НПАОП 0.00-1.36-03(Попередня редакція) Правила будови і безпечної експлуатації підйомників


7. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

______________________________________________________________

(найменування та індекс підйомника)

заводський номер ______________, виготовлений у відповідності до
______________________________________________________________
                                                              (позначення НД)

Підйомник пройшов випробування у відповідності до ________________
____________________________________________________ і визнаний
(позначення НД або програми і методики приймально-здавальних випробувань)
придатним для експлуатації із зазначеними в паспорті параметрами.

 

Місце печатки
 
 
 
________________
(дата)  

Технічний директор
(головний інженер)
виробника
__________________
(підпис)  

Начальник ВТК
виробника
____________________
(підпис)  

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8.1. Виробник гарантує справну роботу підйомника за дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

8.2. Гарантійний строк експлуатації - 18 місяців від дня введення підйомника в експлуатацію. Гарантійний строк не розповсюджується на деталі, що швидко зношуються.

8.3. Строк служби підйомника _______ років від дня введення в експлуатацію.

9. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

9.1. Габаритне креслення підйомника із зазначенням основних розмірів.

9.2. Принципова електрична, гідравлічна та кінематична схеми.

9.3. Схема запасовки канатів.

9.4. Схема робочої зони підйомника.

10. ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДЙОМНИКА*

Найменування підприємства (організації) або прізвище та ініціали приватної особи, що експлуатують підйомник 

Місцезнаходження підйомника (адреса підприємства або приватної особи) 

Дата прибуття 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА УТРИМАННЯ ПІДЙОМНИКА В СПРАВНОМУ СТАНІ* *

Номер і дата наказу про призначення або договору з організацією 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Номер посвідчення 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ, ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЇ І ЗАМІНУ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПІДЙОМНИКА* **

Дата 

Відомості про заміну і ремонт 

Відомості про приймання підйомника з ремонту (дата, номер документа) 

Підпис працівника, відповідального за утримання підйомника в справному стані 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13. ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ*

Дата
проведення 

Вид технічного обслуговування 

Опис проведених робіт, виявлені
дефекти, несправності
та пошкодження* *

Посада, прізвище, ініціали, підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14. ЗАПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ* **

Дата технічного огляду 

Результати технічного огляду* ***  

Строк наступного технічного огляду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15. РЕЄСТРАЦІЯ
(окрема сторінка)

Підйомник зареєстрований за № __________________________________
в ____________________________________________________________
(найменування територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, що проводить реєстрацію)
_____________________________________________________________

У паспорті пронумеровано ____________ сторінок і прошнуровано усього ________ аркушів, у тому числі креслень на __________ аркушах.

Місце
штампа

_____________________
(підпис, посада) 

___________
    (дата)

_____________________
(прізвище, ініціали особи, що реєструє)  

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий (додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 230)

 

Додаток 4
до підпункту 4.1.7 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників Елементи 

Дефекти та пошкодження, за наявності яких елемент вибраковується 

Блоки  

Спрацювання рівчака блока більше 40 % первинного радіуса рівчака 

Барабани 

Тріщини будь-яких розмірів.
Спрацювання рівчака барабана за профілем більше 2 мм 

Гаки 

Тріщини та надриви на поверхні.
Спрацювання зіва більше 10 % первинної висоти вертикального перерізу гака 

Шківи гальмівні 

Тріщини та обломи, що виходять на робочі та посадкові поверхні.
Спрацювання робочої поверхні ободу більше 25 % первинної товщини 

Накладки гальмівні 

Тріщини та обломи, що підходять до отворів під заклепки.
Спрацювання гальмової накладки за товщиною до появи головок заклепок або більше 50 % первинної товщини 

Шестірні, зубчасті колеса 

Обломи зубів.
Тріщини будь-яких розмірів.
Спрацювання зубів за товщиною: 

 

механізм підіймання - більше 15 %

 

механізм повертання - більше 20 %

 

відкриті передачі - більше 25 %Деталі з різьбою 

Зрив більше двох виступів різьби.
Спрацювання виступів різьби, помітне під час огляду.
Зминання граней головки під ключ.
Корозія різьби 

Металоконструкції 

Відхилення від прямолінійності та перпендикулярності осі стріли до осі шарніра більше L/500  

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий 

Додаток 5
до підпункту 6.4.18 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників Дата ______________________  

Зміна _____________________ Машиніст підйомника __________________________________________

Результати огляду підйомника


з/п 

Найменування механізму, складальної одиниці, деталі 

Результат перевірки 

Прізвище, ініціали та посада особи, яка усунула дефект, пошкодження чи відмову 

Металоконструкція 

  

