НПАОП 0.00-1.26-96Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С

15.29. Роботи всередині топок, барабанів, а також у газоходах, повітроходах і димових трубах повинні проводитись після вентилювання їх від шкідливих газів і перевірки повітря на загазованість при температурі всередині елементів котельної установки, газоходів, повітроходів і димових труб не вище 33° С за письмовим дозволом (нарядом) начальника котельні.

Час перебування всередині топок, барабанів, газоходів, повітроходів, димових труб, а також тривалість відпочинку визначається особою, яка видає наряд, залежно від умов і характеру роботи, з указанням на це в рядку наряду "Особливі умови". Газопроводи повинні бути відключені заглушками.

15.30. При роботі всередині топок, барабанів, газоходів, повітроходів і димових труб використовувати гасові та інші лампи з легкозаймистими матеріалами забороняється.

При зупиненні котла на тривалий період має бути проведена його консервація.

16.1. Реєстрація

16.1.1. Реєстрації в місцевих органах Держнаглядохоронпраці до пуску в роботу підлягають котли, на які поширюються Правила, за винятком:

парових і водогрійних котлів з поверхнею нагріву менше 6 кв. м; 

водопідігрівачів (бойлерів) незалежно від тиску і температури.

(пункт 16.1.1 в редакції наказу Державного комітету
 України по нагляду за охороною праці від 24.07.97 р. N 206)

16.1.2. Реєстрація котла проводиться на підставі письмової заяви власника.

При реєстрації котла до заяви повинні бути подані:

паспорт котла;

акт про справність котла, якщо він був отриманий від заводу-виготовлювача в зібраному вигляді (або переставлений з одного місця на інше);

посвідчення про якість монтажу;

креслення приміщення котельні (план, поздовжний і поперечний розріз із розміщенням котлів і всього встановленого устаткування). На кресленні повинні бути вказані розміри, що регламентувалися Правилами, а також проходи і виходи;

принципова теплова схема котельні з указанням котлів, трубопроводів, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, насосів і допоміжного устаткування;

інструкція заводу-виготовлювача по монтажу та експлуатації котла.

Перелічені документи повинні бути завірені підписом керівника підприємства та прошиті разом з паспортом котла.

16.1.3. Посвідчення про якість монтажу повинна складати організація, яка проводила монтаж котлів, воно має бути підписане керівником і скріплене печатками монтажної організації, а також підписане керівником підприємства-власника котельні.

В посвідченні про якість монтажу слід вказати:

назву монтажної організації;

назву підприємства (організації) - власника котельні; найменування заводу-виготовлювача котлів та їх заводські номери;

дані про зварювання, включаючи вид зварювання, тип і марку електродів, прізвища зварювальників і номери їх посвідчень;

загальні висновки про відповідність проведених монтажних робіт цим Правилам, проекту, технічним умовам та інструкції з монтажу котлів, а також про придатність їх до експлуатації при вказаних у паспортах параметрах.

16.1.4. При відповідності документації вимогам цих Правил проводиться реєстрація котла, а документацію повертають власникові.

Відповідь на заяву про реєстрацію котла повинна бути надана власникові. У разі відмови в реєстрації котла власника повідомляють про це письмово з указанням причин відмови і посиланнями на відповідні пункти Правил.

16.1.5. Перереєстрація котла в місцевих органах Держнаглядохоронпраці України повинна бути проведена в наступних випадках:

- при реконструкції котла;

- при невідповідності приміщення котельні вимогам Правил;

- при передачі котла іншому власникові.

16.1.6. Кожний заново встановлений котел може бути введений в експлуатацію після його технічного опосвідчення (якщо він отриманий від заводу-виготовлювача в розібраному вигляді) або технічного обстеження (якщо надійшов у зібраному вигляді) технічним експертом експертно-технічного центру (далі-ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці та одержання дозволу на роботу від органів Держнаглядохоронпраці у встановленому порядку, виданого на підставі задовільного висновку технічного експерта.

Про готовність котла до технічного опосвідчення або обстеження експерт повинен бути повідомлений власником не пізніше як за 10 днів.

16.1.7. Обстеження проводиться з метою перевірки технічного стану котла, відповідності установки обладнання котла і котельні вимогам цих Правил, а також і поданим при реєстрації документам.

При обстеженні технічний експерт повинен перевірити:

правильність включення котла в схему опалення;

відповідність приміщення котельні вимогам Правил;

наявність і справність відповідно до цих Правил запобіжних пристроїв контрольно-вимірювальних приладів, арматури і гарнітури, приладів безпеки;

наявність і справність живильних приладів;

організацію експлуатації котлів відповідно до вимог цих Правил;

наявність виробничих інструкцій для персоналу котельні, змінних і ремонтних журналів;

відповідність водно-хімічного режиму котла вимогам Правил.

