НПАОП 0.00-1.36-03(Попередня редакція) Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

За меншої, ніж зазначено в табл. 1.1, кількості обривів дротів, а також за наявності поверхневого спрацювання дротів без їх обриву канат може бути допущений до роботи за умови ретельного спостереження за його станом під час періодичних оглядів із записом результатів до журналу оглядів та заміни каната в разі досягнення спрацювання, зазначеного в табл. 1.2.

Якщо вантаж підвішений на двох канатах, то кожен з них бракується окремо, при цьому допустима заміна одного, більш спрацьованого, каната.

Рис.1.5.Спрацювання зовнішніх дротів каната хрестової звивки:а- невеликі лиски на дротах;б- збільшена довжина лисок на окре­мих дротах;

в- подовження лисок в окремих дротах при помітному зменшенні діаметра дротів;

г - лиски на всіх дротах, зменшення ді­аметра каната;

г -інтенсивне спрацювання всіх зовні­шніх дротів каната (зменшення діаме­тра дротів на40 %).

Рис.1.6.Поверхнева корозія дротів ка­ната хрестової звивки:а- початкове окислення поверхні;б- загальне окислення поверхні;в -помітне окислення;г -значне окислення.г -інтенсивна корозія

6. Для оцінки стану внутрішніх дротів, тобто для контролю втрати металевої частини поперечного перерізу каната (втрати внутрішнього перерізу), що спричинилася через обриви, механічне спрацювання та корозію дротів внутрішніх шарів сталок (рис. 1.7), канат необхідно піддавати дефектоскопії по всій його довжині. У разі реєстрації за допомогою дефектоскопа втрати перерізу металу дротів, що досягає 17,5 % і більше, канат бракується. Необхідність застосування дефектоскопії сталевих канатів визначають згідно з вимогами НД.

Рис.1.7.Зменшення площі поперечного перерізу дротів (інтенсивна внутрішня корозія)

7. Деформація каната у вигляді хвилястості характеризується кроком і напрямком її спіралі (рис. 1.8). У разі збігу напрямків спіралі хвилястості й звивки каната та рівності кроків спіралі хвилястості HBі звивки каната HKканат бракується при dB ≥1,08d, де dB- діаметр спіралі хвилястості, d - номінальний діаметр каната.

У разі розбіжності напрямків спіралі хвилястості та звивки каната і нерівності кроків спіралі хвилястості та звивки каната або збігу одного з параметрів канат підлягає бракуванню при dB1,33d. Довжина ділянки каната, що розглядається, не повинна перевищувати 25d.

Рис.1.8.Хвилястість каната (пояснення в тексті)

8. Канати не повинні допускатися до подальшої роботи в разі виявлення таких видів пошкоджень: кошикоподібної деформації (рис. 1.9), видавлювання металевого осердя (рис. 1.10), видавлювання дротів сталок (рис. 1.11), місцевого збільшення діаметра каната (рис. 1.12), місцевого зменшення діаметра каната (рис. 1.13), роздавлених ділянок (рис. 1.14), перекручувань (рис. 1.15), заломів (рис. 1.16), перегинів (рис. 1.17), пошкоджень у результаті термічних впливів або електричного дугового розряду.

Рис.1.9.Кошикоподібна деформація

Рис.1.10.Видавлювання металевого осердя

Рис. 1.11. Видавлювання дротів ста­лок: а - в одній сталці; б - у декількох сталках

Рис. 1.12. Місцеве збільшення діаметра каната

Рис. 1.13. Місцеве зменшення діамет­ра каната на місці руйнування органі­чного осердя

Рис. 1.14. Роздавлювання каната

Рис. 1.15. Перекручування каната

Рис. 1.16. Залом каната

Рис. 1.17. Перегин каната 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий  

Додаток 2
до підпункту 3.8.2 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників Класифікаційна ознака

Схема

Група А: Підйомники, у яких верти­кальна проекція центра ваги ванта­жу є завжди всередині опорного ко­нтуру

Група В: Підйомники, у яких верти­кальна проекція центра ваги ванта­жу може бути зовні опорного кон­туру 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий  

Додаток 3
до підпункту 4.1.6 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників  

 

Обкладинка паспорта

 

________________________________________________________________
(найменування підйомника)
________________________________________________________________
(індекс підйомника)

 

ПАСПОРТ

________________________________________________________________
(позначення паспорта)

 

Титульний аркуш

Підйомник підлягає реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці до введення в експлуатацію _____________________
       Код ДКПП підйомника
_____________________
       Код УКТЗЕД Місце товарного знакавиробника

Країна ________________________________________________________
______________________________________________________________

(найменування виробника)

______________________________________________________________

(найменування, тип підйомника)

______________________________________________________________
(індекс підйомника)

                                                      ПАСПОРТ 

______________________________________________________________
   (позначення паспорта)

 

Реєстраційний номер __________ У разі передачі підйомника іншому суб'єкту господарювання разом з підйомником має бути переданий даний паспорт.

