НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

ВИРОБНИЦТВ ЗАБОЮ ТА ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ

ТВАРИННИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Комітету по нагляду

за охороною праці України

від 05.05.99 № 81

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

ВИРОБНИЦТВ ЗАБОЮ ТА ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ

ТВАРИННИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

Київ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО -

Науково-дослідним, проектно-технологічним та впроваджу-вальним центром організації праці і управління вироб-ництвом Укоопспілки (Укооп­оргтехцентром)

ВНЕСЕНО -

Управлінням по нагляду в АПК Держнаглядохоронпраці

ВВЕДЕНО -

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не зас-тосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах з первинної обробки тваринницької продукції і сировини системи споживчої коо-перації, затвердженних постановою президії ЦК профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації від 19.10.1967р, протокол №35 і постановою правління Центроспілки від 12.02.1968 р. № 22 НАОП 7.1.20-1.11-68

С Передрукування заборонено

Держнаглядохоронпраці

ЗМІСТ

1.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1

2.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1

3.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

13

3.1.

Вимоги до організації виробничих процесів

13

3.2.

Небезпечні і шкідливі виробничі чинники

14

3.3.

Вимоги пожежної безпеки

16

3.4.

Вимоги до охорони навколишнього природного середовища

17

4.

ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІІ, БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ

18

4.1

Улаштування та утримання теріторії підприємств

18

4.2.

Улаштування та утримання будівель і приміщень

20

4.3.

Санітарно-побутові приміщення

22

4.4.

Опалення і вентиляція

22

4.5.

Освітлення

24

4.6.

Водопостачання і каналізація

26

4.7.

Шум і вібрація

28

5.

ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

29

5.1.

Загальні вимоги

29

5.2.

Передзабійне утримання тварин

30

5.3

Карантин, ізолятор, санітарна бойня (камера)

32

5.4.

Забій і первинна переробка тварин

33

5.5.

Обробка субпродуктів

37

5.6.

Обробка кишок

38

5.7.

Переробка жиросировини

39

5.8.

Варка кормів

40

5.9.

Обробка і консервування шкур

41

5.10.

Вимоги під час виконання вантажо-розвантажувальних робіт і переміщенні вантажів

45

5.11.

Санітарно-дезинфекційні роботи

49

6.

ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО І ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ

50

6.1.

Загальні вимоги

50

6.2.

Засоби захисту, що входять у конструкцію виробничого обладнання

52

6.3.

Органи керування

53

6.4.

Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика і прилади безпеки

54

6.5.

Трубопроводи і арматура

54

6.6

Розташування обладнання

55

6.7.

Обладнання для забою і первинної переробки тварин

55

6.8.

Обладнання для обробки субпродуктів

60

6.9.

Обладнання для обробки кишок

62

6.10.

Обладнання для переробки жиросировини

63

6.11.

Обладнання для варки кормів

64

6.12.

Обладнання для обробки і консервування шкур

65

6.13.

Підіймально-транспортне обладнання

67

6.14.

Холодильне обладнання

69

6.15.

Посудини,що працюють під тиском

72

6.16.

Немеханічне обладнання

72

6.17.

Вимоги до електробезпеки

75

6.18

Зарядка акумуляторних батарей

77

7.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

78

8.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

80

8.1.

Загальні положення

80

8.2.

Порядок видачі, застосування та зберігання

81

9.

ОБОВ`ЯЗКИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

83

Додаток 1.

Перелік категорій приміщень (будівель) щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки

84

Додаток 2.

Нормовані величини температур, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих примі-щень

86

Додаток 3.

Розрахункові температури і кратність повітрообміну в допоміжних приміщеннях

87

Додаток 4.

Нормовані значення коефіцієнтів природного освітлення (КЕО) і освітленість на робочих поверхнях у разі штучного освітленнія

89

Додаток 5.

Санітарні норми виробничого шуму

94

Додаток 6.

Допустимі рівні вібрації

95

Додаток 7.

Допустима сумарна тривалість вібрації ручних машин за зміну

97

Додаток 8.

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин

у повітрі робочої зони

97

Додаток 9.

Роботи з підвищеною небезпекою

98

ДНАОП 1.8.20-1.07-99

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ВИРОБНИЦТВ ЗАБОЮ ТА ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ СИРОВИНИ __________________ _________________________ _______________________

Дата введення 1 серпня 1999 року

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини (далі - Правила) розповсюджуються на всі відповідні підприємства (скотозабійні пункти, кишкові майстерні, склади шкірсировини).

