НПАОП 0.00-1.32-97Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

України по нагляду за

охороною праці

від_________________________

число місяць рік N наказу

НПАОП 0.00-1.32-97

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОБ'ЄКТІВ ЦИКЛІЧНО-ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДКРИТИХ

ГІРНИЧИХ РОБІТ

Розроблено Українським Державним науково-дослідним інститутом безпеки праці і екології в гірниорудній і металургійній промисловості (НДІБПГ)

Внесено Міністерством промисловості України

Введено Вперше

ЗМІСТ

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ...................................................................................1

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ..............................................................................1

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОБ'ЄКТІВ ЦПТ КАР'ЄРІВ..................................................................................................................................2

4. ДРОБАРНО-ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНІ ТА ПРИЙМАЛЬНІ ПУНКТИ ДІЛЯНОК ЦПТ........................................................................................................................4

5. ВИМОГИ ДО КОНВЕЙЄРНОГО ТРАНСПОРТУ..............................................4

6. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЭЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТРАКТІВ ЦПТ....10

7. ПИЛОПРИДУШЕННЯ ТА ПРОВІТРЮВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ДІЛЯНОК КОНВЕЙЄРНОГО ТРАКТУ..................................................................................................13

8. ВИМОГИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ....................................................17

9. ПЕРЕВІЗ (СПУСК -ПІДЙОМ) ЛЮДЕЙ ТА ВАНТАЖІВ................................19

10. ВИМОГИ ДО СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯМ ЦПТ..........................................................................................................20

Дата введення

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1. Правила установлюють загальні вимоги безпеки та вимоги до санітарно-гігієнічних умов праці при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології (далі - ЦПТ) доставки гірничої маси з кар'єрів.

Правила розповсюджуються на комплекси споруд ЦПТ, розташовані у кар'єрі та за його межами і технологічно зв'язані поміж собою:

- грохотильні, дробарні, грохотильно-дробарні, перевантажувальні пункти стаціонарного та напівстаціонарного виконання;

- конвейєрні стрічки з перевантажувальними вузлами;

- склади гірничої маси з перевантажувальними вузлами;

- корпуси завантаження у думпкари;

- допоміжні споруди.

Ці правила поширюються на усіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології доставки гірничої маси з кар'єрів.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України "Основні вимоги техніки безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт", затверджені Міністерством СРСР в 1990 р.

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1. Закон України про охорону праці. К.:1995.

2.2. Єдині правила безпеки при розробці рудних,нерудних і розсипних родовищ підземним способом. НАОП 1.2.90-1.02-71, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 31.08.71.

2.3. Єдині правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом. НАОП 1.2.90-1.01-93, затверджені Держнаглядохоронпраці 21.07.93.

2.4. Єдині правила безпеки при дрібленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин та огрудкуванні руд і концентратів, НАОП 1.2.90 - 1.01-77, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.08.77.

2.5. Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості, НАОП 1.2.00 - 1.01-87, затверджнені Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87.

2.6. Санітарні норми проектування промислових підприємств СН-245-74, ДНАОП 0.03-3.01-71, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР в 1971 р.

2.7. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.Взамен ГОСТ 12.1.005-76.

2.8. Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії.НАОП 1.2.10-1.11-89, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР та Мінчерметом СРСР 10.04.89.

2.9. ОСТ.14-55-79. Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування, затверджені Мінчерметом СРСР в 1979 р.

2.10. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, ДНАОП 0.00-1.21-84, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго 21.12.84.

2.11. Правила безпеки при експуатації електрообладнання та електромереж на відкритих гірничих роботах, ДНАОП 1.2.90-1.07.93, затверджені Держнаглядохоронпраці України від 28.02.93.

2.12. Типові правила пожежної безпеки для промислових підприємств, ДНАОП 0.01 - 1.33 - 75, затверджені ГУПО МВС СРСР 31.07.75.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

ДО ОБ'ЄКТІВ ЦПТ КАР'ЄРІВ

 

3.1. На об'єкти циклічно - потокової технології (ЦПТ) розповсюджуються вимоги Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом, Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, Єдиних правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин та огрудкуванні руд і концентратів, Загальних правил безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості, Санітарних норм проектування промислових підприємств СН-245-71-8, ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

3.2. Безпечна експлуатація стаціонарного та пересувного обладнання забезпечується виконанням вимог інструкцій по охороні праці, складеними з урахуванням вимог інструкцій заводів-виготівників.

