НПАОП 36.1-1.01-10Про затвердження правил охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

7. Небезпечні й шкідливі виробничі чинники

7.1. Згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» (із змінами) під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва необхідно враховувати небезпечні й шкідливі виробничі чинники, які можуть діяти на працівників, що обслуговують лінії, та за певних умов спричинятинещасні випадки, професійні захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищувати частоту соматичних та інфекційних захворювань.

7.2. Роботодавець повинен забезпечити проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно з вимогами Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442.

7.3. Рівні шуму під час експлуатації ліній оброблення брускових деталей та ліній форматного роз кроювання плитних матеріалів мають відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» та Санітарних норм виробничого шуму,ультразвуку та інфразвуку (ДСН 3.3.6.037-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37.

7.4. Рівні вібрації під час експлуатації ліній оброблення брускових деталей мають відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» та Санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації (ДСН 3.3.6.039-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39.

7.5. Під час використання праці жінок та неповнолітніх слід дотримуватись вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260, Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385, Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208, та Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194.

8. Розташування виробничого обладнання і організація робочих місць

8.1. Розташування виробничого обладнання автоматичних і напівавтоматичних ліній має проводитись згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.3.042-88 «ССБТ. Деревообрабатывающеепроизводство. Общие требования безопасности» та забезпечувати поточність технологічних процесів, безпечність і зручність експлуатації та ремонту, можливість підключення до систем місцевої витяжної вентиляції.

8.2. Відстань між верстатами, що входять в склад автоматичних та напівавтоматичних ліній з механізованим подаванням заготовок, приймають рівною максимальній довжині заготовок, що обробляються.

8.3. Обладнання автоматичних та напівавтоматичних ліній має відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.026.0-93 «Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции» (далі — ГОСТ 12.2.026.0), ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования» (далі — ГОСТ 12.2.049).

8.4. В одному приміщенні дозволяється розташування ліній та позиційного обладнання з виробництвами різних категорій за умови виключення можливості виникнення вибуху та розповсюдження пожежі (герметизація обладнання, наявність автоматичних локальних засобів пожежогасіння, встановлення екранів тощо).

8.5. Розташування основних комунікацій (водопроводи, повітропроводи тощо) має забезпечувати безперервність і поточність технологічних процесів, у місцях проходу через комунікації необхідно обладнувати безпечні переходи або прокладати містки.

8.6. У разі виникнення аварійних ситуацій розташування обладнання автоматичних та напівавтоматичних ліній має забезпечувати безпечність евакуації працівників.

8.7. Ергономічні вимоги до організації робочих місць повинні відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования».

8.8. Під час обслуговування обладнання кожен працівник має перебувати на робочому місці згідно з вимогами експлуатаційної документації.

8.9. Робоче місце оператора повинне мати панель засобів індикації, засобів керування, крісло оператора (якщо прийнята робота сидячи), засоби зв’язку з іншими робочими місцями та операторами, а також необхідне допоміжне обладнання.

8.10. Кожне робоче місце працівників, які обслуговують автоматичні та напівавтоматичні лінії,має бути забезпечене інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки. У разі неможливості розташування таких інструкцій безпосередньо на робочому місці вони повинні знаходитись у спеціально визначеному зручному та доступному для працівників місці.

9. Вимоги безпеки до технологічних процесів меблевого виробництва під час експлуатаціїавтоматичних та напівавтоматичних ліній

9.1. Технологічні процеси меблевого виробництва під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній мають бути організовані відповідно до вимог НПАОП 20.0-1.02-05, національного стандарту ДСТУ 2256-93 «ССБП. Виробництво меблеве. Облицювання та склеювання деревини і де ревинних матеріалів. Вимоги безпеки», міждержавних стандартів ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.2.003), ГОСТ 12.1.004, експлуатаційної документації та цих Правил.

9.2. Технологічні процеси мають передбачати раціональний і безпечний вибір схеми процесу з урахуванням стану виробничих приміщень, продуктивності та ритму автоматичних і напівавтоматичних ліній, виду конструкційних, клейових та оздоблювальних матеріалів.

9.3. Технологічні процеси мають проводитись згідно з правилами технічної експлуатації обладнання автоматичних і напівавтоматичних ліній та з дотриманням вимог безпеки під час виконання виробничих операцій.

9.4. Контроль технологічних процесів має здійснюватись згідно з вимогами, викладеними в технологічних режимах та технологічних процесах.

