НПАОП 25.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

НПАОП25.1-1.01-09 Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування http://www.sot.zp.ua

НПАОП 25.1-1.01-09

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

29.07.2009 № 116

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2009 року за № 791/16807

Про затвердження  Правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

Н А К А З У Ю:

1.Затвердити Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них, що додаються.

2.З набранням чинності цими Правилами вважати таким, що не застосовується на території України, «Отраслевой стандарт. Пропиточно-сушильное оборудование резиновой промышленности. Требования безопасности. ОСТ 26-09-2023-78», затверджений наказом Міністерства хімічного машинобудування СРСР від 18.12.78 № 11-10-4/2164.

3.Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4.Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5.Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6.Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дунаса С. В.

Голова Держгірпромнагляду С. О.Сторчак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду

29.07.2009 № 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2009 року за № 791/16807

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ
при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування
для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів
та виробів з них

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на суб’єкти господарювання з виробництва гумотехнічних виробів (далі — нафтохімічні підприємства) незалежно від підпорядкованості, форми власності, виду діяльності та господарювання.

1.2. Ці Правила регламентують вимоги щодо безпечного виконання робіт та технологічних процесів нафтохімічних підприємств.

1.3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців та працівників нафтохімічних підприємств у межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

1.4. На підприємствах створюються служби охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (далі — НПАОП 0.00-4.21-04), і служби пожежної безпеки згідно з вимогами Типового положення про службу пожежної безпеки, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за № 1121/8442 (далі — НАПБ Б.02.010-2003).

1.5. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98).

1.6. Не допускаються особи молодші 18 років до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385.

1.7. Піднімання та переміщення важких речей неповнолітніми дозволяється тільки у межах Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208.

1.8. Не допускаються жінки до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.12.93 № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, а також до підіймання та переміщення вантажів відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

1.9. Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюється відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (далі — НПАОП 0.00-6.02-04).

1.10. При обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них на працівників впливають відповідно до класифікації ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які за природою дії поділяються на фізичні, хімічні, психофізіологічні. Зокрема, сюди належать:

незахищені рухомі елементи машин і механізмів;

транспортні засоби, що рухаються;

деталі, заготовки, матеріали, що рухаються;

гострі краї, шорсткість поверхонь деталей, заготовок, обладнання;

несприятливий мікроклімат робочої зони;

підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

підвищена напруженість магнітних і електричних полів;

підвищений рівень інфрачервоного випромінювання;

підвищений або знижений рівень ультрафіолетового випромінювання;

підвищена температура поверхонь устаткування і матеріалів;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень ультразвуку та інфразвуку;

підвищений рівень статичної електрики;

відсутність або недостатність природного освітлення;

підвищений рівень вібрації (загальної і локальної);

знижена освітленість робочого місця;

пожежо- та вибухонебезпека;

хімічні фактори загальнотоксичного, дратівливого, канцерогенного впливу на організм працівника;

нервово-психічні перевантаження, що пов’язані з важкістю, напруженістю та монотонністю праці.

1.11. Джерелами небезпечних і шкідливих чинників також можуть бути нерегламентовані режими роботи технологічного устаткування, транспортні засоби, вантажопідіймальне обладнання, устаткування, що працює під тиском, електрифіковане устаткування та інструменти, інженерні комунікації.

1.12. Небезпечні хімічні речовини, що використовуються для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них і за певних умов можуть негативно впливати на здоров’я працівників, повинні підлягати гігієнічній регламентації відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 420.

1.13. Терміни та визначення, що вживаються у Правилах, визначені відповідно до Закону України «Про охорону праці», Державного стандарту ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять» (далі — ДСТУ 2293-99).

1.14. Позначення та скорочення:

ГДК — граничнодопустимі концентрації;

ГОСТ — міждержавний стандарт;

ГТВ — гумотехнічні вироби;

ДБН — державні будівельні норми України;

ДІВ — джерела іонізуючого випромінювання;

ДСанПіН — державні санітарні правила і норми;

ДСН — державні санітарні норми України;

ДСП — державні санітарні правила України;

ДСТУ — державний стандарт України;

ЗІЗ — засоби індивідуального захисту;

КВПіА — контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

НАПБ — нормативний акт з пожежної безпеки;

НПАОП — нормативно-правовий акт з охорони праці;

СНиП — «Строительные нормы и правила»;

ССБТ — «Система стандартов безопасности труда».

ІІ. Загальні положення

2.1. Об’ємно-планувальні, конструктивні рішення, а також санітарно-технічне обладнання виробничих будівель і споруд мають відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», затверджених постановою Держбуду СРСР від 27.09.88 № 196, СНиП 2.11.2001-85* «Складские здания», затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 280, СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», затверджених постановою Держкоммістобудування України від 28.12.94 № 106 (далі — СНиП 2.04.05-91), СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.4.021-75), ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 03.12.2002 № 88 (далі — ДБН В.1.1-7-2002), ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Держбуду України від 15.05.2006 № 168, та цих Правил.