Зворотний бік титульного аркуша

УВАГА!

1. Паспорт має постійно міститься у суб'єкта господарювання (юридичної чи фізичної особи), який експлуатує підйомник.

2. Уведення підйомника в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому Правилами будови і безпечної експлуатації підйомників.

3. Відомості про сертифікацію ____________________________________
                                                        (№ сертифіката відповідності, термін його дії, найменування
______________________________________________________________
органу із сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифікація)

4. ____________________________________________________________
                      (інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб'єкта господарювання)
______________________________________________________________

Найменування постачальника і його адреса 

  

Тип підйомника 

  

Індекс підйомника 

  


Перелік документів, що поставляються

з паспортом підйомника

Найменування документа 

Позначення документа 

Кількість
аркушів 

Настанова з експлуатації підйомника 

  

  

Альбом деталей підйомника, що швидко зношуються 

  

  

Відомість ЗІП підйомника 

  

  

Розміщення та кріплення підйомника на залізничній платформі 

  

  

Копії паспортів комплектуючих виробів підйомника 

  

  

Технічний паспорт шасі та інші супровідні документи 

  

  

  

  

  


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Виробник 

  

1.2. Тип підйомника 

  

1.3. Заводський номер 

  

1.4. Рік виготовлення 

  

1.5. Призначення підйомника 

  

1.6. Конструкція робочого обладнання 

  

1.7. Конструкція ходової частини 

  

1.8. Тип приводу: 

 

шасі підйомника 

 

робочих механізмів   

1.9. Навколишнє середовище, у якому може працювати підйомник: 

 

температура, ° C: 

 

  

найбільша, плюс 

 

  

найменша, мінус 

 

температура неробочого стану найменша, ° C 

 

відносна вологість повітря, % 

 

вибухонебезпечність 

 

пожежонебезпечність   

1.10. Допустима швидкість вітру на висоті 10 м для робочого стану підйомника, м/с  

  

1.11. Обмеження чи можливість одночасного виконання операцій 

  

1.12. Вид електричного струму і напруга 

Призначення кіл 

Вид струму 

Напруга, В 

1.12.1. Силове 

  

  

1.12.2. Керування 

  

  

1.12.3. Робочого освітлення 

  

  

1.12.4. Ремонтного освітлення 

  

  

1.13. Основні нормативні документи:
Правила спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, стандарти, технічні умови тощо, відповідно до яких виготовлений підйомник 

  2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Загальні дані

2.1.1. Вантажопідіймальність, кг  

  

2.1.2. Висота підіймання, м 

  

2.1.3. Виліт, м 

  

2.1.4. База, м 

  

2.1.5. Колія коліс, м  

 

передніх 

 

задніх   

2.1.6. Мінімальний радіус повороту, м 

  

2.1.7. Опорний контур, м  

 

поздовжній 

 

поперечний   

2.1.8. Час підіймання робочої платформи на найбільшу висоту, с 

  

2.1.9. Максимальна частота обертання поворотної частини, с-1 (об/хв) 

  

2.1.10. Кут повороту, градуси 

 

2.1.11. Місце керування 

  

2.1.12. Спосіб керування
(електричний, гідравлічний тощо) 

  

2.1.13. Спосіб струмопідводу до підйомника 

  

2.1.14. Повна маса підйомника, кг 

  

2.1.15. Розподіл повної маси на осі в транспортному положенні, Н: 

 

на передню 

 

на задню   

2.1.16. Габарити в транспортному положенні, м: 

 

довжина 

 

ширина 

 

висота   

3. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ І ДЕТАЛЕЙ

3.1. Двигуни силових установок.

Двигун внутрішнього згоряння

3.1.1. Призначення 

  

3.1.2. Тип і умовне позначення 

  

3.1.3. Номінальна потужність, кВт 

  

3.2. Електродвигун (електродвигуни)

3.2.1. Призначення 

  

3.2.2. Тип і умовне позначення 

  

3.2.3. Вид струму 

  

3.2.4. Напруга, В 

  

3.2.5. Номінальний струм, А 

  

3.2.6. Частота, Гц 

  

3.2.7. Номінальна потужність, кВт 

  

3.2.8. Частота обертання, с-1 (об/хв) 

  

3.2.9. ПВ, % 

  

3.3. Гідронасос

3.3.1. Призначення 

  

3.3.2. Кількість, шт. 

  

3.3.3. Тип і умовне позначення 

  

3.3.4. Номінальний робочий об'єм, см3 

  

3.3.5. Номінальна частота обертання, с-1(об/хв) 

  

3.3.6. Номінальна подача, л/хв 

  

3.3.7. Номінальний тиск на виході, МПа 

  

3.3.8. Номінальна споживана потужність, кВт 

  

3.4. Гідромотор 

3.4.1. Призначення 

  

3.4.2. Кількість, шт. 