9.5. Режими технологічних процесів мають забезпечувати:

завантаження технологічного обладнання автоматичних та напівавтоматичних ліній матеріалами, що обробляються, згідно з його пропускною здатністю для підтримання рівномірного ритму роботи працівників, зайнятих у технологічному процесі;

безвідмовну дію технологічного устаткування та засобів захисту протягом термінів, визначених нормативно-технічною документацією, затвердженою в установленому порядку;

системи контролю й управління технологічними процесами, що забезпечують захист працівників та аварійне вимкнення виробничого устаткування;

погодженість роботи технологічного обладнання, яка запобігає виникненню небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

своєчасне отримання інформації щодо виникнення небезпечних і шкідливих чинників під час виконання окремих технологічних операцій на обладнанні автоматичних та напівавтоматичних ліній;

унеможливлення виникнення вибухопожежонебезпеки.

9.6. У приміщеннях із можливим виділенням у робочу зону шкідливих і вибухопожежонебезпечних парів, газів і пилу має бути організований безперервний автоматичний контроль за їх концентрацією в повітрі робочої зони за допомогою газоаналізаторів, газосигналізаторів та датчиків викидівпилу, зблокованих з аварійними вентиляційними або аспіраційними системами.

9.7. Виконання технологічних процесів на автоматичних та напівавтоматичних лініях меблевого виробництва має запобігати забрудненню шкідливими речовинами виробничого середовища, водоймищ, ґрунту й повітря згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

9.8. Технологічні процеси, під час яких утворюється велика кількість пилу (калібрування й шліфування меблевих щитів, шліфування й полірування лакофарбових покрить) та в яких використовуються речовини, здатні за певних умов створити вибухонебезпечне середовище (оздоблення, шліфування й полірування лакофарбових покрить), організовують згідно з вимогами ГОСТ 12.1.010.

10. Вимоги безпеки до пультів керування автоматичними та напівавтоматичними лініями

10.1. Пульти керування автоматичними та напівавтоматичними лініями мають відповідати вимогамміждержавних стандартів ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.2.064), ГОСТ 12.4.040-78 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения», ГОСТ 12.2.049, Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.04.2010 за № 293/17588 (НПАОП 0.00-1.28-10), Державних санітарних правил і норм роботи з візуальнимидисплейними терміналами персональних електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2.007-98),затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 № 7.

10.2. На панелях пультів керування не має бути сторонніх елементів, що затрудняють роботу операторів (необґрунтованих функціональним призначенням пульта виступів, заглиблень, різноплощинності, елементів зовнішнього кріплення, що виступають, тощо).

10.3. Панелі пультів керування необхідно влаштовувати залежно від висоти їх розташування:

у горизонтальній площині або під кутом до 30° до неї — у разі розташування панелі на висоті 0,6–1,0 м;

під кутом 30–60° до горизонталі — у разі розташування панелі на висоті 1,0–1,3 м;

у вертикальній площині або під кутом більше 60° до горизонталі — у разі розташування на висоті1,3–1,6 м від рівня підлоги або майданчика обслуговування.

10.4. У разі розташування на одній панелі декількох елементів системи керування їх необхіднорозташовувати так, щоб оператор виконував найменшу кількість рухів під час виконання необхіднихоперацій та унеможливлювались помилкові вмикання.

10.5. Елементи системи керування (кнопки, рукоятки, маховики, штурвали, важелі тощо) необхідно розташовувати відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 23000-78 «Система человек — машина. Пульты управления. Общие эргономические требования».

10.6. Для запобігання самовільному переміщенню маховики, рукоятки і важелі системи керування мають надійно фіксуватись у заданому положенні.

10.7. Кнопки електричних елементів системи керування і регулювання необхідно приводити в дію зусиллям 0,2–0,3 кг. Важелі, штурвали і маховички постійного користування необхідно приводити в дію зусиллям не більше 4 кг.

10.8. Кнопка аварійного зупинення повинна мати головку у вигляді грибка діаметром 50–60 мм, яка виступає над педаллю поста на 20–25 мм.

10.9. Штурвали, маховички і рукоятки важелів необхідно виготовляти з матеріалів, що мають низьку теплопровідність, якщо за умовами експлуатації можливе їх охолодження нижче +10 °C або нагрівання вище +60 °C.

10.10. Кнопки і рукоятки системи керування електроапаратурою мають бути виготовлені з діелектричних матеріалів.

10.11. Для прискорення пошуку потрібного сигналу та засобу керування елементи системи пульту керування мають бути раціональної форми й розмірів та мати розпізнавальне фарбування, знак чи напис відповідно до їх призначення. Написи необхідно робити біля тих елементів, до яких вони відносяться, не допускаючи скорочення слів.

