зазначенням їхньої токсичності й впливу на організм людини; схему й опис технологічного процесу;

послідовність виконання операцій із зазначенням параметрів, засобів контролю ведення технологічного процесу; порядок допуску сировини, ма­теріалів у виробництво;

можливі відхилення ведення технологічного процесу; види браку й способи їх усунення;

порядок утилізації відходів виробництва та викидів в атмосферу; правила пожежної безпеки та охорони праці; заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

 1. Технологічний регламент розробляється й затверджується підп­риємством, об'єднанням, у підпорядкуванні якого перебуває об'єкт утиліза­ції.

 2. Нормативні навантаження для виробничих будівель і споруд, ви­пробувальних стендів і площадок, робочих місць, проміжних погрібців, складів, площадок для знищення відходів, площадок для зберігання або навантаження (розвантаження) боєприпасів і їх елементів, передбачені проектами, повинні бу­ти мінімальними, виходячи з вимог технологічного процесу.

 3. Надруковані розрахункові нормативні навантаження повинні бути підписані і затверджені керівником підприємства.

 4. Затверджені норми навантаження із зазначенням маси продуктів і числа ємностей, ящиків, мішків, виробів повинні бути вивішені на кожному приміщенні й біля кожного робочого місця, де можуть накопичуватися боєпри­паси і їх елементи, утилізований продукт. Норми навантаження повинні бути написані (продубльовані) фарбою на стінах приміщення біля робочих місць.

 5. У разі зміни існуючого або освоєння нового технологічного про­цесу утилізації боєприпасів і їх елементів норми навантаження повинні бути ро­зраховані знову й після затвердження вивішені на робочі місця замість колиш­ніх.

 6. Технологічний план розробляється й оформляються для всіх ви­робничих приміщень, споруд, площадок і місць зберігання боєприпасів і їх еле­ментів.

 7. Під час складання технологічного плану повинні бути зазначені: будівельні елементи (стіни, колони, перегородки, двері й віконні прорізи,

ворота, тамбури, сходи тощо);

розташування робочих місць, при цьому кожне робоче місце повинне поз­начатися певними позначками. Якщо кілька робочих місць обслуговуються од­ним працівником, то на плануванні робиться відповідна відмітка;

розташування технологічного й допоміжного устаткування, підіймальних транспортних пристроїв (із зазначенням вантажопідйомності);

місця розташування захисних пристроїв (щитів, екранів, мікрокабін тощо, місця зберігання відходів, ізолятора браку, місця міжопераційного зберігання вогне- і вибухонебезпечної продукції, легкозаймистих речовин ( ЛЗР) і горючих речовин (ГР);

проходи, проїзди, шляхи евакуації працівників у разі аварійної ситуації; місця розташування засобів пожежогасіння й ручного пуску установок (систем) пожежогасіння;

 1. Умови, за якими можливі розбирання й утилізація декількох видів боєприпасів і їх елементів за одним технологічним планом, повинні бути зроб­лені на полях креслення технологічного плану.

 2. Розроблений технологічний план повинен бути підписаний та за­тверджений керівником підприємства.

 3. У разі зміни існуючого або освоєння нового технологічного про­цесу утилізації боєприпасів і їх елементів технологічний план повинен бути пе­реглянутий.

 4. Технологічний план (загальний або копія) вивішується у всіх ви­робничих і складських приміщеннях, за винятком майстерень з безперервним технологічним процесом (майстерня нітрації, очищення бризантних ВВ), де від­сутні місця завантаження, вивантаження й зберігання продукції.

 5. На проведення дослідних і дослідно-серійних виробництв утилі­зації боєприпасів повинна розроблятися технічна й технологічна документація.

 6. Усі зміни технологічного процесу утилізації повинні в обов'яз­ковому порядку бути внесені в технічну й технологічну документацію.

 7. Операції технологічного процесу утилізації боєприпасів і їх елементів повинні бути чітко викладені в технологічному регламенті.

 8. Розробка, затвердження, перегляд і зберігання інструкцій з охорони праці повинні відповідати вимогам Положення про розробку ін­струкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 1. Вимоги до інструменту, пристосувань, столів,

Завантажити