НПАОП 0.00-4.19-94 Типове положення про базову (головну) організацію міністерства, відомства, об'єднання підприємств з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ Держнаглядохоронпраці України

8.07.94 № 66

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЗОВУ (ГОЛОВНУ) ОРГАНІЗАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА, ВІДОМСТВА, ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯПРО БАЗОВУ (ГОЛОВНУ) ОРГАНІЗАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА, ВІДОМСТВА, ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ НОРМОТВОРЧОЇДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

6. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.2.8. Підготовка у встановлені строки матеріалів з обґрунтуванням доцільності продовження або скорочення терміну дії нормативного акта, або про скасування ДНАОП.

4.2.9. Організація та участь у виконанні науково-дослід-них та дослідно-конструкторських розробок, які доцільно провести з метою удосконалення чинних або опрацювання нових нормативних актів про охорону праці.

4.2.10. Взаємодія з базовими організаціями суміжних та інших галузей, а також з Національним науково-дослідним інститутом охорони праці і відповідними інститутами та організаціями країн СНД.

4.2.11. Підготовка відзивів на проекти нормативних актів про охорону праці, що розроблені сторонніми організаціями.

4.2.12. Проведення експертизи проектів нормативних актів (технічних завдань до них), опрацьованих іншими організаціями, на відповідність чинному законодавству та сучасним вимогам.

4.2.13. Надання консультативної та методичної допомоги підприємствам, установам і організаціям (далі – підприємства) галузі з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці.

4.2.14. Облік чинних галузевих нормативних актів про охорону праці та змін до них, періодичне інформування підприємств галузі з цього питання.

4.2.15. Участь у формуванні та удосконаленні державного реєстру ДНАОП, створенні автоматизованого банку даних про зазначені акти.

4.2.16. За дорученням органів державного управління та нагляду за охороною праці участь в роботі щодо:

- організації видання та централізованого забезпечення підприємств галузі нормативними актами про охорону праці;

- розгляду проектної, технологічної, конструкторської та іншої документації щодо врахування вимог безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- підготовки відзивів на проекти державних стандартів та технічних умов на продукцію (роботи, послуги), які містять вимоги безпеки.

4.2.17. Головна організація міністерства з питань нормо-творчої діяльності в сфері охорони праці, поряд з виконанням (зазначених у п.п.4.2.1. - 4.2.16) функцій, координує діяльність базових організацій галузі, узагальнює виконану ними роботу та подає зведену по галузі інформацію згідно
з п.5.4.

Взаємостосунки між головною та базовими організаціями міністерства визначаються Положеннями про них.

5.1. Організація нормотворчої діяльності з питань охорони праці покладається на відповідний підрозділ (відділ, сектор тощо) базової організації, який повинен бути укомплектований кваліфікованими спеціалістами у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Роботу очолює заступник керівника базової організації, якому підпорядкований цей підрозділ.

Якщо базовою організацією є самостійна госпрозрахункова структура, то зазначену роботу очолює її керівник.

5.2. Розробки з питань охорони праці розглядаються на науковій, науково-технічній (технічній) раді базової організації або міністерства. Якщо у складі ради створено секції, проекти ДНАОП розглядаються на засіданні секції з питань охорони праці.

5.3. Для розроблення конкретних ДНАОП, проведення експертизи їх проектів, виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що мають за мету удосконалення чинних нормативів з охорони праці, можуть залучатися інші структурні підрозділи базової організації (наукові, конструкторські тощо), а також сторонні організації та окремі фахівці, створюватись тимчасові творчі колективи на договірній (контрактній) основі.

5.4. Базова організація щороку подає інформацію про результати своєї діяльності за минулий рік до відповідного міністерства та Держнаглядохоронпраці.

6.1. Базова організація згідно з головними завданнями і функціями має право:

- запитувати та одержувати від підприємств галузі необхідні для роботи матеріали, довідкові дані та нормативно-технічні документи;

- звертатись до органів державного управління і нагляду за охороною праці, інших установ та організацій за вирішенням питань, пов’язаних з нормотворчою діяльністю;

- представляти міністерство (за його дорученням) в інших органах та організаціях, а також на нарадах, конференціях з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці;

- направляти при необхідності відповідних фахівців на підприємства галузі з метою вивчення ефективності чинних нормативів з охорони праці, підготовки пропозицій щодо удосконалення ДНАОП.

6.2. Посадові особи і спеціалісти базової організації згідно з чинним законодавством та посадовими інструкціями несуть відповідальність за виконання функцій і обов’язків, передбачених положенням про базову організацію, в тому числі за якісне опрацювання проектів ДНАОП і проведення експертизи нормативних актів.

Завантажити