2.2. Питання забезпечення пожежної безпеки на підприємствах з виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них під час експлуатації, проектування, нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення та капітального ремонту необхідно здійснювати відповідно до чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

2.3. Виробничі будівлі та споруди мають бути обладнані засобами пожежогасіння, автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації відповідно до вимог ДБН В.2.5-13-98* «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд», затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 № 247, та ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

Засоби зв’язку та сигналізації повинні утримуватися в справному стані та забезпечувати в будь-який час доби прийом і передачу сигналу про виникнення пожежі.

2.4. Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечуються відповідними знаками безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» (далі — ГОСТ 12.4.026-76) та ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

2.5. Територію, будівлі та споруди необхідно забезпечувати вогнегасниками відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153 (далі — НАПБ Б.03.001-2004).

Вогнегасники, що знаходяться у виробничих приміщеннях підрозділів, та засоби виклику пожежної охорони передаються під відповідальність (збереження) керівників цих підрозділів або осіб, які їх заміщують.

2.6. Виробничі будівлі і споруди необхідно оглядати двічі на рік з метою визначення можливості їх подальшої експлуатації відповідно до вимог Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863.

2.7. Для виконання ремонтних або опоряджувальних робіт будівель та приміщень, очищення або ремонту дахів, ліхтарів, освітлювальної арматури, засклення вікон потрібно використовувати спеціальні механізми, устаткування і пересувні пристрої для робіт на висоті (вишки, майданчики), що забезпечують безпеку робіт.

2.8. Виробничі, допоміжні будівлі й приміщення мають бути обладнані природною і припливно-витяжною вентиляцією, а також системою опалення відповідно до СНиП 2.04.05-91.

2.9. Застосування вентиляції повинно забезпечувати повітрообмін, температуру та стан повітряного середовища відповідно до вимог Державних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42 (далі — ДСН 3.3.6.042-99), Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), та ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі — ГОСТ 12.1.005-88). Усі вентиляційні пристрої мають підлягати планово-попереджувальному огляду і ремонту, а також періодичному технічному випробуванню.

2.10. У виробничих, побутових приміщеннях повинна підтримуватися встановлена нормами температура відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99. Перед початком опалювального сезону всі системи і прилади опалення повинні бути перевірені і за потреби відремонтовані. У разі зниження температури зовнішнього повітря нижче +8 °С кожне відчинення воріт повинно бути зблоковане з автоматичним вмиканням повітряної теплової завіси.

2.11. Експлуатація водопровідних, каналізаційних споруд і мереж повинна здійснюватись відповідно до вимог ГОСТ 12.3.006-75 «ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности».

2.12. Працівники повинні забезпечуватись питною водою, яка відповідає вимогам ДСанПіН «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.96 № 383, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.97 за № 136/1940 (далі — ДСанПіН № 383-96).

У приміщеннях, де застосовуються токсичні речовини, установлювати питні установки не дозволяється. Питні фонтанчики, бачки для питної води, сатураторні установки з підсоленою водою необхідно розміщувати у безпечних санітарних зонах не далі 75 м від робочого місця і забезпечувати одноразовими стаканами. Якість води для душових, умивальних, охолодження повітря в кондиціонерах повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

2.13. Виробничі приміщення, проходи, сходові марші потрібно утримувати в чистоті, сміття і відходи збирати в урни і при наповненні їх на 2/3 об’єму виносити з приміщень в кінці робочої зміни. Обов’язковим є проведення щодобового вологого прибирання виробничих приміщень з використанням промислових пилососів. Генеральне прибирання виробничих приміщень, металоконструкцій, поверхонь повітропроводів вентиляційних систем, іншого устаткування, а також миття вікон, очищення скла світлоаераційних ліхтарів від пилу і бруду необхідно проводити не рідше одного разу на місяць. Очищення заскленої поверхні світлоаераційних ліхтарів необхідно виконувати з площадок обслуговування.

2.14. Адміністративні, санітарно-побутові приміщення (гардеробні, переддушові, душові, умивальні, убиральні, кімнати для паління, обробки, зберігання та видачі спецодягу) та приміщення для сушіння, знепилення, знешкодження робочого одягу повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313.

Хімічне чищення спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників слід проводити, дотримуючись вимог ГОСТ 12.4.169-85 «ССБТ. Общие требования к процессу химической чистки средств индивидуальной защиты».

2.15. Роботодавець зобов’язаний забезпечувати прання, сушіння, дезінфекцію, дегазацію, дезактивацію і ремонт виданих працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.16. Побутові приміщення вибухопожежонебезпечних виробництв слід розташовувати в окремих будівлях або на перших поверхах виробничих приміщень, але не ближче 20 м від приміщень вибухопожежних виробництв відповідно до вимог Загальних правил вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 06.09.88 (далі — НПАОП 0.00-1.41-88).

