НПАОП 60.1-1.04-06Правила безпеки праці на складах палива залізниць

ЗАТВЕРДЖЕНО

НаказМіністерства України з питань

надзвичайнихситуацій

та у справах захисту населения

від наслідків Чорнобильської катастрофи

19.06.2006 №377

Правила безпекипраціна складах паливазалізниць

1 ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ЦіПравила поширюються на бази та склади палива(далі -склади палива)залізничноготранспорту, на яких проводиться розвантаження,зберігання і навантаження різних видівпалива, якевидається користувачам.

Виконання вимог Правилє обов'язковимдлявсіх працівників складівпалива, а такожпрацівників, якітимчасово перебувають натериторії чи об'єктах складівпалива незалежновідтого, беруть вони участь утехнологічному процесіскладу палива чині.

 1. 3метою забезпеченнянадійності і безпечної експлуатації будівель, спорудтаінженерних мереж і запобігання аваріямна нихусі об'єкти складівпалива повинні бути обстежені відповіднодо вимог постановиКабінету Міністрів України від 05.05.97 №409"Про забезпеченнянадійності й безпечної експлуатаціїбудівель,споруд таінженерних мереж" іна них мають бутискладеніпаспорта.

 2. Обладнання, застосовуванена складах палива, повинневідповідати вимогамГОСТ12.2.003"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

Організація робочих місцьповиннавідповідатиГОСТ12.2.061"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".

 1. Інструменттапристрої, які застосовуютьсяна складах палива,повинні відповідативимогам ДНАОП1.1.10-1.04-01"Правилабезпечної роботи зшструментом та пристроями",затвердженінаказомМіністерства працітасоціальної політики України від 05.06.2001 №252.

 2. Виробничі процеси повинні відповідативимогам ГОСТ12.3.002"ССБТ.Процессы производственные. Общие требования безопасности".

1.6Організація технологічних процесів повинна відповідати
ДНАОП 0.03-1.07-73 "Санітарні правила організації технологічних процесів та
гігієнічні вимоги до виробничого обладнання", затверджені Міністерством
охорони здоров'я СРСР, 1973 р.

1.73 урахуванням вимог цих Правил та інших нормативних документів на
складі палива для кожного виду роботи або для кожної професії повинні бути
розроблені інструкції, що діють на підприємстві, згідно з вимогами ДНАОП 0.00-
4.15-98 "Положения про розробку інструкцій з охорони праці", затверджене
наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 №9, зареєстроване у
Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666.

1.8Будова, утриманнятаексплуатація електроустановок повинні
відповідативимогам ГОСТ12.1.019"ССБТ. Электробезопасность. Общие
требования и номенклатура видов защиты", ГОСТ12.2.007.14"ССБТ. Кабели и
кабельная арматура. Требования безопасности", ДНАОП0.00-1.21-98"Правила

безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затвердженінаказомДержнаглядохоронпраці України від 09.01.98 №4, зареєстрованівМіністерстві юстиції України 10.02.98за№ 93/2533,ДНАОП0.00-1.32-01"Правила будови електроустановок. Електрообладнанняспеціальнихустановок",затвердженінаказомМіністерства працітасоціальної політики України від 21.06.2001 №272.

1.9Електричне обладнання,а такожобладнання і механізми, які підчас
експлуатації можуть опиниться під напругою (вище 42Взмінногоструму або
вище 110Впостійногоструму),повинні бути заземлені (занулені) відповіднодо
вимог ГОСТ12.1.030"ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление,
зануление", ГОСТ12.2.007.0"ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности".

 1. Технологічнеобладнання, яке може бути джерелом небезпеки дляпрацівників, поверхні огороджень і інших захисних пристроїв, протипожежний інвентар повиннібутипофарбованівсигнальні кольори згідно зГОСТ12.4.026"ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

 2. Спорудиіобладнання,розташовані зпорушенням габариту аборозташованітак, що знаходитисяміжнимиі рухомимскладом небезпечно,повиннімати сигнальне пофарбуваннявідповіднодо "Рекомендаций по предупреждающей окраске сооружений и устройств, расположенных в зоне железнодорожных путей", затвердженихуказівкою Міністерства шляхівсполучення СРСРвід 14.06.79 №К-20535.

 3. Освітленість території і робочих місцьповиннавідповідатинормам, установленим СНиП П-4-79 "Естественное и искусственное освещение" та НАОП5.1.11-3.02-91"Норми штучногоосвітлення об'єктів залізничноготранспорту",затверджені Міністерством шляхівсполучення СРСР25.04.91.

