НПАОП 0.00-6.02-04(Попередня редакція)Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

МП

Додаток 6
до Порядку

Зразок

ЖУРНАЛ

реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

на

(найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань)

з/п

Дата і час події

Прізвище ім'я та по батькові потерпілого

Професія (посада)

Місце події (цех, дільниця, об'єкт тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Наслідки нещасного випадку, діагноз захворювання (отруєння), пов’язаного з умовами праці

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі актів форми Н–5, форми

Н–1 або форми НПВ і підпис особи, яка їх одержала

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

___________________

Примітка. Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру акта форми Н–1 або форми НПВ.

Найменування підприємства

№ та дата відправлення

(найменування організації,

(найменування підприємства,

прізвище, ім'я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ,

її керівника чи особи, яким

реєстраційний номер підприємства

надсилається повідомлення,

у Фонді соціального страхування

адреса)

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань)

Додаток 7
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом,

що стався “___”__________200__р.

з

(професія (посада), прізвище, ім'я, по батькові потерпілого)

(акт за формою форми Н-1 або НТ (НПВ) про нещасний випадок від “___”__________ 200__ р. № __ ).

1.Діагноззазгідно злистком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу

2.Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз

3. Наслідок нещасного випадку

(потерпілий одужав, переведений

на більш легку легшу роботу, установлено інвалідність І, ІІ, ІІІ групи, помер)

4.Тривалість виконання потерпілим легшої роботи,

робочих днів

5.Звільнено (зазгідно злистком непрацездатності) від роботи

з “___”_________ 200__ р. по “___”_________ 200__ р., тривалість

тимчасової непрацездатності, робочих днів

6.Витрати підприємства внаслідок нещасного випадку:

6.Витрати підприємства, зумовлені нещасним

випадком (усього), гривень

в тому числі за рахунок коштів Фонду, соціального страхування від

нещасних випадків та професійного захворювання

(далі–Фонд)

у тому числі:

1) сума відшкодування витрат згідно з листком

непрацездатності, всього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

2) сума витрат на поховання потерпілого, всього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

3) сума відшкодування потерпілому у разі його

переведення на легшу роботу, всього

у тому числі за рахунок коштів Фонду

4) сума штрафів, що сплачена посадовими особами

підприємства за порушення вимог законодавства

про охорону праці, повязані з нещасним випадком,

у тому числі його приховання

5) вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним випадком

(аварією) устаткування, інструменту, зруйнованих

будівель, споруд

6) інші витрати

у тому числі за рахунок коштів Фонду

6.1.Сума відшкодування витрат за листком непрацездатності Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань, грн.

6.2. Сума штрафу, що сплачена підприємством за нещасний випадок

або його приховування, грн.

6.3. Вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним випадком (аварією)

устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд, грн.

6.4. Інші витрати, грн.

6.5. Сумарні витрати, грн.

Роботодавець

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

МП

ПОЯСНЕННЯ

для заповнення бланка повідомлення

Кодування повідомлень є обов'язковим.

Пункт 1. Кодується згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров'я (МХК-10).

Тривалість тимчасової непрацездатності, зазначена в пунктах 4-5, кодується за кількістю робочих днів.

У пункті 6 зазначається:

загальна сума усіх витрат, наведених у підпунктах 1-6, у тому числі за рахунок коштів Фонду (сума, на яку зменшується страховий внесок підприємства до Фонду);

у підпункті 1 - сума виплат потерпілому згідно з листком непрацездатності;

у підпункті 2 - сума виплат на поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг;

у підпункті 3 - сума відшкодування потерпілому у разі його переведення на легшу роботу;

у підпункті 4 - загальна сума сплачених посадовими особами підприємства штрафів за порушення вимог законодавства про охорону праці, пов'язані з нещасним випадком, у тому числі його приховання, накладених посадовими особами Держнаглядохоронпраці та Фонду;

у підпункті 5 - загальна вартість зіпсованого устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд. У разі групового нещасного випадку для кожного з потерпілих ця сума визначається шляхом ділення загальної вартості на кількість потерпілих;

у підпункті 6 - загальна сума коштів, витрачена підприємством на рятування потерпілого, подання медичної допомоги, розслідування нещасного випадку, у тому числі на оплату експертизи, транспортних засобів, засобів зв'язку тощо.

Витрати підприємства, зазначені в пункті 6, кодуються у гривнях.