2.17. Цехи для виготовлення клеїв, лаку, герметиків, паст з використанням вибухопожежонебезпечних розчинників, підготовки сировини і виготовлення гумових сумішей, склади сировини і готової продукції в разі необхідності можуть сполучатися з основними виробничими корпусами переходами через протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу відповідно до класифікації протипожежних перешкод, визначеної ДБН В.1.1-7-2002. Вхід до переходів слід здійснювати через протипожежні двері 2-го типу.

2.18. У проектах будівництва нових підприємств не дозволяється підземне розміщення ємностей і безканальна прокладка в землі технологічних трубопроводів з легкозаймистими і горючими рідинами, а також заглиблені насосні для перекачування цих рідин.

2.19. Порядок роботи в цехах з легкозаймистими розчинниками і гумовими клеями повинен відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004.

2.20. Розміщення складів пом’якшувачів, розчинників, інших горючих легкозаймистих рідин необхідно здійснювати згідно з вимогами НАПБ Б.03.002-2007. При розміщенні в одному виробничому приміщенні різних за шкідливістю виробничих дільниць повинні бути передбачені заходи, що виключають розповсюдження хімічних речовин по виробничому приміщенню.

2.21. Для речовин, що використовуються у виробництві дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них, слід визначати показники пожежної небезпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

2.22. Не дозволяється захаращення робочих місць і проїздів сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами. Відходи виробництва повинні збиратись у виділених для цього місцях та в кінці зміни вивозитися з цеху.

2.23. Для витримки гумових сумішей, обгумовування корду та інших напівфабрикатів у цехах необхідно передбачати спеціальні місця. Кількість матеріалів, що підлягають витримці в цеху, не повинна перевищувати добової потреби.

2.24. Приміщення розподільних пристроїв керування технологічним процесом повинні мати повітряне опалення, поєднане з припливною вентиляцією.

2.25. У приміщеннях підготовки сировини, приготування гумових сумішей і в інших приміщеннях за наявності технологічних процесів з виділенням пилу нагрівальні прилади водяного опалення повинні мати гладку поверхню, що дозволяє легко видаляти з них пил.

2.26. У цехах, де виділяються шкідливі речовини І, ІІ, ІІІ, IV класів небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.005-88, необхідно проводити періодичний контроль повітряного середовища на вміст у ньому шкідливих речовин за графіками, узгодженими з районною або міською санітарно-епідеміологічною станцією, затвердженими у встановленому на підприємстві порядку.

2.27. Обладнання, при експлуатації якого можливе виділення шкідливих речовин і пилу в повітря робочої зони, повинно бути облаштовано укриттями з місцевим відсмоктуванням. Місцеве відсмоктування необхідно виконувати у вигляді суцільного укриття на зразок витяжної шафи з періодично або постійно відкритим прорізом для виконання робіт. При неможливості облаштування суцільних укриттів слід передбачати парасолі. Пуск місцевого відсмоктування для видалення небезпечних хімічних речовин, що відповідають класифікації ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», а також вибухонебезпечних речовин повинен бути зблокований з пуском технологічного обладнання.

2.28. Дільниці просіювання і розважування інгредієнтів, цех приготування гумових сумішей, інші виробничі дільниці із значним виділенням пилу повинні мати установки для механічного прибирання пилу.

2.29. У приміщеннях приготування клеїв, термостатування виробів з гуми, а також в інших місцях, де в результаті розгерметизації технологічного обладнання і порушення перебігу технологічного процесу можливе раптове надходження шкідливих та небезпечних речовин або вибухонебезпечних газів у повітря робочої зони, необхідно передбачати пристрій аварійної витяжної вентиляції.

Кратність повітрообміну для приміщень категорій А, Б і В, а також для виробничих приміщень, у яких виділяються шкідливі речовини, встановлюється відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91.

2.30. Прокладання повітропроводів загальнообмінної і місцевої витяжної вентиляцій дільниць термостатування виробів, при якому можливе виділення шкідливих газів, а також повітропроводів припливної і витяжної вентиляцій приміщень виробництв категорій А і Б через приміщення інших категорій не дозволяється.

2.31. Місця охолодження звулканізованих виробів у виробництвах ГТВ слід облаштовувати місцевими відсмоктувачами витяжної вентиляції.

2.32. У приміщеннях і на дільницях, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей горючих парів і газів з повітрям, необхідно встановлювати промислові газоаналізатори або сигналізатори довибухових концентрацій горючих парів і газів у вибухонебезпечних зонах, що належать до 0, 1, 2 класів.

2.33. Пробовідбірні пристрої газоаналізаторів для вимірювання ГДК шкідливих речовин необхідно встановлювати в робочій зоні на висоті 1–1,5 м над рівнем підлоги або площадки в місцях постійного або тимчасового перебування обслуговуючих працівників. При цьому на кожні 200 м2площі приміщення необхідно встановлювати не менше одного пробовідбірного пристрою і одного датчика на приміщення відповідно до вимог чинного законодавства.

Завантажити