НПАОП 40.3-1.26-96Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

N 125 від 23.07.96

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України5 листопада 1996 р.за N 655/1680

НПАОП 40.3-1.26-96

Про затвердження "Правил будови та безпечної

експлуатації парових котлів, що працюють під

тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),

водогрійних котлів та водопідігрівачів з

температурою води не вище 115 град.С

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Держнаглядохоронпраці

N 206 від 24.07.97 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 N 135 "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці", а також на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 29.12.95

N 203, про розгляд остаточної редакції проекту державного міжгалузевого нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град.С, та доцільністю їх затвердження, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С, що додаються.

2. Установити, що зазначені Правила набирають чинності з 1 грудня 1996 року і поширюються на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та відомчої належності.

3. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами, відомствами:

3.1. Вжити заходів до вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами Експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ, організацій міністерств, відомств.

3.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками, посадовими особами і працівниками, яких це стосується.

4. Управлінню по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд і котлонагляду після реєстрації в Мінюсті України подати управлінню нормативно-правового забезпечення Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці та здійснити контроль за своєчасним виданням Правил.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П.Т.

Голова Комітету С.П.Ткачук

Затверджено

наказом Державного Комітету

України по нагляду за охороною

праці від 23 липня 1996 р. N 125

НПАОП 40.3-1.26-96

Правила

будови і безпечної експлуатації парових котлів з

тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),

водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою

нагріву води не вище 115 град.С

1. Галузь застосування

Ці Правила обов'язкові для всіх міністерств, відомств, об'єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форм власності) і поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, ремонту, налагодження та експлуатації парових і водогрійних котлів, водопідігрівачів (далі - котли).

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до:

парових котлів з робочим тиском пари не вище 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2);

водогрійних котлів із температурою нагріву води не вище 115 град.С;

водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С, що обігріваються паром з надлишковим тиском не вище 0,07 Мпа (0,7 кгс/см) або водою з температурою не вище (115 град.С);

- мобільних (пересувних і транспортабельних) котельних установок із параметрами, зазначеними в першому та другому абзацах; ( Абзац четвертий пункту 1.1 розділу 1 в редакції Наказу Держнаглядохоронпраці N 206 від 24.07.97 ) котлів-утилізаторів з параметрами, зазначеними в підпунктах "а" і "б".

1.2. Вимоги цих Правил не поширюються на:

проточні газові водонагрівачі;

змійовики для нагріву води в квартирних плитах;

котли, які встановлюються на морських і річкових суднах, інших плавучих засобах і об'єктах підводного використання;

опалювальні котли вагонів залізничного рухомого транспорту;

котли з електричним обігрівом;

- опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;

( Шостий абзац пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Держнаглядохоронпраці N 206 від 24.07.97 )

- водопідігрівачі (бойлери), що обігріваються водою з температурою не більше 110 град.С. ( Пункт 1.2 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 206 від 24.07.97 )

1.3. Відповідність котлів вимогам НД підтверджується виготовлювачем (постачальником) устаткування сертифікатом відповідності, виданим сертифікаційним центром України. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта котла.

1.4. Відступи від цих Правил можуть бути допущені у винятковому випадку з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу власнику котла необхідно подати Держнаглядохоронпраці України відповідні обгрунтування або висновок спеціалізованої організації з питань котлобудування. У разі відступу від вимог до конструкції чи виготовлення котлів

повинен бути доданий висновок головної організації. Список головних організацій наведено в додатку N 1. Копія дозволу на відступ від Правил додається до паспорту котла.

2. Нормативні посилання

У даних Правилах використовуються діючі в Україні наступні нормативні документи з котлобудування та безпеки праці при експлуатації котлів.