 4. Уприміщеннях інатериторіїскладупалива повиннібутизабезпечені протипожежнізаходивідповіднодо вимог ГОСТ12.1.004"ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", НАПБ А.01.001-2004"Правилапожежноїбезпеки вУкраїні", затвердженінаказомМіністерства України з питань надзвичайнихситуацій від 19.10.2004 №126, зареєстрованівМіністерстві юстиціїУкраїни 04.11.2004за№1410/10009 (далі -НАПБ А.01.001), НАПБ В.01.010-97/510 "Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті", затверджені наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 №240, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за №440/2244 (далі - НАПБ В.01.010-97/510).

1.14Обладнаннядля одержаннястисненого повітря і повітропроводи
повинні відповідативимогам ДНАОП0.00-1.13-71"Правила устройства и
безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок,
воздухопроводов и газопроводов",затверджені Держгіртехнаглядом СРСР,
07.12.71.

1.15Підчасексплуатації вантажопідіймальних кранів, вантажо-
захоплювальнихмеханізмівтапристроїв необхідно виконувати вимоги
ДНАОП0.00-1.03-02"Правила будовиі безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів", затвердженінаказомМіністерства праціта
соціальної політики України від 20.08.2002 №409 (далі - ДНАОП 0.00-1.03).

1.16Деревообробнеобладнання, якевикористовуєтьсяна складах палива,
повинне відповідативимогам ГОСТ12.2.026.0"Оборудование
деревообрабатывающее. Требование безопасности к конструкции".

1.17Усі працівники повиннібутизабезпечені санітарно-побутовими
приміщеннями відповіднодо СНиП2.09.04"Административные и бытовые
здания".

1.18Перед допуском до роботиівпроцесі роботи періодично працівники,
зайнятіна роботах зпідвищеноюнебезпекою,повинніпроходити навчанняі
перевірку знань з питань охорони праці відповіднодо НПАОП0.00-4.12-05
"Типове положения про порядок проведения навчанняі перевіркизнань з питань
охоронипраці", затверджененаказомДержнаглядохоронпраці України від
26.01.2005 №15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005за
№231/10511, і пожежної безпеки відповіднодо НАПБ Б.02.005-2003"Типове
положения проінструктажі, спеціальненавчанняі перевіркузнань з питань
пожежноїбезпеки напідприємствах,в установах таорганізаціях України",
затверджене наказом МНСУкраїни від 29.09.2003 №368, зареєстрованев
Міністерстві юстиції України 11.12.2003за№1148/8469.

 1. Працівники складів палива повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттямтаіншими засобами індивідуального захисту (далі - 313) згідно з НПАОП 5.1.11-3.01-04 "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуттятаінших засобів індивідуального захисту працівникам залізничноготранспортуУкраїни", затвердженінаказомДержнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 №12, зареєстрованівМіністерстві юстиції України 06.02.2004за№169/8768.

 2. Працівники, зайнятіна важких роботах, роботахіз шкідливими чи небезпечними умовами праці,а такожпов'язані з рухом поїздів, повинні підчасприйняттяна роботуі періодичновустановленістроки проходитимедичний огляд.

 3. Усі працівники складів палива повинні знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки на залізничному транспорті, а також інструкції з експлуатації обладнання, пристосувань.

 4. До виконання робіт на складах палива допускаються особи, які пройшли медичний огляд і визнані придатними до роботи, пройшли навчання, інструктажі з питань охорони праці та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки і надання першої (долікарської) допомоги при нещасних випадках.

Працівники, які обслуговують електроустановки, або виконують роботи в зоні дії контактної мережі, повинні пройти навчання з електробезпеки і мати відповідну групу з електробезпеки.

1.23Неповнолітні працівники (молодші 18 років) допускаються до робіт не
заборонених для них ДНАОП 0.03-8.07-94 "Перелік важких робіт і робіт із
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці неповнолітніх", затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 31.03.94 №46, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
28.07.94 за №176/385.

1.24Працівники, які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи,

пов'язані зі стропуванням вантажів і використанням вантажопідіймальних кранів,повинніпройтиспеціальне навчання і мати відповідне посвідчення.

1.25Перед початком виконання роботиіз застосуванням пристроїв,
механізмів чи інструменту керівник робіт(бригадир, черговий по складу) разом з
робітникамиповинензовнішнім оглядом перевірити їхстан.