Вимоги даного нормативного акту є обов`язковими для всіх працівників під-приємств і організацій, зайнятих первинною обробкою тваринницької продукції і сировини.

Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, розширення об`єктів, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання цих підприємств.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах з первинної обробки тваринницької продукції і сировини системи споживчої кооперації, затверджені постановою президії ЦК профспілки працівників державної тор-гівлі і споживчої кооперації від 19.10.1967 р, протокол № 35 і постановою прав-ління Центроспілки від 12.02.68 р. №22 НАОП 7.1.20-1.12-68.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах посилання на такі нормативно - правові акти:

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено

1

2

3

4

1

Закон України

Про охорону праці

Постановою Верховної

Ради України від 14.10.92

№ 2696-ХІІ

2

Закон України

Про пожежну безпеку

Постановою Верховної

Ради України від 17.12.93 № 3747-ХІІ

3

Закон України

Про забезпечення сані-тарного та епідемічного благополуччя населення

Постановою Верховної

Ради України

від 24.02.94

4

Закон України

Про охорону навколиш- нього середовища

Постановою Верховної

Ради України від 25.06.91

5

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Зміни:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 №104

Наказ Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 №183

1

2

3

4

6

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 №51

7

ДНАОП

0.00-1.09-94

Правила реєстрації та об-ліку великотонажних авто-мобілів та інших техноло-гічних транспортних засо-бів, що не підлягають експлуатації на вулично-до-рожній мережі загального користування

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 31.03.94 №26

Мінюст України 12.05.94 №98/307

8

ДНАОП

0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопро- водів пари і гарячої води

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.09.98 №177

Мінюст України 07.10.98 №636/3076

9

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціо-нарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

Держгіртехнагляд СРСР

від 07.12.71

10

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохорон-праці від 01.10.97. №254

Мінюст України 15.05.98 №318/2758

11

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохорон-праці від 09.01.98. №4

Мінюст України 10.02.98.№93/2533

12

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа (0,7кГс/см 2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 23.07.96. №125

Мінюст України 05.11.96 №625/1680

Наказ Держнаглядохоронпраці від 24.07.97 №206

Мінюст України 28.08.97 №355/2159

13

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Наказ Держнаглядохоронпраці від 13.01.97 №5

1

2

3

4

14

ДНАОП

0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

Наказ Держнаглядохоронпраці від 22.04.97. №103

15

ДНАОП

0.00-3.03-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індиві-дуального захисту праців-никам м`ясної і молочної промисловості

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці України від 10.06.98 № 116

Мінюст України 14.07.98 №451/2891

16

ДНАОП

0.00-4.03-98

Положення про розсліду-вання та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на під-приємствах, в установах і організаціях

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923

17

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.93 № 754

18

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи під-приємства, установи, органі-зації

Постанова Кабінету Міністрів України від 6.10.93 № 831

19

ДНАОП

0.00-4.09-93

Типове положення про ко-місію з питань охорони праці підприємства

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 3.08.93 № 72

Мінюст України 30.09.93 №141

Наказ Держнаглядохоронпраці від 3.02.94 №8

Мінюст України 24.02.94 №31/240

20

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 4.04.94 №30.

Мінюст України 12.05.94 №95/304

Наказ Держнаглядохоронпраці від 23.04.97 №109

Мінюст України 27.05.97 №193/1997

1

2

3

4

21

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9

Мінюст України 07.04.98 №226/2666

22

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 3.08.9З № 73

Мінюст України 30.09.93 №140

Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.05.96 №82

Мінюст України 20.08.96 №461/1486

23

ДНАОП

0.00-4.22-94

Положення про експерт-но-технічний центр (госп-розрахунковий підрозділ) Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці Мінфін Мінекономіки України від 21.11.94 № 116

Мінюст України 5.01.95 №4/540

24

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе-ціальним взуттям та інши-ми засобами індивідуаль-ного захисту

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.10.96

№ 170

Мінюст України 18.11.96.№667/1692

25

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвище-ною небезпекою

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123

Мінюст України 23.12.93 №196

26

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підриємстві

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.93

№ 132

Мінюст України 7.02.94 №20/229

27

ДНАОП

0.01-1.01-95

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Зареєстровано:

Наказ МВС України від 14.06.95 №400

Мінюст України 14.07.95 №219/755

28

ДНАОП

0.03-1.07-73

Санітарні правила органі-зації технологічних проце-сів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

Наказ Міністерства охорони здоров`я СРСР

від 04.04.73 № 1042-73

29

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць №3044-84

Наказ Міністерства охорони

здоров`я СРСР, 1984 р.