---------------------------------------------------------------

| Позначення | Назва нормативного документа |

|-------------------|-------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|-------------------|-------------------------------------------|

|ГОСТ 15.001 |Система розробки і поставлення продукції |

| |на виробництво. Продукція виробничо-техніч-|

| |ного призначення. |

|ГОСТ 15.005 |Система розробки і поставлення продукції на|

| |виробництво. Створення виробів одиночного і|

| |дрібносерійного виробництва, які складають-|

| |ся на місці експлуатації. |

|ГОСТ 2246 |Дріт стальний зварювальний. Технічні вимо- |

| |ги. |

|ГОСТ 6996 |Зварювальні з'єднання. Методи визначення |

| |механічних властивостей. |

|ГОСТ 9466 |Електроди покриті, металеві, для ручного |

| |дугового зварювання сталей і наплавлювання.|

| |Класифікація і загальні технічні умови. |

|ДНАОП 0.00-5.08-96 |Інструкція про порядок видачі дозволу на |

| |виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єк-|

| |тів котлонагляду і здійснення нагляду за |

| |виконанням цих робіт, затверджена наказом |

| |Держнаглядохоронпраці від 06.03.96 N 40, |

| |зареєстрована в Мінюсті 20.03.96 за |

| |N 128/1173. |

|ДНАОП 0.00-4.12-94 |Типове положення про навчання, інструктаж |

| |і перевірку знань працівників з питань з |

| |охорони праці, затверджене наказом Держна- |

| |глядохоронпраці України від 04.04.94 N 30, |

| |зареєстроване в Мінюсті 12.05.94 за |

| |N 95/304. |

|ДНАОП 0.00.4.03-93 |Положення про розслідування та облік нещас-|

| |них випадків, професійних захворювань і |

| |аварій на підприємствах, в установах і ор- |

| |ганізаціях, затверджене постановою Кабінету|

| |Міністрів України від 10.08.93 N 623, |

| |зміни, постанова Кабінету Міністрів від |

| |23.02.94 N 97. |

|ДНАОП 0.00-1.20-90 |Правила безпеки в газовому господарстві, |

| |затверджені постановою Держпроматомнагляду |

| |СРСР від 26.10.90 N 3. |

|ДНАОП 0.00-1.01-95 |Типові Правила пожежної безпеки в Україні, |

| |затверджені наказом МВС України від |

| |22.06.95 N 400, зареєстровані в Мінюсті |

| |14.07.95 за N 219/755. |

|ДНАОП 0.00-1.16-96 |Правила атестації зварників, затверджені |

| |наказом Держнаглядохоронпраці України від |

| |19.04.96 N 61, зареєстровані в Мінюсті |

| |31.05.96 за N 262/1287. |

---------------------------------------------------------------

3. Терміни і визначення

----------------------------------------------------------------

| Термін | Визначення |

|----------------- |----------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|----------------- |----------------------------------------------|