1.26 На складах паливанеобхідно:

бути уважним досигналів, які подають водіїтранспортнихзасобівтамашиністи кранів, і забезпечувати їхвиконання;

непорушувати вимог заборонних, попереджальних, наказових знаків, написів, сигналізації;

тримати робочі місцявчистоті: сміття, використане ганчір'я тощо прибиративспеціальні контейнери з кришками;

незахаращувати матеріалами, обладнаннямтаіншимипредметамитериторії складів,особливопроїздів, під'їздівдо джерел водопостачання,пожежних водойм,будівель,споруд,проходівуприміщенняхскладу,підходівдоестакаді засобів пожежогасіння;

тримати в надежномустані пожежніджерела водиі первинні засоби пожежогасіння (пожежні крани, вогнегасники, протипожежний інвентартощо);

не допускати використаннягідрантів, внутрішніхпожежнихкранів, вогнегасниківдля господарських потреб, не пов'язаних зпожежогасінням.

1.27Загальнекерівництво роботою з охорони праці покладаєтьсяна
роботодавця.

1.28 Заходи з охоронипраці повинні передбачати:

організацію іконтроль виконанняробіт зохоронипрацінаскладіпалива;

упровадженнямеханізації, автоматизації, удосконалення робітнаскладіпалива;

упровадження сучаснихзасобів зохоронипраці і пожежної безпеки:систем попереджальної сигналізації, пристроїв дистанційного управління, протипожежноїавтоматики;

засобів ізоляції і герметизації джерел пилоутворення, розповсюдженняшумуі вібраціїтаінших шкідливих і небезпечних чинників;

виконанняна складахпалива вимог санітарно-побутового і медичного обслуговування працівників;

технічнеобслуговуванняіремонт обладнання,пристроїв, споруд іприміщеньбаз таскладівпалива з метою триманняїхутехнічносправномустані,який забезпечує безпеку праці;

модернізаціюобладнання баз таскладівпалива з метоюполіпшенняумовпраці;

розробку і впровадження інструкцій з охорони праці, які діютьнаскладіпалива дляпрофесій і видів робіт;

організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів і робітників складів палива;

упровадження системи оперативного контролю за станом охоронипрацінаскладіпалива;

забезпеченняпрацівниківскладу палива спецодягом, спецвзуттям таіншими засобами індивідуального захисту згідно з діючиминормами;

проведенияатестації робочих місцьза умовамипраці;

наданняпрацівникамскладу паливапільг і компенсаційза роботу зважкими,шкідливими і особливимиумовамипраців повномуобсязі.

2ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДОТЕРИТОРІЇСКЛАДУ ПАЛИВА

 1. Територіяскладу палива повинна бути огороджена та упорядкована. Крімтого,територіяповинна бутиосвітленав темний час добизгідно звимогамиСНиП П-4-79, НАОП5.1.11-3.02.

 2. Вогородженні територіїскладу палива повинно бути влаштовано не менше двохворітдляв'їзду і виїзду автомобільноготранспорту.

 3. Ширинав'їзних ворітповинна бути не меншою4,5м.Стулчастіворотаповинні відчинятися усередину територіїскладу палива.

2.4Залізничні колії на території складу палива повинні відповідати вимогам
Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 20.12.96 №411, зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 25.02.97 за №50/1854 (далі - ПТЕ залізниць
України), і утримуватися згідно з вимогами Інструкції з поточного утримання
залізничної колії.

2.5Сигнали, сигнальні покажчики і знаки на залізничній колії складу
палива повинні відповідати вимогам Інструкції з сигналізації на залізницях
України (ЦШ-0001), затвердженої наказом Міністерства транспорту України від
08.07.95 №259.Особлива увага повиннаприділятися стрілочним покажчикам,
граничним стовпчикам, нумерації стрілок.

2.6Будова рейкової колії залізничногокрана повиннавідповідативимогам
ПТЕзалізниць України.

Будоваіутриманнярейкової колії вантажопідіймальних кранів (крімзалізничних) повинні відповідативимогам ДНАОП0.00-1.03.

 1. Наскладіпалива повинна бутискладенасхемарозташування сигналів, сигнальних покажчиків, знаківназалізничних коліях, затвердженаначальникомлокомотивного депо за узгодженням з начальникомстанції.

 2. Дороги,призначенідля рухуавтомобільноготранспорту,повинні матитверде покриттяібути придатними дляпроїздув будь-яку пору року незалежновідпогоди.

2.9Ширинапроїздів установлюєтьсявзалежності відвиду транспортних
засобів, інтенсивностіруху: уразідвостороннього руху-не менше6м; уразі
одностороннього руху-не менше3м.

