НПАОП 1.1.30-5.30-96 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки вставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р. № 7

Київ

ДНАОП 1.1.30-5.30-96

ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ, ВИБОРУ І ПЕРЕВІРКИ УСТАВОК МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1200 В

До § 488 Правил безпеки у вугільних шахтах

І. Визначення струмів короткого замикання

Розрахунок ефективних значень струмів короткого за­микання (к.з.) здійснюється з метою визначення мінімаль­ного значення струму двофазного к.з., необхідного для вибору уставок засобів захисту, а також максимального значення струму трифазного к.з., необхідного для перевірки комутаційної апаратури на вимикаючу здатність.

1. Розрахунковий мінімальний струм двофазного мета­левого к.з. (І(2) к зmjn)в найбільш електричко віддаленій від трансформатора точці мережі визначається з урахуван­ням параметрів високовольтної розподільної мережі, транс­форматора і нагрівання жил кабелю до 65°С, а також з урахуванням перехідних опорів контактів і елементів ко­мутаційних апаратів, у тому числі й опору в місці к.з.

Розрахунковий струмI(2) к.з..min. Bзалежності від приве­деної довжини кабелів і параметрів мережі може визнача­тися за таблицями 1-5 додатка.

Для проміжних значень потужності к.з. і довжин ка­бельних ліній, не наведених у таблицях, струми к.з. ви­значаються методом лінійної інтерполяції.

Струми двофазного к.з. можуть бути визначені за фор­мулою:

I(2) k.з.min = (0,95*UН*103) / (2√((rPC+ rT+rKLПР)2+ (xPC+xT+xK+LПР)2 ))(1)

деUН-середня номінальна напруга ступеню, приймається рівною 0,133; 0,23; 0,4; 0,69 або 1,2 кВ;

гРС, гТ, хРС, хТ- відповідно активні та індуктивні опори високовольтної розподільної мережі та транс­форматора, приведені до вторинної обмотки, Ом;

гК, хК- відповідно активний та індуктивний опір 1 км кабелю перерізом 50 мм2, Ом/м;

L ПР- приведена до перерізу 50 мм2або 4 мм2довжина кабельних ліній, включених в коло к.з., м.

У разі визначення розрахункового струму І (2) к.з.тіп допускається: не брати до уваги опір розподільної мережі при потужності дільничих підстанцій до 400 кВ-А включ­но, тобто приймати

хРC =0, r РС=;

при потужності к.з.SКЗ > 50MB-А приймати активний опір розподільної мережі рівним нулю, тобто г PC = 0.

Повний, активний та індуктивний опір високовольтної розподільної мережі приSK3 < 50MB-А визначається за формулами:

ZPC= (U2Н) / SКЗ; rPC=( (1,1/SКЗ)- 0,02);

XPC= √(Z2 PC- r2 PC)

деSK3 - потужність к.з. на вводі дільничної підстанції або на шинах найближчого живлячого РПП-6,MBА.

Індуктивний і активний опір трансформатора визна­чається за формулами:

XT= (10*UK* U2 Н) / ST ; rT=(PK *U2 Н) / S2 T; (3)

деUK-напруга короткого замикання, %;

ST - номінальна потужність трансформатора, кВ А;

Рк - втрати короткого замикання трансформатора, Вт.

Активний та індуктивний опір жил кабелю приймають­ся за каталожними даними і перераховуються для темпе­ратури нагрівання 65°С. Для зазначеної температури нагрі­вання і перерізу мідних жил 50 мм2активний опір дорів­нює 0,423, а індуктивний - 0,075 Ом/км.

Сумарний перехідний опір контактів і елементів апа­ратів, а також перехідний опір в місці к.з. приймається таким, що дорівнює 0,005 Ом на один комутаційний апа­рат, враховуючи точку к.з.

Розрахунковий мінімальний струм к. з. у найбільш елек­тричко віддаленій точці іскронебезпечного приєднання, що відходить від апарата, напругою до 42 В достатньо точно визначається за формулою:

IK.З. min= UH/ (rT+2rK); (4)

деUH-номінальна напруга вторинної обмотки трансфор­матора, В;

гТ- опір трансформатора, приведений до вторинної об­мотки, Ом (зазначається в інструкціях з експлу­атації апаратів);

гК- опір однієї жили кабелю, Ом (приймається таким, що дорівнює 0,008; 0,005; 0,0033 та 0,002 Ом/м для кабелів з перерізом жил 2,5; 4; 6 та 10 мм2відповідно).