Результати обстеження котла записуються технічним експертом в паспорт котла, потім подаються відповідні висновки (копія запису в паспорті), які передаються в територіальний орган Держнаглядохоронпраці.

16.2. Технічне опосвідчення

16.2.1. Кожний котел підлягає технічному опосвідченню, яке проводиться технічним експертом до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації, згідно з встановленим строком, а в необхідних випадках - достроково.

16.2.2. Технічне опосвідчення котла складається із зовнішнього, внутрішнього огляду і гідравлічного випробування.

16.2.3. Зовнішній і внутрішній огляд мають за мету:

при первинному опосвідченні встановити, що котел виготовлений, встановлений і обладнаний відповідно до цих Правил, пред'явлених при реєстрації документів, а також, що котел та його елементи знаходяться в справному стані;

при періодичних і позачергових опосвідченнях встановити справність котла і його елементів та надійність його подальшої безпечної роботи.

16.2.4. При зовнішньому і внутрішньому оглядах котла та його елементів слід звернути увагу на виявлення можливих тріщин, надривів, випинів, видимів і корозії на внутрішніх і зовнішніх поверхнях стінок, слідів пропарювання і пропусків у зварних, клепаних і вальцованих з'єднаннях, а також пошкоджень обмуровки, що можуть викликати перегрів металу елементів котла.

16.2.6. Гідравлічне випробування котлів має за мету перевірку міцності елементів котла і щільності з'єднань і проводиться в порядку, встановленому п. п. 9.7.2 і 9.7.3 цих Правил.

16.2.7. Власник котла зобов'язаний проводити опосвідчення котлів в наступні строки:

зовнішній і внутрішній огляди - після кожної очистки котла, але не рідше як через 12 місяців;

гідравлічне випробування робочим тиском - кожного разу після очистки внутрішніх поверхонь або ремонту елементів котла.

16.2.8. Технічне опосвідчення котла технічні експерти повинні проводити в такі строки:

після монтажу - до пуску в роботу (якщо котел надійшов на місце монтажу в розібраному вигляді). Якщо котел надійшов на місце від заводу-виготовлювача в зібраному вигляді, то технічний експерт проводить обстеження котла відповідно до ст. 16.1.6, 16.1.7 із проведенням гідравлічного випробування робочим тиском;

зовнішній і внутрішній огляд - не рідше як через кожні 4 роки;

гідравлічне випробування пробним тиском - не рідше як через 8 років;

дострокове (або позачергове) технічне опосвідчення: зовнішній, внутрішній огляд і гідравлічне випробування пробним тиском.

16.2.9. Дострокове (позачергове) технічне опосвідчення котла має здійснюватись у випадках, якщо:

котел не експлуатувався більше 12 місяців;

котел демонтований і встановлений на новому місці;

зроблено виправлення вигинів або вм'ятин, а також ремонт з застосуванням зварювання основних елементів котла;

замінено одночасно більше 50 % загальної кількості екранних або кип'ятильних труб, 100 % димогарних або труб водопідігрівача; 

таке опосвідчення необхідне на думку особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котла;

минув розрахунковий термін (нормативний строк) служби котла, встановлений проектом, заводом-виготовлювачем, нормативними документами (вказуються в паспорті);

після аварії котла або його елементів, за обсягом відновлювальних робіт вимагається таке опосвідчення.

16.2.10. Перед гідравлічним випробуванням в обов'язковому порядку має бути проведений зовнішній і внутрішній огляд.

16.2.11. Перед внутрішнім оглядом і гідравлічним випробуванням котел повинний бути охолоджений і ретельно очищений від накипу, сажі і золи. Внутрішні пристрої в барабані повинні бути видалені, якщо вони перешкоджають огляду. При сумніві в справності стінок або швів відповідальний за безпечну експлуатацію котлів має право вимагати розкриття обмурівки або зняття ізоляції повністю чи частково, а при проведенні внутрішнього огляду котла з димогарними трубами - повного або часткового видалення труб.

16.2.12. Якщо при технічному опосвідченні котла не будуть виявлені дефекти, що знижують його міцність, він допускається в експлуатацію при робочих параметрах.

16.2.13. Якщо при технічному опосвідченні котла будуть виявлені дефекти, які викликають сумніви в його міцності, подальша робота такого котла повинна бути заборонена до усунення цих дефектів.

16.2.14. Результати технічного опосвідчення і висновки щодо можливості роботи котла з зазначенням дозволених параметрів (тиск, температура), а також терміни наступного опосвідчення повинні записуватись у паспорт котла особою, яка проводила опосвідчення.

Крім того, технічний експерт готує висновки (копія запису подається в паспорті), які передає в органи Держнаглядохоронпраці.