3.3. Технологічне обладнання об'єктів ЦПТ може бути встановлене в будівлях, підземних камерах, галереях, підземних виробках (горизонтальних або похилих), під навісом або на відкритому повітрі, в стаціонарному, напІвстаціонарному, пересувному рішенні та повинні мати кліматичне виконання згідно з вимогами стандартів.

3.4. Ремонт технологічного обладнання повинен проводитися згідно затверджених графіків ППР та бірочної системи на підприємствах чорної металургії.

3.5. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність об'єкта цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

3.6. Особи винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.7. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків, згідно з чинним законодавством.

4. ДРОБАРНО-ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНІ ТА ПРИЙМАЛЬНІ

ПУНКТИ ДІЛЯНОК ЦПТ

4.1. В підземних камерах та будівлях грохотильного, дробарного обладнання, грохотильно-дробарних перевантажувальних пунктів, розміщених в кар'єрі або на його борту, мінімальна відстань між габаритами суміжних машин (апаратів) і від стін обладнання повинна бути визначена з урахуванням забезпечення транспортування машин та апаратів при їх ремонті або заміні, але не менше:

а) 1,5 м - на основних проходах;

б) 1,0 м - на робочих проходах між машинами;

в) 0,7 м - на робочих проходах між стіною та машиною.

ПРИМІТКА:

1. Мінімальна відстань - це розміри у просвіті між виступаючими частинами машин, фундаментом або їх огородженням та стінами споруд з урахуванням закріплених на них трубопроводів, апаратури або арматури;

2. Мінімальна ширина проходу, призначеного для транспортування обладнання, вузлів та деталей при ремонті або заміні обладнання, відзначається найбільшим розміром обладнання, вузлів та деталей з додатком по 0,3 м на сторону.

4.2. Отвір бункерів огороджується з непрацюючих сторін поручнями висотою не нижче 1,0 м з обшивкою їх знизу смужкою висотою 0,14 м.

4.3. Маневрові (розвантажувальні) площадки для залізничого транспорту та автосамоскидувачів огороджуються поручнями висотою не менше 1,0 м в місцях можливого переходу людей.

4.4. Робітничі площадки приймальних та розвантажувальних пристроїв і бункерів повинні бути обладнані звуковою та світловою сигналізацією, призначеною для оповіщення обслуговуючого персоналу про прибуття поїзду або інших транспортних засобів. Сигнали подаються за півтори-дві хвилини до моменту прибуття транспортних засобів.

На приймальних бункерах повинен бути встановлений світлофор, дозволяючий або забороняючий в'їзд поїзду (автомобілю) на площадку бункера.

5. ВИМОГИ ДО КОНВЕЙЄРНОГО ТРАНСПОРТУ

5.1. Стрічкові конвейєри (конвейєрні лінії) повинні бути обладнані аварійними пристроями, що забезпечують відключення приводу конвейєра з будь-якої точки по довжині зі сторони основних проходів та в місцях їх обслуговування.

5.2. На стрічкових конвейєрах повинні бути передбачені пристрої, які відключають привід при обриві та пробуксовці стрічки, обриві канатів натягувальних пристроїв та забутовці розвантажувальних воронок або жолобів, а також пристроїв, що запобігають зміщенню стрічки з барабанів та ролікоопор.

5.3. Привідні та відхиляючі барабани, нятяжні пристрої (візки натяжні, натяжки вертикальні, лебідки, траверси вантажні,вантажі, канати, блоки), ремінні та інші передачі, муфти, до яких можливий доступ обслуговуючого персоналу та осіб, працюючих поблизу, повинні бути огороджені. На огородженнях головних та хвостових барабанів повинні бути блокуючі пристрої, які забезпечують відключення двигуна конвейєра при зніманні огородження.