1

2

3

4

30

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях №3223-85

Наказ Міністерства охорони

здоров`я СРСР

від 12.03.85

31

ДНАОП

0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклі-мату виробничих примі-щень №4088-86

Наказ Міністерства охорони

здоров`я СРСР, 1986 р.

32

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підійман-ня і переміщення важких речей жінками

Зареєстровано:

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

від 10.12.93 № 241

Мінюст України 22.12.93 №194

33

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Зареєстровано:

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

від 31.03.94 № 45

Мінюст України 21.06.94 №136/345

34

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і ро-біт з шкідливими і небез-печними умовами праці, на яких забороняється за-стосування праці непов-нолітніх

Зареєстровано:

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

від 31.03.94 № 46

Мінюст України 28.07.94 №176/385

35

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечни-ми умовами праці, на яких забороняється застосу-вання праці жінок

Зареєстровано:

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

від 29.12.93 № 256

Мінюст України 30.03.94 №51/260

36

ДНАОП

0.05-1.02-93

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або

уповноваженим ним орга-

ном шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових обов`язків

Зміни: 1

2

3

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 472

Постанова №71 від 8.02.94

Постанова №492 від 18.07.94

Постанова №1100 від 03.10.97

1

2

3

4

37

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

Зміни: 1

2

Постанова Держкомпраці СРСР від 12.02.81

№47/П-2

Постанова №289/п-8 від 21.08.85

Постанова №476/п-12 від 06.11.86

38

ДНАОП

0.05-3.06-22

Про видачу мила на підприємствах

Роз`яснення з цього питання: 1

2

Постанова НКТ РРФСР 06.08.22

22.06.24

14.04.26

39

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.08.92 № 442

40

ДНАОП

5.1.11-1.17-96

Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та мотор-ва-гонного рухомого складу

Наказ Держнагляд-охоронпраці

від 25.12.96 № 230

41

ДНАОП

5.1.11-1.48-98

Правила безпеки для працівників транспорту на електрифікованих лініях

Наказ Держнагляд-охоронпраці

від 01.10.98 № 196

42

НАОП

1.8.20-1.03-84

Правила з охорони праці працівників підприємств м`ясної промисловості від зараження бруцельозом

Мінм`ясомолпром СРСР,

1984 р.

43

НАОП

1.8.20-1.04-86

Правила з охорони праці працівників підприємств м`ясної промисловості від зараження туберкульозом

Мінм`ясомолпром СРСР,

1986 р.

44

НАОП

1.8.20-2.02-85

ОСТ 49-216-85 М`ясожи-рове виробництво. Загальні вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР,

1985 р.

45

НАОП

1.8.20-2.10-82

ОСТ 49-192-82 Обробка кишок. Вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР, 1982 р.

46

НАОП

1.8.20-2.11-84

ОСТ 49-209-84. Шкіроконсервове виробництво. Вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР,

1984 р.

47

НАОП

1.8.20-2.13-84

ОСТ 49-210-84. Виробництво харчових жирів. Вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР,

1984 р.

1

2

3

4

48

НАОП

1.8.20-2.14-83

ОСТ 49-203-83. Виробни-цтво сухих тваринних кор-мів, кормового та техніч-ного жиру, альбуміну. Вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР, 1983 р.

49

НАОП

1.8.20-2.15-82

ОСТ 49-193-82. Обробка субпродуктів. Вимоги без-пеки

Мінм`ясомолпром СРСР, 1982 р.

50

НАОП

1.8.20-2.27-81

ОСТ 49-174-81 Засоби індивідуального захисту працюючих у м`ясній промисловості. Загальні вимоги. Класифікація

Мінм`ясомолпром СРСР,

1981 р.

51

НАОП

2.1.20-2.04-81

ОСТ 46.3.2.114-81 Велика рогата худоба. Навантаження та розвантаження при перевезенні на спецмашинах. Вимоги безпеки

Мінсільгосп СРСР,

1981 р.

