НПАОП 63.21-1.07-00Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

62


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

_____________________________________________________________

Д Е Р Ж А В Н И Й

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Київ

ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ

АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

28.12.2000№ 376

ДНАОП 5.1.14 – 1.02-00

ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИШУКУВАНЬ

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Київ

П Е Р Е Д М О В А

РОЗРОБЛЕНО Українським державним вироб-

ничо-технологічним підприєм-

ством "Укрдортехнологія"

ВНЕСЕНО Управлінням по нагляду в мета-

лургійній промисловості, енер-

гетиці, будівництві і котлонагля-

ді Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО З введенням в дію цих Правил

вважати такими, що не застосо-

вуються на території України

НАОП 6.1.00-1.02-86 "Правила

охорони праці при розвідуваль-

них роботах і проектуванні ав-

томобільних доріг", затверджені

Мінтрансбудом СРСР 30.12.85

КАРТА-ПАСПОРТ

ДНАОП 5.1.14 –1.02-00

скорочена назва

Правила безпеки під час проведення вишукувань

автомобільних доріг

найменування нормативного акта

А Правила

01 вид

Б Правила поширюються на проектні організації, які здійснюють

вишукування автомобільних доріг

02 галузь застосування

В 2000 р. 2000 р.

03 дата затвердження 04 дата введення в дію

10 років

05 строк дії

Г Українське державне виробничо-технологічне підприємство

"Укрдортехнологія"

06 організація-розробник

Д Корпорація "Укравтодор", Мінтранс України, ННДІ охорони

праці

07 узгоджуючі організації

Ж Відповідно до розділу 2 К

08 нормативні посилання 09 зміни (порядок. номер,

розділ, дата)

Л

додаткові дані (взаємозв'язані з ним інші

нормативні акти тощо)

З М І С Т

Стор.

1. Галузь застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Нормативні посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3. Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. Вимоги безпеки під час виконання вишукувальних робіт . 10

4.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.2. Електробезпека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.3. Вимоги біологічної і епідеміологічної безпеки . . . . . . . . 15

4.4. Навантажувально-розвантажувальні роботи і перенесен-

ня вантажів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.5. Робота на існуючих автомобільних дорогах . . . . . . . . . . . 17

4.6. Робота під час обліку руху на автомобільних дорогах . . 19

4.7. Робота на діючих залізницях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.8. Робота в населених пунктах, на територіях підприємств

і об'єктів спеціального призначення . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.9. Організація тимчасової стоянки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.10. Порядок пересування в лісах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.11. Порядок пересування в горах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.12. Порядок пересування по болотах, річкових долинах,

ярах і карстових місцях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.13. Проведення маршрутів в малонаселеній місцевості,

поведінка заблуканих та їх розшук . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.14. Переправи через водні перешкоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.15. Порядок пересування по льоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5. Вимоги безпеки під час виконання топографо-

геодезичних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.2. Рубання просік та візирок, заготовлення кілків та стов-

пів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.3. Зйомка місцевості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.4. Закладання реперів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.5. Спостереження на пунктах тріангуляції . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.6. Робота з механічними пилами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6. Вимоги безпеки під час обстеження існуючих споруд . . . . 38

6.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6.2. Обстеження геодезичних знаків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6.3. Обстеження штучних споруд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6.4. Обстеження підземних інженерних комунікацій . . . . . . . 43

7. Вимоги безпеки під час виконання гідрометричних робіт . 44

7.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7.2. Проміри глибин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7.3. Робота за допомогою натягнутого через ріку троса . . . . . . 46

7.4. Робота з колисок та підвісних містків . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

7.5. Проміри глибин з льоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

7.6. Водомірні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

8. Вимоги безпеки під час виконання інженерно-геологіч-

них робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

8.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

8.2. Геофізичні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

8.3. Гідрогеологічні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

8.4. Визначення фізико-механічних властивостей грунтів

у польових умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

8.5. Вимоги безпеки під час виконання бурових робіт . . . . . . . 52

8.6. Механічне колонкове буріння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8.7. Механічне ударно-канатне буріння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8.8. Механічне шнекове буріння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8.9. Буріння свердловин з поверхні води . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

8.10. Буріння свердловин з льоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

8.11. Проходка шурфів і канав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8.12. Ліквідація аварій у свердловинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8.13. Ліквідація бурових свердловин, шурфів і канав . . . . . . . . 60

Додатки:

1. Перелік робіт з підвищеною небезпекою . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2. Наряд-допуск на право виконання небезпечних робіт . . . . . . 63

3. Форма акту опосвідчення стану безпеки пристосувань для

обстеження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ДНАОП 5.1.14-1.02-00

ПРАВИЛА

безпеки під час проведення вишукувань

автомобільних доріг

Дата введення 01.02.2001.

1. Галузь застосування

Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг (далі__Правила) поширюються на працівників проектних організацій, які проводять вишукувальні роботи для подальшої розробки проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг.

