НПАОП 60.1-1.04-06Правила безпеки праці на складах палива залізниць

5.27 На складах палива недозволяється:

палити ікористуватися натериторії ів пожежовибухонебезпечнихприміщеннях відкритимвогнем;

виконувати злив та налив паливапідчас грози;

зберігати всередині дерев'яних приміщень легкозаймисті і горючі рідини, хімічні речовини, здатнідо самозаймання;

гальмувати цистернипри маневрах натериторії зливно-наливних естакадметалевимигальмівнимибашмаками або зрушуватиїх з місцяза допомогоюметалевих ломів;

застосовувати відкритий вогонь (сірники, запальнички, факели тощо)дляоглядуцистерн, а такожпідігрівати відкритимвогнемв'язкі рідини;

виконувати ремонт насоснихагрегатів і трубопроводів підчас роботинасосів;

накопичувати нафтопродуктив каналах, лотках, напідлозі,а також мастила піднасосними агрегатами;

заміряти рівень нафтопродуктівурезервуаріза допомогоюсталевої стрічкиуразі відсутностіповнутрішньомупериметру металевого люкакільця зметалу, який неутворює іскор підчас рухузамірної стрічки;

у насоснихізмащувально-роздавальнихприміщеннях заміняти електричні лампочки занаявності напругивосвітлювальній мережітапідчас роботинасосів.

6ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШД ЧАС ВИКОНАННЯРОБІТ УСЕРЕДИНІ РЕЗЕРВУАРІВ I КОТЛІВЦИСТЕРН

6.1 Усередині резервуарів і котлівцистерн роботи виконуються за розпорядженням безпосередньогокерівника робітбригадоюпрацівниківускладіне менше трьохосіб.

Керівник робіт особисто допускаєбригаду до роботиусередині резервуарів і котлівцистерн.

6.2Підніматисяна котел цистернидозволяється тільки після повної
зупинкицистерни,відчепленнялокомотива,закріпленняцистерни дерев'яними
клинкамиі огородження її встановленимпорядком.

6.3Роботавсерединікотла цистернивиконується працівником, який має
відповідне спорядження:

справний шланговий протигаз;

запобіжний лямковийпояс зрятівною вірьовкою (мотузкою), прикріпленою доспеціального кільцяпояса.Довжина вірьовкиповинна бути не менше12 м -длячотиривіснихцистерн. Навірьовці повиннібутизав'язанівузли навідстанінебільше 0,5 модинвідодного.Вільний кінець рятівної вірьовкиповинен бутиприв'язанийдо перил площадки ковпака цистерни з нав пряного боку.Запобіжнийпояс повинен мати справне, безнадривів і інших пошкодженьполотно поясаі наплічних ременів, справну з фіксуючими стрижнямипряжку.Ременімають бутищільно припасовані,не провисатиіне обмежувати рух.

Недозволяється знімати спецодяг і запобіжнийпояс напротязі всьогоробочого часу.

6.4Другийпрацівник, одягненийувідповіднийспецодяг, споряджений
запобіжнимпоясом зрятівною вірьовкою ішланговим протигазом, повинен
перебувати накотліцистернибілялюкаівесь часспостерігатизапрацівником
усерединіта за сигналами,якітойподає, і виконувати їх.

6.5 Недозволяється спускатисяв середину котла цистерни або в резервуар:
безспеціальногоспорядженняішлангового абоізолювального протигаза;

уразі відсутності зовні білялюка цистерни другогопрацівника, одягненогов спецодягіспорядженого для роботи вцистерні;

із залишками невідомого вантажу;

іззалишками будь-якого вантажу глибиною понад10см уразі відсутності стаціонарної драбини.

6.6Робота з видалення з цистерниз-під етильованогобензину конденсату
чипромивноїводи повинна виконуватисятількиза допомогою насоса або
вакуумноїустановки.

Недозволяєтьсявидаляти з цистерниз-під етильованогобензину конденсатчи промивну водувідрами.

Недозволяється спускатисяв котел цистерни, уякійбув етильованийбензин, до повного видалення йогозалишків, промивки і дегазаціїкотла.