2. Приведена довжина кабельних ліній Ц з урахуван­ням опору контактів і елементів апаратів І перехідного опору в місці к.з. визначається за формулою:

LПР=L1kПР1+L 2kПР2…..+LnkПPn + (k+1)le, (5)

деLj.......Ln- фактичні довжини кабелів з різним перерізом жил, м;

knpl...kпpn- коефіцієнти приведення;

k- число комутаційних апаратів, послідовно включе­них до кола к.з., враховуючи автоматичний ви­микач ПДПП;

1е=10 м - приведена довжина кабельної лінії, еквіва­лентна перехідним опорам у точці к.з. і елементів комутаційних апаратів.

При перевірці уставки струму спрацювання захисту апа­рата, який захищає живлячий кабель і електрообладнан­ня гірничих машин з багатомоторним приводом, необхідно до Ьд , визначеній за формулою (5), додавати приведену довжину кабелю з перерізом жили 50 мм2, струмообмежу-вальний вплив якого еквівалентний включенню в мережу, яку захищають, елементів внутрішнього монтажу. Ця величина зазначається в заводських інструкціях з експлу­атації машин.

При визначенні І(2) к 3min в освітлювальних мережах необхідно зазначати опір контактів. Для цього до значення Lпр,необхідно додати величину 2п, де п - число світиль­ників і трійникових муфт в колі к.з. у мережі освітлення.

Коефіцієнти приведенняk ПРперерізів кабелів для ви­значення розрахункових мінімальних струмів к.з. І(2)к 3min наведені в таблиці:

Перерізи основної жили кабелю, мм2

Коефіцієнт приведення

kПР

Перерізи основ­ної жили кабелю, мм2

Коефіцієнт приведення

k ПР

Для мереж напругою 380-1140 В (перерізи приведені до 50мм 2 )

4

12,3

35

1,41

6

8,22

50

1,00

10

4,92

70

0,72

16

3,06

95

0,54

25

1,97

120

0,43

Для мереж напругою 127-220 В (перерізи приведені до 4 мм2)

2,5

1,6

6

0,67

4,0

1,0

10

0,40

3. Максимальний струм трифазного к.з. на вводі апа­рата може бути підрахований, виходячи із значення міні­мального струму двофазного к.з., визначеного для тієї ж точки з урахуванням температурного коефіцієнта і підвищеної напруги вторинної обмотки трансформатора, за форму­лою:

I (3) к.з.mах =1,6I (2)К.З.min (6)

II.Вибір і перевірка уставок струму спрацювання реле апаратів захисту

4. Величина уставки струму спрацювання реле автома­тичних вимикачів, магнітних пускачів, станцій управління та ін. визначається за формулами:

а) для захисту магістралі:

Iу≥ Iн.пуск+ Σ Iн.роб, (7)

де Іу - уставка струму спрацювання реле, А;

Ін .пуск - номінальний пусковий струм найбільш потуж­ного електродвигуна, А;

Ін.роб - сума номінальних струмів усіх інших струмо­приймачів, А;

б) для захисту відгалужень, що живлять групу одно­часно вмикаючих електродвигунів з короткозамкненим ро­тором:

Іу ≥ΣІн.пуск . (8)

Для захисту магістралей з потужними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором (у разі, якщо пускові струми перевищують 600-700 А) допуска­ється випускати уставки струму спрацювання реле, виходя­чи з величини фактичних пускових струмів. Для приблиз­ного визначення пускового струму номінальний робочий струм повинен бути збільшеним у випадку застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором в 6-7 разів, а у разі використання електродвигуна з фазним ротором -в 1,5 раза;

в) для захисту відгалужень, що живлять освітлювальне навантаження з лампами накалювання:

І у ≥ 3Ін.роб . (9)

а з люмінісцентними лампами

Іу > 1,25Ін.роб . (10)

5. Вибрана уставка струму спрацювання реле переві­ряється за розрахунковим мінімальним струмом двофазно­го к.з. При цьому відношення (кратність) розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до уставки струму спрацювання реле повинне задовольняти умові:

( І(2)К.З.min) / Іу≥k ч, (11)

деk ч=1,5 - коефіцієнт чутливості захисту.

В окремих випадках за погодженням з головним енер­гетиком виробничого об'єднання (комбінату, тресту) для магістралей і відгалужень, виконаних броньованими або екранованими кабелями, допускається зниження коефі­цієнта чутливості до 1,25.

III.Вибір і перевірка плавких запобіжників

6. Значення номінального струму плавкої вставки запо­біжників визначається, виходячи з умов: а) для захисту магістралі

ІВ≥ (ІН.ПУСК/ 1,6÷2,5) +Σ ІН.РОБ, (12)

де ІВ- номінальний струм плавкої вставки, А;

1,6÷2,5 - коефіцієнт, що забезпечує неперегорання плавкої вставки при пусках електродвигунів з короткозамк-неним ротором.

Для нормальних умов пуску електродвигуна (рідкі пус­ки та швидке розвертання) значення цього коефіцієнта слід приймати таким, що дорівнює 2,5, а для важких умов пуску (часті пуски при довгому розвертанні) - 1,6÷2.