|Паровий котел |Пристрій, що має топку і обігрівається продук-|

| |тами спаленого в ній палива та призначений для|

| |отримання пари з тиском вище атмосферного, що |

| |використовується поза самим пристроєм |

|Водогрійний |Пристрій, що має топку і обігрівається продук-|

|котел |тами спаленого в ній палива та призначений для|

| |нагрівання води, яка знаходиться під тиском |

| |вище атмосферного і використовується як тепло-|

| |носій поза самим пристроєм |

|Водопідігрівач |Підігрівач води із мережі, пароводяний або во-|

|(бойлер) |доводяний теплообмінник, що використовує тепло|

| |пари або котлової води для отримання гарячої |

| |води інших параметрів. Бойлер може бути вбудо-|

| |ваним в котел або стояти окремо |

|Стаціонарний |Котел, який встановлений на нерухомому фунда- |

|котел |менті |

|Транспортабельна |Комплекс, що складається з котла, допоміжного |

|котельна установ-|устаткування, системи управління і захисту, |

|ка |приміщення (контейнера), в якому змонтоване |

| |все устаткування, і пристосований для транс- |

| |портування з метою використання |

|Пересувна котель-|Транспортабельна котельна установка, що має |

|на установка |ходову частину |

|Межі (границі) |Запірні пристрої живильних, дренажних та інших|

|котла за парово- |трубопроводів, а також запобіжні та інші кла- |

|дяним трактом |пани і засувки, які обмежують внутрішні порож-|

| |нини елементів котла і приєднаних до них тру- |

| |бопроводів. При відсутності запірних пристроїв|

| |межами котла слід вважати границі його завод- |

| |ської поставки. |

|Габаритні |Найбільші розміри котла по висоті, ширині і |

|розміри котла |глибині з ізоляцією і обшивкою, а також із |

| |зміцнюючими або опорними елементами (наприк- |

| |лад, поясами жорсткості або опорними рамами), |

| |але без урахування виступаючих приладів, труб |

| |відбору проб, імпульсних трубок та ін.; розмі-|

| |ри в плані визначаються від осей колон каркаса|

| |або металоконструкцій, якщо є колони, висота |

| |визначається за верхом хребтової балки, а при |

| |її відсутності - за верхньою точкою котла |

|Експертне техніч-|Технічне діагностування котла, що виконується |

|не діагностуван- |по закінченню розрахункового терміну його |

|ня |служби або після вичерпання розрахункового ре-|

| |сурсу безпечної роботи, а також після аварії |

| |або виявлення пошкоджень елементів, які працю-|

| |ють під тиском, з метою визначення можливих |

| |параметрів і умов подальшої експлуатації |

|Технічне діагнос-|Визначення технічного стану об'єкта. Завдання |

|тування |технічного діагностування: контроль технічного|

| |стану, пошук місця і визначення причин відмови|

| |(несправності); прогнозування технічного стану|

|Розрахунковий |Максимальний надлишковий тиск у котлі (елемен-|

|тиск |ті), на який проводиться розрахунок на міц- |

| |ність при виборі основних розмірів, що забез- |

| |печують надійну роботу протягом розрахункового|

| |ресурсу експлуатації |

|Дозволений тиск |Максимально допустимий надлишковий тиск котла |

| |(елемента), встановлений за результатами тех- |

| |нічного опосвідчення або контрольного розра- |

| |хунку на міцність |

|Робочий тиск кот-|Максимальний надлишковий тиск за котлом (паро-|

|ла |перегрівачем) при нормальних умовах експлуата-|

| |ції |

|Пробний тиск |Надлишковий тиск, при якому слід проводити |

| |гідравлічне випробування котла або його еле- |

| |ментів на міцність і щільність |

|Власник котла |Підприємство, об'єднання, товариство, асоціа- |

| |ція, інша організація, незалежно від форм |

| |власності, що має котел на балансі, або коопе-|

| |ратори, фермери, інші особи, що мають котел в |

| |приватній власності, а також орендарі, які |

| |прийняли на себе функції власника котла згідно|

| |з договором |

|Елемент котла |Складальна одиниця котла, що призначена для |

| |виконання однієї із основних функцій котла |

| |(наприклад, барабан) |

|Температура робо-|Максимальна температура пари або гарячої води |

|чого середовища |в елементі котла, що розглядається |

|Гранична темпера-|Максимальна температура деталі котла або тру- |

|тура стінки |бопроводу з боку середовища з найбільшою тем- |

| |пературою, що визначається за тепловим і гід- |

| |равлічним розрахунками або випробуваннями без |

| |урахування тимчасового збільшення обігріву (не|

| |більше 5% розрахункового ресурсу) |

|Розрахункова тем-|Середня температура зовнішнього повітря за |

|пература зовніш- |найбільш холодну п'ятиденку року |

|нього повітря | |

|Розрахунковий |Термін служби в календарних роках, після за- |

|термін служби ко-|кінчення якого слід провести експертне обсте- |

|тла |ження технічного стану основних деталей котла,|

| |які працюють під тиском, з метою визначення |