10.12. Під час улаштування важелів, штурвалів і маховичків необхідно дотримуватись мнемонічного правила: поворот за годинниковою стрілкою, переміщення вправо, вверх і «на себе» має відповідати включенню механізму або збільшенню швидкості, а поворот проти годинникової стрілки, переміщення вліво, вниз і «від себе» — виключенню механізму або зменшенню швидкості.

10.13. Колір фарбування панелей і приладів на пультах керування необхідно вибирати з врахуванням фізичних властивостей кольору і психологічного впливу його на працівника.

10.14. Під час керування складними системами регулювання, якщо процес характеризується великою динамічністю й значним числом змінних рухів, що мають суттєві взаємозв’язки, пульти керування необхідно обладнувати мнемонічними схемами, що показують в спрощеному вигляді розташування механізмів і транспортних зв’язків між ними.

10.15. Якщо пульт керування обладнаний мнемосхемою, то фон останньої має бути темнішим, ніж зображення символів.

10.16. Мнемосхеми і мнемознаки, що наносяться на лицеві частини панелей пультів керування, мають відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 21480-76 «Система «человек — машина». Мнемосхемы. Общие эргономические требования».

10.17. В складних системах керування засоби інформації мають бути точними, чіткими та ясними, щоб оператор міг найкращим чином підтримувати роботу обладнання, що входить в склад лінії.

10.18. Сигнали системи інформації мають забезпечити операторові можливість передбачення загальної ситуації результатів своїх дій. Обсяг інформації має включати як перевантаження, так і недовантаження оператора.

10.19. Під час проектування пультів керування необхідно правильно організувати робоче місце оператора, враховуючи загальну тривалість безперервної роботи та його основну робочу позу, співвідношення функцій спостереження й безпосереднього впливу на систему органів керування, ймовірність виникнення і динаміку розвитку аварійних ситуацій.

Iii. Вимоги безпеки під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

1. Загальні вимоги

1.1. Машини, агрегати, верстати, устаткування, пристосування, конвеєри та інші механізми, що входять до складу автоматичних та напівавтоматичних ліній, мають відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.026.0, ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные» (із змінами), ГОСТ 12.2.064, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.022-80 «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности» (із змінами), НПАОП 20.0-1.02-05, експлуатаційної документації та цих Правил.

1.2. Автоматичні та напівавтоматичні лінії мають бути обладнані центральним пультом керування з пристроєм перемикання їх на роботу в налагоджувальному та автоматичному режимах, системою блокування, яка запобігає самовільному перемиканню ліній з налагоджувального режиму на автоматичний.

1.3. Кожний верстат та агрегат, що входить у склад автоматичної або напівавтоматичної лінії, має працювати синхронно та мати самостійні органи пуску й керування, блокувальні й гальмівні пристрої.

1.4. Усі рухомі частини обладнання, машин, механізмів автоматичних та напівавтоматичних ліній (передавальні й привідні пристрої, різальні інструменти, подавальні механізми тощо) та інші небезпечні зони мають бути огороджені кожухами, екранами, козирками і бар’єрами.

1.5. Відхилення від нормальної роботи будь-якого з виконавчих механізмів лінії має супроводжуватися автоматичною зупинкою всіх механізмів, які передують в потоці верстату, що зупиняється.

1.6. Сигнальні прилади, що інформують про технологічні розлади в обладнанні автоматичних та напівавтоматичних ліній (поломка інструменту, неправильне фіксування виробу у робочій позиції, зношування будь-якого механізму), мають бути обладнані світловими лампами і звуковими сигналами, які вмикаються паралельно.

1.7. Під час роботи лінії в автоматичному режимі доступ до рухомих частин верстатів, інструменту, деталей, що обробляються, транспортного і контрольного устаткування має бути перекритим автоматичними засобами, які забезпечують вимикання всієї лінії.

1.8. Для забезпечення контролю за виробами під час роботи лінії в автоматичному режимі мають бути встановлені контрольні прилади. Зняття виробу з робочої позиції для контролю під час роботи не допускається.

1.9. Заміну поламаних інструментів, регулювання та налагодження верстатів, агрегатів, незначний ремонт механізмів, очищення верстатів та інших пристроїв, заливання масла тощо необхідно проводити тільки після відключення лінії від електроживлення та вивішування заборонного знака з написом «Не вмикати — працюють люди».

1.10. Для систематичного контролю за роботою ліній пульти керування мають бути обладнані приладами вимірювання навантажень особливо відповідальних агрегатів, приладами й апаратами вимірювання технологічних параметрів і продуктивності обладнання, що входить в склад лінії, та засобами сигналізації.

