НПАОП 60.1-1.04-06Правила безпеки праці на складах палива залізниць

Небезпечним осередком щодосамонагріваннята самозаймання палива вважається місце всерединіштабеля, де температурапідвищиласьдо 60°Сі вище.

3.19Якщо температура паливаперевищує 60°С, необхідно ущільнити
штабель наділянцівиникнення осередку можливого самозаймання або видалити
розігріте вугілля(торф), негайно засипатимісце, що звільнилось, свіжим вугіллям
(торфом)і ущільнитийого.

3.20Видалене зіштабелярозігріте вугілля охолоджуєтьсяшляхом
розкидання його на запасному майданчику шаром до0,5м.Післяохолодження
дозволяєтьсязакладка такоговугілляв штабель. Воно мае бути використане в
першу чергу.

3.21 Недозволяєтьсяприймати на склад паливо(вугілля,торф) з осередком
самозаймання.

3.22Недозволяєтьсягасити або охолоджувативугілляводою
безпосередньо в штабелях.

Вугілля,яке зайнялося,необхідногасити водоютільки після видаленняйогоізштабеля.

3.23Якщо виявлено займання брикетованого торфу в штабелях,необхідно
осередки займання залити водою з додаванням змочувача або закидати сирою
торф'яною масою,після чого розібрати враженучастину штабеля. Фрезерний
торф, якийзагорівся, необхідно видалити,амісце, що звільнилося, заповнити
сирим торфомі ущільнити.

3.24Післярозвантаження палива зпіввагона зачищати піввагон від
залишків вантажу необхідно з відведеною стрілоюкрана.

3.25Для розвантаженнявугілля із піввагонів люки необхідно відчинятиза
допомогоюспеціальних пристроїв, які дозволяють працівникові перебувати під
часцієї операціїнабезпечній відстані. Після розвантаження вугілля люки
піввагонів зачиняються за допомогою спеціальних люкопідйомників або інших
пристроїв.

Якщо для розвантаженняпіввагони встановленінапідвищених коліях, розташованих нависоті більше 2,5 м, люки необхідно відчиняти,перебуваючи на спеціальних містках.

 1. Передвідчиненням люків піввагонів, установленихдля розвантаження вугіллянапідвищених коліях, необхідновпевнитися в тому, що на робочомумісці відсутні сторонні предмети, які заважають вільному пересуванню працівників,а також у тому, що запорилюківу справномустані і виключають довільне відчинення люків.

 2. Відкривати люки піввагонів слід послідовно з обох боків піввагона від однієї торцевої стіни піввагона до другої. Працівникипри цьомуповинні бути позаду люка, що відкривається.

 3. Недозволяється відкриватилюки, якщо впіввагоні єлюди.

 4. Відкривати люки піввагонів необхідновтакій послідовності:

за допомогою ножиць длярізкидротузвільняють запобіжні сектори відзакрутокздроту;

штангою почерзі „відбивають" запобіжні секториодногозапірногокрюка,а потімдругого. При цьомуробітникповинен стояти нарівній площадці зтвердим покриттям з бокувідлюка, якийвідкривається,навідстані 1м;

штангою почерзі „відбивають" запорнікрюки-спочаткудальній від працівника, а потім ближній.

У такому самому порядкувідкривають усі наступні люки піввагона.

 1. Підчасвідкривання люків працівники повинні застосовувати захисні окуляри.

 2. Для спускания упіввагондлязачищення від залишків вантажу і виходу з піввагона необхіднозастосовувати драбини.

 3. Якщо вугілля"зависло" вбункері, його проштовхуютьза допомогоюспеціальноїштанги.

Для спускания у бункернеобхіднозастосовувати драбину.Робота вбункеріповинна виконуватися групою не менше трьохпрацівників із застосуванням лямкового запобіжногопояса з мотузкою.

3.33Підчас формуванняштабелів палива (вугілля,торф, дрова)необхідно
забезпечити до держания габариту наближення споруд.

Основиштабелів повинні розташовуватисяне ближче2,0мвід зовнішньої грані голівки найближчоїдо штабеля рейки привисотіштабеля до1,2міне ближче2,5м прибільшій висотіштабеля.