  

Гальма: 

 

поворотна платформа

 

механізм пересування  

  

Прилади та пристрої безпеки: 

 

обмежник граничного вантажу

 

вимикачі

 

покажчики

 

сигналізатори  

  

Електрообладнання 

  

  

Гідропристрої 

  

  

Канати, ланцюги 

  

  

Гак 

  

  

Освітлення 

  

  

Заземлення 

  

  

10 

Інші зауваження, що виявлені під час роботи 

  

  

Зміну прийняв _________________________________________________
(прізвище, ініціали та підпис машиніста)

Зміну здав _____________________________________________________
______________________________________________________________

(указати стан підйомника та кількість відпрацьованих годин)

______________________________________________________________
                                (прізвище, ініціали та підпис машиніста)

Результати огляду підйомника:

Слюсарем _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Електромонтером ______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Працівник, відповідальний за утримання підйомників у справному стані
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий  

Додаток 6
до підпункту 6.5.8 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників __________________________
(найменування підприємства
__________________________
та відомства)Наряд-допуск № ________

Наряд видається на виконання робіт на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі, що перебуває під напругою більше 42 В.

1. Машиністу __________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________
                                 (тип, індекс підйомника, реєстраційний номер)

2. Наданого для роботи _________________________________________
______________________________________________________________
                                      (організація, що надала підйомник)  

3. На дільниці __________________________________________________
                          (організація, якій наданий підйомник, місце проведення робіт,
______________________________________________________________
                                       будівельний майданчик, склад, цех) 

4. Напруга лінії електропередачі __________________________________

5. Умови роботи _______________________________________________
                                            (необхідність зняття напруги з лінії електропередачі, найменша
______________________________________________________________
допустима під час роботи підйомника відстань по горизонталі від крайнього проводу
______________________________________________________________
до найближчих частин підйомника, спосіб переміщення робочої платформи та інші заходи безпеки)

6. Початок роботи __ годин __ хвилин "__" _________________ р.

7. Кінець роботи __ годин __ хвилин "__" _________________ р.

8. Відповідальний за безпечне проведення робіт _____________________
______________________________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові, дата і номер наказу про призначення) 

9. Працівник, який виконує роботи з робочої платформи ______________
                                                                                                                                  (прізвище, ім'я та
______________________________________________________________
                   по батькові, номер посвідчення, дата останньої перевірки знань) 

10. Дозвіл на роботу в охоронній зоні ______________________________
______________________________________________________________
                        (організація, що видала дозвіл, номер і дата дозволу)  

11. Наряд видав головний інженер (енергетик) ______________________
______________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

12. Необхідні заходи безпеки, зазначені в пункті 5 цього наряду-допуску, виконані ___________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт _____________
                                                                                                                                         (підпис) 

"__" ____________ р.

13. Інструктаж пройшов машиніст підйомника ______________________
                                                                                                  (підпис) 

"__" ____________ р.

Примітки:

1. Наряд-допуск виписується у двох примірниках: перший видається машиністу підйомника, другий - зберігається у виконавця робіт.

2. Пункт 11 заповнюється у разі роботи підйомника в охоронній зоні лінії електропередачі.

3. До повітряних ліній електропередачі належать також відгалуження від них.

4. Робота поблизу лінії електропередачі виконується у присутності та під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт підйомниками.

 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий  

Додаток 7
до підпункту 6.5.11 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників 
Рука піднята догори

Рис.7.1.Готовність подавати команду

Різкий рух витягнутою рукою право­руч і ліворуч

Рис.7.2.Зупинка

Переривчастий рух рукою вниз

Рис. 7.3. Уповільнення

Круговий рух рукою, піднятою догори у вертикальне положення

Рис. 7.4. Підіймання

Круговий рух рукою, опущеною у верти­кальне положення

Рис. 7.5. Опускання

Рух зігнутою в лікті рукою в напрямку потрібного переміщення робочої пла­тформи

Рис. 7.6. Указания напрямку

Рух витягнутою рукою догори Рис.

7.7 Підняти стрілу

Рух витягнутою рукою вниз

Рис. 7.8. Опустити стрілу

Розведення опущених вниз рук

Рис. 7.9. Висунути стрілу

Зведення опущених вниз рук

Рис. 7.10. Утягнути стрілу 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий  

*Не менше 3 сторінок.

* *Не менше 5 сторінок.

* **Не менше 15 сторінок.

*Не менше 8 сторінок.

* *У цей розділ заносять результати налагодження підйомника.

* **Не менше 32 сторінок.

* ***У цей розділ заносять результати експертного обстеження підйомника.

60


Завантажити