НПАОП 1.1.30-5.22-96 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р, № 7

Kиїв

ДНАОП 1.1.30-5.22-96

ІНСТРУКЦІЯ З РОЗГАЗУВАННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК,

РОЗСЛІДУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГАЗУВАНЬ

До § 227 Правил безпеки у вугільних шахтах І. Загальні положення

1. До загазувань належать усі випадки перевищення норм концентрації метану в поперечному перерізі гірничих виробок у просвіті та у відкритих, не закладених породою або іншими матеріалами куполах.

За відсутності даних про фактичну концентрацію мета­ну загазованими також слід вважати:

у шахтах І і II категорії за газом - тупикові виробки, у яких виділяється метан, при припиненні їх провітрю­вання на ЗО хв і більше;

у шахтах III категорії, надкатегорних і небезпечних за раптовими викидами - тупикові виробки, у яких виділя­ється метан, у разі припинення їх провітрювання на 5 хв і більше.

Загазування виробок поділяються на місцеві, шарові та загальні.

Місцеве загазування - скупчення метану в окремих місцях виробок, у тому числі біля бурових верстатів, комбайнів та врубових машин, у відкритих, не закладе­них породою або іншими матеріалами куполах, з концен­трацією 2% і більше.

Шарове загазування - скупчення метану у вигляді шару у виробках на ділянках довжиною понад 2 м з концен­трацією 2% і більше.

Загальне загазування - перевищення норми середньої за "перерізом виробки концентрації метану.

2. За причинами виникнення загазування можуть бути аварійними і технологічними.

До аварійних належать загазування, викликані пору­шенням нормального провітрювання (відмова ВМП, роз'єд­нання, відставання від вибоїв і пориви вентиляційних труб, руйнування вентиляційних споруд і порушення нор­мального режиму їх роботи, завал виробок і забучування вуглеспусків), відмовою засобів управління газовиділенням (дегазації та ін.), суфлярами, газодинамічними явищами, за винятком викликаних струєним підриванням, а також

аварійним вимиканням джерел енергозабезпечення повер­хневих і підземних вентиляторів.

До технологічних належать загазування, обумовлені ви­кидами вугілля (породи) і газу при струєному підриванні, а також підвищеним газовиділенням під час проведення робіт щодо попередження раптових викидів вугілля і газу (гідровимивання порожнин у ціликах вугілля та ін.), по­передньому розпушенні, зволоженні, відбійці вугілля ви­буховим способом, виїмки вугілля комбайнами, виванта­женні вугілля з бункерів, обваленні порід покрівлі у ви­робленому просторі й плановими зупинками ВМП або го­ловних (допоміжних) вентиляційних установок.

II.Заходи щодо запобігання й ліквідації загазувань у гірничих виробках

3. Основними заходами щодо запобігання загазувань гірничих виробок є:

загальне або місцеве (біля джерел газовиділення) збіль­шення швидкості повітря;

зменшення й перерозподіл газовиділення у гірничі ви­робки шляхом зміни схем, способів провітрювання й дега­зації вугільних пластів і бокових порід.

4. Якщо не вдається забезпечити необхідної для розми­вання шарів і місцевих скупчень метану середньої швид­кості повітря на небезпечних ділянках виробок, повинні застосовуватися способи місцевого збільшення швидкості; установлення додаткових ВМП, ежекторів, перемичок (па­русів), похилих щитків, звихрувальних трубопроводів та інших пристроїв.

ВМП у цьому випадку встановлюється відповідно до вимог § 220 Правил. Спеціальні пристрої, допущені Держ-наглядохоронпраці для боротьби з місцевими скупченнями метану, можуть установлюватися у виробці, в якій лікві­дується місцеве скупчення.

5. Для запобігання утворення й ліквідації місцевих скуп­чень метану при комбайновому способі проведення виро бок необхідно використовувати ежектори (повітряні або водо-повітряні) або допоміжні малогабаритні вентилятори з пневматичним або гідравлічним приводом. Ежектор (вен­тилятор) установлюється на корпусі комбайна, і повітря подається до різального органу у привибійну частину ви­робки.

6. Запобігання і ліквідацію скупчень метану в очисних виробках біля комбайнів необхідно здійснювати за раху­нок загального збільшення швидкості повітря у виробці

Додаток

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер шахти

« __ » _____ 199 __ р.

Шахта ________________ виробниче об'єднання (комбінат, трест, концерн, асоціація)____________

Пласт _____________ виїмкове поле __________

ЗАХОДИ з безпечного розгазування ____________________

(найменування виробки, дільниці)

__________________________________________________

1. Вимкнути напругу з електроустаткування і кабелів

__________________________________________________

(вказати виробки, розташовані на шляху переміщення вихідного

струменя під час розгазування)

2. Вивести людей з ________________________

(вказати виробки, розташовані на

___________________________________________________

шляху переміщення вихідного струменя під час розгазування)

3. Виставити пости (на свіжому струмені) або знаки за­борони в місцях за схемою провітрювання дільниці, що додається __________________________________

4. Розгазування проводити ___________________

(вказати спосіб розгазування)

у такій послідовності ____________________________

(вказати черговість розгазування

виробок у разі загазування декількох виробок)

5. Проводити безперервний автоматичний контроль за вмістом метану у вихідному із загазованої виробки струмені _______________________________________

(вказати тип переносного автоматичного приладу

_______________________________________________

і місце його встановлення)

6. Доповісти гірничому диспетчерові про початок і закінчення робіт із розгазування.

Начальник

дільниці

Погоджено:

Начальник дільниці ВТБ

Державний інспектор Держнагляд-охоронпраці

Завантажити