| |допустимості параметрів і умов подальшої екс- |

| |плуатації котла або необхідності його демонта-|

| |жу; термін служби необхідно вираховувати з дня|

| |введення котла в експлуатацію |

|Ремонт котла |Відновлення пошкоджень, зношених або таких, що|

| |стали непридатними з будь-якої причини елемен-|

| |тів, котла з доведенням їх до роботоздатного |

| |безпечного стану, до заданих заводом-виготов- |

| |лювачем параметрів |

|Напрацювання |Тривалість роботи об'єкта, яка вимірюється в |

| |годинах |

|Нормативна доку- |Правила, галузеві та державні стандарти, тех- |

|ментація (НД) |нічні умови, керівні документи на проектуван- |

| |ня, виготовлення, ремонт, реконструкцію, мон- |

| |таж, налагодження, технічне діагностування |

|Держнаглядохорон-|Державний комітет України по нагляду за охоро-|

|праці України |ною праці |

|Орган держнагляд-|Територіальне управління Держнаглядохоронпраці|

|охоронпраці |України |

|Сертифікаційний |Установа (організація), яка призначена Держ- |

|центр |стандартом України з подання Держнаглядохо- |

| |ронпраці займатися проведенням сертифікації |

| |котлів |

|Спеціалізована |Організація, яка має дозвіл Держнаглядохоронп-|

|організація кот- |раці (на підставі висновку головної організа- |

|лобудування |ції - в частині проектно-конструкторських ро- |

| |біт) на проведення в повному обсязі або част- |

| |ково: проектно-конструкторських робіт на ство-|

| |рення ремонт, і (або) реконструкцію котлів; |

| |виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію |

| |котлів і (або) їх налагодження, діагностику |

| |котлів |

|Головна організа-|Організація, яка уповноважена Держнаглядохо- |

|ція з котлобуду- |ронпраці: |

|вання |здійснювати функції спеціалізованої організа- |

| |ції в повному обсязі; |

| |проводити науково-дослідні роботи щодо удоско-|

| |налення котлів та їх безпечної експлуатації; |

| |проводити експертизу проектів новорозроблених |

| |і модернізованих котлів (до проведення прий- |

| |мальних випробувань) |

|Експертно-техніч-|Організація, яка має дозвіл органів Держнагля-|

|ний центр |дохоронпраці (або входить в його систему) на |

| |право виконання робіт по оцінці технічного |

| |стану котлів (діагностика, технічне опосвід- |

| |чення, випробування і т.д.) |

|Експерт |Фахівець експертно-технічної організації, який|

| |пройшов атестування в органах Держнаглядохо- |

| |ронпраці і має відповідне посвідчення |

----------------------------------------------------------------

4. Відповідальність за порушення правил

4.1. Керівники підприємств, установ, організацій та інші

посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання

вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних

обов'язків згідно з чинним законодавством.

4.2. За правильність конструкції котла, розрахунок його на

міцність, вибір матеріалу, якість виготовлення, реконструкції,

монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування, а також

за відповідність котла вимогам НД відповідає організація чи

підприємство, незалежно від форми власності та відомчої належності

і господарської діяльності, які виконували відповідні роботи.

4.3. Відхилення від НД допускається за узгодженням з

організацією, яка затвердила дану документацію. Якщо вказані

документи узгоджені з Держнаглядохоронпраці України, то й

відхилення повинні узгоджуватись з Держнаглядохоронпраці України.

4.4. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть

дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну

відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.1.1. Вимоги до котлів придбання яких здійснюється за

кордоном

4.1.1.1. Котли та їх елементи, придбання яких здійснюється за

кордоном, повинні задовольняти вимогам цих Правил.

Організація-замовник до укладання контракту на поставку із

закордону повинна отримати сертифікат відповідності даного

устаткування цим Правилам від сертифікаційного центру України.

Можливі відхилення від Правил повинні бути узгоджені з

Держнаглядохоронпраці України до укладання контракту. Копія

узгодження додається до паспорта котла, водопідігрівача.

4.1.1.2. Розрахунки на міцність котлів та їх елементів

повинні виконуватись згідно з нормами, узгодженими з

Держнаглядохоронпраці України, за винятком випадків, для яких

спеціалізованою науково-дослідною або експертною організацією буде

підтверджено, що розрахунки, виконані за методикою, прийнятою

постачальником, задовольняють указаним нормам.

Відповідність матеріалів іноземних марок вимогам даних Правил

або допустимість їх використання в кожному конкретному випадку

повинна бути підтверджена спеціалізованою науково-дослідною або

експертною організацією. Копії зазначених документів необхідно

додавати до паспорта котла.

