НПАОП 1.1.30-5.24-96 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р, № 7

Kиїв

ДНАОП 1.1.30-5.24-96

ІНСТРУКЦІЯ З ВИМІРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛУ В ШАХТАХ

ТА ОБЛІКУ ПИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

До §§ 248, 622 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Загальні положення

1.1. Концентрація пилу у рудниковому повітрі визна­чається у вагових (гравіметричних) показниках (мг/м3). Залежно від мети вимірювання визначається максимально разова (оперативний пиловий контроль) або середньозмінна {періодичний пиловий контроль) концентрація усього пилу, що витає в повітрі.

Значення середньозмінноі концентрації пилу викорис­товується з метою оцінки умов праці за пиловим факто­ром (шляхом порівняння отриманих значень з гранично допустимими концентраціями пилу) і врахуванням пило­вих навантажень на робітників.

Значення максимально разової концентрації пилу ви­користовується з метою оцінки ефективності заходів щодо знепилювання.

1.2. Виміри концентрації пилу у шахтах повинні про­вадитися, як правило, переносними пиломірами або аспі-раційними приладами (пробонабірниками) епізодичної дії, допущеними до використання у вугільних шахтах.

З метою оперативного пилового контролю допускається використання апаратури стаціонарного автоматичного кон­тролю за допомогою датчиків, встановлених у гірничих ви­робках.

З метою періодичного пилового контролю можна засто­совувати індивідуальні пробонабірники.

1.3. Виміри концентрації пилу повинні провадитися осо­бами, які пройшли навчання за спеціальною програмою і склали екзамен.

1.4. На дільниці ВТБ повинен вестися журнал обліку концентрації пилу за установленою формою (додаток 1).

Журнал повинен зберігатися протягом не менше як 2 роки.

2. Періодичний пиловий контроль

2.1. Виміри концентрації пилу повинні провадитися на всіх робочих місцях. Періодичність вимірів - не рідше одного разу на квартал. Якщо запилення повітря на ок-

ремих робочих місцях не перевищує гранично допустимих концентрацій, вимірювання можна проводити не рідше одного разу на рік або за необхідністю.

2.2. Періодичний пиловий контроль проводиться праців­никами ДВГРС або спеціалізованою організацією.

2.3. Вимірювання концентрації пилу повинні проводи­тися згідно з графіком {додаток 2), який за 15 днів до початку кварталу складається керівником дільниці ВТБ, узгоджується з ДВГРС або спеціалізованою організацією і затверджується технічним керівником підприємства.

2.4. Пиломір або пробонабірник повинен розташовува­тися, як правило, у зоні дихання того, хто працює, але не далі як 0,5 м від його обличчя. В окремих випадках допускається розташування пробонабірника на відстані не більше ніж 1 м від того, хто працює, за напрямом руху вентиляційного струменя.

2.5. Вимірювання середньозмінної концентрації пилу по­винно вестися протягом не менше як 75% тривалості зміни за умови охоплення усіх виробничих операцій про­тягом зміни, перерв у роботі та виконання установленої норми виробки не менше ніж на 80%.

2.6. Відбір проб пилу повинен оформлятися актом-на-рядом (додаток 3). Результати вимірів, оформлені у ви­гляді повідомлення (додаток 4), передаються шахті у дво­денний строк.

3. Оперативний пиловий контроль

3.1. Виміри концентрації пилу повинні проводитися під час виконання основних виробничих процесів. Періодич­ність вимірювань - не рідше одного разу на місяць. Якщо запилення повітря під час виконання окремих виробничих процесів не перевищує гранично допустимих концентрацій, вимірювання можна провадити не рідше одного разу на рік або за необхідністю.

3.2. Оперативний пиловий контроль проводиться діль­ницею ВТБ. Допускається проводити виміри працівниками ДВГРС або іншої спеціалізованої організації.

3.3. Вимірювання концентрації пилу повинні проводи­тися згідно з графіком, який за 15 днів до початку місяця складається керівником дільниці ВТБ і затверджується технічним керівником підприємства.