Недозволяється перебувативспецодязі і користуватися засобами індивідуальногозахисту, забрудненими етильованим бензином. Уразізабруднення спецодягу етильованим бензиномнеобхідно негайнозняти його, прийняти теплий душіперевдягнутися в чистий спецодяг.

 1. Уразі відсутностівкотліцистернипостійної драбини,спуск усерединуздійснюєтьсяза допомогою дерев'яної неокованоїдрабини.

 2. Підчас спускания в котел цистерниі виходу з нього працівникунедозволяється триматив рукахбудь-які предмети.

 3. Підчас роботи врезервуарі або котліцистернинеобхіднокористуватися інструментом, який унеможливлює іскроутворення.

 1. Необхіднідля роботиінструменти, ліхтар і матеріали повинніспускатися в середину котла цистерни вконтейнері, виготовленомузматеріалу,який неутворює іскор.

 2. Усередині котла цистерни дозволяється користуватися тільки акумуляторними ліхтарями у вибухобезпечному виконанні напругою не більше12 В, вмикання і вимикання яких виконуються поза цистерною.

6.12Якщо вкотлі виявлені сторонні неметалевіпредмети,їх вилучають
назовні, металевіпредмети залишаютьусерединікотла до повного очищенияі
дегазаціїкотла.

Недозволяється переміщати їхабо вилучати дозакінченняочищенияі дегазації.

6.13Якщо вкотліцистерни виявленоневідомийпродукт, роботивсередині
котла негайно припиняютьсяі працівник підіймається назовні.Про виявлений
невідомийпродуктнеобхідно доповістичерговому по складу палива абоіншому
відповідальному керівникудля вжиттянеобхідних заходів щодовстановлення
характеру вантажу та визначення способу його видалення з цистерни.

6.14Якщо працівник, який перебуває усередині котла, потребує допомоги
абоневідповідаєна сигнали, топрацівники, які знаходяться зовні, негайно
піднімають тривогу, подаючи звуковийсигналзгідно з інструкцією, що дієна
підприємстві, і вживають заходів з надання необхідноїдопомогипотерпілому.

Спускатисяв середину котла цистерни для надання допомоги можнатількипрацівникам,одягненим у спецодяг, спорядженим протигазамиі запобіжнимипоясами зрятівними мотузками.

За сигналом тривогивсі працівники, які є поблизу, зобов'язані з'явитисядомісця пригоди і взятиучасть упідйомі потерпілого зкотла цистерниназовні.

 1. Щоб запобігти іскроутворенню і вибуху, кришки люківцистерн тарезервуарів необхідно зачинятиплавно, безударів.

 2. Підчасвидалення зрезервуара або цистернизалишків нафтопродуктівза допомогоювідра необхідновживатизаходів,щоб не виплескувати його назовнішнюповерхню котла або на землю.

Відро необхіднонаповнювати залишками нафтопродукту небільше ніжна2/3об'єму. Відроза допомогою мотузкипіднімається зкотла цистернипрацівником,якийперебуваєнакотлі білялюка.

6.17Забруднену таруз-під нафтопродуктів необхідно промивати гарячою
водою з розчинниками або пропарювати до повного видаленнязалишків
нафтопродуктів і механічних домішок з подальшим просушуванням.

Недозволяється випалювати залишки нафтопродуктів відкритимвогнем.

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІДЧАСВИКОНАННЯ МАНЕВРОВОЇРОБОТИ НАКОЛІЯХ СКЛАДІВ ПАЛИВА

7.1 Маневровіроботи наколіях складів палива повинні проводитисяувідповідностідоІнструкції з руху поїздів і маневровоїроботи назалізницях України (ЦД-0058), затвердженоїнаказомМіністерстватранспорту та зв'язку України від 31.08.2005 №507,ПТЕзалізниць, Інструкції з сигналізаціїна залізницях України (ЦШ-0001).

 1. Рухомийскладподаєтьсянатериторіюскладупалива тільки з дозволу івприсутностіначальника складу палива або його заступника чи чергового по складу.

 2. Маневровою роботоюнаскладіпалива повинен керуватипрацівник, якому наданеправо виконувати цю роботузгідно з посадовою інструкцією.

