НПАОП 1.1.30-5.25-96 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р, № 7

Kиїв

ДНАОП 1.1.30-5.25-96

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИБУХІВ ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ

До §§ 251, 257, 260 Правил безпеки -у вугільних шахтах

1. Загальні положення

1. У шахтах, що розробляють пласти, небезпечні за вибухами пилу, повинні застосовуватися такі заходи щодо запобігання й локалізації вибухів вугільного пилу:

а) при сланцевому пиловибухозахисті для запобігання вибухам провадиться побілка й осланцювання гірничих ви­робок, а для локалізації вибухів повинні встановлюватися сланцеві заслони і автоматичні системи;

б) при гідропиловибухозахисті для запобігання вибухам пилу повинні застосовуватися: побілка, обмивання гірни­чих виробок (мокре прибирання пилу), зв'язування відкла­деного пилу гігроскопічними змочувально-зв'язувальними сумішами, а також за допомогою безперервно діючих ту-маноутворюючих завіс. Для локалізації вибухів повинні встановлюватися водяні заслони та автоматичні системи;

в) при комбінованому пиловибухозахисті повинні засто­совуватися способи й засоби запобігання й локалізації вибухів пилу, засновані на використанні як води, так й інертного пилу. За цих умов параметри застосовуваних способів і засобів повинні залишатися такими самими, як і при окремому їх використанні.

2. Параметри способів і засобів пиловибухозахисту гір­ничих виробок повинні встановлюватися відповідно до нижньої межі вибуховості відкладеного вугільного пилу (8відкл ) і нормою осланцювання ( N ).

3. Нижні межі вибуховості й норми осланцювання повинні визначатися в лабораторії МакНДІ для вугілля розроблюваних шахтопластів з виходом летких речовин менше як 15% (крім антрацитів) щорічно, для наново вве­дених до експлуатації шахтопластів - перед їх уведен­ням.

Лабораторія повинна провадити випробування вугільно­го пилу на вибуховість за терміном не пізніше 15 днів від дня отримання проб і результати направляти шахті, ін­спекції Держнаглядохоронпраці і ДВГРС.

4. На шахтах, де розробляються пласти вугілля з виходом летких речовин 15% і більше, при зміні виходу летких речовин Vdafсфабо вмісту негорючих речовин Аd ф, понад 1% за даними ВТК шахти начальник дільниці ВТБ повинен проводити коригування нижніх меж вибухо­вості пилу й норм осланцювання (номограма - мал.1, пп.7,8).

5. У разі вмісту негорючих речовин у пластовій пробі вугілля понад 30% він при визначенні показників ви­буховості пилу приймається таким, що дорівнює 30%.

6. Нижні межі вибуховості пилу й норми осланцюван­ня для проектованих шахт повинні визначатися в лабо­раторії МакНДІ за пробами, що подаються геологорозвіду­вальними партіями при розвідці родовищ. Допускається тимчасово приймати параметри вибуховості, установлені для пилу аналогічних пластів, розроблюваних прилегли­ми (що межують) шахтами.

7. Норма осланцювання повинна визначатися за фак­тичним вмістом негорючих речовин Аd фу пластовій пробі вугілля і добавці інертного пилу (Д) за формулою:

N =( Ad ф(ІОО-Д)/100)+Д, %

8. Добавка інертного пилу (Д) повинна визначатися для вугілля з виходом летких речовин 15% і більше за номог­рамою (мал.2).

