НПАОП 0.00-6.02-04(Попередня редакція)Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

15 років

15

5 років

5

Якщо стаж не досягає року, в текстовій частині зазначається кількість місяців (днів), а кодується, наприклад, так:

9 місяців 2 дні

00

Пункт 4. Заповнюється відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом _в._о виробництва_ацi, дата кодується, як в пункті 1.

Наприклад:

04.12.95 – дата проведення (завершення) навчання за професією, вступного, первинного, повторного або цільового інструктажу, останньої перевірки знань з охорони праці –

4

1

2

9

5

У разі відсутності даних для заповнення будь-якої позиції навпроти неї ставляться нулі –

00

Пункт 5. Заповнюється відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ.

Дата кодується, як в пункті 1.

Пункт 6. Під час опису обставин нещасного випадку дається стисла характеристика умов праці та дій потерпілого, викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням нещасного випадку, описується процес праці, а також зазначається, хто керував роботою або організував її.

Відомості про вид події зазначаються і кодуються відповідно до розділу 1 наведеного нижче класифікатора.

Відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його значення зазначаються відповідно до ГОСТ 12.0.003 "Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація".

Шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора №6, затвердженого наказом МОЗ.

Пункт 7. Зазначаються і кодуються три причини нещасного випадку відповідно до розділу 2 наведеного нижче класифікатора.

Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою.

Якщо причин нещасного випадку більше ніж три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині акта.

Пункт 8. Устаткування кодується відповідно до розділу 3, наведеного нижче класифікатора.

Наприклад:

верстати металорізальні –

381

устаткування гірничошахтне –

314

Пункт 9. Діагноз зазначається згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу і кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем здоров'я (МХК-10).

У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння кодується –

1

Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 10. Зазначаються посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, працівники іншого підприємства або сторонні особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці і дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (відповідно до пункту 7).

Закони та інші нормативно–правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Пункт 12. Зазначається кожний захід окремо. Не слід вносити до цього пункту заходи щодо накладення стягнень.

КЛАСИФІКАТОР

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку

01 – дорожньо-транспортна пригода,

у тому числі

01.1 – наїзд транспортних засобів

02 – падіння потерпілого,

у тому числі:

02.1 – під час пересування

02.2 – з висоти

02.3 – в колодязь, ємність, яму тощо

03 – падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо,

у тому числі:

03.1 – обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів

03.2 – обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо

04 – дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються,

у тому числі:

04.1 – дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів

04.2 – дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі

05 – ураження електричним струмом,

у тому числі

05.1 – у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів

06 – дія підвищених температур (крім пожеж)

07 – дія шкідливих і токсичних речовин

08 – дія іонізуючого випромінювання

09 – показники важкості праці

10 – показники напруженості праці

11 – ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори

12 – утоплення

13 – асфіксія

14 – навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

15 – стихійне лихо

16 – пожежа

17 – вибух

18 – інші види

2. Причини нещасного випадку

Технічні:

01 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

02 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів

03 – неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання, устаткування тощо

04 – неякісне виконання будівельних робіт

05 – недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки

06 – незадовільний технічний стан:

06.1 – виробничих об'єктів, будинків, споруд, території

06.2 – засобів виробництва

06.3 – транспортних засобів

07 – незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів)

08 – інші

Організаційні:

09 – незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці

10 – недоліки під час навчання безпечним прийомам праці,

у тому числі:

10.1 – відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2 – допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці

11 – неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність

12 – відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці

13 – порушення режиму праці та відпочинку

14 – відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

15 – невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними

16 – виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо

17 – залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)

18 – порушення технологічного процесу

19 – порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо

20 – порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів

21 – порушення правил дорожнього руху

22 – незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності)

23 – незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності)

24 – порушення трудової і виробничої дисципліни,

у тому числі

24.1 – невиконання посадових обов'язків

24.2 – невиконання вимог інструкцій з охорони праці

25 – інші

Психофізіологічні:

26 – алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння

27 – низька нервово-психічна стійкість

28 – незадовільні фізичні дані або стан здоров'я

29 – незадовільний психологічний клімат у колективі

30 – травмування внаслідок протиправних дій інших осіб

31 – інші причини

3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку

311 – устаткування енергетичне

313 – устаткування для чорної та кольорової металургії

314 – устаткування гірничошахтне

315 – устаткування підіймально-транспортне (крани)

316 – устаткування підіймально-транспортне (конвеєри)

317 – устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів)

318 – устаткування і рухомий склад залізниць

331 – машини електричні малої потужності

332 – електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше

334 – електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури

336 – машини електричні постійного струму

337 – генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення

338 – машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори

341 – трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації

342 – апарати електричні напругою до 1000 В

343 – комплектне обладнання напругою до 1000 В

344 – устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги

345 – електротранспорт (крім засобів міського транспорту і моторвагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і підіймально-транспортних машин

346 - устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку

348 – джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні

361 – устаткування хімічне і запасні частини до нього

362 – устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього

363 – насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі)

364 – устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевої обробки металів, насоси, агрегати вакуумні і _в._о виробницт, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати

365 – устаткування целюлозно-паперове

366 - устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього

367 – устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування

368 – устаткування нафтогазопереробне

381 – верстати металорізальні

382 – машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами)

