НПАОП 4.0.00-4.01-99 Система управління охороною праці в рибному господарстві

Державний нормативний акт про охорону праці

Затверджено Наказом голови Держкомрибгоспу від 11.05.99 №69 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.99 за №16/10610

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Передмова

1. Розроблено:

Інститутом Уркрибпроект

2. Внесено:

Управління флоту, портів, безпеки мореплавства і охорони праці

3. Введено:

Замість "Системи управління охороною праці" від 21.12.84р.

Редакційна комісія:

Бондаренко В.І. (голова комісії), Дмитришин П.О.,

Бугайчук М.С., Кожухов А.М.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія цього нормативного документа поширюється на всі органи управління, об'єднання підприємств, судна і підприємства рибного господарства незалежно від форми власності.

1.2. Система управління охороною праці (далі - СУОП) в рибному господарстві - це сукупність взаємозв'язаних правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних заходів та управлінських рішень, спрямованих на запобігання аваріям, нещасним випадкам, професійним захворюванням та створення безпечних умов праці в районах промислу й на виробництві.

1.3. При здійсненні виробничої діяльності в рибній галузі СУОП охоплює безпеку мореплавства, виробничу санітарію, гігієну й безпеку праці, техногенну безпеку, надзвичайні ситуації в районах промислу й на виробництві.

1.4. Вимоги цієї СУОП є обов'язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт, які пов'язані з:

проектуванням, будівництвом, реконструкцією, технічним переоснащенням, експлуатацією й ремонтом будівель, споруд, об'єктів інженерного забезпечення, суден і плавзасобів;

конструюванням, виготовленням, монтажем, експлуатацією й

ремонтом устаткування, машин і механізмів, знарядь лову;

розробкою й веденням: технологічних процесів, переходів у морі, промислу;

забезпеченням санітарного й епідемічного благополуччя населення та охорони довкілля.

1.5. СУОП в рибному господарстві (додатки 1-3) є цільовою підсистемою загальної системи управління рибною галуззю.

СУОП повинна в процесі організації та функціонування виробничих процесів забезпечувати підготовку, прийняття й реалізацію рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення:

а) працездатності та здоров'я людини в процесі праці на виробництві;

б) санітарного та епідемічного благополуччя населення, що споживає продукцію рибної галузі;

в) охорони довкілля.

1.6. Метою галузевої СУОП на підприємствах, в установах і організаціях (далі - підприємства) рибного господарства незалежно від їхніх форм власності та видів виробничої діяльності є:

а) формування безпечних і здорових умов праці;

б) ергономізація параметрів виробничого середовища;

в) ліквідація небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

г) мінімізація психофізичних факторів важкості та напруженості праці.

1.7.  Відповідно до Закону України "Про охорону праці" державне управління охороною праці на підприємствах та суднах рибного господарства незалежно від їхніх форм власності та видів виробничої діяльності здійснюють:

Державний комітет рибного господарства України;

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що вповноважені контролювати і вирішувати питання з охорони праці.

1 .8. СУОП регламентує:

а) створення професійних служб охорони праці в Держкомрибгоспі, у виробничих об'єднаннях, на підприємствах, у судновласників;

б) розробку і закріплення функціональних обов'язків з охорони праці за всіма службами, підрозділами, посадовими особами, працівниками й членами екіпажів;

в) прийняття й реалізацію управлінських рішень з охорони праці;

г) установлення взаємодії посадових осіб, що є учасниками управління охороною праці.

1.9. Основними принципами функціонування галузевої системи управління охороною праці на підприємствах і суднах є:

а) нерозривний зв'язок процесу виробництва з засобами та заходами щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

б) координація діяльності всіх суб'єктів управління з метою виконання поставлених завдань і заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці.

1.10. Об'єктами упраління охроною

а) діяльність функціональних служб і структурних підрозділів Держкомрибгоспу, об'єднань, судновласників, підприємств, суден щодо забезпечення на робочих місцях вимог нормативно-правових актів про охорону праці;

б) виробничі процеси й середовище, технологічне устаткування, судна флоту, плавзасоби, будівлі, споруди й територія промислових підприємств.

1.11. Суб'єктами управління є робітники , члени екіпажів, особи комадного складу суден, судовласники, службовці, спеціалісти, підрозділів, підприємств, об'єднань, держкомрибгоспу.