 1. Укінці тупикових доріг повинні влаштовуватисяплощадки для розворотуавтомобілів розміром 15x15м.

 2. Відстань відкраюпроїжджої частини автомобільноїдороги доелементів конструкцій будівель, споруд, устаткуванняповинна бути не менше 0,5 м.

 3. Натериторіїскладу паливаповиннібутивизначеніпроходи дляпрацівників відповіднодотехнологічних процесівта розташування робочихмісць.

Проходиповиннімати тверде покриттяібутипозначенізнаками "Службовийпрохід".

Ширинапроходівповинна бути не менше1м.

Місця перехрещення службових проходів і дорігдля транспортнихзасобівповиннібутипозначені відповіднодо Правил дорожнього руху.

Відстань відкраю службового проходу допроїжджої частинидороги повинна бути не менше0,8м.

 1. Місцяперехрещеннядорігдля транспортнихзасобів іслужбовихпроходів із залізничними коліями повиннімати тверде покриття абопереносні настилинарівні голівок рейокшириною не менше3 м -для транспортнихзасобів іне менше1,5м-для проходупрацівників. Ці місця повиннімати штучнеосвітлення згідно з вимогами НАОП 5.1.11-3.02.

 2. Натериторіїскладу паливаповиннібутиобладнані і чітко позначені пожежні проїздидовсіх об'єктів.

 1. Схеми проїздів іслужбовихпроходів повинні бути вивішенів установленихмісцяхскладу палива, у томучисліприв'їздінатериторіюскладу палива.Усі працівники повиннібути з нимиознайомлені.

 2. Проходи і проїзди повинні регулярно очищатися від сміття, снігу, льоду і посипатися піском або дрібним шлаком.

2.17Залізничні коліїна складах паливаповинні підтримуватисяв
справномустані ізабезпечувати безпечнуексплуатацію їхвусіпори року.

 1. Місця навантаження і розвантаженняпаливаповинніматиосвітленняне менше15лк.

 2. Тупикові розвантажувальні підвищені колії повинні бути обладнані рейковими упорами і мати додаткове огородження гальмовими башмаками, які встановлюють на відстані 5 м перед упорами.

Для піднімання на підвищені колії і спускания з них працівників повинні бути влаштовані сходи з перилами на початку, у кінці підвищеної колії, а також через кожні 100 м по довжині колії.

2.20Залізничні колії і стрілочні переводи в зимовий період повинні
регулярно очищатися від снігу і льоду на відстань не менше 2 м від зовнішньої
грані голівки рейки.

 1. Начальник складу палива повинен не рідше двох разів на рік навесні і восени проводити перевірку наявності і стан знаків безпеки праці, сигналів, сигнальних покажчиків і знаків та вживати заходів до негайного усунення виявлених недоліків.

 2. Будівлі і споруди складів палива повинні бути обладнаніавтоматичною пожежною сигналізацією (далі - АПС) та автоматичними установками пожежогасіння (далі - АУПГ) відповідно до НАПБ Б.06.004-2005 "Перелікоднотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичнимиустановками пожежогасіння та пожежної сигналізації", затверджений наказом МНС України від 22.08.2005 №161, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за №990/11270.

2.23Склади палива повинні бути забезпечені первинними засобами
пожежогасіння відповідно до НАПБ Б.03.001-2004 "Типові норми належності
вогнегасників", затверджені наказом МНС України від 02.04.2004 №151,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за №554/9153, і НАПБ
Б.01.008-2004 "Правила експлуатації вогнегасників", затверджені наказом МНС
України від 02.04.2004 №152, зареєстровані в Міністерстві юстиції України
29.04.2004 за №555/9154.

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІДЧАСВИКОНАННЯ НАВАНТА-ЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ, ШТАБЕЛЮВАННЯ IЗБЕРІГАННЯТВЕРДОГО ПАЛИВА

3.1 Навантажувально-розвантажувальні роботина складах паливаповинні виконуватися відповіднодо вимог ГОСТ12.3.009 "ССБТ.Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности", НАОП5.1.11-1.22-90"Правилатехнікибезпекиі виробничої санітаріїпринавантажувально-розвантажувальних

роботах назалізничному транспорті" (ЦМ-4771), затверджені Міністерством

шляхів сполучення СРСР 15.02.90, з додержанням вимог ДНАОП 0.00-1.03.

 1. Навантаження і розвантаженнятвердого палива(вугілля,торф, дрова)повинні здійснюватися механізованимспособом за допомогоювантажопідіймальних кранівтапідіймальноготранспортного обладнання.