383 – устаткування деревообробне

384 – устаткування технологічне для ливарного виробництва

385 – устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування

386 – устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання

451 – автомобілі

452 – автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди

472 – трактори

473 – машини сільськогосподарські

474 – машини для тваринництва, птахівництва і _в._о виробництва

481 – машини для землерийних і меліоративних робіт

482 – машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей

483 – устаткування і машини будівельні

484 – устаткування для промисловості будівельних матеріалів

485 – устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф'яної промисловості, машинобудування комунальне

486 – устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції

493 – устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання

511 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості

512 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна

513 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості

514 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ

515 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку

516 – устаткування поліграфічне і запасні частини до нього

517 – устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів

525 – устаткування та оснащення спеціальні для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту

945 – устаткування медичне

947 – устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього

968 – устаткування, інвентар та приладдя театрально-видовищних підприємств і закладів культури

Додаток 4
до Порядку

Зразок

Форма НПВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада роботодавця або керівника органу,

який призначив комісію)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

200

р.

МП

АКТ № ___
про нещасний випадок на підприємстві,
не пов'язаний з виробництвом

(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

(місце проживання потерпілого)

1. Дата і час настання нещасного випадку

(число, місяць, рік)

(год., хв.)

2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий

Місцезнаходження підприємства:

Автономна Республіка

Крим, область

район

населений пункт

Форма власності

Орган, до сфери управління

якого належить підприємство

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань:

реєстраційний номер страхувальника

дата реєстрації

найменування основного виду діяльності та його код згідно з КВЕД

встановлений клас професійного ризику виробництва

Найменування і місцезнаходження підприємства, де стався нещасний випадок

Цех, дільниця, місце, де стався нещасний випадок

3. Відомості про потерпілого:

стать: чоловіча, жіноча

число, місяць, рік

народження

професія (посада)

розряд (клас)

стаж роботи загальний

стаж роботи за професією(посадою)

ідентифікаційний код

4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці: навчання за професією чи роботою, під час виконання якої стався нещасний випадок

(число, місяць, рік)

проведення інструктажу:

вступного

(число, місяць, рік)

первинного

(число, місяць, рік)

повторного

(число, місяць, рік)

цільового

(число, місяць, рік)

перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки)

(число, місяць, рік)

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів

5. Проходження медичного огляду:

попереднього

(число, місяць, рік)

періодичного

(число, місяць, рік)

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок

Вид події

Шкідливий або небезпечний
фактор та його значення

7. Причини нещасного випадку:

основна

супутні:

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку

(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач)

9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу

Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

(так, ні)

10. Особи, які допустили порушення законодавства про охорону праці:

(прізвище, ім'я та по батькові, професія, посада, підприємство,

порушення вимог законодавства про

охорону праці із зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)

ДНАОП

11. Свідки нещасного випадку

(прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання)

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

Голова комісії

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Члени комісії

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

20

р.

Додаток 5
до Порядку

Зразок Форма П-5

КАРТА ОБЛІКУ

професійного захворювання (отруєння)

Дата заповнення

Реєстраційний номер

Зміст інформації

N

Код

1

2

3

Автономна Республіка Крим або область _________________________

1

Район, місто, село ____________________________________________

____________________________________________________________

2

Орган, до сфери управління якого належить підприємство __________

____________________________________________________________

3

Основний вид економічної діяльності підприємства, код згідно з

КВЕД ______________________________________________________

4

Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ___________________________________________________

5

Цех, дільниця ________________________________________________

____________________________________________________________

6

Дата одержання повідомлення про профзахворювання______________

7

Кількість одночасно потерпілих з урахуванням даної особи_________

8

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ________________________

____________________________________________________________

9

Стать: чоловіча - 1, жіноча – 2 __________________________________

10

Вік (кількість повних років) ____________________________________

11

Професія ____________________________________________________

____________________________________________________________

12

Стаж роботи за даною професією _______________________________

13

Стаж роботи в умовах дії шкідливого виробничого фактору, що спричинив професійне захворювання (отруєння)___________________

14

Шкідливі виробничі фактори, що спричинили професійне захворювання (отруєння) згідно з гігієнічною класифікацією праці

Основний ___________________________________________________

____________________________________________________________

15

(конкретні найменування згідно з класифікатором N 6)

Супутній ____________________________________________________

____________________________________________________________

16

(конкретні найменування згідно з класифікатором N 6)

Параметри факторів __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основного___________________________________________________

____________________________________________________________

17

Супутнього__________________________________________________

____________________________________________________________

18

Обставини виникнення професійного захворювання (отруєння):

1. __________________________________________________________

____________________________________________________________

19

2. __________________________________________________________

____________________________________________________________

20

Вид професійного захворювання:

захворювання – 1, отруєння – 2 ________________________________

21

Форма професійного захворювання:

гостре -1, хронічне – 2 _______________________________________

22

Діагноз:

1. Основний _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

23

2. Супутній - виробничо обумовлений___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

24

Стадії захворювання (1, 2, 3)

основного ___________________________________________________

25

супутніх ____________________________________________________

26

Професійне захворювання (отруєння) виявлено:

під час медогляду – 1,

під час звернення – 2 _______________________

27

Діагноз встановлено:

лікувально-профілактичним закладом – 1,

відділенням професійної патології – 2,

науково-дослідним інститутом – 3 ____________

28

Тяжкість захворювання:

без втрати працездатності – 1,

з втратою працездатності – 2,

смерть – 3 ________________________________

29

Пенсіонер: не працює – 1, працює – 2 __________________________

30

Заходи, вжиті установою державної санітарно–епідеміологічної служби______________________________________________________

31

__________________________________________

___________________________________

( підпис санітарного лікаря)

( ініціали та прізвище )

Завантажити