При проведенні позачергового опосвідчення повинна бути вказана причина, що викликала необхідність такого опосвідчення.

17.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється органами Держнаглядохоронпраці України шляхом проведення періодичних обстежень підприємств, які експлуатують котельні установки, а також заводів-виготовлювачів, проектних, налагоджувальних, монтажних, ремонтних і діагностичних організацій відповідно до НД.

17.2. Якщо при обстеженні заводу-виготовлювача, проектної, налагоджувальної, монтажної, ремонтної і діагностичної організацій буде встановлено, що при виконанні ними відповідних робіт допускаються порушення цих Правил, то залежно від характеру порушень встановлюються терміни їх виконання або забороняється подальше виконання робіт.

17.3. Якщо при обстеженні котлів, які знаходяться в експлуатації, будуть виявлені дефекти або порушення Правил, які загрожують безпеці, а також якщо минув встановлений заводом-виготовлювачем термін експлуатації чи термін чергового опосвідчення або відсутня призначена у встановленому цими Правилами порядку особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію, чи несправна автоматика безпеки, аварійна сигналізація, то експлуатація котла повинна бути заборонена. При цьому до паспорта котла заноситься запис про причини заборони із посиланням на діючі статті Правил.

Необхідність і терміни приведення у відповідність із цими Правилами котлів, що знаходяться в експлуатації, а також у процесі виготовлення, монтажу або реконструкції, повинні бути визначені власником і погоджені з органами Держнаглядохоронпраці не пізніше ніж через 6 місяців з моменту вступу в дію цих Правил. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° С

 

 

 Головні організації з питань котлобудування

N п/п

Спеціалізація

Організація

Адреса, телефон

1

2

3

4


1. Зварювання: розробка Інститут елект- 252112, м.Київ,5

нових методів, ре- розварювання вул. Боженка, 11

жимів, технологій, ГСП, ім. Є.О.Патона тел. 227-31-83

їх вдосконалення; дос- факс.268-04-86

лідна атестація техно-

логій; нормативні доку-

менти; експертиза і сер-

тифікація; металознавст-

во, контроль, розрахунки

на міцність; зварювальне

обладнання

2. Котли парові паропро- Спеціальне 258830,

дуктивністю до 10 т/рік проектно- Черкаська обл.

і водогрійні до 10 МВт, конструк- м. Монастирище,

транспортабельні і пере- торсько-тех- вул. Леніна, 122

сувні котельні установки: нологічне тел. 2-13-56

проектування, розрахунки бюро (СПКТБ

на міцність, виготовлення, котломаш)

зварювання, металознавс- Державного

тво, експертні висновки що- виробничого

до котлів вітчизняного і об'єднання

закордонного виробництва "ТЕКОМ"

3. Труби: технологія виго- Державний 326000,

товлення, металознавство, трубний ін- м.Дніпропет-

корозія, розрахунки на ститут ровськ-5,

міцність, експертиза руй- (ДТІ-ВНІІТІ) вул.Писаржевсь-

нувань при експлуатації кого, 1А

факс/тел (0562)

46-11-92

4. Опалювальне обладнання, Державний 252110,

в т.ч. водогрійні котли сертифіка- м.Київ-110

міцністю від 0,1 до 3,15 ційний вип- вул.Механіза-

МВт та парові котли тис- робувальний торів,9

ком до 0,07 МПа (0,7кГс/ центр опалюва- тел/факс (044)

см2): сертифікація, іспити льного облад- 276-82-15

нання тел.276-92-53

5. Арматура та запобіжні кла- Київське цен- 252113, Київ,

пани: проектування, вигото- тральне кон- вул.пол.Шутова,9

влення, контроль, металоз- структорське тел.446-22-01

навство, випробування бюро армату- робудування

(КЦКБА)

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° С 

 

 
 
 
 
 

Дозвіл на виготовлення
N ____ від 19__ р. 
Виданий_______________
теруправлінням
Держнаглядохоронпраці України

 

 

 Реєстраційний N _____________ **

При передачі котла іншому власнику разом з котлом передається даний паспорт.

  1. Загальні дані:

Назва і адреса підприємства

виготовлювача

Рік виготовлення

Тип (модель)

Назва і призначення

Заводський номер

Розрахунковий термін


* Формат паспорта - 210 х 297 (218х290) мм.