Надмірно понижувати номінальний струм плавкої встав­ки не слід, так як остання може перегоріти при запусках, що є однією із причин виходу з ладу електродвигунів у режимі однофазної їх роботи;

б) для захисту відгалуження - у разі застосування елек­тродвигуна з короткозамкненим ротором

ІВ≥ ( ІН.ПУСК/ 1,6 ÷ 2,5) , (13)

а у разі освітлювального навантаження

Ів ≥ Ін.роб ,(14)

Для установки застосовується плавка вставка із зна­ченням номінального струму, найближчим до розрахунко­вого. Допускається паралельне включення в одному патроні запобіжника двох однакових або відмінних за номінальним струмом на 30-35% плавких вставок. При цьому сумарний струм їх не повинен перевищувати розра­хункового;

в) для захисту іскронебезпечних кіл напруги до 42 В, що відходять від апаратів (пускачі, станції управління тощо) і живлячих зовнішні навантаження (апарати авто­матизації, світильники місцевого освітлення тощо), повинні установлюватися запобіжники, величина плавкої вставки яких зазначається в інструкції з експлуатації апарата. Для захисту цих кіл можуть застосовуватися також малогаба­ритні автоматичні вимикачі, влаштовані в апарат.

7. Вибрана плавка вставка повинна бути перевірена за розрахунковим мінімальним струмом двофазного к.з., наймен­шим перерізом жил кабелю і повинна відповідати найбільшо­му довгостроковому допустимому струмові навантаження.

Відношення (кратність) розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до номінального струму плавкої вставки повинне задовольняти умові:

ІК. З .min/ ІВ ≥4-7(15)

При цьому кратність, що дорівнює 4, допускається в мережах з напругою 380-1140 В, де потрібна плавка вставка на номінальний 'струм 160 і 200 А, а також у мережах з напругою 127 і 220 В, незалежно від величини струму плавкої вставки.

8. Плавка вставка для захисту іскронебезпечних кіл з напругою до 42 В повинна перевірятися за умовою:

І К.З min / Ів≥ 5 , (І6)

де Ів - номінальний струм плавкої вставки, А.

IV.Вибір і перевірка уставок струмуспрацювання реле і плавких вставок

запобіжників для захисту трансформаторів

9. Захист вторинної обмотки силового трансформатора і ділянки мережі від затискачів цієї обмотки до загального захисного апарата від мінімальних струмів двофазного к.з. повинна здійснюватися апаратом захисту, встановленим з боку первинної обмотки цього трансформатора.

Вибір і перевірка значення уставки струму спрацюван­ня реле максимального струму, встановлених на вторин­ному боці трансформатора напругою 1200, 690, 400, 230 І 133 В, проводиться за умови:

а) для трансформаторів з однаковими схемами з'єднання первинної і вторинної обмотки (наприклад, Δ/Δ,Y/Y)

(І(2) К.З. min) / КТІу ≥ 1,5, (17)

де І(2) к зmіm-розрахунковий мінімальний струм двофаз­ного к.з. на боці вторинної обмотки транс­форматора, А;

Іу- уставка струму спрацювання реле апара­тів з боку первинної обмотки трансформа­тора, А;

kT - коефіцієнт трансформації;

1,5 -коефіцієнт чутливості захисту;

б) для трансформаторів з різними схемами з'єднання первинної та вторинної обмоток (наприклад, Δ/У,Y/Δ)

І(2) К.З. min/ (кТІу√ 3 ) ≥ 1,5. (18)

Вибір і перевірка уставок струму спрацювання реле, вста­новлених в КРП для захисту зазначених ділянок мережі на боці вторинної обмотки трансформаторів напругою 10-3/1,2-0,4 кВ, повинні проводитися відповідно до «Ін­струкції з вибору і перевірки електричних апаратів напру­гою понад 1200 В».