 1. Навантажувально-розвантажувальні роботивразіформуванняштабелівдровповиннівиконуватися за допомогоювантажопідіймальних механізмів, оснащених механічними колодозахватами (щелеповими лісозахватами),саморозчшлювальними стропами таішпимипристосуваннями,якізабезпечують безпечне виконанняробіт.

 2. Виконання навантажувально-розвантажувальнихробіт уручну необхіднопроводити групою не менше двохпрацівників.

3.36Перед укладанням дров площадкапідштабель повинна бути очищена
від снігу,кори,трісок, старої деревини, сміття і ущільнена.

Уразівеликихнакопичень відходів підштабелямиїх покриваютьшаромпіску, гравію або землі.

3.37Лісоматеріали повинні складуватисязарозробленими й узгодженими з

відомчою пожежною охороною технологічнимикартами.

 1. Розміри штабелівкруглоголісунеповинніперевищувати за шириноюдовжину колоди,за довжиною- 50 м іза висотою-2 м.

 2. Штабелішпал неповинніперевищувати за довжиною та шириною довжину шпали, а за висотою -4 м.

Штабелі повинні формуватисяв групи.

Кількість штабелівугрупіне повинна перевищувати12приграничній довжинігрупи- 50міза ширини -15 м.

Розривиміжштабелями водній групі повиннібути не менше2м, аміжгрупами- 2,5м.

3.40 Доштабелів лісоматеріалівповинен бути забезпеченийвільнийдоступ.
Недозволяється складати лісоматеріали, устаткуваннятощо в

протипожежних розривахміжштабелями.

Недозволяєтьсярозташовувати пакетилісоматеріалівупроїздах і під'їздахдо вододжерел.

Тепловози, щозаїжджаютьнатериторіюскладу палива,повиннібутиобладнані іскрогасниками.

3.41Підчас формуванняштабелівдровнеобхідно дотримуватисятаких
вимог:

колодиіпрокладкислід укладатисиметрично допоздовжньої осіштабеля;

відстань міжпрокладками за шириною штабеля повинна бути на0,5м меншавіддовжини найкоротших колод;

міжрядковіпрокладки за висотою штабеляслідрозташовувати водній вертикальній площині;

кінціпрокладок,які укладаються вздовжштабеля в одну нитку,повинніперекриватися не меншеніжна1м;

прокладкинеобхідно прирубуватидо колод у ряду, щоб забезпечити позмозі більш повне взаємне прилягання їх;

глибина зарубок не повинна перевищувати1/3товщини прокладок;

висота шарівколодміжпрокладками для ялини таінших порід деревини зшорсткоюміцноюкорою повинна бути небільше 1,2м; для сосни таінших порідз гладкою немщною корою-небільше 0,9м; для колодзмішаних порід -небільше 0,9м;

для прокладок унижній половиніштабеляслід використовувати колоди ізздоровою деревиною товщиною не менше0,18м;

мінімальнадовжинаштабелівповинна бути не меншетрикратної її висоти;

найбільшависота безпрокладкових(щільних) штабелівне повинна перевищувати8м;

крайніколоди вкінцях штабелів повинні закочуватисявгнізда, вирубанінакінцяхпрокладок, глибиною небільшеполовиниїхтовщини.

 1. Укінці штабелів повиннібутиспеціальні пристосування, якіунеможливлюютьдовільнерозкочування колод(підпорністойки,зв'язувальніпрокладки тощо). Якщотакіпристосуваннявідсутні,укінціштабеля повинен бути передбачений ухил30-35°.

 2. Розвантаження лісоматеріалів із піввагона і навантаження їх на автомобілі кранами, оснащеними гнучкими стропами, повинно проводитисябригадою у складі машиніста крана (кранівника) і чотирьох стропальників.

 1. Перед початком розвантаження круглого лісу особа, відповідальна за безпечне виконання робіт з переміщення вантажів кранами, зобов'язана оглянути стан кожного піввагона або платформи, звернувши особливу увагу на положения "шапки", стан кріплень і дати вказівку щодо порядку розвантаження.

