НПАОП 63.21-1.17-96 Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

ДЕРЖАВНИЙКОМІТЕТ

УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

УКРАИНЫ

ПО НАДЗОРУ

ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

(Держнаглядохоронпраці)

 

(Госнадзорохрантруда)

252004, Київ-4,

б-р Т. Шевченка, 8/26

 

252004, Киев-4,

б-р Т. Шевченко, 8/26

 

тел. 226-20-83

 

 

___25.12.96___№ ___230___

На №_______________ від_______________

 

Н А К А З

 

Про Затвердження правил

безпеки при експлуатації

електровозів, тепловозів та

моторвагонного рухомого

складу

 

 

            На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом комітету від 26.02.96 р. № 32, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Правил безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу, та про доцільність його затвердження,

Н А К А З У Ю:

            1. Затвердити Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу, що додаються.

            2. Зазначені правила набирають чинності з 01.07.97 року.

            3. З вступом в дію цих Правил вважати такими. що не застосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу ЦТ/4770, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989 р. НАОП 5.1.11-1.17-89.

            4. Управлінню по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті і в зв’язку  разом з Міністерством транспорту України:

            4.1. До 31.01.97 р. визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Правилах, забезпечити видання Правил необхідним тиражем, встановити контроль за їх розповсюдженням;

            4.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України у двомісячний термін від дня їх одержання;

            4.3. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками (уповноваженими ними органами), посадовими особами і працівниками.

            5. Начальнику Управління по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті і в зв’язку Держнаглядохоронпраці ПОЛЯНСЬКОМУ С.А. подати протягом тижня управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

            6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету ШЕФАНА П.Т.

 

 

 

 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

ДЕРЖАВНИЙ
НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

 

ПРАВИЛА
безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів
та моторвагонного рухомого складу

 

 

 

 

Київ

 

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ
ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

УЗГОДЖЕНО

Міністерством транспорту України

(лист від 19.12.1996 р.

№ 6/22-17-1705)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною

праці

від 25.12.96 р. № 230

 

 

 

 

ДНАОП 5.1.11-1.17-96

 

ПРАВИЛА
безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів
та моторвагонного рухомого складу

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

ЛОКОМОТИВИ

— тепловози, електровози

ЛОКОМОТИВНА БРИГАДА

— працівники, які призначені для обслуговування локомотивів і моторвагонних поїздів

МОТОРВАГОННИЙ РУХОМИЙ СКЛАД

— моторні та причіпні вагони, із яких формуються моторвагонні поїзди (електропоїзди та дизель-поїзди)

РУХОМИЙ СКЛАД

— локомотиви і моторвагонний рухомий склад

ВВК

— високовольтна камера

ГВ

— головний вимикач

МВРС

— моторвагонний рухомий склад

ПТОЛ

— пункти технічного обслуговування локомотивів

РС

— рухомий склад

СБО

— система багатьох одиниць

СБОТ

— система багатьох одиниць з телемеханічним управлінням

ТО

— технічне обслуговування

ШВ

— швидкодіючий вимикач

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Умови праці при експлуатації РС мають відповідати вимогам цих Правил, ГОСТ 12.3.002-75 (1*), НАОП 5.1.11-1.18-89 (2) стосовно РС, чинних санітарних норм і правил, держстандартів та інших нормативних документів про охорону праці.

Примітка*.Тут і далі — номер пункту розділу 2 “Нормативні посилання”.

4.2. При експлуатації РС мають бути передбачені заходи захисту працюючих від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів по ГОСТ 12.0.003-74 (3), що зазначені в додатку 1, а також небезпечних факторів виникнення пожежі по ГОСТ 12.1.004-91 (4). Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій.

            4.3. В кожному локомотивному депо керівник (уповноважений ним орган) згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 (5) та ДНАОП 0.00-4.15-85 (6) на основі цих Правил з урахуванням типів і серій РС, а також місцевих особливостей організації праці повинен опрацювати і затвердити, інструкції про охорону праці, що діють на підприємстві.

            4.4. Технологічні карти та інші документи, що регламентують технологічні процеси, мають містити дані про заходи безпеки, що необхідні при їх здійсненні.

            4.5. Локомотивні бригади та працівники, зайняті експлуатацією РС, повинні бути забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту згідно з НАОП 5.1.11-3.01-90 (7).

            4.6. Склад локомотивних бригад і порядок обслуговування ними РС встановлюються начальником служби локомотивного господарства або начальником депо (за винятком пасажирських поїздів), залежно від типу РС та місцевих умов, на основі затверджених у встановленному порядку, систем обслуговування.

            4.7. Для обслуговування РС, що рухається зі швидкістю понад 140 км/год, треба призначати, як правило, машиністів першого і другого класів і помічників машиніста з правом управління локомотивом, зі стажем роботи не менше двох років.

            Перелік локомотивних бригад, які допускаються до обслуговування поїздів, що рухаються зі швидкістю понад 140 км/год, узгоджується з начальником відділку (Державного підприємства з перевезень вантажів і пасажирів) або з начальником госпрозрахункової служби локомотивного господарства.

