НПАОП 5.1.11-1.17-96Правилабезпеки при експлуатації електровозів, тепловозівта моторвагонного рухомого складу

            4.10. Заступник начальника депо по експлуатації, чергові (помічники) основних і обігових депо, пунктів обігу локомотивів, машиністи-інструктори локомотивних бригад зобов'язані забезпечити:

            виконання вимог цих Правил та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві;             дотримання пожежної безпеки на своїй ділянці;

            проведення інструктажів з питань охорони праці (первинного, повторного, позапланового, цільового) і стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників, які призначаються наказом по підприємству;

            систематичну перевірку наявності спеціального інвентаря, його комплектності та стану інструменту, захисних засобів, запобіжних пристроїв;

            контроль за протипожежним станом РС, систематичну перевірку вогнегасників, пожежного обладнання, установок пожежної сигналізації та пожежогасіння;

            контроль за правильним використанням локомотивними бригадами та іншими підлеглими працівниками спецодягу та захисних засобів;

            контроль за санітарним станом РС під час його експлуатації після виходу з депо відповідно до затверджених технологічних процесів;

            утримання, зберігання і наповнення (обмін) аптечок на РС;

            проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку;

            своєчасне інформування причетних підприємств по системі інформації “Людина на колії”.

            4.11. Заняття з охорони праці з локомотивними бригадами треба проводити в кабінетах охорони праці чи в технічних кабінетах.

            В приміщеннях чергових по депо та інших пунктах явки на роботу локомотивних бригад мають бути кутки охорони праці, де вивішуються:

            плакати з питань охорони праці, інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві;

            список уповноважених з охорони праці;

            виписка з галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

            інструкція про порядок подачі та зняття напруги при введенні (виведенні) РС в (із) ремонтні стійла депо, ПТОЛ і екіпіровочні позиції та інструкції з використання маневрових засобів для цих цілей, що діють на підприємстві.

            В зазначених приміщеннях слід вивісити правила надання першої медичної допомоги разом з адресами і телефонами медичних закладів на шляху прямування.

            Навчання щодо надання першої медичної допомоги повинні проводити медичні працівникі в медичному пункті депо.

            Для зняття психологічних навантажень у локомотивних бригад необхідно передбачити в основних депо процедурні кабінети (профілакторії).

            4.12. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

            4.13. За безпечність, правильність і якість експлуатації локомотивів та МВРС, а також за відповідність її цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація, що виконує відповідні роботи, незалежно від форми власності та відомчої належності.

            4.14. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків, згідно з чинним законодавством.

            4.15. Розслідування аварій та нещасних випадків, що мали місце при експлуатації локомотивів та МВРС, має проводитися згідно з ДНАОП 0.00-4.03-93 (17).

            4.16. Розслідування пожеж, що мали місце при експлуатації локомотивів та МВРС, має проводитися згідно з Інструкцією з службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті.

5. ВИМОГИ ДО ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД
 І ПРАЦІВНИКІВ, ЗВ'ЯЗАНИХ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС

            5.1. Посадові особи, спеціалісти, локомотивні бригади інші працівники підприємств, а також приватні особи, зайняті експлуатацією РС, виконанням інших робіт, обумовлених цими Правилами, повинні проходити навчання, інструктаж та перевірку знань відповідно до Положення про навчання, iнструктаж та перевірку знань працівників Укрзалізниці з питань охорони праці.

            Допуск до роботи осіб, які не пройшли у встановленому порядку навчання, iнструктаж та перевірку знань з питань охорони праці, забороняється.

            5.2. Локомотивні бригади та працівники, зайняті на роботах, що виконуються безпосередньо при обслуговуванні РС, а також на інших роботах, передбачених ДНАОП 0.00-8.02-93 (20) повинні проходити попереднє спеціальне навчання та один раз на рік — перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

            5.3. Забороняється допуск осіб молодше 18 років до роботи машиністом та помічником машиніста локомотива, МВРС.

            5.4. Локомотивні бригади та працівники, зайняті на роботах, зв'язаних з обслуговуванням діючих електроустановок, та роботах, зазначених в ДНАОП 0.03-8.06-94 (21), повинні проходити медичний огляд у порядку, встановленому ДНАОП 0.03-4.02-94 (22). Перелік професій цих працівників складається на кожному підприємстві за узгодженням з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та санітарно-епiдемiологичною службою Міністерства охорони здоров'я України.

            Для осіб віком до 21 року періодичні медичні огляди проводяться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам.

