НПАОП 0.00-4.25-93 Типове положення про територіальне управління Комітету з нагляду за охороною праці України

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

УКРАИНЫ

ПО НАДЗОРУ

ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

(Держнаглядохоронпраці)

 

(Госнадзорохрантруда)

252004, Київ-4, б-р Т.Шевченка, 8/26

 

252004, Киев-4, б-р Т.Шевченко,8/26

 

 

 

 

16.11.93№117_________

 

НАКАЗ

На № _____від _____________

 

 

 

Про затвердження та введення в дію Типового положення про територіальне управління Державного комітету України по нагляду за охороною праці

 

 

 

В зв’язку з введенням в дію Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію Типове положення про територіальне управління Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

2. Керівникам територіальних управлінь:

в двотижневий термін переглянути діючи положення про територіальне управління, привести його у відповідність до Типового положення і надіслати до Комітету на затвердження;

згідно з Положенням про територіальне управління розробити та затвердити положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату управління в термін до 1 січня 1994 р.

 

Голова Комітету

 

А.Ф.Дюба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держнаглядохоронпрацi

України

вiд 16 листопада 1993 р. N 117

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про територiальне управлiння
Державного комiтету України
по нагляду за охороною працi

1. Територiальне управлiння Державного комітету України по нагляду за охороною працi його структурним пiдроздiлом i здiйснює державний нагляд за додержанням законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi i при користуваннi надрами на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форм власностi i не залежить вiд будь-яких господарських органiв, об'єднань громадян, полiтичних формувань, мiсцевих органiв державної виконавчої влади.

2. Територiальне управлiння утворюється, реорганiзується i лiквiдується Держнаглядохоронпрацi i у своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, декретами, постановами i розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, Положенням про Держнаглядохоронпрацi, наказами i рiшеннями Комiтету, а також цим Положенням.

Управлiння вивчає i узагальнює практику застосування законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi, вносить на розгляд Держнаглядохоронпрацi пропозицiї щодо їх удосконалення.

3. Основними завданнями територiального управлiння є:

– комплексне управлiння охороною працi в межах територiї, що обслуговується;

– здiйснення державного нагляду за додержанням у процесi трудової дiяльностi вимог законодавчих та iнших нормативних актiв щодо безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища, а також за проведенням робiт по геологiчному вивченню надр, їх охороною i використанням, комплексною переробкою мiнеральної сировини;

– участь в опрацюваннi нових державних мiжгалузевих i галузевих нормативних актiв з охорони працi, внесення пропозицiй по перегляду, скасуванню, припиненню чинностi цих, а також iнших нормативних актiв вiдповiдно до своїх повноважень;

– проведення у встановленому порядку експертизи проектної документацiї i видача дозволiв на введення в експлуатацiю нових i реконструйованих пiдприємств, об'єктiв i засобiв виробництва;

– сприяння впровадженню у виробництво нових науково-дослiдних розробок, винаходiв, технологiй, що спрямованi на покращання умов працi i рацiональне використання мiнеральної сировини.

4. Територiальне управлiння вiдповiдно до покладених на нього завдань:

4.1. Приймає участь разом з об'єднаннями, пiдприємствами, установами, органiзацiями, мiсцевими органами державної виконавчої влади i профспiлками в розробцi регiональних i випадкiв виробничого травматизму, розкрадання, розкидання i втрат промислових вибухових матерiалiв, приймати за результатами розслiдування обов'язковi для виконання рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї i органiв Держнаглядохоронпрацi.

5.14. Призначати в межах вимог чинних нормативних актiв з охорони працi проведення пiдприємствами, установками й органiзацiями контрольних випробувань устаткування та матерiалiв, контрольних аналiзiв виробничого середовища, технiчного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-технiчної документацiї.

5.15. Одержувати безплатно вiд мiсцевих органiв державної виконавчої влади, пiдприємств, установ i органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на територiальне управлiння завдань.

5.16. Створювати в складi територiальних органiв госпрозрахунковi пiдроздiли для проведення дiагностики устаткування, експертизи проектiв, лiцензування i сертифiкацiї виробiв, робiт i послуг, навчання та атестацiї спецiалiстiв, якi дiють згiдно з затвердженим Положенням.

Права, передбаченi пунктом 5 надаються службовим особам (включаю чи iнспекторський склад) органiв Держнаглядохоронпрацi в обсягах згiдно з Перелiком прав, затверджених Головою Комiтету.

6. Територiальне управлiння при виконаннi покладених на нього функцiй взаємодiє з iншими органами державного нагляду за охороною працi, Державної експертизи умов працi i мiсцевими органами державної виконавчої влади;

7. Територiальне управлiння в межах своїх повноважень видає на основi й на виконання чинного законодавства накази, органiзує та контролює їх виконання.

Рiшення територiального управлiння з питань охорони працi та використання надр, виданi в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всiма мiсцевими органами державної виконавчої влади, а також пiдприємствами, установами й органiзацiями.

8. Територiальне управлiння очолює начальник, який призначається Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi.

Начальник має заступникiв, яких за його поданням призначає Держнаглядохоронпрацi. Розподiл обов'язкiв мiж заступниками начальника провадиться начальником управлiння.

Начальник територiального управлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на управлiння завдань i здiйснення ним своїх функцiй, встановлює ступiнь вiдповiдальностi заступникiв начальника, керiвникiв пiдроздiлiв управлiння та iнспекцiй, за виконання покладених на них обов'язкiв.

9. Для виконання покладених на територiальне управлiння функцiй у його складi за узгодженням з Держнаглядохоронпрацi утворюються iнспекцiї та iншi структурнi пiдроздiли. Державний нагляд за охороною працi здiйснюють державнi iнспектори та посадовi особи територiального управлiння i iнспекцiй.

10. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї територiального управлiння, обговорення найважливiших напрямкiв його дiяльностi в управлiннi утворюється рада, склад якої затверджується начальником управлiння. Дiяльнiсть ради здiйснюється у вiдповiдностi з положенням про неї.

Рiшення ради проводяться в життя, як правило, наказами по територiальному управлiнню.

11. Структура, гранична чисельнiсть працiвникiв i фонд оплати працi територiального управлiння затверджуються Держнаглядохоронпрацi.

Штатний розпис територiального управлiння, положення про iнспекцiї та iншi структурнi пiдроздiли затверджуються начальником управлiння.

12. Територiальне управлiння Держнаглядохоронпрацi є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку iз зображенням Державного герба України i своїм найменуванням. Печатку з своїм найменуванням мають також iнспекцiї територiального управлiння.

 

Завантажити