 2. Допускається проводитирозвантаження "шапки" за один прийом, якщомаса "шапки" неперевищує вантажопідіймальностікрана.

Стропування "шапки" проводиться за скоби напівжорсткого стропа або під "шапку" повинні підводитися з обох кінців "шапки" гнучкі стропи із сталевих канатів.

Дротове ув'язування в цьому випадку повиннозніматися спеціальниминожицями наземлі післярозвантаження "шапки".

 1. Підчас розвантаження "шапки" укілька прийомів дротове ув'язування знімаєтьсянапіввагоні післяпопереднього установленняспеціальних стійок висотоюна0,3 м вище"шапки".

 2. Перед розвантаженням або навантаженням обмерзлих лісоматеріалів пачки вантажу за всім контуром у місцях стропування повинні бути очищені від льоду.

 3. Недозволяється перебувати працівникамузоні можливого падіння вантажу підчасвідкривання бортів платформи, зрізання зв'язувального дроту, знімання стійок.

 4. Недозволяється транспортувати пакети лісоматеріалівкраном, якщоокремі шпали, колоди тощо захоплені тількиодним стропом, а також уразі нерівномірногонатягустропів.

 1. Розвантажуватиабо навантажувати бочкиіящики зпластичнимимастиламиз критих вагонів необхідноза допомогоюнавантажувачів. У виняткових випадках допускається переміщати ящики вручну із застосуванням засобів малої механізації, а бочок - шляхом перекочування з використанням похилих площин (лат) і канатів.

 2. Бочки перекочують по горизонтальныповерхні "відсебе", недопускаючисильного розгонуїх.

Бочки вагою до35кгдозволяєтьсянавантажуватиірозвантажувати без застосуванняканатів.

Підчас перекочування бочокпрацівники повинніперебувати збоків відбочки, яку перекочують.

3.52Ящикиібочкиповинні складуватися стійкимиштабелями. Бочки
повинніскладуватися пробками або кришками догори.

3.53Висоташтабелів, якіскладуються вручну, повинна бути небільше 3м,
а вразі складуванняза допомогоюнавантажувачів піддонискладуються в2-4
яруси.

Підчас укладання бочок у другийі третій яруси міжниминеобхіднозастосовувати прокладки з дощок.

Крайнібочкизакріплюють від розкочуванняклинками зобох боківкожногояруса.Міжштабелямиповиннібутизабезпеченіпроходи шириною не менше1мі проїздидлянавантажувачівшириною3м.

3.54Дерев'янібочки з пластичними мастиламиємністю200дм
установлюють узалізничнихвагонах у два яруси, а бочкименшої ємності -у три
яруси. Бочки встановлюють на торець, пробкамиі кришкамидогори.

Бочкиємністюдо100дм у вагонах установлюють на торець.Міжярусами бочок роблять настиліз дощок.

3.55Підчас навантаження наавтомобілібочки установлюють на торець.

3.56Дляв'їзду навантажувачау вагонміжрампою складуі відчиненим
дверним отвором вагонаповинні встановлюватися спеціальні настили (містки).

3.57Швидкість рухунавантажувача нарампіскладу не повинна
перевищувати3км/год.

3.58Недозволяється відчиняти і зачиняти двері вагонівза допомогою
навантажувачів.

3.59Установлювати вантажопідіймальнийкран навідстані ближче 40 м від
крайньогопроводуповітряної лінії електропередачі дозволяється тількиза
наявностінаряду-допуску, яким визначаютьсябезпечні умови роботи.

Роботи можуть проводитися тільки під керівництвомособи,відповідальної за безпечне проведенияробіт вантажопідіймальнимикранами.

Порядоквидачінаряду-допускувстановлюєтьсянаказом по депо, якомупідпорядкованийсклад палива.