1.12. Управління охороною праці на галузевому рівні здійснюють Держкомрибгосп та виробничі об'єднання підприємств, створені за галузевим принципом, судновласники.

1.13. Управління охороною праці на підприємстві здійснює його керівник (власник), на судні - капітан.

1.14. Підготовку управлінських рішень з питань охорони праці здійснюють:

1.14.1. На рівні Держкомрибгоспу - служба охорони праці Комітету.

1.14.2. На рівні виробничого об'єднання, судновласника - служба охорони праці об'єднання, судновласника.

1.14.3. На рівні підприємства -служба охорони праці підприємства.

1.14.4. На рівні судна - начальники (старший командний -склад) суднових служб.

1.15. Загальна структура служби охорони праці в рибному господарстві визначається керівником Держкомрибгоспу та включає:

а) службу охорони праці Держкомрибгоспу;

б) службу охорони праці у складі апарату виробничих об'єднань (акціонерне товариство, асоціація, компанія, рибколгоспспілка, об'єднання);

в) служби охорони праці підприємств і організацій, що підпорядковані безпосередньо Держкомрибгоспу;

г) служби охорони праці підприємств і організацій, що входять до складу виробничих об'єднань.

1.16. На суднах згідно зі Статутом флоту рибної промисловості України, затвердженим наказом Держкомрибгосппрому від 10.06.93 №43:

а) функції служби охорони праці виконують начальники (вищий командний склад) суднових служб;

б) особи командного складу судна забезпечують виконання правил: охорони праці, технічної експлуатації, пожежної безпеки, санітарних, охорони довкілля, безпеки мореплавства;

в) розпорядження капітана (за його відсутності - старшого помічника) з питань безпеки мореплавства й охорони праці підлягають незаперечному і своєчасному виконанню всіма особами, які перебувають на судні;

г) судновласник забезпечує кожне судно положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами про охорону праці, що потрібні в районах плавання й промислу.

1.17. Обов'язки з охорони праці для посадових осіб, працівників, осіб командного складу, спеціалістів і членів суднових екіпажів повинні вноситися до їх посадових інструкцій та затверджуватися наказами (розпорядженнями) по Держкомрибгоспу, об'єднанню, підприємству, судновласника.

1.18. Керівники (та їх заступники) виробничих об'єднань, підприємств, структурних підрозділів, цехів, дільниць, змін, судновласники, капітани суден та керівники суднових служб за невиконання покладених на них обов'язків з питань охорони праці несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

2.1 Управління охороною праці полягає в збиранні та аналізі інформації виявленні відхилень параметрів умов і безпеки праці від установлених норм, здійсненні керівних дій, які спрямовані на створення безпечних умов праці.

2.2. У СУОП організація й координація робіт з питань охорони праці передбачає:

а) взаємодію Держкомрибгоспу і його структурних підрозділів з підвідомчими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, судновласниками в галузі охорони праці та безпеки мореплавства;

б) забезпечення виконання планів робіт з охорони праці та вимог, які містяться в положеннях, правилах, стандартах, інструкціях та інших нормативних документах з охорони праці;

в) дотримання вимог охорони праці на стадії проектування, будівництва, реконструкції та приймання в експлуатацію об'єктів виробничого призначення;

г) забезпечення: безпечної експлуатації виробничого обладнання, будівель, споруд, суден, плавзасобів і знарядь лову, безпеки виробничих процесів;

І) контроль службами охорони праці всіх рівнів управління при функціонуванні СУОП;

д) забезпечення своєчасного розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, аналіз та ліквідацію причин їх виникнення, розробку й реалізацію заходів щодо запобігання їм.

2.3. Галузеві органи управління в межах своїх повноважень розв'язують такі основні завдання з питань охорони праці:

навчання працівників і членів екіпажу безпечним методам праці та пропаганда охорони праці;

забезпечення безпечності виробничого устаткування;

забезпечення безпечності технологічних процесів;

забезпечення безпечності будівель, споруд, суден, плавзасобів, знарядь лову;

нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників;

організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

санітарно-побутове обслуговування працівників;

професійний відбір працівників з окремих професій;

забезпечення дотримання працівниками підприємств і членами екіпажів суден вимог норм, інструкцій і правил з охорони праці та безпеки мореплавства.