** Заповнюється власником котла після реєстрації в органі

Держнаглядохоронпраці України

  1. Технічні характеристики і параметри

Розрахункові види палива та їх теплота

згоряння, МДж/кг (ккал/кг)

Розпалювальне паливо та його теплота згоряння,

МДж/кг (ккал/кг)

Розрахунковий тиск пари, МПа (кгс/см2)

Розрахункова температура води °С

Паропродуктивність, МВт (Гкал/год)

Поверхня нагріву, м2

парового котла,

економайзера,

котла водогрійного

Об'єм водогрійного котла, м3
  1. Комплект постачання

Назва

Кількість

Технічна характеристика

* Для запобіжних клапанів - площа перетину, мм2, коефіцієнт витрати пари або рідини (____), для покажчиків рівня води - місце встановлення, для апаратури вимірювання, управління, сигналізації та автоматичного захисту - тип (марка), ДСТУ, ГОСТ чи ТУ.

4. Дані про апаратуру для вимірювання, управління,
сигналізації, регулювання та автоматичного захисту*

Назва

Кількість

Тип (марка)

ДСТУ, ГОСТ або ТУ


__________

* Заповнюються підприємством-виготовлювачем котла у випадку поставки апаратури разом із котлом. В інших випадках дані заповнюються власником котла.

5. Дані про основні елементи котла, про
труби і трубопроводи в межах котла

Назва (за призначенням)

Кількість

Зовнішній діаметр

Довжина м

Товщина стінки мм

Матеріал

Марка

ДСТУ, ГОСТ або ТУ

1

2

3

4

5

6

7


Дані про зварювання стиків

Метод і обсяг контролю

Вид зварювання

Електроди і зварювальний дріт (тип, марка, ДСТУ, ГОСТ,або ТУ

8

9

10

6. Висновки виготовлювача

На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується наступне:

1. Елементи котла або зібраний котел виготовлений згідно з вимогами Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 388° К (115° С), відповідних стандартів, технічної документації і технічних умов на виготовлення______________________________________________ (назва стандартів, технічних умов)

2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають вказаним вище стандартам і технічній документації.

3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском__________________ МПа (кгс/см2).

4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми та на прохідність.

5. Елементи котла або зібраний котел визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті.

_______________________ ____________________________

Головний інженер під- Начальник відділу технічного

приємства-виготовника контролю якості

___________________________ ____________________________

(прізвище, підпис, печатка) (прізвище, підпис)

"____"____________199__ р.

7. Відомості про місцезнаходження котла

Назва підприемства

Місце знаходження котла

(адреса власника)

Дата встановлення8. Особа, відповідальна за справний стан
і безпечну експлуатацію котла

Номер і датанаказу про призначення

Посада, прізвище,

ім'я, по батькові

Дата перевірки

знань Правил

Підпис9. Відомості про встановлену арматуру

Назва

Дата встановлення

Кількість

ДСТУ, ГОСТ, ТУ (марка)

Умовний прохід, мм

Умовний тиск Мпа (кгс/см2)

Місце встановлення

10. Відомості про живильні пристрої

Назва

Тип

Кількість

Параметри

Номінальна подача

Напір, Мпа (кгс/см2)

11. Відомості про водопідготовче обладнання

Назва

Кількість

Технічна характеристика*


___________

* Фільтри Na, Н- катіонітові - продуктивність, деаератори, тип, продуктивність; магнітні фільтри - тип, продуктивність.

12. Відомості про ремонт котла і заміну елементів,
які працюють під тиском

Дата

Відомостіпро ремонт та заміну

Підпис відповідальної особи

13. Результати опосвідчення

Дата

Результати опосвідчення і підпис особи, яка проводила опосвідчення

Строк наступного опосвідчення

Підпис відповідальної особи


14. Реєстрація

Котел________________________________________________________

(паровий, водогрійний)

зареєстрований "____"__________________199__ р. за N_________

В паспорті прошнуровано___________________ аркушів, в тому

числі креслень на _________ аркушах і окремих документів _________

аркушів, згідно з описом, що додається.

____________________ __________________

(посада особи, яка (підпис)

зареєструвала котел)

Примітка.До паспорта додаються креслення поздовжнього і поперечного розрізу котла і план котла, на яких вказані розміри основних елементів, план котельні зі схемою трубопроводів. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 3
до Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° С.

 

 
 
 
 
 

Дозвіл на виготовлення
N _____ від _______ 199__ р. 
Виданий_____________________
теруправлінням
Держнаглядохоронпраці України

 

 

 
Реєстраційний N __________________

При передачі водопідігрівача іншому власнику разом з водопідігрівачем передається даний паспорт.

Формат паспорта - 210 х 297 (218 х 290) мм.

Назва і адреса підприємства-виготов-

лювача

Рік виготовлення

Тип (модель)

Назва і призначення

Заводський номер

Розрахунковий термін служби, років

розрахункові * тиск пари,

параметри * МПа (кгс/см2)

гріючого се- *

редовища * температура

води °С

температура води, що нагрівається °С

поверхня нагріву, м2

об'єм, л * корпуса

*

* трубної частини

Завантажити