Додаток 8
до Порядку

Зразок

Форма Н-9

Державний Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(найменування територіального управління Держнаглядохоронпраці)

(назва державної інспекції)

(місце складання припису)

(дата)

ПРИПИС №

(кому - посада, підприємство,

ініціали та прізвище )

Мною

(посада, ініціали та прізвище )

на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку

з

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

що стався

« »

200

р. о

год.

хв,

встановлено

1) Нещасний випадок з

(ініціали та прізвище )

стався

(стислий опис місця події із зазначенням небезпечних

та шкідливих виробничих факторів)

2) Обставини, за яких стався нещасний випадок

(послідовність

подій, дії потерпілого та інших осіб, причетних до

нещасного випадку)

3) Причини нещасного випадку

(основні технічні, організаційні

і психофізіологічні причини нещасного випадку)

4) Порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до нещасного випадку

(закони та інші нормативно-правові

акти про охорону праці, вимоги яких порушені, із зазначенням

статей, розділів, пунктів тощо)

5) Посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, або стороння особа, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, і дії чи бездіяльності яких призвели до нещасного випадку

(прізвище, ім'я та по батькові, професія (посада), місце роботи,

закониі та інші нормативно-правові акти про охорону праці,

вимоги яких порушені, із зазначенням статей,

пунктів тощо)

З урахуванням порушень вимог законодавства про охорону праці вважаю цей нещасний випадок таким, що

(пов'язаний (не повязаний)

з виконанням трудових (посадових) обов'язків.

На підставі статей 22 і 39 Закону України "Про охорону праці" пропоную:

(провести повторне (додаткове) розслідування нещасного випадку,

визнати нещасний випадок пов'язаним (не пов'язаним) з виробництвом

і скласти акт форми Н-1 (НПВ),

затвердити (переглянути) акт форми Н-5 або акт форми Н-1 (НПВ))

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(Відбиток печатки місцевого органу державного нагляду за охороною праці або особистий штамп посадової особи)

Припис одержав

200

р.

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 9
до Порядку

Зразок

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок

1. Дата і час нещасного випадку

2. Найменування підприємства, органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство

3. Місце, де стався нещасний випадок (виробництво, цех, дільниця, приміщення, вибій тощо) і його стисла характеристика

4. Відомості про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада), місце роботи, стаж роботи (загальний та за професією), сімейний стан, характер травм

5. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку

6. Ініціали та прізвище державного інспектора з охорони праці, який контролює підприємство, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

7. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, закріпленого за підприємством, де стався нещасний випадок

8. Дата і час передачі інформації, ініціали та прізвище особи, яка її передала.

Додаток 10
до Порядку

Зразок

ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

200

р. о

год.

хв.

з

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

на

(найменування підприємства та органу, до сфери

управління якого належить підприємство)

Комісія у складі

голови комісії

(ініціали та прізвище)

(посада, місце роботи)

членів комісії:

(ініціали та прізвище)

(посада, місце роботи)

(ініціали та прізвище)

(посада, місце роботи)

(ініціали та прізвище)

(посада, місце роботи)

у період

годин

хвилин

200

р.

до

годин

хвилин

200

р.

оглянула місце, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія):

Голова комісії

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Члени комісії

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 11
до Порядку

Зразок

(найменування підприємства)

ЕСКІЗ
місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

200

р. о

год.

хв.

з

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

До події

Після події

Прив'язка до території підприємства - копія генерального плану (плану гірничих робіт) з прив'язкою до запасних виходів

Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо

Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо

Голова комісії

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Члени комісії

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ескіз склав

(посада, місце роботи)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 12
до Порядку

Зразок

ПРОТОКОЛ
опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб,
причетних до нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася)

200

р. о

год.

хв.

з

(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

(або)

(категорія і характер аварії)

Прізвище, ім'я та по батькові опитуваної особи

Професія (посада)

Місце проживання

Про цей випадок (аварію) розповів:

(У довільній формі викладається розповідь про подію, що розслідується. Після запису відомих опитуваному фактів особою, яка проводить опитування, йому ставляться запитання для уточнення).

Запитання:

Відповідь:

Запитання:

Відповідь:

Запитання:

Відповідь:

Протокол прочитав(ла), записано з моїх слів правильно.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Опитування провів і протокол склав.

(посада особи, яка проводить опитування)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(дата опитування)

Завантажити