НПАОП 0.00-4.04-93Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 вересня 1993 р. № 754

Київ

 

Про затвердження Положення про порядок

накладення штрафів на підприємства, уста-

нови і організації за порушення нормативних

актів про охорону праці

На виконання Закону України “Про охорону праці” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці, що додається.

2. Внести до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328, такі зміни і доповнення:

пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

“6/ накладати штрафи на підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання у разі порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища”;

підпункти 6 — 14 пункту 5 вважати відповідно підпунктами 7 — 15.

 

Прем’єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України


В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 вересня 1993 р. № 754

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок накладення штрафів на підприємства,

установи і організації за порушення нормативних

актів про охорону праці

1. Це Положення визначає порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації /надалі — підприємства/ незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

2. На підприємства можуть бути накладені штрафи за:

порушення актів законодавства та інших нормативних актів /правил, стандартів, норм, положень, інструкцій тощо, які є обов”язкові для виконання/ про охорону праці;

невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

3. Підприємство сплачує штраф за кожний нещасний випадок на виробництві та випадок професійного захворювання, що сталися з вини цього підприємства.

4. Право накладення штрафів на підприємства мають голова та заступники голови Держнаглядохоронпраці, начальники територіальних управлінь і начальники інспекцій цього Комітету.

5. Посадові особи Держнаглядохоронпраці накладають штрафи на підприємства у таких розмірах:

голова Держнаглядохоронпраці — до 2 відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

заступники голови Держнаглядохоронпраці — до 1,5 відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

начальники територіальних управлінь — до 1 відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

начальники інспекцій — до 0,5 відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

Максимальний розмір штрафу, що накладається на підприємство, не може перевищувати 2 відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства.

6. Відповідно до пункту 3 цього Положення підприємство сплачує штраф у разі:

нещасного випадку, що не призвів до стійкої втрати працездатності працівника, — у розмірі, визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової непрацездатності;

нещасного випадку, що призвів до стійкої втрати працездатності, та за професійне захворювання працівника — у розмірі, визначеному з розрахунку половини середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності;

смерті потерпілого — у розмірі дворічного заробітку потерпілого.

Для обчислення розміру штрафу середньомісячний заробіток береться за 12 останніх календарних місяців, що передували нещасному випадку або встановленню професійного захворювання.

Штраф у розмірі дворічного заробітку визначається шляхом множення середньомісячного заробітку на 24.

7. У разі виявлення факту приховання нещасного випадку підприємство сплачує визначений штраф у десятикратному розмірі.

8. Постанова про накладення штрафу на підприємство приймається за підсумками комплексної перевірки стану безпеки і умов праці на даному підприємстві, проведеної органами Держнаглядохоронпраці за участю інших органів державного нагляду за охороною праці.

Постанова складається у двох примірниках за формою, що додається. Один примірник постанови подається керівникові підприємства для сплати штрафу, другий-залишається у посадової особи, яка прийняла постанову про накладення штрафу.

9. Власник підприємства або уповноважений ним орган має право оскаржити в місячний термін рішення про стягнення штрафу з підприємства в судовому порядку.

10. Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі 2 відсотків за кожний день просрочення.

11. Кошти від сплати штрафів, що накладаються на підприємства за підсумками комплексних перевірок стану безпеки і умов праці, перераховуються в таких розмірах /у відсотках до загальної суми штрафу/:

до державного фонду охорони праці

— 15

до галузевого фонду охорони праці

— 15

до регіонального фонду охорони праці

— 20

до фонду охорони праці підприємства,

з якого стягнено штраф

 

— 50

12. Штрафи у разі нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися на виробництві, сплачуються підприємством без припису органів державного нагляду за охороною праці та перераховуються в таких розмірах /у відсотках до загальної суми штрафу/:

до державного фонду охорони праці

25

до галузевого фонду охорони праці

25

до регіонального фонду охорони праці

50

 

13. У разі відсутності галузевого або регіонального фонду охорони праці відповідна частина штрафу перераховується до державного фонду охорони праці.

 

 

 

ДОДАТОК

до Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і

організації за порушення нормативних актів про охорону праці 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

/Держнаглядохоронпраці України/

________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА №________

про накладення штрафу на підприємство,

установу, організацію

 

“           “           19        р.

 

м.__________________________

/місце прийняття/

 

Я,______________________________________________________________________/посада, прізвище, ініціали/

розглянувши акт комплексної перевірки стану безпеки і умов праці

від “____”_____________19.,          складений_________________________________________________

_______________________________________________________________________

/посади, прізвища, ініціали осіб, які підписали акт/

________________________________________________________________________

та інші матеріали про порушення_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

/назва і адреса підприємства, прізвище, ім”я, по батькові керівника/

нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, встановив:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На підставі статті 31 Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992р. та Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 р. № 754, вирішено накласти на підприємство

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/назва та адреса підприємства/

штраф у сумі__________________________________________________________карбованців.

Зазначення сума штрафу перераховується: до державного фонду охорони праці — 15 відсотків, до галузевого фонду охорони праці — 15 відсотків, до регіонального фонду охорони праці — 20 відсотків і до фонду охорони праці підприємства, з якого стягується штраф, — 50 відсотків.

Ця постанова може бути оскаржена власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом протягом місяця у судовому порядку.

Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі 2 відсотків за кожний день прострочення.

____________________________________________

/посада особи, яка прийняла

____________________________________________

постанову/

 

М.П._______________________________________

/підпис, дата/

 

 

Постанова про стягнення штрафу з підприємства мною одержана:

 

_____________________________________________________

/посада/

“           “_____________199р.

.________________   ______________________________

/підпис/           /прізвище, ініціали/

 

 

5


Завантажити