Дані Правила встановлюють вимоги безпеки праці під час виконання вишукувальних робіт (топографо-геодезичних, гідрометричних, інженерно-геологічних, обстежувальних, пошукових та ін.), пов'язаних з прокладанням трас автомобільних доріг.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 6.1.00-1.02-86 “Правила охорони праці при розвідувальних роботах і проектуванні автомобільних доріг”, затверджені Мінтрансбудом СРСР 30.12.85.

2. Нормативні посилання

У цих Правилах використовуються такі чинні в Україні нормативні акти:

п/п

Позначення

нормативного

акта

Назва

Ким, коли затверджено,

реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1.

Закон України "Про охорону праці"

Затверджено постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-ХІІ

2.

Кодекс законів про працю України

Затверджено постановою

Верховної Ради УРСР

від 10.12.71 № 322-VІІІ

Зміни і доповнення, внесені

у подальшому ВР УРСР і

України

3.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлу-атації електроустановок споживачів

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 09.01.98 № 4

Зареєстровано в Мінюсті

10.02.98 за № 93/2533

4.

ДНАОП

0.00-4.03-98

Положення про розсліду-вання та облік нещасних випадків, професійних зах-

ворювань і аварій на під-

приємствах, в установах і

організаціях

Затверджено постановою Кабінета Міністрів України

від 10.08.93 № 623

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923)

5.

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27

Зареєстровано в Мінюсті 21.04.99 за № 248/3541

6.

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9

Продовження

1

2

3

4

Зареєстровано в Мінюсті 27.05.97 за № 193/1997

7.

ДНАОП

0.00-4.29-97

Типове положення про кабінет охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 № 191

Зареєстровано в Мінюсті 08.10.97 за № 458/2262

8.

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періоди-чну перевірку знань з охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 № 94

Зареєстровано в Мінюсті 20.10.94 за № 154

9.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123

Зареєстровано в Мінюсті 23.12.93 за № 196

10.

ДНАОП

0.03-1.56-73

Правила безпеки при транс-портуванні радіоактивних речовин. ПТВ ТРВ-73

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР

1973 р.

11.

ДНАОП

0.03-1.63-78

Санітарні правила будови і експлуатації радіоізотопних приладів № 1946-78

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР

1978 р.

12.

ДНАОП

0.03-1.72-87

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими дже- релами іонізуючого випро-мінювання ОСП 72/87

№ 4422-87

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР

1987 р.

13.

ДНАОП

0.03-3.24-97

Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97

Затверджено МОЗ України

Від 14.07.97 № 208

Продовження

1

2

3

4

14.

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом Мінохорони здоров'я

від 10.12.93 № 241

Зареєстровано в Мінюсті 22.12.93 за № 194

15.

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання

і переміщення важких ре-

чей неповнолітніми

Затверджено наказом

Мінохорони здоров'я

від 22.03.96 № 59

Зареєстровано в Мінюсті

16.10.96 за №183/1208

16.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом

Мінохорони здоров'я

від 31.03.94 № 45

Зареєстровано в Мінюсті 21.06.94 за № 136/345

17.

ДНАОП

0.03-8.03-86

Гігієнічна класифікація пра-

ці № 4137-86

Затверджено Мінохорони

здоров'я СРСР

12.08.86

18.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і ро-

біт з шкідливими і небезпе-

чними умовами праці, на яких забороняється засто-

сування праці неповноліт-

ніх

Затверджено наказом

Мінохорони здоров'я

від 31.03.94 № 46

Зареєстровано в Мінюсті 28.07.94 за № 176/385

19.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і ро- біт з шкідливими і небезпе-

чними умовами праці, на яких забороняється засто-

сування праці жінок

Затверджено наказом

Мінохорони здоров'я

від 29.12.93 № 256

Зареєстровано в Мінюсті 30.03.94 за № 51/260

20

ДНАОП

0.05-3.14-80

Типові галузеві норми без-платної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивіду-

Затверджено постановою

Держкомпраці СРСР і

Президії ВЦРПС від

20.02.80 № 43/П-2

Продовження

1

2

3

4

ального захисту робітникам і службовцям автомобіль-ного транспорту і шосейних доріг

Зміни: постановами

від 21.08.85 № 120/П-6 і

№ 289/П-8 та від 06.11.89

№ 476/П-12

21.

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджено постановою Кабінета Міністрів України

від 01.08.92 № 442

22.

ДНАОП

0.05-8.05-97

Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідли-вими і важкими умовами праці, зайнятість працівни-ків на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

Затверджено постановою Кабінета Міністрів України від 17.11.97 № 1290

23.

ДНАОП

0.05-8.06-97

Список виробництв, робіт, професій і посад працівни-ків, работа в яких пов'язана з підвищеним нервово-емо-ційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

Затверджено постановою Кабінета Міністрів України від 17.11.97 № 1290

24.

ДНАОП

0.05-8.07-98

Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

Затверджено наказом

Мінпраці

від 30.01.98 № 16

Зареєстровано в Мінюсті

30.01.98 за № 57/2497

Продовження

1

2

3

4

25.