2.4. Безпека виробничого устаткування повинна здійснюватися:

а) при виготовленні - виконанням усіх установлених конструктивних вимог безпеки, авторським наглядом за додержанням проектних рішень, наявністю сертифікатів;

б) при експлуатації - приведенням у відповідність до вимог нормативних документів з охорони праці, виконанням приписів органів державного нагляду, своєчасним проведенням регламентних робіт, заміною новим більш безпечним устаткуванням.

2.5. Для будівель, споруд, суден, плавзасобів, знарядь лову безпека повинна досягатися дотриманням вимог охорони праці при їх проектуванні, будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні, експлуатації, обслуговуванні та ремонті.

2.6. Безпека виробничих процесів повинна забезпечуватися приведенням їх у відповідність до вимог стандартів, норм і правил з охорони праці, технологічних регламентів, іншої нормативно-технічної документації, виконанням приписів органів державного нагляду, а також упровадженням нових безпечних технологічних процесів, засобів механізації, дистанційного управління й автоматики.

2.7. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці здійснюється усуненням причин появи небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях та використанням засобів індивідуального й колективного захисту.

2.8. Забезпечення засобами індивідуального захисту (надалі 313) має здійснюватися у відповідності до діючих норм і встановленого порядку їх видачі, користування й зберігання.

2.9. Санітарно-побутове обслуговування повинно передбачати забезпечення працюючих допоміжними приміщеннями й санітарно-побутовими пристроями і обладнанням згідно з діючими нормами й правилами.

2.10. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих повинна включати попередні (при оформленні на роботу) й періодичні медичні огляди працівників, лікувально-профілактичне харчування та проведення заходів з попередження захворювань працівників.

2.11. При професійному відборі має встановлюватися фізична і психофізіологічна придатність працівників окремих спеціальностей (плавсклад суден флоту рибного господарства, водолази, водії транспортних засобів, верхолази, електромонтери, електромеханіки тощо) для безпечного виконання робіт.

2.12. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку повинно передбачатися для всіх працюючих з урахуванням тяжкості й напруженості їхньої роботи, наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.13. Надання працівникам пільгових режимів праці та відпочинку, а також доплат за роботу з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці має здійснюватися у відповідності до нормативних документів, прийнятих центральними органами виконавчої влади.

2.14. Усі працівники підприємств і члени екіпажів суден повинні  знати й дотримуватися вимог, що регламентуються нормативними документами з охорони праці, безпеки мореплавства, пожежної безпеки правилами охорони довкілля, санітарними правилами, технічною й технологічною документацією.

2.15. Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці на всіх рівнях, стадіях виробництва, підготовку управлінських рішень і контроль за їх виконанням здійснює служба охорони праці, що безпосередньо підпорядковується керівнику виробничого об'єднання, підприємства, судновласнику, а на суднах у районах плавання і промислу - керівники штабу промислового району, капітани суден, начальники (старший командний склад) суднових служб.

2.16. Контроль за функціонуванням СУОП повинен передбачати: перевірку організації охорони праці та безпеки мореплавства; перевірку стану умов праці працівників; виявлення відхилень від вимог нормативних документів з охорони праці; перевірку виконання службами й підрозділами, працівниками й членами екіпажів своїх обов'язків щодо охорони праці; прийняття ефективних заходів для усунення виявлених недоліків.

2.17. Відомчий контроль за функціонуванням СУОП здійснюють Держкомрибгосп, галузеві об'єднання, керівники (власники) підприємств, судновласники, капітани суден.

2.18. Нагляд і контроль за станом охорони праці здійснюють:

а) Держкомрибгосп, який забезпечує:

державний нагляд за безпекою мореплавства суден флоту рибного господарства незалежно від форм власності;

відомчий контроль за виконанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці стосовно підпорядкованих йому об'єднань, підприємств, установ і організацій, судновласників;

б) служби охорони праці; керівники відділів, дільниць, цехів, підприємств, об'єднань (з залученням уповноважених з питань охорони праці від трудових колективів та профспілок); комісії з охорони праці -контроль за станом охорони праці в об'єднаннях, на підприємствах;

в) судновласники, капітани суден та начальники (вищий командний склад) суднових служб - контроль за станом охорони праці на суднах;

г) трудові колективи через вибраних ними уповноважених; професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників -громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

2.19. Профспілкові органи та організації здійснюють громадський контроль за станом охорони праці на підприємствах, суднах, де працюють члени їхньої профспілки.