 3. Безпосереднє керівництво пересуванням рухомого складу, зчеплення тарозчеплення вагонів виконує складач поїздів.

 4. Вагонинапідвищених розвантажувальних коліях слід розчеплювати тільки після їхустановкиі закріплення.

 5. Відчеплення локомотива від состава на розвантажувальних естакадах і підвищених коліях дозволяється тільки після закріплення вагонів гальмівними башмаками, кількість яких визначається інструкцією.

 6. Швидкість переміщення вагонів на коліях розвантажувальної естакади або підвищеної розвантажувальної колії не повинна перевищувати 3 км/год.

7.8Перед початком переміщення вагонів керівник робіт повинен
упевнитися у відсутності перешкод для переміщення, а також попередити
працівників, які перебувають біля вагонів, про початок маневрів.

7.9На складах палива, денемає маневрових засобів(локомотив, мотовоз
тощо),дозволяєтьсяробити перестановкузалізничнимикранами двохпорожніх
або одного навантаженогопіввагона із швидкістюнебільше 5км/год поколіях
складу палива, розташованих на площадках.

Зчепленняірозчепленняпіввагонів зкраномвиконує працівникскладу, який пройшоввідповідненавчанняі перевіркузнань з питань охоронипраці ібезпеки рухупоїздівунеобхідному обсязі.

 1. В окремих випадкахдозволяється переміщативагони за допомогоюспеціальної лебідки.

 2. Переміщення залізничного крана по електрифікованих коліях або по коліях, над якими проходять повітряні лінії електропередачі, дозволяється тількипісля опускания стріли до рівня даху кабіни й установки її вздовж колії.

8ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НАЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ СКЛАДІВПАЛИВА

 1. Домісця роботи іназадпрацівники повинні проходитизаспеціальновизначеними маршрутами, позначенимиспеціальними вказівнимизнаками "Службовийпрохід", "Перехідчерезколію".

 2. Проходити вздовжколії необхідно тількипоузбіччю або посередині міжколійя.

 1. Переходити колії слід тільки підпрямим кутом,попередньо переконавшись увідсутностірухомого складу, що може наближатися поцій колії.

 2. Підчас переходу черезколію, зайняту рухомимскладом,слідкористуватисяперехіднимиплощадкамивагонівабо обходити рухомий склад.

8.5Недозволяєтьсядля переходуколії підлазити підвагон або перелазити
через автозчеп.

8.6Недозволяєтьсяпереходитиколіїперед рухомим складом, що
наближається, незалежно від його швидкості руху.

Підчас пропуску рухомого складунеобхідно відійти від коліїнавідстаньне менше 2 м від крайньоїдо нього рейки.

8.7Переходячи колію поблизурухомого складу, щостоїть, необхідно
обходити його навідстані від автозчепуне менше5 м.

Проходитиміжвагонамидозволяється, тільки якщо відстань між їх автозчепамине менше 10 м.

8.8Переходячиколію,недозволяється наступатина рейки абокінці
залізобетоннихшпал.

8.9 Недозволяєтьсяпереходитиколіюврайоністрелочного переводу.

9ВИМОГИ ДООРГАНІЗАЦІЇГАСШНЯПОЖЕЖІ

9.1 Коженпрацівникскладу палива, виявивши вогнище загорания, повинен
викликати домісцязагоряння свого безпосередньогокерівника або повідомити
про загоряння черговому по складу палива чи начальнику складуі негайно
приступити до гасшня вогнища за допомогою первиннихзасобівгасшняпожежі.

Одночаснонеобхідно забезпечити негайне повідомленнятелефономпожежноїохорони (при цьомунеобхідноназвати адресу складу палива,місце виникненняпожежі,обстановку напожежі, наявністьлюдей, а такожповідомити своепрізвище).