  

3.4.3. Тип і умовне позначення 

  

3.4.4. Номінальний робочий об'єм, см3 

  

3.4.5. Номінальна частота обертання, с-1 (об/хв) 

  

3.4.6. Номінальна витрата, л/хв 

  

3.4.7. Номінальний тиск на вході, МПа 

  

3.4.8. Номінальна ефективна потужність, кВт 

  

3.4.9. Номінальний крутний момент, Н·м 

  

3.4.10. Крутний момент зрушення, Н·м 

  

3.5. Гідроциліндри

3.5.1. Призначення 

  

3.5.2. Кількість, шт. 

  

3.5.3. Тип і умовне позначення 

  

3.5.4. Номінальний тиск, МПа 

  

3.5.5. Діаметр гідроциліндра, мм 

  

3.5.6. Діаметр штока, мм 

  

3.5.7. Хід гідроциліндра, мм 

  

3.5.8. Номінальна штовхальна сила, кН 

  

3.5.9. Марка робочої рідини 

  

3.6. Канати сталеві 

3.6.1. Номер документа про якість 

  

3.6.2. Призначення каната 

  

3.6.3. Умовне позначення каната за НД 

  

3.6.4. Діаметр, мм 

  

3.6.5. Довжина, м 

  

3.6.6. Тимчасовий опір дротів розриву, Н/мм2 (кГс/мм2) 

  

3.6.7. Розривне зусилля каната в цілому, Н  

  

3.6.8. Розрахунковий натяг каната, Н  

  

3.6.9. Коефіцієнт використання (запасу міцності) каната: 

 

нормативний 

 

розрахунковий   

3.7. Ланцюги 

3.7.1. Призначення ланцюга 

  

3.7.2. Умовне позначення ланцюга за НД 

  

3.7.3. Калібр ланцюга або діаметр ролика, мм 

  

3.7.4. Крок ланцюга, мм 

  

3.7.5. Довжина ланцюга, мм (кількість ланок, шт.) 

  

3.7.6. Руйнівне навантаження, кН (даН) 

  

3.7.7. Розрахунковий натяг, кН (даН) 

  

3.7.8. Коефіцієнт запасу міцності ланцюга: 

 

нормативний 

 

розрахунковий   

3.8. Характеристика зубчастих передач

Найменування складальної одиниці 

Позначення на кресленні (схемі) 

Найменування деталі 

Модуль, мм 

Кількість зубів 

Матеріал, марка 

Термообробка (твердість зубів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9. Характеристика зірочок ланцюгових передач 

Найменування складальної одиниці 

Позначення на кресленні (схемі) 

Найменування 

Крок, мм 

Кількість зубів 

Матеріал, марка 

Термообробка (твердість зубів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10. Вантажозахоплювальні пристрої 

3.10.1. Гак (однорогий та ін.) 

  

3.10.2. Позначення і номер гака за НД 

  

3.10.3. Номінальна вантажопідіймальність, кг 

  

3.10.4. Фактична висота вертикального перерізу гака, мм 

  

3.10.5. Заводський номер 

  

3.10.6. Зображення клейма ВТК 

  

3.11. Гальма 

3.11.1. Механізм, на якому встановлено гальмо 

  

3.11.2. Тип гальма 

  

3.11.3. Розрахунковий гальмівний момент, на який налагоджується гальмо, Н·м 

  

4. ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ

4.1. Обмежник граничного вантажу 

  

4.2. Система орієнтації підлоги робочої платформи в горизонтальному положенні 

  

4.3. Обмежник робочої зони 

  

4.4. Система блокування підіймання та повороту секцій стріли  

  

4.5. Система блокування підіймання опор  

  

4.6. Система аварійного опускання робочої платформи  

  

4.7. Пристрій, призначений для аварійної евакуації працівників з робочої платформи, що міститься нижче рівня робочого майданчика 

  

4.8. Фіксатор виносних опор 

  

4.9. Покажчик кута нахилу підйомника 

  

4.10. Система аварійної зупинки двигуна 

  

4.11. Анемометр (для підйомників з висотою підіймання більше 22 м) 

  

4.12. Двосторонній переговорний пристрій (для підйомників з висотою підіймання більше 22 м) 

  

4.13. Сигнальні та інші прилади і пристрої безпеки

Найменування 

Тип 

Призначення 

Місце установлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. ДАНІ ПРО МЕТАЛ ОСНОВНИХ (РОЗРАХУНКОВИХ) ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПІДЙОМНИКА

Найменування і позначення складальної одиниці 

Вид, товщина, діаметр металопрокату, електродів, зварного дроту, позначення НД 

Марка матеріалу, категорія, група, клас міцності 

Позначення НД на марку матеріалу 

Номер документа про якість матеріалу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 

Найменування 

Кількість 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Завантажити