            5.5. Перед кожним рейсом або перед заступанням до роботи локомотівні бригади повинні проходити передрейсовий медичний огляд згідно з вимогами Инструкции по проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад.

            5.6. Працівники, зв'язані з експлуатацією РС, повинні проходити перевірку знань з наданням групи електробезпеки відповідно до Положення про навчання, iнструктаж та перевірку знань працівників Укрзалізниці з питань охорони праці (див. додаток 2).

            Забороняється допускати до роботи локомотивні бригади та інших підлеглих працівників без відповідного посвідчення (або із терміном дії, що вийшов) про перевірку знань ДНАОП 0.00-1.21-84 (25).

            5.7. В кожному локомотивному депо наказом (розпорядженням) із числа інженерно-технічних працівників енергослужби повинна бути призначена особа, відповідальна за загальний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства (пойменована "особою, відповідальною за електрогосподарство"). Наказ (розпорядження) про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, видається після перевірки у встановленому порядку знань ДНАОП 0.00- 1.21-84 (24) правил і інструкцій і наданням їй V групи з електробезпеки.

            Допускається, у разі виробничої необхідності, для різних дільниць депо призначати у встановленому порядку різних осіб відповідальних за електрогосподарство.

            На періоди тривалої відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) особи, відповідальної за електрогосподарство, виконання її обов'язків покладається наказом на її заступника (якщо він передбачений штатним розкладом) або на іншу особу з числа інженерно-технічних працівників енергослужби, яка пройшла перевівку знань і має відповідну групу з електробезпеки.

6. ВИМОГИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ РС

            6.1. Технічне обслуговування, ввід (вивід) у (із) депо, екіпірування РС необхідно виконувати відповідно до вимог НАОП 5.1.11-1.18-89 (2), цих Правил та інструкції з маневрової роботи на тракційних коліях депо, що діє на підприємстві.

            При знаходжені ПТОЛ на станційних коліях нормальне положення секційного роз'єднувача повинно бути "Включено", при цьому конструкція блокуючих пристроїв повинна виключати можливість проникнення працівника на покрівлю електровоза для огляду обладнання.

            6.2. Для приймання і здавання РС на території депо необхідно обладнати спеціальне місце. Штучне освітлення цього місця має забезпечувати освітленість не менше 10 лк (в темний час доби або при недостатньому природному освітленні).

            6.3. Забороняється провозити в кабінах локомотивів і МВРС осіб, які не входять до складу локомотивної бригади, за винятком кондукторів, складальницької бригади, а також осіб, які мають дозвіл, що видається у встановленому порядку, але не більше двох осіб одночасно в передній кабіні і трьох осіб — в задній кабіні.

            6.4. При зустрічному русі поїздів по суміжних коліях на перегонах або станціях в темний час доби треба перемикати прожектор в положення "Тьмяне світло", як тільки з'явиться зустрічний поїзд на сусідній колії, щоб не було засліплення локомотивної бригади зустрічного поїзда. Після проходження локомотива зустрічного поїзда прожектор треба переключити в положення "Яскраве світло".

            Забороняється при зустрічному русі поїздів по суміжних коліях на перегонах або станціях залишати прожектор у вимкненому положенні.

            У випадку осліплення прожектором зустрічного поїзда при прямуванні на забороняючий сигнал машиніст повинен зупинити поїзд.

            При схрещенні поїздів на станціях прожектор на локомотиві (МВРС), що зупинився, має бути вимкнений, а освітлення в кабіні — включене. При прямуванні поїзда по станції машиніст локомотива (МВРС) повинен користуватися перемикачем яскравості прожектора залежно від метеорологічних умов, швидкості руху, наявності попереджень про виконання на коліях робіт і з урахуванням пересування поїздів і локомотивів по суміжних коліях станції.

            На сортувальних станціях при проведенні маневрової роботи прожектор маневрового локомотива має знаходитися в положенні "Тьмяне світло" або "Яскраве світло" залежно від видимості предметів на коліях, людей і рухомого складу.

            Перед наближенням зустрічного поїзда помічникові машиніста необхідно перейти на сторону машиніста для запобігання можливості травмування.

            6.5. Всі роботи щодо з'єднання і роз'єднання пневматичних рукавів, міжвагонних, міжлокомотивних і міжсекційних кіл управління і опалення, перевірки зчеплення автозчепів треба проводити тільки при загальмованому РС, опущених струмоприймачах і з особистого дозволу машиніста. З'єднання і роз'єднання електричних міжвагонних і міжсекційних сполучень необхідно здійснювати при знеструмлених колах управління і перекритих кінцевих кранах.

