НПАОП 0.00-1.38-05(Попередня редакція) Правила охорони праці в архівних установах

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 1 лютого 2005 року № 22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2005 р. за № 245/10525

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

  від 6 листопада 2007 року № 251

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці

 та гірничого нагляду від 06.11.2007 р. № 251)

1. Затвердити Правила охорони праці в архівних установах (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказу вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила по охране труда для государственных архивов СССР" (НАОП 9.7.30-1.01-59), затверджені ЦК профспілки працівників державних установ 19.11.59.

3. Управлінню організації державного нагляду в АПК, машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці України (Маціяшко В. А.) подати на державну реєстрацію до Мін'юсту України Правила охорони праці в архівних установах.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М. В.) включити Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

6. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О. К.) забезпечити:

- видання і розповсюдження Правил;

- вивчення Правил посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, архівних установ під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

7. Відділу документального забезпечення та контролю (Дєньгін А. П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

8. Головному редактору журналу "Технополіс" (Спірін В. Ф.) опублікувати наказ в черговому номері журналу.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О. П.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 1 лютого 2005 р. № 22

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2005 р. за № 245/10525 1.1.1. Правила охорони праці в архівних установах України (далі - Правила) поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють діяльність у галузі архівної справи.

1.1.2. Правила встановлюють вимоги до належних, безпечних і здорових умов праці, гігієни праці та виробничого середовища, організації роботи з охорони праці в архівних установах.

1.1.3. Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх працівників архівних установ під час організації та виконання робіт, стажерів, аспірантів, осіб, відряджених до архівних установ, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів під час проходження виробничої практики (далі - працівники), а також враховуються під час проектування, реконструкції, будівництва приміщень архівних установ.

1.1.4. Охорона праці в архівних установах забезпечується шляхом проведення організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі трудової діяльності.

2.1. Для здійснення передбачених заходів з охорони праці в архівних установах повинна функціонувати служба охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15 листопада 2004 року № 255 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 року за № 1526/10125.

2.2. У кожній архівній установі мають бути розроблені інструкції з охорони праці згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 року за № 226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98), які є нормативними актами, чинними у межах архівної установи, і повинні відповідати вимогам цих Правил.

Інструкції затверджуються керівником установи і мають містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких є обов'язковим для самих працівників. У кожному сховищі, лабораторії, майстерні, дільниці повинні бути інструкції, які розміщуються на видному місці і підлягають вивченню всіма працівниками під час інструктажів з питань охорони праці.

2.3. Усі працівники, в тому числі посадові особи і спеціалісти, повинні проходити періодично навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Положення про навчання з питань охорони праці (далі - Положення), яке розробляється архівною установою з урахуванням специфіки і затверджується наказом керівника.

2.4. Положення розробляється на підставі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05). У ньому враховуються, залежно від специфіки виробництва, вимоги інших нормативних актів.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 06.11.2007 р. № 251)

2.5. Не допускаються до роботи особи, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

2.6. Працівники архівних установ, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються спеціальним одягом та засобами спеціального захисту згідно з Типовими галузевими нормами безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників державних установ(далі -ДНАОП 0.05-3.40-80).

2.7. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюється згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 року № 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 1996 року за № 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).

2.8. Керівник архівної установи зобов'язаний забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (впродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 06.11.2007 р. № 251)

2.9. У разі виникнення надзвичайної ситуації та нещасних випадків в архівній установі необхідно мати план дій керівного персоналу та працівників з ліквідації їх наслідків.

2.10. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце в архівних установах, проводиться відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112.

2.11. Керівники архівних установ та структурних підрозділів, безпосередні керівники робіт та інші посадові особи забезпечують виконання вимог Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків відповідно до законодавства.