3.60 Недозволяється виконуватироботивантажопідіймальнимикранами на
електрифікованих коліяхбез попереднього зняття напругиізаземлениядільниці
контактної мережівзоніроботи крана.Знімати напругу і заземлювати контактну
мережунеобхідноз дотриманням вимог ДНАОП5.1.11-1.48-00"Правила безпеки
дляпрацівників залізничноготранспорту наелектрифікованих лініях",
затвердженінаказомМіністерства працітасоціальної політики України від
31.05.2000 №120, зареєстрованіуМіністерстві юстиції України 08.06.2000за
№340/4561 (далі - ДНАОП 5.1.11-1.48).

3.61Уразі роботи вантажопідіймальних кранівнаколіях, сусідніх з електрифікованими, абонаколіях, поряд з якими розміщеніпроводи освітлювальної мережі, необхідно вжити заходів, щоб частиникрана або вантажу,якийвін переміщує,не наближалися ближче2 мдопроводів освітлювальної мережі,контактного проводу чиіншоїчастиниконтактної мережі, які перебувають під напругою.

Уразі неможливості виконання цієї вимоги роботи необхідно виконувати тільки іззняттям напругиізаземлениямлінії електропередачі чи контактноїмережі відповіднодо ДНАОП0.00-1.21та ДНАОП5.1.11-1.48.

Підчас виконання роботивантажопідіймальнимкраном на пневмоходу вохоронній зоні лінії електропередачікорпус крана повинен заземлюватисявідповіднодо вимог ДНАОП0.00-1.21.

4ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШД ЧАС ЗАГОТОВЛЕНИЯ ДРОВ

 1. Заготовления дров на складах палива повинно бутимеханізовано.

 1. Для розпилюваннялісоматеріалівабо шпал на дрова застосовуютьсякругопиляльніверстати для поздовжнього та поперечного розпилювання деревини абомаятниковіпили.

Для розколювання дров застосовуютьсядровокольніверстати.

 1. Обладнання, якезастосовуєтьсядлязаготівлідров, повинневідповідати вимогам ГОСТ12.2.026.0.

 2. Для обслуговування деревообробного обладнанняповинні призначатисяспеціально підготовлені працівники, які знають конструкціюобладнання,пройшли перевірку знань з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12.

4.5Кругопиляльний верстатповинен бутиобладнаний спеціальним
гальмом,якезупиняє пиляльнийдискпісля вимкнення електродвигуна протягом
2-6сек.

 1. Пиляльний диск повинен бутивідбалансований іне матитріщинта виламанихзубів.

 2. Кругопиляльний верстат повинен бути обладнаний розклинювальним ножемімати кнопкуаварійної зупинки.

 3. 3метоюзапобігання засмічуванню територіїта дотримання вимогпожежноїбезпеки пиляльний верстат повинен бути обладнанийаспірацією.Видалення тирси повинно бутимеханізовано.

 1. Електрообладнання повинне бути заземлене або мати зануленнявідповіднодо вимог ГОСТ12.1.030 іГОСТ12.2.007.0.

 1. Усіверстати з електроприводомповиннімати нульовий захист.

4.11Для розпилювання колод на дровадозволяється застосовувати
бензомоторніпили.

4.12Підчас розпилювання деревини бензомоторною пилоюнеобхідно
дотримуватися вимогпожежноїбезпеки: роботи бензомоторною пилою
виконувати наспеціально виділеній площадці, віддаленій від штабелів
лісоматеріалів і вугілляне меншеніжна20 м, а від резервуарів з
легкозаймистими речовинами -не меншеніжна50 м.

4.13Підчас роботи бензопилою недозволяється:

заправляти паливно-мастильнимиматеріалами підчас роботи двигуна;

використовувати як паливо етильований бензин;

проводитидрібнийремонт,замінюватипиляльний ланцюг або регулювати йогопідчас роботи двигуна;

повертати редукторпідчасзміни площинипиляння (горизонтальну на вертикальнуі навпаки);

переступати через працюючий ланцюг пили;

розпилювати колоди,які знаходятьсявнестійкому положенні.

4.14Після закінченняроботи паливонеобхіднозливати з паливного бакаі
зберігати окремо.

Недозволяється зберігатибензопилу вприміщенніз паливом у паливномубаці.

5ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШД ЧАС ЗЛИВАННЯ,ЗБЕРІГАННЯ IВИДАВАННЯНАФТОПРОДУКТІВ

5.1Відкритісклади легкозаймистих речовин(далі -ЛЗР) та горючих
речовин(далі -ГР)слід розміщуватина майданчиках,якімають нижчу позначку
відносно прилеглих будівельта населенихпунктів.

Відстань відЛЗР та ГР добудівель і спорудповиннавідповідати вимогам будівельнихнорм ВБН В.2.2-58.1-94 "Проектуванняскладів нафти і нафтопродуктівз тиском насиченихпарівне вище93,3кПа", затверджених наказом ДержкомнафтогазУкраїни від 18.03.94 №133 (далі -ВБН В.2.2-58.1).

5.2Резервуарніпарки таіншімайданчики длязберіганняЛЗРі ГР повинні
мати навкруги облаштування, якеперешкоджає розтіканню рідинуразі аварії.

Земляне обвалування уверхній частиніповинно бути не менше0,5м завширшки.

5.3 Обвалуваннярезервуарів необхідно вимощувати такої висоти, щобвоно
вміщувало об'єм,якийдорівнює номінальному об'єму найбільшогорезервуара,
що знаходитьсявцьому обвалуванні, і булона0,2 м вище рівня розлитої рідини.

Відстань від стінок резервуарівдонижньої крайки внутрішніх схилівобвалуванняабодоогороджувальних стін маєбути не менше3 м.

5.4Майданчики длязберігання нафтопродуктівутарі слід обгороджувати
землянимвалом абонегорючою суцільною стінкою заввишкине менше0,5 м з
пандусами для проходу на майданчик.

5.5Обвалування,їх перехідні містки,сходи,огорожі повинні постійно
підтримуватисяв справномустані.

Майданчикивсерединіобвалуванняповиннібутирівними, утрамбованимита посипанимипіском.

Випадково розлитіЛЗР та ГРслід негайно прибирати, а місця, де розлиті нафтопродукти, необхідно посипати піском.

 1. Територія резервуарних парків, насосних станційдля перекачуванняЛЗР та ГР повинна бути обгороджена огорожею з негорючихматеріалівзаввишкине менше2м.

 2. Наземні резервуари мають бути пофарбовані сріблястою фарбою для запобігання дії сонячного проміння.

 3. На кожний резервуар повинна бути складенатехнологічнакарта, уякійвказуються: номер резервуара затехнологічноюсхемою,об'ємрезервуара в м,висота резервуара в м; базова висота резервуара в м; максимальнийрівеньпродукту врезервуарів см;мінімальний рівеньпродукту врезервуарів см; типі кількість дихальних клапанів;максимальнапродуктивність наповнення іспорожнення резервуара в м /год; максимальноі мінімально допустимі висоти рівняпри включенихпідігрівачаху см; висотний трафарет у см.

 4. Упроцесі експлуатації резервуарів необхідно постійно контролюватистан дихальнихклапанівтавогнезагороджувачів.Уразі температури навколишньогоповітрявище нуляперевіркипроводяться нерідшеодного разу на місяць,а за температури нижчевіднуля-нерідше 1разу на10 днів.

5.10Під час огляду резервуарів, відбирання проб або виконання замірів
рівня рідини слід застосовувати пристосування, які виключають іскроутворення в
разі ударів.

Люки, що служать для замірювання рівня та відбору проб із резервуарів, повинні мати герметичні кришки, а отвори для вимірів - кільце з металу, яке виключає іскроутворення.

 1. Підігрівають в'язкітазастиглі нафтопродуктив резервуарах за умовирівня рідининадпідігрівачамине менше0,5 м.

 2. Уразі появи тріщину швах, уметалі стінокабо дна резервуар мае бутинегайно спорожнений.

Ремонт резервуарів проводиться за затвердженим проектом лише після повного звільнення резервуара від рідини, від'єднання від нього трубопроводів, відкриття всіх люків, ретельного очищения (пропарювання та промивання), відбирання з резервуара проб повітря та аналізу їх на відсутність вибухонебезпечної концентрації.