Захисні огородження повинні бути забезпечені пристроями для надійного утримання в зачиненому (працюючому) стані, а їх прибирання або переміщення, в разі необхідності ремонту обладнання, було б можливе лише за допомогою спеціального інструмента після зупинки данного конвейєра.

5.4. У підземних виробках, камерах, тунелях, спорудах, галереях та естакадах з боку проходу по всій довжині конвейєра повинні бути огороджені роліки робочої та холостої віток. З боку монтажного проходу ролики робочої та холостої вітки конвейєра можуть не огорожуватись при умові обладнання входу в цю зону пристроєм, виключаючим доступ людей при роботі конвейєра.

Конструкція огородження роліків повинна бути такою, щоб прибирання або переміщення огородження, у випадку необхідності (ремонтах), було можливе лише за допомогою інструмента.

5.5. Огородження валів, муфт, шківів, барабанів, фрикційних дисків і т.п. повинно бути суцільним або сітчатим і забезпечувати неможливість доступу персоналу при роботі обладнання. Сітчаті огородження барабанів конвейєра дозволяються з розміром вічка не більше 40 х 40 мм.

5.6. Для попередження зворотного руху стрічки привода стрічкових конвейєрів з кутом нахилу 6 градусів та більше повинні бути обладнані автоматичними гальмами та храповими пристроями. Стрічкові конвейєри при куті нахилу конвейєрного ставу більше 10 градусів повинні бути обладнані пристроями (уловлювачами), які ловлять стрічку при її обриві.

ПРИМІТКА:

До освоєння серійного випуску уловлювачів експлуатація стрічкових конвейєрів з гумотросовою стрічкою дозволяється при умові дефектоскопічного контролю цілості тросиків гумотросової стрічки по всій її довжині за допомогою спеціальних приборів.

Контроль повинен проводитися не менше одного разу на місяць.

Періодично проводиться візуальний контроль цілосності обкладок гумотканевих стрічок без наявності вантажу на стрічці.

5.7. Усі стрічкові конвейєри повинні бути обладнанні пристроями щодо очищення барабанів та холостої вітки конвейєра від налипнутих частинок транспортованого матеріалу і забезпечувати ї ефективну очистку.

Прибирання просипаного матеріалу з-під стрічкових конвейєрів повинно бути механізованим (механічне, гідрозмив).

ПРИМІТКА:

1. Прибирання матеріалу вручну з-під барабанів дозволяється тільки при зупинці конвейєра, електрична схема якого повинна бути розібрана, а на пускових пристроях повішені попереджувальні плакати "Не вмикати - працюють люди".

2. При гідрозмиві просипаного матеріалу конвейєрний ствол повинен бути обладнаний пульповодозбірником, розташованим на низових відмітках ствола в спеціальній камері. Місцезнаходження пульповодозбір ника на кожному етапі експлуатації похилого ствола визначається проектом. Ємкість пульповодозбірника розраховується на двогодинний нормальний прилив і повинна систематично вичіщатися від шламу грейферним краном.

Камера пульповодозбірника повинна мати вихід в похилий ствол шириною та висотою, що дозволяє безпечну експлуатацію грейферного крану.

3. Зашламування ємкості пульповодозбірника твердими частками не допускається більше ніж на 30 %.

Автоматизація водовідливних пристроїв в похилому стволі повинна забезпечувати автоматичне вмикання резервного насосу замість вийшовшого з ладу, можливість дистанційного керування насосами та контроль за роботою пристрою з передачею сигналів на пульт управління. Вода, що виводиться з зумпфу

пульповодозбірника, після її освітлення, повинна скидатися у ближній водопотік або у інші місця, що виключають можливість її зворотнього повернення у ствол.

Пульповодозбірні установки повинні оглядатися не менше одного разу на добу головним механіком або особою, призначеною головним механіком. Результати огляду фіксуються у "Журналі огляду водовідливних пристроїв".

5.8. Вздовж траси конвейєрів в галереї повинен бути передбачений прохід: з одного боку конвейєра - не менше 0,8 м; з другого боку - не менше 0,7 м при ширині стрічки до 1,4 м, та не менше 0,8 м при ширині стрічки вище 1,4 м; поміж двох і більше паралельних конвейєрів - не менше 1,0 м, а поміж стінок галереї та станиною конвейєра - не менше 0,7 м при ширині стрічки до 1,4 м та не менше 0,8 м при ширині стрічки вище 1,4 м.