2.12. Керівники архівних установ зобов'язані створити в кожному структурному підрозділі та на робочому місці умови праці відповідно до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Для цього керівник:

а) створює відповідні служби та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує їх посадові інструкції;

б) реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

в) забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання, моніторинг його технічного стану;

г) забезпечує виконання профілактичних заходів і усунення причин, що можуть призвести до нещасних випадків, професійних захворювань;

ґ) організовує проведення оцінки технічного стану виробничого обладнання, атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я факторів;

д) організовує розроблення та затверджує положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах установи;

е) здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, обладнанням, виконанням робіт відповідно до вимог охорони праці.

2.13. Відповідальність за недотримання вимог Правил на окремих дільницях, службах несуть керівники зазначених структурних підрозділів згідно з законодавством.

3.1.1. Територія архівних установ повинна бути належним чином облаштована і утримуватися в чистоті, систематично очищатися від сміття, опалого листя тощо.

3.1.2. Санітарно-захисна зона (відстань від архівних будівель до житлової забудови) має бути не менше 50 м.

3.1.3. До всіх будівель і споруд має бути забезпечений вільний доступ. Проїзди та під'їзди до будівель і споруд, а також підходи до пожежного інвентарю й обладнання, запасних виходів і зовнішніх пожежних драбин мають бути вільними, освітлюватися в темний час доби, утримуватись у справному стані, взимку вчасно очищатися від снігу та льоду і посипатися піском або шлаком.

3.1.4. Водостоки (канави) з твердим покриттям для відведення атмосферних вод мають регулярно очищатися та ремонтуватися.

3.1.5. На період закриття доріг або проїздів (для ремонту або з інших причин) у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються. Місця проведення ремонтних робіт на транспортних шляхах, включаючи траншеї і ями, загороджуються і позначаються дорожніми знаками, а в темний час доби - світловою сигналізацією.

3.2.1. Технічна безпека будівель архівних установ забезпечується під час їх проектування, будівництва та експлуатації шляхом дотримання діючих будівельних, санітарних норм і правил.

3.2.2. Для проведення технічних оглядів і ремонту будівель та споруд в архівній установі розробляється річний план-графік технічних оглядів, поточних і капітальних ремонтів будівель і споруд. При виявленні пошкоджень будівель і споруд, що створюють небезпеку для працівників і можливість псування обладнання, терміново проводиться їх усунення з зупиненням робіт та виведенням людей.

3.2.3. Дахи будинків у зимовий період належить регулярно очищати від снігу, а карнизи - від обліднення. Два рази на рік (весною та восени) потрібно відчищати водоізолюючі покриття дахів, жолоби, водостічні труби від листя, гілок, сміття і пилу.

3.2.4. Будівлі та споруди архівних установ обладнуються автоматичними установками пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації. Усі приміщення мають бути обладнані первинними засобами пожежогасіння згідно з Правилами пожежної безпеки для державних архівних установ України, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 8 травня 2003 року № 68, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 9 липня 2003 року за № 569/7890 (далі - НАПБ Б.01.006-2003).

3.2.5. Не дозволяється заставляти робочі місця, проходи, шляхи евакуації, входи і виходи, вікна і двері, коридори, сходові клітки і марші обладнанням, сировиною, тарою та ін.

3.2.6. Коридори, сходові клітки необхідно утримувати в чистоті і порядку, сміття та відходи збирати в урни і виносити з приміщення.

3.2.7. У будівлях архівних установ передбачаються такі функціональні групи приміщень:

а) основні: адміністративні, робочі кімнати, читальні зали, виставкові зали, конференц-зали, бібліотеки, архівосховища, лабораторії, кімнати для відпочинку та медичного обслуговування працівників тощо;

б) допоміжні: вестибуль, гардероби, санітарні вузли з технічними приміщеннями, душові кабіни тощо.

3.2.8. Вентиляційні камери, насосні, машинні відділення, теплові та інші приміщення з устаткованням, яке є причиною виникнення шуму і вібрації, не слід розміщувати суміжно, над і під адміністративними, робочими кімнатами, читальними (актовими) залами, лабораторіями, кімнатами для відпочинку та медичного обслуговування.