ДНАОП

0.05-8.08-98

Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівни-ків, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емо-ційним та інтелектуальним навантаженням або викону-

Затверджено наказом

Мінпраці

від 30.01.98 № 16

Зареєстровано в Мінюсті

30.01.98 за № 58/2498

ється в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

26.

ДНАОП

0.05-8.09-97

Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів

Затверджено наказом Мінохорони здоров'я і Мінпраці від 31.12.97 № 383/55

Зареєстровано в Мінюсті 28.01.98 за № 50/2490

27.

ДНАОП

5.1.14-1.01-96

Правила охорони праці при

будівництві, ремонті та ут-

риманні автомобільних до-

ріг і на інших об'єктах до-

рожнього господарства

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 16.07.96 № 118

Зміни: наказом Держнаглядохоронпраці

від 08.05.97 № 124

28.

НАОП

5.1.11-4.03-86

Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті

Затверджено наказом Міністерства шляхів СРСР від 04.08.86 р.

29.

НАОП

5.1.11-4.06-89

Положення про знаки безпеки на об’єктах залізничного транспорту ЦРБ 4676

Затверджено наказом Мінестерства шляхів СРСР від 23.02.89 р.

Продовження

1

2

3

4

30.

НАОП

8.5.10-1.01-90

Правила безпеки при геоло-горозвідувальних роботах

Затверджено Мінгеологією СРСР

1990 р.

31.

НАОП

8.5.20-1.01-89

Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)

Затверджено Головним управлінням геодезії та картографії при Раді Мі- ністрів СРСР

09.02.89

32.

НАОП

9.0.00-2.04-87

РСТ УРСР 1979-87

Роботи в лісопарках. По-

садка і рубка дерев. Загаль-

ні вимоги безпеки

Затверджено постановою

Держплану УРСР

від 25.09.87 № 54

Зміни: Держстандартом

України

від 22.12.92 № 139

33.

ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

Затверджено наказом

Держстандарту України

від 10.06.94 № 138

34.

ГОСТ

12.0.003-74

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

(СТ СЭВ 790-77)

Затверджено постановою

Держстандарту СРСР

від 18.11.74 № 2551

Зміни: 06.11.78

35.

ГОСТ

12.1.013-78

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования

Затверджено постановою Держбуду СРСР

від 18.09.78 № 180

36.

ГОСТ

12.3.002-75

ССБТ. Процессы производ-ственные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1728-89)

Затверджено постановою

Держстандарту СРСР

від 25.04.75 № 106

Зміни: 1980р., 1991 р.

37.

ГОСТ

12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 3518-81)

Затверджено постановою

Держстандарту СРСР

від 23.03.76 № 670

Зміни: 07.11.82

Продовження

1

2

3

4

38.

ГОСТ

12.4.011-89

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

Затверджено постановою

Держстандарту СРСР

від 27.10.89 № 3222

39.

ГОСТ

12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

Затверджено постановою

Держстандарту СРСР

від 24.05.76 № 1267

Зміни: 1980 р., 1986 р.

40.

ГОСТ

12.4.059-89

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные

Затверджено постановою

Держстандарту СРСР

від 13.04.89 № 66

41.

ГОСТ

12.4.087-84

ССБТ. Строительство. Кас-

ки строительные. Техничес-

кие условия

Затверджено постановою

Держбуду СРСР

від 10.09.84 № 73

42.

ГОСТ

12.4.089-86

ССБТ. Строительство. Поя- са предохранительные. Об- щие технические условия

Затверджено постановою

Держбуду СРСР

від 16.12.86 № 52

43.

ГОСТ

23407-78

Ограждения инвентарные строительных площадок

и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

Затверджено постановою

Держбуду СРСР

від 13.12.78 № 232

44.

ГОСТ

26887-86

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

Затверджено постановою

Держбуду СРСР

від 23.04.86 № 47

45.

ГОСТ

27372-87

Люльки для строительно-

монтажных работ. Технические условия

Затверджено постановою

Держбуду СРСР

від 14.08.87 № 173

46.

ГОСТ

28012-89

Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

Затверджено постановою

Держбуду СРСР

від 05.01.89 № 1

Закінчення

1

2

3

4

47.

РСТ УРСР

1965-86

Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні перено-сні. Технічні умови

Затверджено постановою

Держплану УРСР

від 24.02.86 № 9

48.

РСТ УРСР

1966-86

Безпека дорожнього руху.

Огорожі дорожні перенос-

ні. Правила застосування

Затверджено постановою

Держплану УРСР

від 24.02.86 № 9

49.

Правила дорожнього руху

Затверджено постановою

Кабінету Міністрів України

від 31.12.93 № 1094

Зміни: постановою

від 08.08.95 № 819

50.

ІНУВ

3.2-218-051-95

Інструкція про забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах

Затверджена наказом корпорації “Укравтодор” від 27.09.96 р. № 7б-5/381

Завантажити