У галереях та стволах, маючих кут падіння до горизонту 7 градусів і більше, основні проходи повинні обладнуватися сходами. В підземних камерах при встановленні конвейєрів на рівні більше 1,2 м від підлоги вздовж конвейєра проходи повинні бути огороджені поручнями висотою не менше 1,0 м з суцільним закриттям висоти не менше 0,14 м від рівня суцільного та неслизького настилу.

При двох рівнобіжних конвейєрах прохід для іх обслуговування може бути загальним і розташованим поміж ними.

Ширина проходів для обслуговування, монтажу та ремонту конвейєрів, відстань поміж конвейєрами та транспортними засобами приведені у таблиці (див.мал.1,2).

Рекомендованi схеми розмiщення стрiчкових конвейєрiв та посудин пiд'ємних устаткувань в похилих стволахподъемных установок в наклонных стволах

 

Розмiри,м

L1

L2

L3

Не менше

1,0

0,7

0,4

Примiтка: 1. Розмiри поданi без врахування розмiщення комунiкацiй.

2. Розмiр L1 може бути зменшений до 0.7м при наявностi огорожi конвейерiв

 

Мал. 1

 

Рекомендованi схеми розмiщення стрiчкових конвейєрiв та посудинпiд'ємних устаткувань в галереях та на естакадах

 

Розміри,м

L1

L2

L3

L4

 Не менше

0,8

0,4

0,7

1,0

Примiтка: 1. Розмiри поданi без врахування розмiщення комунiкацiй.

2. В чисельнику для стрiчки В = 1,6м i бiльше; В знаменнику для стрiчки В = 1,4м i менше

Мал.2

ПРИМІТКА:

Ширина проходу для обслуговування між рівнобічно встановленими конвейєрами може бути зменшена до 0,7 м, якщо по усій трасі конвейєри огороджуються.

5.9. Висота проходу в підземних виробках та зазору по висоті після монтажу конвейєра повинна бути не менше 1,8 м.

5.10. При наявності у проході для обслуговування між паралельно установленими конвейєрами будівельних конструкцій (колон, пілястр і т.ін.), утворюючих місцеве звуження проходу, відстань між одним з конвейєрів та будівельними конструкціями повинна бути не менше 0,7 м по довжині проходу до 1,0 м. У цих місцях проходу конвейєри повинні бути відгороджені.

5.11. На ділянках траси конвейєрів, де переміщуються навантажувальні та розвантажувальні пристрої, ширина проходів з обох сторін повинна бути не менше 1,0 м.

5.12. Конвейєри, що пересуваються по колії (якщо вони не закриті спеціальними кожухами), а також конвейєри, встановлені у будовах та підземних камерах нижче рівня підлоги більше ніж на 0,2 м, повинні бути відгороджені по усій довжині поручнями висотою не менше 1,0 м від рівня підлоги.

5.13. Через конвейєри довжиною більше 50 м, які розміщені на висоті не більше 1,2 м від рівня підлоги (землі) до низу найбільше виступаючих частин конвейєра, повинні бути споруджені містки для переходу людей та обслуговуючого персоналу.

Містки через конвейєр повинні розташовуватися на відстані один від одного не більше 50 м в спорудах та підземних камерах, 100 м - в галереях, стволах, штольнях, а також огороджуватися перилами висотою не менше 1,0 м, мати суцільний та неслизький настил шириною не менше 0,7 м. Вони встановлюються так, щоб відстань по вертикалі від настилу до низу найбільш виступаючих будівельних конструкцій (комунікаціонних систем) була не менше 2.0, при розташуванні конвейєрів на поверхні та 1,8 м - у підземних виробках, а відстань від низа найбільш виступаючих конструкцій містків до транспортованого конвейєром матеріала - не менше 0,3м для сипучих матеріалів; для кускових матеріалів відстань від низу конструкцій містка до верхньої стрічки (візирна лінія) повинна складати не менше трьох максимальних кусків транспортованого матеріалу.