3.2.9. На кожного працівника повинно припадати не менше 4 м2робочої площі і не менше 13 м3від загального обсягу приміщення.

3.2.10. Столи, стільці, сходні та інший інвентар, яким користуються працівники архівних установ, повинен бути у справному стані.

3.2.11. Документи мають розміщуватися на полицях стелажів і шаф таким чином, щоб унеможливити їхнє падіння.

3.2.12. Підлоги мають бути без дірок, вибоїн, відкритих отворів, гвіздків, з надійно закріпленим покриттям. Для улаштування підлог використовуються матеріали, що відповідають гігієнічним та експлуатаційним вимогам даного приміщення.

3.2.13. У робочих приміщеннях повинні бути встановлені в достатній кількості урни для відходів паперу і сміття, які слід вичищати щоденно.

3.2.14. Генеральне прибирання приміщень з очищенням від пилу стін, стель, вікон, опалювальних приладів необхідно проводити не рідше одного разу на місяць.

3.2.15. У кожному приміщенні потрібно мати аптечки першої допомоги, що розташовуються на видному, легкодоступному місці.

3.2.16. Стелажі і шафи в архівосховищах і інших приміщеннях мають бути надійно закріпленими та утримуватися у справному стані.

3.2.17. Приставні драбини та сходні мають бути безпечної конструкції. Несправними драбинами й сходнями користуватися заборонено.

3.2.18. Обладнання архівосховищ та інвентар, яким користуються в архівній установі, не повинні мати гострих кутів, нерівностей, що можуть спричинити травмування працівника.

3.2.19. У вестибулях архівної установи мають бути килимки для чищення взуття.

3.2.20. Не дозволяється використання архівосховищ і робочих приміщень для приготування їжі, зберігання продуктів харчування та сторонніх предметів.

3.2.21. Не дозволяється використовувати приміщення архівної установи для проживання людей.

4.1. Архівні установи забезпечуються холодною і гарячою водою для задоволювання господарсько-питних, санітарно-гігієнічних, технологічних і протипожежних потреб.

4.2. Люки колодязів, камер, колекторів, підземних комунікацій, а також отвори в підлогах, заглиблені ємності, канали, траншеї, котловани треба, залежно від умов, зачиняти кришками, бетонними плитами або листами рифленого заліза, обваловувати чи загороджувати суцільною або решітчастою загорожею.

4.3. Каналізаційні споруди мають утримуватися у справному стані. Переобладнання та реконструкція систем водопостачання і каналізації без узгодження з органами державного санітарного нагляду не дозволяється.

5.1.1. Значення температури, відносної вологості, швидкості руху повітря і теплового випромінювання в робочій зоні, складських, побутових і адміністративних приміщеннях мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1-005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (далі - ГОСТ 12.1-005-88), санітарним нормам мікроклімату виробничих приміщень (далі - ДСН 3.3.6.042-99), у архівосховищах відповідно до діючих норм зберігання документів.

5.1.2. Опалювально-вентиляційне обладнання і трубопроводи мають позначатися згідно з ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

5.1.3. Керівник архівної установи має забезпечувати належний технічний стан, контроль за експлуатацією, своєчасний якісний ремонт систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря шляхом організації їх обслуговування.

5.2.1. Будова, склад і експлуатація систем опалення мають відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (далі - СНиП 2.04.05-91) та НАПБ Б.01.006-2003.

5.2.2. Для нагрівання повітря у приміщеннях рекомендовано системи парового опалення низького тиску, водяного, повітряного.

Для нагрівання окремих приміщень дозволяється використовувати електричні прилади з закритими спіралями і з такою потужністю споживання, яка б не призводила до підвищення сили струму понад допустиму для даної електромережі.

Опалення газовими або електричними приладами не допускається у приміщеннях категорій А і Б відповідно до НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП24-86) "Определение категорий помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности" (далі - НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП24-86).