1.11. Автоматичні та напівавтоматичні лінії, обладнання яких під час пуску неможливо бачити повністю з робочого місця оператора, мають бути обладнані попереджувальною сигналізацією (звуковою, світловою або комбінованою), що попереджує про пуск лінії або перемикання її з одного режиму роботи на інший.

Сигналізація має вмикатись автоматично під час натискання кнопки пуску і сигналізувати не менше 15 с. Робота обладнання повинна починатися автоматично після дії сигналу.

1.12. Лінії, що обслуговуються з обох повздовжніх сторін, мають бути обладнані містками для безпечного переходу працівників через лінію. Відстань між переходами не повинна перевищувати 25 м.

1.13. Розташування і конструкція аварійних вимикачів, кнопок дистанційного керування обладнанням та іншими пристроями автоматичних і напівавтоматичних ліній мають забезпечувати можливість використання їх з будь-якої робочої позиції.

1.14. Якщо керування електродвигунами виконавчих механізмів і електроприводів (засувок, вентилів тощо) здійснюється із кількох місць чи за наявності кількох видів керування (автоматичного, дистанційного, місцевого), мають бути передбачені ключі вибору режиму, що унеможливлюють пуск електродвигунів із кількох місць.

1.15. Для профілактичного огляду і ремонту всіх пристроїв автоматичних та напівавтоматичних ліній, розташованих під підлогою, мають бути передбачені місця для вільного доступу до цих пристроїв. Люки мають щільно закриватися рифленими кришками врівень з підлогою.

1.16. Оператори мають попереджувати про пуск автоматичних та напівавтоматичних ліній та під час роботи погоджувати свої дії з діями інших працівників, що обслуговують лінії.

1.17. В автоматичних та напівавтоматичних лініях під час зупинки одного з верстатів має бути передбачена зупинка попереднього обладнання, пуск приймальних конвеєрів повинен здійснюватися до пуску подавальних конвеєрів, а зупинка — навпаки.

1.18. Для забезпечення безпеки праці під час роботи на автоматичних та напівавтоматичних лініях необхідно впевнитися у відсутності захаращення проходів, переходів і робочого місця сторонніми предметами, перевірити справність завантажувальних пристроїв, автоподавачів, роликових столів, притискних пристроїв, конвеєрів, верстатів, які входять у лінію, огороджень, пускових пристроїв і пульту керування, вентиляції, аспірації, заземлення, а також випробувати на холостому ходу кожен верстат.

1.19. Забороняється використовувати у складі автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва верстати, машини, агрегати, обладнання, різальний інструмент та інші засоби виробництва, що не відповідають вимогам охорони праці та протипожежної безпеки.

2. Вимоги безпеки під час експлуатації ліній оброблення брускових деталей

2.1. Робота схеми автоматичного блокування живлення ліній, на яких здійснюються фугування, поздовжньо-фрезерне оброблення, торцювання та формування шипів, має забезпечувати рівномірну подачу заготовок і не допускати перевантаження перекладника, який змінює напрям руху деталей з поперечного на поздовжній.

2.2. На пультах керування лініями оброблення брускових деталей має бути світлова сигналізація, яка сповіщає про подавання напруги в ланцюг керування лінією і її окремими верстатами, про режим роботи лінії, а також про неполадки в роботі лінії та окремих її верстатів.

2.3. Лінії оброблення брускових деталей мають бути обладнані приладами контролю товщини заготовок, що обробляються, пневмотранспортними системами для видалення тирси, стружки та конвеєрами для видалення кускових відходів.

2.4. Робота автоматичних ліній оброблення брускових деталей має бути зблокована з роботою витяжної вентиляції та пневмотранспортної системи для видалення відходів.

2.5. Пасові передачі, шківи, неробоча частина подавальних ланцюгів і зірочки обладнання автоматичних та напівавтоматичних ліній оброблення брускових деталей мають бути закриті огородженнями, конструкція яких не перешкоджає огляду й обслуговуванню обладнання.

2.6. Для контролю розмірів брускових деталей під час роботи лінії в автоматичному режимі мають бути встановлені спеціальні контрольні прилади, які виключають можливість зняття деталей вручну з робочої позиції.

2.7. Для запобігання поломам різальних інструментів, руйнуванню матеріалу, що обробляється, та травмуванню працівників на лініях оброблення брускових деталей не дозволяється обробляти пиломатеріали, що мають гнилизну, металеві включення, глибокі поперечні пропили.

Завантажити