5.14. При розміщенні конвейєрів над проходами для людей та обладнанням під нижньою віткою стрічки повинні бути встановлені суцільні навіси, які виступають за габарити конвейєрів не менше 0,8 м.

Ширина проходу повинна складати не менше 0,8 м.

5.15. Стрічкові конвейєри, у яких осі привідних натяжних та відхиляючих барабанів привідних станцій, а також машин та обладнання дробарних та грохотильно-дробарних пунктів (незалежно від місця їх розташування) знаходяться вище 1,5 м від рівня підлоги (землі), повинні мати площадки для їх обслуговування.

Відстань по вертикалі від підлоги площадок до низу найбільш виступаючих будівельних конструкцій (комунікаційних систем) по винні бути не менше 2,0м при розташуванні обладнання на поверхні та 1,8 м - підземних виробках.

Площадки повинні мати суцільний неслизький настил і бути відгороджені поручнями висотою не менше 1,0м з суцільним закриттям не менше 0,14м від рівня настилу.

5.16. Сходи перехідних містків та площадок для обслуговування повинні мати кут нахилу до горизонту:

не більше 45 градусів при постійній експлуатації;

не більше 60 градусів при експлуатуванні 1-2 рази в зміну;

90 градусів при експлуатуванні не частіше одного разу в зміну (зумфи, криниці, ремонтні площадки вантажно-підйомних засобів та ін.).

На вертикальних сходах повинні бути влаштовані, починаючи з висоти 2,5м від основи сходин, відгородження у вигляді дуг. Дуги повинні розташовуватися на відстані не більше 800 мм одна від одної та з'єднуватися між собою не менше ніж трьома подовжними смугами. Відстань від сходин до дуги повинна бути не менше 700 мм.

При висоті сходин більше 10 м повинні влаштовуватися площадки через кожні 6-8 м. Ширина сходин повина бути не менше 0,7м, висота сходин не більше 0,3 м, ширина сходин не менше 0,25 м.

5.17. У місцях завантаження конвейєрів повинні влаштовуватися запобіжні борти, а по лінійній частині конвейєра, де можливе скачування з робочоі вітки транспортованого матеріалу - фартухи.

5.18. Вантажі натяжних пристроїв конвейєрів повинні розташовуватися так, щоб у випадку розриву стрічки або канатів виключалась можливість падіння вантажу на людей або обладнання.

5.19. У місцях виходу на поверхню кар'єра підземних виробок та стикування їх з конвейєрними галереями повинні бути передбачені зовнішні входи та встановлюватися перехідні містки через конвейєр.

5.20. Для розвантажувальних візків на конвейєрі повинні передбачатися кінцеві вимикачі.

5.21. Забороняється експлуатація конвейєрів, працюючих у режимі ручного управління при відсутності машиніста.

5.22. Огляд конвейєрів та пристроїв а також перевірка апаратури управління повинні проводитися кожну зміну майстром або обслуговуючим персоналом та кожну добу електромеханіком ділянки.

 

6.ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

ТРАКТІВ ЦПТ

 

6.1. До електричних пристроїв ЦПТ пред'являються вимоги Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом, Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, Правил безпеки при експлуатаціЇ електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах.

6.2. Для живлення стаціонарних приймачів електричноі енергії допускається застосування напруги не вище 10000 В. Для живлення пересувних приймачів електричної енергії допускається застосування напруги не вище 1140 В.

6.3. Для живлення мереж управління допускається: для стаціонарних механізмів напругою 380В, якщо заводською конструкцією апаратів передбачена вказана напруга; для пересувних механізмів при кабельному живлені-не вище 36 В.

6.4. Схема електропостачання об'єктів ЦПТ, розміщених за межами кар'єра, повинна виконуватися з глухозаземленою нейтраллю у відповідальності з Єдиними правилами безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин та огрудкуванні руд і концентратів. Схема електропостачання електропристроїв об'єктів ЦПТ, що знаходяться у кар'єрі, повинна виконуватися з ізольованою нейтраллю відповідно до вимог Правил безпеки при розробці корисних копалин відкритим способом.

Завантажити