9. Періодичність (ТП) побілки, осланцювання, обмиван­ня, нанесення змочувально-зв'язувальних сумішей у всіх гірничих виробках (за винятком дільниць з інтенсивним, пиловідкладенням у відкотних виробках) повинна визна­чатися за формулою:

ТП= (ККСН4·δвідкл) / Р t , діб,

де К -

коефіцієнт, який характеризує тривалість захис­ної дії способу, значення якого приймається: при побілці, осланцюванні й обмиванні - 1; зв'язуванні пилу змочувально-зв'язувальним роз­чином - 5; зв'язуванні пилу змочувально-зв'язу­вальною пастою - 20;

КСН4

- коефіцієнт, що враховує вплив вмісту метану в атмосфері виробки. Для негазових шахт К по­винен прийматися як такий, що дорівнюй 1, а для газових - залежно -від допустимого вмісту метану:

СН4,% за об'ємом

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

КСН4

0,75

0,6

0,5

0,35

0,25;

Рt-

- інтенсивність пиловідкладення, (г/м3 доб.), приймається {за винятком ділянок вентиляцій­них штреків, прилеглих до лав, довжиною 200 м) за табл.1.

Таблиця 1

Виробка (ділянка виробки)

Інтенсивність

пиловідкладення Рt, г/(м3-доб.)

Виробки приствольного двору:

відкотного горизонту:

з транспортуванням вугілля

0,4

без транспортування вугілля

0,2

вентиляційного горизонту

0,4

Основні (капітальні) відкотні та інші основні виробки зі свіжим струменем повітря (крім конвеєрних):

, з транспортуванням вугілля

0,4

без транспортування вугілля

0,2

Основні виробки з вихідним струменем повітря

0,4

Горизонтальні й похилі виробки зі свіжим струменем повітря поза місцями

інтенсивного пиловідкладення (крім конвеєрних):

з транспортуванням вугілля

1,2

без транспортування вугілля

0,4

Ділянки вентиляційних штреків та Інших виробок з вихідним струменем, розташовані на відстані понад 200 м від очисних вибоїв

1,2

Тупикові підготовчі виробки (окрім конвеєрних) на відстані понад 50 м від вибою

1,2

10. Інтенсивність пиловідкладення у вентиляційних штреках довжиною 200 м від лав визначається методом збору пилу на металеві та пластмасові підкладки. Під­кладки кількістю 2-4 шт. повинні встановлюватися вздовж стінок виробки на відстані 10 м від лави так, щоб їх відкриті поверхні не були екрановані від вентиляційного струменя елементами кріплення і різними предметами.

Пил, зібраний з підкладок, зважується на технічних вагах. При цьому наважка повинна бути не менше за 2 г.

Мал.1. Номограма для визначення нижніх меж вибуховості відкладеного вугільного пилу (δвідкл .)

Мал.2. Номограма для визначення добавки інертного

пилу (Д)

ибухів вугільного пилу повинна покладатися на начальників відповідних

Таблиця 2

Виробка (ділянка виробки)

Спосіб запобігання вибуху

Періодичність виконання робіт

1

2

3

Вантажні пункти лав на крутих (між робочими І вентиляційними гезенками), пологих і похилих пластах, вантажні пункти вуг-леспусків, гезенків та скатів, а та­кож ділянки відкотних штреків на протязі не менше як 25 м по обидва боки від зазначених місць

Обмивання або осл анцювання

Зв'язування змочувально-зв'язувальною сумішшю

Не рідше од­ного разу на зміну Не рідше од­ного разу на п'ять змін

Ділянки відкотних виробок на протязі 25 м по обидва боки від перекидачів, ділянки відкотних штреків, похилів і бремсбергів на протязі 25 м від їх сполук

Обмивання або осланцювання Зв'язування змочувально-зв'язувальною сумішшю

Не рідше одно­го разу на добу Не рідше од­ного разу на п'ять діб

Підготовчі виробки, що прово­дяться по вугіллю та по вугіллю і породі, на протязі 50 м від їх вибоїв