4.1.1.3. Відповідність проектів котельних, конструкцій

котлів, розроблених інофірмами, вимогам НД має бути підтверджена

висновками експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці

України.

4.1.1.4. Паспорт котла повинен бути перекладений на

українську або на іншу мову за вимогою замовника і складений

згідно з Додатком NN 2, 3.

4.2.2. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

4.2.2.1. Розслідування аварій та нещасних випадків, що

пов'язані з експлуатацією котлів, на які поширюються ці Правила,

слід проводити відповідно до діючого Положення про розслідування

та облік нещасних випадків, профзахворювань та аварій на

виробництві, в установах і організаціях, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 10.08.93 N 623 .

4.2.2.2. Про кожну аварію, смертельний або груповий нещасний

випадок, що пов'язані з експлуатацією котлів, їх власник згідно з

положенням, зазначеним у статті 1.6.1. Правил, зобов'язаний

негайно повідомити місцевий орган Держнаглядохоронпраці України та

інші відповідні організації.

4.2.2.3. До прибуття представника Держнаглядохоронпраці

України власник котла зобов'язаний забезпечити збереження всіх

обставин аварії (нещасного випадку), якщо це не являє небезпеки

для життя людей і не викликає подальшого розвитку аварійного

стану.

5. Проектування котлів

5.1. Розробка проектів котлів та їх затвердження

5.1.1. Розробка конструкторської документації котлів,

котельних, у тому числі пересувних і транспортабельних, повинна

виконуватись спеціалізованими проектними (конструкторськими)

організаціями.

5.1.2. Розробка і поставка на виробництво котлів узгоджуються

і затверджуються згідно з вимогами ГОСТ 15.001 і ГОСТ 15.005.

5.1.3. Розрахунки на міцність елементів, що працюють під

тиском, повинні виконуватись згідно з нормами, узгодженими з

Держнаглядохоронпраці України.

5.1.4. Зміна проекту котла, необхідність якої виникає в

процесі виготовлення, монтажу, експлуатації, ремонту, модернізації

або реконструкції, повинна бути узгоджена з автором проекту, при

відсутності автора проекту котла - з головною організацією з

котлобудування.

6. Конструкція котлів

6.1. Загальні положення

6.1.1. Конструкція котлів та їх основних частин повинна

забезпечувати надійність, монтаж і ремонтоздатність, довговічність

і безпечну експлуатацію на розрахункових параметрах протягом

розрахункового ресурсу безпечної роботи котла, прийнятого в

технічних умовах (технічному завданні), а також можливість

проведення технічного опосвідчення, очистки, промивки та

експлуатаційного контролю металу.

6.1.2. Конструкція котла повинна забезпечувати можливість

рівномірного прогріву його елементів при пускові і нормального

режиму роботи, а також можливість вільного теплового розширення

окремих елементів.

6.1.3. Конструкція котла повинна забезпечувати можливість

повного спорожнення від води і шламу, а також видалення повітря з

усіх елементів.

6.1.4. Пристрій для введення живильної води і приєднання труб

рециркуляції, а також розподіл живильної води в котлі не повинні

спричинювати місцеве охолодження стінок елементів котла.

6.1.5. Елементи котлів, що не є поверхнями нагріву, в яких

можливий нагрів стінок вище допустимої температури, повинні бути

надійно теплоізольовані.

6.1.6. Ділянки елементів котлів, трубопроводів з підвищеною

температурою поверхні, доступні для обслуговуючого персоналу,

повинні бути покриті тепловою ізоляцією, що забезпечує температуру

зовнішньої поверхні не більше 45 град.С, при температурі

навколишнього середовища не більше 25 град.С.

6.1.7. Відстань від осі зварного стикового шва до початку

закруглення днища, що штампувалося, повинна становити не менше

25 мм.

6.1.8. Поздовжні зварні шви в циліндричних горизонтальних

котлах повинні розташовуватися поза межами 140 град. нижньої їх

частини, а кільцеві (поперечні) зварні шви - поза опорами.

6.1.9. Поздовжні зварні шви сусідніх обичайок циліндричних

елементів, а також шви зварних днищ не повинні розташовуватися на

Завантажити