 2. Навантаженняірозвантаження твердого паливаз відкритого рухомогоскладу(піввагони,платформи)залізничнимкраномповиннівиконуватися засигналамиі під наглядом стропальника, якийповиненпостійно перебувативполізору машиністакрана вбезпечному місці, з якогодобре видновсі операції, які здійснюєкран.

 3. Підчас роботи крана стропальник таінші працівникинеповинніперебуватипід стрілоюкрана.

Сторонніособи неповинніперебувати внебезпечній зоні підчас роботи крана.

3.5Майданчикидляскладування вугілля іторфуповинні бути очищені,
освітлені й обладнані пожежними гідрантами.

3 майданчиків відкритогоскладування повинен влаштовуватисястікводи за межі територіїскладу.

Ґрунти, які містять органічні речовини (бітуми, колчедани),недопускаєтьсявикористовуватидляпідштабельної основи.

Застосуванняасфальту, асфальтобетонуі дерев'яних настилівдля покриттямайданчиківнедозволяється.

3.6 Недозволяється розміщувати штабелі вугілля іторфупід комунікаціями
(газопроводи, лінії електропередач) інадмісцями розміщення підземних споруд і
комунікацій (тунелі, галереї, трубопроводи, кабелі).

3.7Вугілля іторфрізнихмарокі видів повинні складуватисявокремі
штабелі.

Недозволяється складувати знов привезенена складвугіллявстарі відвали,якіпролежали наскладі понадодинмісяць.

 1. Відстаньміжштабелямивугілляповинна бути не менше1м привисотіштабеля небільше 3міне менше2м-привисотіштабеля понад3м.

 2. Підошва штабеля вугілля повинна розміщуватися не ближче 2 м від зовнішньої грані ближньої рейки.

Наземні кагатидлязберігання вугілля висотоюдо1м можуть бути розташовані здо держаниям габариту 2С.

Недозволяється розташовуватикагатиз обох боків залізничної колії,наякій здійснюється рух маневровихсоставів.

3.10Для торфувисота штабелівне повинна перевищувати3 м, довжина
основи - 80 м,ширина-15 м.

Штабелі повинні розміщуватисяпопарно, зрозривами між кожноюпарою-4 м і між суміжнимипарами-не менше20 м.

Між торцями штабелів повинні влаштовуватися розриви:для кускового торфу -10 м, для фрезерного торфу- 20м.

Длявугіллявисота штабеля не повинна перевищувати5м, довжина основи-200м, ширина основи- 30м.

 1. Підчас укладаннявугілля іторфу та приїх зберіганніне допускати потрапляння вштабелі відходів деревини, ганчір'я, паперу тощо.

 2. Підчас формування штабелянеобхідно уникати розділення вугіллянафракціїзарозмірамигрудок.

 3. Штабель вугілля слід формувати нарощуванням його висоти шляхом пошарового укладання вугілля одночасно по всій довжині підштабельної площі, формуючи площадку правильної форми з кутом укосу 45°.

Недозволяється довгийчасзберігати вугілляв купах, не укладаючи його в штабель.

3.14Підчас укладаннявугілляв штабель за допомогою грейферного крана
необхіднорозкривати заповнений грейфер нависотінебільше 2м над поверхнею
штабеля.

3.15Навантаженняі розвантаження вугілля, щозмерзлось, або
торфобрикетів, якізлиплись,здійснюються під керівництвомчергового по складу

або бригадираіз застосуванням пневматичного інструменту, вібророзпушувачівтаінших механізмів.

 1. Недозволяється вибирати вугілля ізштабеля„підкопом", залишаючикозирки,які загрожуютьобвалом.

 2. Длязапобігання самозайманню вугілля іторфунеобхідно здійснювати систематичний контроль заїхтемпературою.3 цієюметою вштабелі повиннібути вертикальновстановлені металевітрубидіаметром 25-50мм у шахматному порядку навідстані 25м однавід одної.

Нижні кінці труб повинні розташовуватися від підошви штабеля на відстані1/4 висоти штабеля.

Трубиповиннібутипронумеровані.

3.18Систематично, нерідшеодного разу намісяць, необхідно перевіряти
температуру палива вштабелішляхом опускания в трубу термометра на15-20
хвилин.

Якщо температуразовнішнього повітря нижча від 40°С, заміри температури вштабеліроблятькожні 10 днів,якщо температура навколишньогоповітря перевищує40°С, температуру вштабелі необхідно контролювати щоденно.

Результати контрольнихзамірівтемператури вкожній трубі повиннізаноситися до Журналу контролю температури палива.

Завантажити