Обмивання або осланцювання Зв'язування змочувально-зв'язувальною сумішшю

Не рідше одно­го разу на добу Не рідше од­ного разу на

п'ять діб

Конвеєрні виробки: а)підошва і елементи кон­струкції конвеєра

Зачищення підошви й об­мивання

Не рідше од­ного разу на

Добу

Зачищення підошви й ос­ланцювання

Те саме

6) боки й покрівля: в районі вантажних пунктів на протязі 25 м від них у на-

Обмивання або

осланцювання

Не рідше од­ного разу на зміну

прямку вентиляційного стру­меня

Зв'язування змочувально-зв'язувальною

сумішшю

Не рідше од­ного разу на п'ять змін

на решті ділянок виробок

Обмивання або осланцювання

Не рідше од­ного разу на місяць

Зв'язування змочувально-зв'язувальною

сумішшю

Не рідше од­ного разу на п'ять місяців

Таблиця З

Спосіб,

засіб

Виробки

Умови використання

Інтенсив­ність пиловідкладення ,

г/ (м3діб)

стійкість вміщуючих порід

температура (t) і відносна воло­гість повітря

(φ)

Осланцювання

Необводнені та без капання ви­робки

Незалежно від інтенсив­ності пило-відкладення

Незалежно від стійкості порід

Незалежно відt

і φ

Побілка

Приствольні подвір'я, капі­тальні відкотні й вентиляційні виробки, люд­ські хідники Й камери

до 0,4

Незалежно від стійкості порід

При позитивнійt, незалежно від

φ

Обми­вання

Вентиляційні, відкотні вироб­ки

до 1,2

Незалежно від стійкості порід

При позитивнійt, незалежно від φ

Вентиляційні, відкотні й конве­єрні виробки

1,2 і

більше

При стійких нездимних породах

При позитивнійtі забезпеченні вимог § 621 ПБ

Зв'язу­вання змочувально-зв'язуваль­ною суміш­шю

Відкотні, вен­тиляційні і кон­веєрні виробки

1,2 і більше

Незалежно

від стійкості

порід

Незалежно відt

і φ

Тума-ноутво-рюючі завіси

Вентиляційні штреки

2,2 і більше

При стій­ких, не­здимних по­родах

При позитивнійtзабезпеченні вимог § 621 ПБ

Слан­цеві за­слони

Виробки, що підлягають ос-ланцюванню або побілці

-

Незалежно від стійкості порід

Незалежно відt

і φ

Водяні засло­ни

Уся мережа гірничих виро­бок

-

Незалежно від стійкості порід

Незалежно відtі φ

дільниць, у віданні яких знаходяться виробки, наказом 'по шахті.

Начальник дільниці ВТБ відповідає за стан пилогазо-вого режиму по всій шахті і має -право у разі виявлення його порушень зупиняти ведення гірничих робіт.

15. Обсяги робіт з виконання пиловибухозахисних захо­дів повинні передбачатися у щомісячних планах відповід­них дільниць з виділенням для цієї мети необхідної кіль­кості робітників, фонду заробітної плати, витрат на мате­ріали й амортизацію обладнання у встановленому поряд­ку.

II.Сланцевий пиловибухозахист

16. Осланцюванню повинні підлягати усі поверхні гір­ничих виробок (боки, покрівля, підошва, доступні місця за затяжками). Воно повинно провадитися механізованим способом або вручну.

17. Норма осланцювання для загальношахтних виро­бок повинна прийматися найбільшою з установлених для розроблюваних шахтою пластів вугілля, а для групових -найбільшою з установлених для розроблюваних у даній групі пластів.

18. Витрата інертного пилу на осланцювання виробки повинна розраховуватися за формулою:

q = (0,001 Nδвідкл S) / (100-N), кг/м,

де q - витрата інертного пилу на осланцювання одного погонного метра.

19. Сланцеві заслони повинні влаштовуватися з ряду встановлюваних під покрівлею впоперек виробок легко пе­рекиду ваних полиць з інертним пилом, ширина яких для жорстких конструкцій повинна бути у межах 250-500 мм, а для вільнолежачого настилу - 600-800 мм. Відстань між покрівлею виробки й верхньою поверхнею інертного пилу повинна бути у межах 100-300 мм. Відстань між полиця­ми заслону повинна бути однаковою і не менша за шири­ну полиці. Довжина сланцевого заслону повинна бути не менше як 20 м. Конструкція полиць, схема їх встанов­лення та елементи підвісок для різних видів кріплення наведені у додатку 1.