ТКШВП, ТКШВ

ТСШВП, ТСШВП -КП, ТСВП, ТСВП-КП, ТСШВ,ТСВ

135

180

240

320

100

160

250

400

2

3

4

5

6

7

8

9

2928

3374

6116

8371

1869

3013

4760

7656

2872

3303

5852

7926

1847

2958

4631

7331

2816

3231

5589

7471

1825

2902

4497

6984

2760

3159

5333

7026

1802

2845

4360

6632

2703

3085

5086

6602

1780

2788

4221

6285

2647

3012

4851

6206

1757

2730

4083

5951

2591

2940

4629

5839

1735

2673

3947

5634

2535

2868

4420

5501

1712

2615

3815

5337

2480

2798

4223

5191

1689

2559

3686

5059

2427

2729

4040

4908

1667

2503

3562

4802

2374

2662

3868

4650

1644

2449

3442

4564

2272

2533

3558

4197

1600

2343

3218

4141

2175

2411

3288

3816

1556

2241

3013

3780

2083

2297

3052

3494

1513

2146

2828

3470

1997

2190

2844

3218

1472

2055

2660

3203

1915

2091

2660

2980

1431

1970

2518

2971

1839

1998

2498

2774

1392

1890

2370

2768

1767

1912

2353

2593

1355

1814

2245

2590

1700

1832

2223

2433

1319

1744

2131

1433

1636

1758

2105

2292

1284

1678

2027

2292

1577

1689

2000

2165

1250

1616

1936

2167

1521

1624

1904

2052

1217

1577

1845

2045

1469

1563

1816

1949

1184

1503

1764

1952

1420

1507

1736

1856

1156

1451

1691

1859

720

866

908

930

945

956

969

978

982

983

985

740

846

887

908

922

932

944

953

956

958

959

760

827

866

886

829

909

921

929

932

934

935

780

809

846

865

878

887

898

906

909

911

912

800

792

827

846

858

866

877

884

888

889

890

820

775

809

827

838

846

857

864

867

868

869

840

759

792

809

820

827

838

844

847

848

849

860

744

775

791

792

809

819

825

828

829

830

880

729

759

775

785

792

801

807

810

811

812

900

715

744

759

769

776

784

790

793

794

794

920

702

729

744

753

760

768

774

776

777

778

940

689

715

739

738

744

752

758

760

761

762

960

676

702

715

724

730

738

743

745

746

746

980

664

689

701

710

715

723

728

730

731

731

1000

652

676

689

697

702

710

714

716

717

717

Таблиця 4

Розрахункові мінімальні струми двофазногок.з. у мережі з напругою 1140 В, що живляться

від підстанції ТСВП-630/6

Приве­дена дов­жина

кабе

лю,

LПР,м

Потужність к.з, МВ-А

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2785

3423

3864

4185

4443

4843

5163

5408

5729

5944

20

2687

3297

3723

4034

4289

4688

5004

5244

5539

5734

40

2594

3175

3585

3888

4133

4520

4835

5062

5327

5507

60

2507

3060

3450

3743

3980

4354

4653

4868

5108

5263

80

2425

2950

3322

3601

3828

4185

4471

4668

4884

5022

100

2347

2846

3200

3465

3680

4020

4289

4471

4664

4786

120

2273

2746

3081

3331

3536

3857

4110

4279

4446

4553

140

2202

2651

2969

3206

3399

3701

3936

4092

4241

4335

160

2136

2563

2863

3086

3268

3551

3772

3912

4043

4127

180

2073

2478

2762

2973

3144

3409

3612

3740

3859

3031

200

2014

2398

2666

2866

3027

3274

3463

3580

3685

3748

220

1957

2323

2576

2763

2914

3146

3322

3428

3521

3576

240

1904

2250

2490

2667

2809

3024

3188

3285

3367

3417

260

1853

2183

2410

2576

2709

2911

3063

3153

3226

3270

280

1804

2118

2333

2490

2615

2804

2944

3027

3093

3132

300

1758

2057

2260

2409

2527

2703

2833

2910

2967

3003

320

1714

1999

2191

2331

2442

2608

2730

2798

2851

2883

340

1672

1943

2127

2259

2363

2518

2632

2695

2743

2772

360

1632

1891

2064

2190

2288

2433

2539

2598

2641

2667

380

1593

1841

2006

2124

2217

2353

2453

2508

2547

2571

400

1557

1793

1950

2062

2150

2278

2371

2421

2458

2479

420

1521

1748

1897

2004

2086

2207

2294

2342

2374

2394

440

1487

1705

1846

1948

2026

2140

2221

2266

2296

2313

460

1455

1663

1799

1895

1969

2077

2153

2194

2221

2238

480

1424

1623

1753

1844

1915

2016

2089

2127

2152

2167

500

1395

1586

1709

1796

1863

1959

2027

2063

2086

2100

520

1366

1549

1668

1750

1814

1905

1969

2003

2024

2037

540

1339

1515

1628

1707

1767

1853

1914

1945

1966

1978

560

1312

1481

1590

1665

1723

1804

1862

1892

1910

1921

580

1284

1449

1553

1625

1680

1758

1812

1840

1857

1868

600

1262

1419

1518

1587

1639

1713

1765

1791

1808

1817

620

1239

1389

1485

1551

1601

1671

1720

1745

1760

1763

640

1216

1361

1453

1516

1777

1631

1677

1701

1715

1723

660

1194

1334

1422

1482

1528

1592

1659

1672

1672

1680

680

1172

1307

1392

1450

1493

1554

1618

1630

1630

1637

700

1152

1283

1364

1420

1461

1520

1580

1592

1592

1599

720

1132

1258

1336

1390

1430

1486

1544

1555

1555

1561

Завантажити