52

НАОП

2.1.20-2.07-85

ОСТ 46.3.2.196-85 Видалення, обробка, зберіган-ня гною на тваринницьких фермах. Вимоги безпеки

Мінсільгосп СРСР,

1985 р.

53

НАОП

2.2.00-1.10-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

Держагропром СРСР

27.02.88

54

НАОП

5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розван-тажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771

Міністерство шляхів сполучення СРСР, 15.02.90

55

НАОП

8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань

продовольства 27.09.90

56

ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

57

ДСТУ 3273-95

Безпечність промислових підприємств. Загальні положення

58

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

59

ГОСТ 12.1. 003-83*

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

60

ГОСТ 12.1.004-91*

ССБТ. Пожарная безопас-ность. Общие требования

1

2

3

4

61

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

62

ГОСТ 12.1.008-76

ССБТ. Биологическая бе-зопасность. Общие требо-вания

63

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная бе-зопасность. Общие требования

64

ГОСТ 12.1.019-79*

ССБТ. Электробезопасно-сть. Общие требования и номенклатура видов защиты

65

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование про-изводственное. Общие требования безопасности

66

ГОСТ 12.2.007.0-75*

ССБТ. Изделия электро-технические. Общие требования безопасности

67

ГОСТ 22 789-94

ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности

68

ГОСТ 12.2.007.13-88

ССБТ. Лампы электричес-кие. Требования безопасности

69

ГОСТ 12.2.010-75*

ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

70

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

71

ГОСТ 12.2.022-80*

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

72

ГОСТ 12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

73

ГОСТ 12.2.033-84

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.

Общие эргономические требования

74

ГОСТ 12.2.061-81

75

ГОСТ 12.2.062-81*

1

2

4

76

ГОСТ 12.2.064-81

77

ГОСТ 12.2.124-90

78

ГОСТ 12.3.002-75*

79

ГОСТ 12.3.003-86*

80

ГОСТ 12.3.009-76*

81

ГОСТ 12.3.010-82

82

ГОСТ 12.3.020-80*

83

ГОСТ 12.3.028-82*

84

ГОСТ 12.4.002-74

85

ГОСТ 12.4.012-83

86

ГОСТ 12.4.026-76*

87

ГОСТ 14202-69

88

ГОСТ 16215-80*Е

89

ГОСТ 17.0.0.04-90

1

2

4

90

ГОСТ 17.2.3.02-78

91

ГОСТ 18962 - 86*

92

ГОСТ 19605-74

93

ГОСТ 22584-88

94

ГОСТ 26887-86

95

ГОСТ 2874-82*

96

ОСТ 10.163-88

97

СНиП 2.03.13-88

98

СНиП 2.04.01-85

99

СНиП 2.04.02-84

100

СНиП 2.04.03-85

101

СНиП 2.04.05-91

102

СНиП 2.05.07-91

103

СНиП 2.09.02-85

104

СНиП 2.09.03-85

105

СНиП 2.09.04-87

106

СНиП 2.11.01-85*

107

СНиП 2.11.02-87

108

СНиП 3.05.05-84

109

СНиП II-4-79

110

СНиП II-12-77

111

СНиП ІІІ-4-80

1

2

4

112

ДБН А 3.1-3-94

113

ДБН 360-92

114

ВБН-СГіП-46-3.94

115

НАПБ Б.07.005-86

Наказ МВС СРСР від 27.02.86

116

РД 34-21122-87

Міненерго СРСР 12.10.87

117

СН 181-70

Наказ Міністерства охорони

здоров`я СРСР, 1970 р.

118

ВСТП-6.02-87

Госагропром СРСР,

1987 р.

119

ВСН-1-80

Мінм`ясомолпром СРСР,

1980 р.

120

ВНТП 532/739-85

Наказ

Держагропрома СРСР

від 27.12.85. №44

121

Управління

ветеринарії Мінсільхоза

СРСР, Головне управління ветеринарії Госагропрома СРСР, 27.12.83

7.06.88

1

2

4

122

Госагропром СРСР

16.10.87

123

Держпроматомнагляд СРСР, 01.11.91

8

16

31,5

63

125

250

500 1000

Локальна вібрація

По осям Х, У, Z

5,0

120

5,0

120

3,5

117

3,5

114

1,8

111

1,2

108

0,9 1,63

105 102

1,63

102

Завантажити