20. Призначений для осланцювання гірничих виробок та улаштування сланцевих заслонів інертний пил пови­нен:

а) містити не більше 1% горючих речовин і не більше як 10% вільного кремнезему. Вміст інших шкідливих і отруйних домішок (миш'яку та ін.) не повинен перевищу­вати санітарні норми;

б) мати здатність легко переходити у завислий стан, утворюючи щільну хмару після перебування у вологій атмосфері;

в) мати тонкість помелу такою, щоб пил не менше ніж на 99% проходив через сито з сіткою № 06 і не менше ніж на 50% - через сито з сіткою № 0071;

г) бути світлого кольору, що забезпечує можливість візуального контролю пиловибухобезпеки гірничих виро­бок.

21. Фабрики інертного пилу повинні щомісячно направ­ляти у МакНДІ середньодобову пробу пилу для проведен­ня випробувань на придатність її до застосування у шах­тах.

22. Результати випробувань і характеристику кожної партії інертного пилу із зазначенням ситового складу, вмісту горючих речовин, вільного кремнезему, отруйних домішок, а також здатності до зависання у повітрі фабри­ки повинні передавати шахтам.

23. Під час надходження на шахту інертний пил пови­нен перевірятися на зависання. При цьому пил вважається непридатним, якщо він при стискуванні у руці утворює щільну грудку, що погано розсипається і тоне при корот­кочасному перемішуванні з водою. Непридатний інертний пил повинен бракуватися.

24. На поверхні шахти інертний пил повинен збері­гатися у спеціально захищених від вологи складах, до яких повинен бути забезпечений зручний під'їзд.

25. На шахті повинен бути незнижуваний місячний запас інертного пилу для своєчасного осланцювання гірни­чих виробок і заміни його у заслонах.

III.Гідропиловибухозахист

26. Побілка гірничих виробок довжиною понад 200 м повинна провадитися механізованим способом. Побілці повинні підлягати боки і покрівля виробок з розрахунку не менше як 0,8 л вапнового розчину на 1 м2 оброблюва­ної поверхні. Виробка вважається обробленою, якщо на її боках і покрівлі немає поверхонь, не покритих розчином.

27. Обмивання гірничих виробок повинно провадитися шляхом змивання пилу водою з покрівлі, боків виробки й доступних місць за затяжками. Витрата води повинна становити не менше як 1,5-1,8 л на 1 м2поверхні. Як розпи­лювачі повинні застосовуватися форсунки, зрошувачі, на­садки. Вугільний дрібняк і пил, що залишилися після обмивання на грунті виробки, повинні бути зволожені так, щоб вміст зовнішньої вологи у них був не менше як 12%, і в міру накопичення повинні бути прибрані. Для поперед­ження обводнення виробок у разі обмивання систематично повинно провадитися очищення водостічних канавок.

Мал.1.11. Схема встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених металевим

арковим кріпленням із спецпрофілю

Підвіска

А Поз .4.

Поз.6

Вид кріплення

Профіль

Розмыри, мм

а

b

11

Довжина заготов­ки

Арочна

трьохланкова і п'ятиланкова

СВП-17 СВП-22, СВП-27

160 180

160

180

45 45

440

510

Кільцева

СВП-17 СВП-22, СВП-27

160 180

170 200

50 50

470

550

Профіль

α, град.

Розміри, мм

l

Довжина

заготов­ки

СВП-17

40

110

255

40

225

370

40

270

415

СВП-22

40

110

255

40

170

315

40

225

370

СВП-27

ЗО

270

415

30

390

535

Мал.1.12. Елементи підвісок для встановлення водяних заслонів у горизонтальних виробках, закріплених металевим арковим кріпленням із спецпрофілю

Мал.1.13. Схема встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених дерев'яним

Кріпленням

Мал.1.14. Схема встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених залізобетонними стояками і шарнірно-підвісними верхняками

Підвіска

Номер

двутавра верхняка

Довжина, мм

верхня­ка

заготов­ки

І 12, 14, 18, 22

255

346

І 18

225

316

І 12 І 22

130

271

І 14, 16, 22

170

261

Мал.1.15. Елементи підвісок для встановлення

водяних заслонів у горизонтальних виробках,

закріплених залізобетонними стояками і

шарнірно-підвісними верхняками

Деталі

Тяга

Муфта

Болт спец.