3.4. Відбір-проб пилу або вимірювання концентрації пилу повинні проводитися на середині висоти виробки, а У виробках висотою понад 2 м - на висоті 1,5 м від підошви.

В очисних виробках похилих пластів, розділених еле­ментами кріплення на окремі дороги, відбір проб провадиться у центрі перерізу тієї дороги, на якій переважно знаходяться люди.

Замірний переріз повинен розташовуватися в таких місцях залежно від типу джерела пилу:

під час виймання вугілля комбайнами на похилих і пологих пластах - за 10-15 м від комбайна за напрямом руху повітря;

під час виймання вугілля комбайнами на крутих плас­тах - у вентиляційному штрекові за 10-15 м від лінії вибою;

під час виймання вугілля стругами на похилих і по­логих пластах - у лаві за 10-15 м від вентиляційного штреку;

під час щитового виймання крутих пластів - на робо­чому місці машиніста;

під час проведення підготовчих виробок - за 25-30 м від вибою;

у конвеєрних виробках - в 10-15 м від кожного пун­кту перевантаження вугілля за напрямом руху повітря.

Допускається при вийманні тонких похилих і пологих пластів виміри концентрації пилу провадити в вентиля­ційному штрекові за 20-25 м від лінії вибою.

3.5. Під час відбору проб пилу слід використовувати спеціальні фільтроутримувачі (патрони). Патрон під час відбору проби необхідно розташовувати так, щоб його осьова лінія знаходилась у горизонтальній площині, а лінія входу в патрон запиленого повітря була перпендикуляр­ною до напряму руху повітряного струменя у виробці.

У випадку, коли робочі процеси або операції супровод­жуються викидом великих часток, за наявності капання або інших перешкод, а також при швидкості повітря понад 2 м/с, вхідний отвір патрона повинен бути спрямо­ваний до низу.

3.6. Тривалість вимірювання максимально разової кон­центрації пилу повинна становити не менше як ЗО хв при нормальному ході основного пилоутворювального процесу. Під час використання аспіраційних приладів або інших пилопробонабірників може провадитися безперервний відбір однієї або послідовно декількох проб. Середнє значення концентрації пилу визначається як середнє арифметичне з окремих визначень. При цьому вміст пилу в повітрі обчис­люють за формулою:

С =(( W 1-W 2) 1000)/( V x t),мг/м 3 ,

де W 1 - вага фільтру з пилом, мг;

Додаток З

АКТ-НАРЯД

на вимірювання концентрації пилу

Цей акт складено про те, що __________ 19__ р.

зроблено вимірювання концентрації пилу в гірничих вироб­

ках шахти _________________ виробничого об'єднання

________________________________________________

Наймену­вання ви­робки

Місце виміру

Роботи, що виконува­лись у мо­мент виміру

Тип пиломіру (пробонабірного пристрою) і його заводський но­мер

Номер

проби

Тривалість виміру, хв

Об'ємна швидкість протягування повітря через фільтр, л/хв

Концен-

т ра ц і я пилу, мг/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник дільниці ВТБ

Представник ДВГРС або іншої спеціалізованої організації

Додаток 4

Повідомлення № _____ від «__» 19 р.

про результати вимірів концентрації пилу у

гірничих виробках шахти _________________

_________виробничого об'єднання_________

_______________________________________

Дата вимірів

Номер

акту-наряду

Найменуван­ня виробки

Місце

виміру

Роботи ,

що вико­нувались під час вимірів

Номер проби

Концен-т ра ці я

пилу,

мг/м3

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 5

ЖУРНАЛ

обліку пилових навантажень робітників і ІТП

дільниці_________ шахти_________________

виробничого об'єднання____ за 199_ р.

Дата

Прізвище,

ім'я, по батькові

Табель­ний но­мер

Найменування гірничої ви­робки, де зна­ходилось робо­че місце

Характе­ристика виконува­ної роботи

Кількість відпрацьо­ваних змін

Середньо-змінна концент-рація пилу на робочому місці, мг/м3

Пилове наванта-же н ня (гр.6 х гр.7)

Сумарне пилове наванта­ження 3 початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Завантажити