            6.6. До приймання (здавання) і ТО тепловоза (дизель-поїзда) його необхідно зупинити, загальмувати ручним гальмом, зупинити дизель-генератор, знеструмити всі електричні кола, вимкнути рубильник акумуляторної батареї, замкнути локомотив і здати ключі в депо у встановленому наказом порядку.

            На тепловозах забороняється:

            відключати блокуючі пристрої і заходити у ВВК при працюючому дизель-генераторі; проводити огляд і ТО обладнання біля частин (вузлів), що обертаються, при знятих захисних кожухах.

            6.7. Забороняється підніматися на покрівлю РС, що знаходиться на електрифікованих ділянках, до відключення і заземлення проводів контактної мережі.

            6.8. Забороняється підніматися на покрівлю РС для виконання ремонтних робіт в межах охоронних зон повітряних ліній електропередач, що перетинають колію.

            6.9. При піднятому струмоприймачеві, що знаходиться під напругою, локомотивній бригаді дозволяється:

            замінювати перегорілі лампи в кабіні машиніста, крім пультів сигналізації, виконаних із спільно розміщеним пристроєм контролю напруги в контактній мережі, в кузові без заходу в ВВК і зняття огорож, освітлення ходових частин, буферних ліхтарів, всередині вагонів електросекцій при знеструмлених колах освітлення;

            замінювати запобіжники в колах управління, попередньо їх знеструмивши, і вимикати автомати захисту;

            замінювати прожекторні лампи при знеструмлених колах, якщо їх заміна передбачена з кабіни машиніста;

            оглядати гальмове обладнання, не залізаючи під кузов електровоза чи електросекції;

            перевіряти на дотик нагрів букс;

            відкривати кожух і настроювати регулятор тиску;

            настроювати електронний регулятор напруги;

            продувати масловідділювач і кінцеві рукави гальмової і напірної магістралей;

            заправляти піском бункери електропоїздів;

            контролювати подачу піску під колісні пари;

            протирати скло всередині кабіни. Протирання скла зовні і лобових частин дозволяється проводити в місцях приймання (здавання) електровозів, що обладнані спеціальними пристроями чи засобами для безпечного виконання цих робіт.

            На електровозах, крім того, додатково дозволяється:

            обслуговувати апаратуру під напругою до 50 В постійного струму, що знаходиться поза ВВК;

            контролювати по приладах і візуально роботу машин і апаратів, не знімаючи огорожу і не заходячи у ВВК;

            обтирати нижню частину кузова;

            оглядати механічне обладнання і проводити його кріплення, не залiзаючи під кузов;

            перевіряти тиск у маслопроводі компресора;

            регулювати запобіжні клапани повітряної системи;

            проводити прибирання (крім вологого) кабіни, тамбурів і проходів у машинному відділенні.

            Інші роботи на електровозах (електропоїздах) при піднятому струмоприймачеві, що знаходиться під напругою, забороняються.

            6.10. Забороняється виконувати роботи на електропоїздах і електровозах, що працюють по СБО, при піднятому струмоприймачеві хоч би на одній з електросекції, одному електровозі (секції), за винятком робіт, передбачених в п.6.9 цих Правил.

            6.11. На електровозах, до початку ТО тягових двигунів, допоміжних машин і електричних апаратів, розміщених у ВВК, шафах, ящиках, за панелями пульта управління та легкознімними (без застосування інструменту) огорожами, при знаходженні їх в депо, на ПТОЛ або на коліях під контактним проводом, необхідно зупинити електровоз, привести в дію ручне гальмо і виконати такі операції:

            6.11.1. Вимкнути допоміжні машини, електропечі обігріву кабіни, електроопалення поїзда. Відключити ГВ (на електровозах змінного струму) або ШВ (на електровозах постійного струму) і опустити струмоприймачі вимкненням

відповідних перемикачів на пульті управління. Переконатися в опусканні струмоприймачів по показаннях вольтметра і обов'язково візуально.

            На електровозах (секціях), що працюють по СБО, треба опустити струмоприймачі на всіх електровозах (секціях) і візуально переконатися в їх опусканні. 

            6.11.2. Заблокувати кнопки блоків вимикачів на пульті управління блокуючими ключами і зняти їх.

            Зняти реверсивну рукоятку з контролера машиніста.