            Заміну в складі бригади (машиніста та помічника машиніста) дозволяється здійснювати у виняткових випадках з особистого дозволу начальника локомотивного депо іншим машиністом (помічником машиніста), який відповідає всім встановленим вимогам для виконання цієї роботи.

            4.8. Обслуговування РС, що знаходиться у відстої під контактним проводом, повинно здійснюватися машиністами та помічниками машиністів, виділеними для цієї роботи наказом начальника локомотивного депо. Перед початком роботи вони повинні пройти цільовий інструктаж відповідно до вимог цих Правил і інструкції, що діє на підприємстві.

4.9. Начальник Головного управління локомотивного господарства і його заступники, начальники служб локомотивного господарства, їх заступники, головні інженери, начальники локомотивних відділів відділків (Державного підприємства з перевезень вантажів і пасажирів) і їх заступники, начальники локомотивних і моторвагонних депо та їх заступники, головні інженери згідно з своїми посадовими обов'язками несуть відповідальність за:

            утримання РС, пристроїв і споруд локомотивного господарства відповідно до технічних вимог, що гарантують безпеку праці локомотивних бригад, а також запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань;

            періодичний огляд кабін РС на відповідність їх нормам, встановленим ГОСТ 12.2.056-81 (8), ГОСТ 12.1.005-88 (9), ГОСТ 12.1.003-83 (10), ГОСТ 12.1.006-84 (11), ГОСТ 12.1.045-84 (12), ДНАОП 0.03-3.05-77 (13), ДНАОП 0.03-3.13-85 (14), НАОП 5.1.11-3.02-91 (15);

ДОДАТОК 3

до Правил безпеки при експлуатації

електровозів, тепловозів та мотор-

вагонного рухомого складу

ПЕРЕЛІК
САНІТАРНО-ПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ І ПРИСТРОЇВ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЯКІ ЗВ’ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС

 

п/п

Найменування
професій

Група виробничих процесів згідно СНиП 2.09.04-87, табл.6

Спеціальні
санітарно-побутові приміщення
і пристрої

1.

 Машиністи тепло-возів, дизель-поїздів, їх помічники і машиністи-інструктори

 Окремі гардеробні для спецодягу (ширина шафи 33 — 40 см). Душові. Хімчистка або прання спецодягу. Приміщення для відпочинку, кімнати психологичного розвантаження оснащені необхідним обладнанням в будинках відпочинку локомотивних бригад. Кімнати відпочинку в адміністративно-побутовому корпусі депо.

2.

 Машиністи електровозів, моторвагонних поїздів, їх помічники і машиністи-інструктори

 Загальні гардеробні для всіх видів одягу, для спецодягу — окремі шафи шириною 33 — 40 см. Душові. Хімчистка або прання спецодягу. Приміщення для відпочинку, кімнати психологичного розвантаження оснащені необхідним обладнанням в будинках відпочинку локомотивних бригад. Кімнати відпочинку в адміністративно-побутовому корпусі депо.

3.

 Приймальники локомотивів

 Загальні гардеробні для всіх видів одягу. Душові.

 

 
ДОДАТОК 4

до Правил безпеки при експлуатації

електровозів, тепловозів та мотор-

вагонного рухомого складу

 

СКЛАД АПТЕЧКИ

п/п

Медикаменти
і медичні засоби

Застосування

Кількість

1.

Індивідуальний антисептичний пакет
для перев'язування

Накладення пов'язок

5 шт.

2.

Бинт

Те саме

5 шт.

3.

Вата

--//--

5 пачок по 50 г.

4.

Ватно-марлевий бинт

Бинтування при переломах

3 шт.

5.

Джгут

Зупинка кровотечі

1 шт.

6.

Піпетка

Промивання очей

2 шт.

7.

Настій йоду
(5%-ний)

Змащування тканин навколо ран, свіжих саден, подряпин на шкірі і т.д.

1 флакон із притертою пробкою (25 мл)

 

8.

Нашатирний спирт(10%-ний)

При непритомності

1 флакон (30 мл)

9.

Розчин перекису водню (3%-ний)

Зупинка кровотечі з носа

1 флакон (50 мл)

10.

Розчин діаман-тового зеленого (2%-ний)

Обробка ран

1 флакон з притертою пробкою (25 мл)

 

11.

Перманганат калію

Приготування розчину

 

1 флакон з притертою пробкою (20 мл)

12.

Настій валеріани

Заспокоєння нервової системи

1 флакон (30 мл)

 

13.

 

 

Валідол

 

 

Зняття сильних болів в області серця і за грудиною

 

1 тюбик

 

14.

Бактерицидний пластир

Обробка подряпин

1 упаковка

 

15.

 

Клей БФ-6

 

Те саме

 

1 упаковка

16.

Цитрамон

Зняття головного болю

1 упаковка

 

  ПРИМІТКА.

            На внутрішніх дверцятах аптечки треба чітко вказати, які медикаменти застосовують при тих або інших травмах (наприклад, при кровотечі з носа — 3%-ний розчин перекису водню).

 

 

 

Завантажити