9.2Керівникскладу палива абоінша посадоваособа, яка прибула домісця
пожежі,повинна:

 1. продублюватиповідомленняпро пожежу в пожежну частину;

 2. залучити до гасшняпожежі добровільнупожежну дружину;

 3. уразізагрози життю людей негайноорганізувати їх рятування;

 4. припинити всі роботи, крім робіт, пов'язаних з гасшням пожежі;

 1. здійснити,уразі необхідності, відключення електроенергії(завинятком живленнясистем протипожежного захисту);

 2. здійснювати керівництво гасінням пожежідо прибуттяпожежноїохорони з урахуванням специфічних особливостей об'єкта, що горить;

 3. організувати зустріч пожежноїохорониі надати допомогуувиборі найкоротшогошляху дляпід'їздудомісця пожежіта вустановцінаводні джерела;

 4. уразіпотреби, викликати домісця пожежі медичнутаінші аварійно-рятувальні служби.

Після прибуття підрозділів пожежної охорони посадова особа, яка керує гасшням пожежі, вступає в підпорядкування керівника гасіння пожежі і діє за його вказівками.

 1. У разі виникнення пожежі біля контактної мережі потрібно негайно повідомити про це пожежну охорону через поїзного диспетчера,енергодиспетчера або працівників дистанції електропостачання.

 2. Гасити предмета, що горять і розміщені на відстані менше 2 м відконтактної мережі, дозволяється тільки після відключення напруги та заземленияконтактної мережі за допомогою заземлювальних штанг згідно з вимогами ДНАОП 5.1.11-1.48 та отриманого від відповідального працівника дистанціїелектропостачання письмового дозволу на проведения гасіння.

 3. Гасити предмета, що горять тарозміщенінавідстані понад 7мвід контактної мережі,якаперебуває піднапругою, може бути дозволено без зняттянапруги. При цьомупотрібно стежити, щоб струміньводи абопінине наблизивсядо частинконтактної мережі,що перебуваютьпіднапругою навідстаніменше 2м.

10 САНІТАРНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СКЛАДІВПАЛИВА

10.1Санітарно-побутові приміщенняна складах паливаповинні відповідати
вимогам СНиП2.09.04"Административные и бытовые здания".

До складусанітарно-побутових приміщень повинні входити гардеробні, душові, умивальні,туалета,приміщеннядляобігріву,длясушіння спецодягу, приміщеннядляприймання їжі, приміщеннядля знепилювання спецодягу,пристроїдлямиття спецвзуття.

 1. Працівники складів палива повинні забезпечуватися питноюводою(кип'яченою охолодженою).Вокремих випадках з дозволу органів санітарно-епідеміологічного нагляду дозволяється користуватися некип'яченою(сирою) питною водою.

 2. Санітарно-побутові приміщення повинні утримуватисявчистоті.

 3. На складах паливаповиннібутиорганізовані хімічначисткаі пранняспецодягу, а також ремонт спецодягуіспецвзуття.

10.5Під час видачі працівникам засобів індивідуального захисту (шлангові
протигази, ізолювальні протигази, респіратори, запобіжні пояси тощо) працівники
повинні пройти інструктаж і перевірку знань правил користування ними.

10.6Засоби індивідуального захисту повинні періодично перевірятися
безпосереднім керівником робіт.

10.7На складахпалива повинні бути створені умовидля миття рук теплою
водою з милом, яким за встановленими нормамиповиннізабезпечуватися
умивальники, рукомийникиі душові.

 1. Підчасробітз нафтопродуктами, маслами тощонеобхіднокористуватися захисними пастами, мазями,які необхідноперед роботою наносити тонким шаром нашкірурук.

 2. Уразі забрудненнярук етильованим бензиномнеобхідноруки протерти тампоном з чистим гасом, апотім вимититеплою водою з милом.

 1. На складах паливаповиннібути внеобхідній кількості медичніаптечки, що комплектуютьсязгідноз НАОП1.1.10-5.05-86 Інструкція щодонаданняпершої допомоги потерпілиму зв'язку з нещасними випадками приобслуговуванніенергетичного обладнання, затверджена наказомМіністерстваенергетики СРСР21.03.86.

 2. Працівники складівпаливаповинні вміти надаватипершу допомогу при нещасних випадкахізнати порядокповідомленняпронещаснівипадки навиробництві.

Заступник начальникауправління організації

державного нагляду за промисловою

безпекою на виробництвахі об'єктах

підвищеної небезпекиВ.М.Морозов

Завантажити