5.2.3. Опалювальні прилади розміщують у місцях, доступних для огляду, ремонту, очищення, на відстані 0,1 м від поверхні стін. Не дозволяється розміщувати опалювальні прилади в нішах стін. Опалювальні прилади на сходових клітках розміщуються в нижніх (1 - 2) поверхах, а також у відсіках тамбурів, які не мають зовнішніх дверей.

5.2.4. У приміщеннях гардеробних, санітарних вузлів, складів, у тамбурах не дозволяється встановлювати на приладах опалення регулювальну арматуру.

5.3.1. Будова, склад і експлуатація систем вентиляції мають відповідати ГОСТ 12.4.021-75 "ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования", СНиП 2.04.05-91 та Правилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим наказом МНС України від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 року за № 1410/10009.

5.3.2. Усунення шкідливих газів, парів та пилу, які можуть утворюватися в архівних установах, слід проводити:

для категорій приміщень А і Б і шкідливих речовин 1-го та 2-го класів небезпеки - через місцеву і загальнообмінну вентиляцію зі штучним спонуканням;

для решти категорій приміщень - через місцеву і загальнообмінну із штучним спонуканням та природну вентиляцію через фрамугу і двері, що відкриваються.

5.3.3. Окремо одну від одної влаштовують:

системи вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опалення для кожної групи приміщень, розділених протипожежними стінами;

системи місцевих відсмоктувачів шкідливих або горючих речовин від систем загальнообмінної витяжної вентиляції;

системи місцевих відсмоктувачів від технологічного обладнання для речовин, сполучення яких може утворити вибухонебезпечну суміш або більш небезпечні речовини;

системи місцевих відсмоктувачів горючих речовин, які осідають (паперовий пил) або конденсуються в повітроводах і вентиляційному обладнанні, окремо для кожного приміщення або кожної одиниці обладнання.

Приймальні пристрої системи вентиляції, що обслуговують приміщення категорій А і Б, необхідно влаштовувати окремо від приймальних пристроїв вентиляції інших приміщень.

5.3.4. В архівній установі необхідно забезпечити чищення елементів вентиляційних систем в терміни, які залежать від конкретної продуктивності технологічного обладнання і часу його роботи.

6.1. Спорудження, реконструкцію та експлуатацію електроустановок архівних установ здійснюють відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), затверджених Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 04.07.84, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), та інших нормативних документів.

(пункт 6.1 у редакції наказу Державного комітету України з
 промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 06.11.2007 р. № 251)

6.2. Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних перемикань, ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт здійснюються енергетичною службою архівної установи (електротехнічним персоналом). У разі відсутності в установі посади енергетика та електротехнічного персоналу обслуговування електроустановок забезпечується передаванням за угодою цих функцій спеціалізованій організації або електротехнічному персоналу іншої організації або утриманням електротехнічного персоналу на пайових засадах з іншими установами.

За відсутності в установі особи, яка відповідає за електрогосподарство, або угоди зі спеціалізованою організацією, експлуатація електроустановок не дозволяється.

Засоби захисту, що використовуються при виконанні робіт в електроустановках, мають задовольняти вимоги ДНАОП 0.00-1.21-98. 

6.3. Вибір електрообладнання (електродвигунів, апаратів і приладів, світильників), виду електропроводок, проводів, кабелів і способів їх прокладання належить здійснювати згідно з НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП24-86) та Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ДНАОП 0.00-1.32-01) залежно від категорії пожежної небезпеки та класу пожежовибухонебезпеки приміщень.

6.4. У пожежонебезпечних зонах усіх класів необхідно використовувати електрообладнання зі ступенем захисту не менше 1Р44. Допускається використання апаратів і приладів з меншим ступенем захисту (в т. ч. виконання 1Р00) за умови розміщення їх в шафах зі ступенем захисту оболонки не нижче рекомендованої для даної пожежонебезпечної зони.

Завантажити