Планка

Штрих

Гайка

Шайба

Шплінт

Маса підвіски,

кг

Довжи на,мм

Маса, кг

Довжи на, мм

Маса, кг

Довжи на,мм

маса, кг

Довжи на, мм

Маса, кг

Кіль кість

Довжи на, мм

Маса,кг

Кіль кість

Маса, кг

Довжи

на,мм

Маса, кг

маса,кг

Оди ниці

Загаль на

Оди ниці

Загаль на

Видаткові матеріали на одну підвіску

256

0,42

125

0,536

М16Х160

0,67

250

1,2

2

200

0,32

0,64

2

0,034

0,068

80х80х4

0,2

0,0035

3,74

Матері

али і ГОСТ

Круг 16

ГОСТ 2590-71

Муфта 1,2

М16х125 ОСТ 22-692-73

Шестигран. 24

ГОСТ 8560-57

Куток рівнобіч.

63х63х6

ГОСТ 8509-72

Круг 16 ГОСТ 2590-71

Гайка М16

ГОСТ 5015-70

Полоса

4х80

ГОСТ 103-57

Шплінг 4х32

ГОСТ 397-66

Ст.3

ГОСТ 535-58

Ст.3

ГОСТ 1051-60

Ст.3

ГОСТ 535-58

Ст.3

ГОСТ

535-58

Ст.3

ГОСТ

535-58

Мал.1.1б. Елементи підвісок для встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених бетонним та блоковим бетонним кріпленням

Мал.1.17. Схема встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених бетонним

кріпленням

Додаток 2

УЗГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир ____ взводу ____ ВГРЗ « » 19 р.

Головний інженер шахти

« 9 19 р.

ПЛАН

періодичного контролю пиловибухобезпеки гірничих виро­

бок, відбору проб осланцьованого пилу та вугільного дріб­

няка по шахті ____________ виробничого об'єднання

_ __ _ на __ квартал 19__ р.

№№

пп

Дата проведен-

ня контролю,

відбору проб, вимірювання

Виробка, дільниця

Протяж-

ність ви-

робки, м

Місце контролю пиловибухобез-

пеки виробки і відбору проби (№ пікету або відстань до будь-якої відправної точки)

Номер

заслону,

що кон­тролюєть­ся

наймену­вання

код

1

2

3

4

5

6

7

Начальник дільниці ВТБ _________

Додаток З

Газоаналітична лабораторія____ взводу ____________________________ВГРЗ

Шахта_______________

ВО__________________

АКТ-ПОВІДОМЛЕННЯ

періодичного контролю пиловибухобезпеки

гірничих виробок і відбору проб осланцьованого пилу,

вугільного дрібняка

№№ пп

Наймену­вання ви­робки

Місце кон­тролю пило­вибухобезпе­ки І відбору проб

Номер і стан за­слону

Результати візуального кон­тролю пиловибу­хобезпеки вироб­ки

Номер проби

Вміст негорю­чих речовин в осланцьованому пилу або вміст зовнішньої воло­ги у вугільному дрібняку

Висновок про пи-ловибухобезпеку виробки

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник дільниці ВТБ______________________

Командир взводу________________

Представник ВТБ___________________________ Пробовідбирач_____________________________

Старший технік__________________

Додаток 4

Об'єднання__________________

Шахта______________________

КНИГА

контролю стану пилового режиму

Почата________________19___ р.

Закінчена _____________19____р.

Частина І

Заходи з попередження

Завантажити