            Блокуючі ключі вимикачів і реверсивна рукоятка повинні знаходитися у особи, яка проводить огляд чи ремонт обладнання (машиніста, помічника машиніста чи іншої особи).

            6.11.3. Закрити доступ стисненого повітря роз'єднувальним краном в колі підводу до клапана струмоприймача.

            6.11.4. При опущених струмоприймачах на електровозах типу ЧС постійного струму відключити покрівельні роз'єднувачі та переконатися у тому, що ніж заземлюючого роз'єднувача знаходиться у положенні "Заземлено".

           6.11.5. При опущених струмоприймачах на електровозах змінного струму заземлюючою штангою торкнутися виводів тягового трансформатора для знімання ємкісного заряду з силового та допоміжного кіл електровоза, після чого заземлити високовольтний ввід. При виконанні заземлення треба користуватися діелектричними рукавичками.

            6.11.6. На електровозах, що працюють по СБОТ, відключити кнопку включення системи на пульті сигналізації апаратури дистанційного управління.

            6.12. Після проведення цих операцій і упевнення на слух у повній зупинці допоміжних машин, дозволяється ввійти у ВВК, зняти огорожі і виконати огляд чи ремонт. При цьому двері, штори та огороджі ВВК треба залишати відкритими на весь час перебування у ній людей.

            6.13. На електровозах (секціях), що працюють по СБО, операції, що зазначені в п.п. 6.11.1-6.11.6 треба виконувати для кожного електровоза (секції).

            6.14. На електропоїздах до початку ТО тягових двигунів, допоміжних машин і електричних апаратів, розміщених у ВВК, шафах, ящиках, за панелями пульта управління та легкознімними (без застосування інструменту) огорожами, при знаходженні його в депо, на ПТОЛ або на коліях під контактним проводом необхідно зупинити електропоїзд, привести в дію ручне гальмо і виконати такі операції:

            6.14.1. Опустити всі струмоприймачі і візуально переконатися в їх опусканні.

            6.14.2. Перевести з положення "Автомат" в положення "Ручне" повітряні крани струмоприймача моторного вагона тієї секції, що підлягає огляду.

            6.14.3. Головний роз'єднувач і заземлення трансформатора установити в заземлююче положення.

            6.14.4. Зачинити всі кабіни управління і шафи на ключ. Ключі від них і реверсивна рукоятка мають знаходитися у особи, яка проводить огляд. Під час огляду автоматичні двері вагонів мають бути зачинені.

            6.15. У випадках відмови на шляху прямування блокуючих пристроїв на одній із секцій електровоза останню необхідно перевести в положення "Вимкнено". На одно- або двосекційних електровозах, що мають єдину систему блокуючих пристроїв, допускається, при технічній можливості, прямувати до найближчого ПТОЛ чи депо із вимкненими або розблокованими пристроями, при цьому локомотивна бригада повинна знаходитися тільки в кабіні управління. Про це машиніст негайно робить запис в бортовому журналі. Якщо в такому випадку виникає необхідність зайти до машинного відділення, машиніст повинен виконати вимоги, приведені в п.6.11.1-6.11.6 цих Правил.

            6.16. Огляд машинного відділення локомотива, під час руху, проводиться помічником машиніста по вказівці машиніста. При цьому на електровозах машиніст повинен тримати рукоятку контролера на нульовій або ходовій позиції. У разі скидання контролера в момент знаходження помічника машиніста в коридорі при необхідності зняття тягового навантаження машиніст повинен відключити силове коло тумблером або кнопкою відключення ГВ (ШВ).

            6.17. На електровозах, що обладнані пристроями для електричного опалення вагонів, додатково необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

            ключ опалення поїзда після з'єднання опалювальної магістралі між головним вагоном і локомотивом до моменту розчеплення має знаходитися у машиніста локомотива;

            перед відчепленням або причепленням вагона з електричним опаленням, оглядом ходових частин вагонів поїзда, роз'єднанням і з'єднанням опалювальної магістралі з локомотивом машиніст повинен відключити опалювальну систему поїзда, силові та допоміжні кола, ШВ або ГВ, опустити струмоприймачі і після цього передати ключ опалення поїзному електромеханікові або начальникові поїзда;

            з'єднання і роз'єднання опалювальної системи головного вагона з локомотивом проводить поїзний електромеханік або начальник поїзда тільки в діелектричних рукавичках і в присутності машиніста. Після з'єднання опалю-вальної системи він передає ключ машиністові;

Завантажити