НПАОП 0.00-6.14-97(Попередня редакція) Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

: | | -- ------------------ | | :: -------------- :

: | || Зауваження за |<----- | ::| Проведення |:

: | ||підсумками експертизи| | ::| іспиту |:

: | | --------------------- | :: ------- ------ :

: | | ----------------- | :: -------V------ :

: | | |Прийняття рішення|<--- ::|Оформлення і |:

: | | |про сертифікацію |<-------------|видача прото- |:

: | | -------- -------- ::|колу |:

: | | | :: ----------- -- :

: | | | :: |АЦ :

: | | V :.............|

: | | ----------- ---------------- :|

: | | | Оформлення|------>| Оформлення |<---

: | | |сертифіката| |особистої справи| :

: | | ----- ----- ---------------- :

: | | | ^ :

: | | V | :

: | - -------- ----------- | :

: ||Занесення |<-- |Реєстрація | | :

: ||до Реєстру| | і видача | | :

: | ---------- |сертифіката| | :

: | ^ ---- ------ | :

: | | | | :

: | | V | :

: | | ------------ | :

: | | |Інспекційний|-------------- :

: | | | контроль | :

: | | ----- ------ :

: | | | :

: | | V :

: ---- ----- ------------ :

: |Анулювання |<---| Прийняття | :

: |сертифіката| | рішення за | :

: ----------- |результатами| :

: | контролю | :

: ------------ :

: ОСП :

:...........................................................:

Додаток N 2

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю

Заявка

на проведення сертифікації фахівця

з неруйнівного контролю

_____________________________________________________________________

(заявник - підприємство, приватна особа)

просить орган із сертифікації персоналу з неруйнівного контролю провести сертифікацію компетентності фахівця __________________________________________

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

з ____________________________________________________ методу контролю

на ______________________________________________ кваліфікаційний рівень.

Виробничий сектор, тип продукції: ______________________________________

Стаж практичної роботи з даного методу: _________________________________

років у виробничому секторі ____________________________________________

Додатки:

1. Документ про освіту (посвідчена копія).

2. Документ про спеціальне навчання, виданий визнаним центром навчання з вказівкою обсягу підготовки в годинах і завірений печаткою.

3. Довідка про стан зору (для радіографічного методу - про можливість роботи в сфері дії іонізуючого випромінювання).

4. Три фотокартки розміром 3 х 4 см.

Роботодавець гарантує оплату витрат по сертифікації фахівця та інспекційному контролю за його діяльністю протягом терміну дії сертифіката.

Керівник організації

(підпис)

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

(підпис)

(П.І.Б.)

Кандидат на сертифікацію

(підпис)

(П.І.Б.)

Примітки:

1. Якщо кандидат може контролювати усі види продукції, що застосовуються в даному виробничому секторі, то вказується основний метал і зварні з'єднання.

2. Якщо кандидат може контролювати окремі види продукції, що то перераховуються ці види продукції застосовуються в даному виробничому секторі, (наприклад: литво, труби і т.п.).

Додаток N 3

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю

Комітет по нагляду за охороною праці

Орган із сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

_____________________________________________________________________

(назва атестаційного центру)

_____________________________________________________________________

(номер і назва дозвільного документа)

Сертифікат

N_________

Даний сертифікат засвідчує, що _________________________________________

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________ ___________________________ _____________________

(дата народження) (місце народження) (особистий підпис)

відповідно до Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог EN473 атестований як фахівець з ______________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(метод контролю, рівень кваліфікації, умовне позначення методу) і має право контролювати ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(тип продукції)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Сертифікат дійсний до _________________________________________________

Виданий на підставі кваліфікаційного протоколу

від ____________________ N ___________________

_____________________________________________________________________

(дата і місце видачі)

Керівник органу із

сертифікації персоналу

(підпис)

(П.І.Б.)

Керівник

атестаційного центру

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

Зворотна сторона сертифіката

Підтвердження роботи фахівця

(позначка роботодавця робиться кожні 6 місяців)

Дата

Прізвище, ініціали і посада

уповноваженої особи (роботодавця)

Підпис роботодавця

і печатка

Перелік виробничих секторів

Група I

1. Литво

2. Поковки, прокат, листи

3. Зварювання і наплавлення

4. Труби

5. Металовироби і напівфабрикати

Група II

6. Металообробка і металовиробництво

7. Теплоенергетика

8. Промислова енергетика

9. Атомна енергетика**

10. Трубопроводи

11. Хімія і нафтохімія

12. Бурове устаткування

13. Вантажопідіймальні механізми

14. Металоконструкції і будівельні конструкції

15. Залізничний транспорт

16. Суднобудування**

17. Авіація і космонавтика**

-------------------

** Устаткування, підконтрольне Комітету по нагляду за охороною праці.

Додаток N 4

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю

Кваліфікаційне посвідчення фахівця

з неруйнівного контролю

Лицевий бік

Комітет по нагляду за охороною праці

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

(назва атестаційного центру)

(номер та назва дозвільного документа)

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

N____________

Місце

для фото

Прізвище

Ім'я

По батькові

М.П

Дата народження

Місце народження

особистий підпис

ПОСВІДЧЕННЯ N ________

видано за результатами атестації у відповідності із сертифікатом. Підстава для сертифіката - атестація згідно з ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог EN473 та EN45013

Рі-

вень

UT

RT

PT

MT

ET

VT

мі-

сяць

рік

сек

тор

I

II

III

Перелік виробничих секторів

1. Литво. 2. Поковки, прокат, листи. 3. Зварювання та наплавки. 4. Труби. 5. Металовироби та напівфабрикати. 6. Металообробка та металовиробництво. 7. Теплова енергетика. 8. Промислова енергетика. 9. Атомна енергетика.** 10. Трубопроводи. 11. Хімія та нафтохімія. 12. Бурильне обладнання. 13. Вантажопідіймальні механізми. 14. Металоконструкції та будівельні конструкції. 15. Залізничний транспорт. 16. Суднобудування.** 17. Авіація та космонавтика**.

Реєстр. N Дата видачі М.П. Підпис керівника ОСП

___________________

* Має місце обмеження у допуску до контролю, вказане у сертифікаті.

** Об'єкти, підконтрольні Комітету по нагляду за охороною праці.

Додаток N 5

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю

Керівнику органу із сертифікації персоналу

в галузі неруйнівного контролю

________________________________________________

(П.І.Б. кандидата)

_____________________________________________________________________

(місце роботи кандидата, поштова адреса)

Заява

Прошу видати мені сертифікат компетентності ________________ рівня

з ________________________ методу неруйнівного контролю.

Отримуючи сертифікат, я, ______________________________________________

(П.І.Б. кандидата)

_____________________________________________________________________

(домашня адреса)

зобов'язуюсь додержуватись вимог "Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю" ДНАОП 0.00-1.27-97 протягом усього терміну дії сертифіката.

Я не заперечую проти того, що інформацію про мене (прізвище, ім'я, по батькові, результати сертифікації) буде опубліковано у відкритій пресі, а також згоден з вимогами щодо інспекційного нагляду за моєю діяльністю, як сертифікованого фахівця, з боку ОСП.

Зобов'язуюсь своєчасно, упродовж місяця, інформувати ОСП про зміну місця роботи та проживання.

"___"____________19 р. _________________________

Підпис

Лист реєстрації внесення змін

__________________

2


Завантажити