Перед ремонтом резервуаранеобхідно всі засувкинасусідніхрезервуарах накрити повстю, просоченоюантипіреном (улітку -водою).

Електро- та газозварювальну апаратурудозволяється розташовуватинавідстаніне менше50мвід діючих резервуарів згідно зНАИБ А.01.001.

5.13Подавати залізничні цистерни під естакадудля зливання або наливания
нафтопродуктів,а такожвідводити їх від естакади необхідноплавно, без
поштовхівтаривків.

Недозволяється гальмувати залізничніцистерниметалевими гальмівнимибашмаками натериторії зливно-наливних естакад. 3 цією метою необхідно застосовувати дерев'яні клиноподібні підкладки.

5.14Тепловози, які подають залізничні цистерни під зливно-наливну
естакаду, повинні бути обладнані іскрогасниками.

5.15Під час огляду цистерн і резервуарів, заміру рівня рідини в резервуарі
та при відборі проб необхідно застосовувати для освітлення акумуляторні ліхтарі
у вибухобезпечному виконанні.

Вмикати та вимикати ліхтарі дозволяється на відстані не менше 10 м від місця огляду (від резервуара, цистерни).

5.16Для переходузі зливноїестакади на котел цистерни естакада повинна
бути облаштованаспеціальними відкидними перехіднимиплощадками.

5.17Стаціонарне освітленняназливній естакадіповинно бути у
вибухобезпечномувиконанні.

5.18Територію, приміщенняскладурідкого палива, місцязливання та
наливания дизельного пальногоі мастил, екіпірування тепловозів необхідно
підтримувативчистоті, розлиті горючі рідини необхіднонегайно прибирати, а
місця розливання засипати піском.

 1. У пунктахвидачідизельного паливазабруднене паливо із відстійниківпаливних баків тепловозів, дизель-поїздів слід зливати тількивспеціальні резервуари.

 2. Зливно-паливні пристрої, трубопроводи,стояки та арматураповиннірегулярно оглядатися.Виявлені несправностітавитікання сліднегайно усувати, а вразі неможливості усунення - відключити несправні елементи.

5.21Рукави для зливуповиннібутиоблаштованінаконечниками з
матеріалів, які унеможливлюють іскроутворення.

Залізничні колії, зливні естакади, трубопроводи, телескопічнітруби,наконечникишлангівтазливних пістолетів мають бути заземлені.

Опір заземлювальних пристроїв слід вимірюватинерідшеодного разу нарік згідно звимогами "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", затвердженихМіненерго СРСР 21.12.84.

5.22Резервуарний парк складу палива повинен мати блискавкозахист,
виконаний за проектомзгідноз вимогами ВБН В.2.2-58.1.

5.23Зливно-паливніестакадиповиннібутиобладнані драбинами з
негорючихматеріалів, які розміщуютьсяв торцях естакади.

Драбиниповиннімати ширину не менше0,7мі ухилнебільше 45°.

Естакадиповиннібутиобладнаніплощадками обслуговування, з яких виконується приєднання зливно-паливних пристроївдо цистерн.

Драбини, площадки обслуговування на естакадахіестакадиповиннімати перильне огородження висотою не менше1мізсуцшьною обшивкою по низу висотою не менше150мм.

5.24Підігрівати нафтопродуктивзалізничнихцистернахнеобхідно
переноснимипідігрівачами або циркуляційнимспособом.

Температурапідігрівумазутуімасел не повинна перевищувати 90°Сібутинижчоювідтемператури спалаху не меншеніжна 10°С.

5.25Склад палива повинен бути обладнаний прямим телефонним зв'язком з
найближчою пожежною частиною.

Телефонний зв'язок повиненперевірятися щоденноперед початком роботи складу.

5.26Електричне обладнання насоснихстанцій,у томучислі
електродвигуни, пускорегулювальна апаратура,світильникинаскладіпалива
повинні відповідативимогам "Правил устройства электроустановок"ібути
пожежовибухобезпечними.

Завантажити