2.20. Особи, які здійснюють державний нагляд, відомчий або  внутрішній контроль за станом охорони праці, складають приписи або акти перевірки стану справ з охорони праці, де визначаються заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки мореплавства.

 2.21. Облік умов і безпеки праці на підприємстві в об'єднанні, на суднах організовує служба охорони праці підприємства, об'єднання, судновласника за формами, затвердженими Держкомстатом, Держнаглядохоронпраці та Міністерством охорони здоров'я.

2.22. Галузеві підприємства, установи й організації всіх форм власності, судновласники повинні проводити розслідування і облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань, отруєнь та аварій згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 №923).

2.23. Аналіз умов і безпеки праці забезпечують служби охорони праці Держкомрибгоспу, галузевих виробничих об'єднань, підприємств, судновласників.

2.24. Основою для аналізу та оцінки показників умов та безпеки праці є Єдина державна система показників умов і безпеки праці, дані про травматизм на виробництві, в районах плавання й промислу та професійні захворювання, пожежі, дорожньо-транспортні пригоди й аварії.

2.25. Основними показниками ефективного функціонування СУОП на всіх рівнях є:

а) рівень виробничого травматизму;

б) рівень профзахворювань;

в) рівень захворювань, пов'язаних з умовами праці;

г) чисельність осіб, які працюють у незадовільних умовах праці;

г) кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці;

д) кількість технологічних процесів, що не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці;

е) кількість аварійних будівель, споруд, суден, плавзасобів;

є) забезпеченість засобами індивідуального й колективного захисту;

ж) забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями;

з) витрати на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

и) витрати на повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань (або витрати на соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань);

і) витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій і надзвичайних ситуацій, нещасних випадків і профзахворювань.

2.26. Облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП повинні бути направлені на розроблення й прийняття, з урахуванням інформації про фактичний стан умов і охорони праці, ефективних управлінських рішень керівниками всіх рівнів.

3. ФУНКЦІЇ ДЕРЖКОМРИБГОСПУ, ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ, ПІДПРИЄМСТВА, СУДНОВЛАСНИКА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

3.1. ФУНКЦІЇ ДЕРЖКОМРИБГОСПУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Державний комітет рибного господарства У країни:

3.1.1. Здійснює державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибного господарства; забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними конвенціями з питань збереження людського життя на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища підприємствами й флотом галузі.

3.1.2. Розробляє й затверджує спеціальні правила експлуатації, реєстрації, обліку й технічного нагляду за суднами флоту рибного господарства, нормативні акти з питань безпеки мореплавства, охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, радіозв'язку, експлуатації рибних портів і роботи служби капітана порту.

3.1.3. Створює:

а) службу охорони праці Держкомрибгоспу;

б) галузевий фонд охорони праці;

в) галузеві навчально-методичні центри, навчально-тренажерні центри, навчально-тренажерні судна, факультети й курси підвищення кваліфікації;

г) постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці Держкомрибгоспу;

І) постійно діючі Державні кваліфікаційні комісії плавскладу морських суден Держкомрибгоспу.

3.1.4. Опрацьовує:

а) структурну схему галузевої системи управління охороною праці;

б) схему сповіщення про надзвичайні ситуації в структурі Держкомрибгоспу;

в) порядок взаємодії підпорядкованих об'єднань, підприємств та структурних підрозділів у вирішенні завдань управління охороною праці; 

г) положення про службу охорони праці Держкомрибгоспу з узгодженням його з Держнаглядохоронпраці;

д) положення про постійно діючу Державну кваліфікаційну комісію плавскладу морських суден Держкомрибгоспу.

3.1.5. Визначає обов"язки з питань охорони праці для посадових осіб Держкомрибгоспу, керівник в галузевих об'єднань, керівників підприємств, організацій , установ судновласників, капітанів суден з якими укладаються контракти.

3.1.6. Організовує:

а) розробку та функціонування галузевої системи управління охороною праці;

б) розробку та перегляд державних галузевих нормативних актів про охорону праці;

в) проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах плавання, промислу й на виробництві для осіб командного складу й спеціалістів флоту рибного господарства, керівників об'єднань, підприємств, а також керівників і фахівців структурних підрозділів центрального апарату;

г) забезпечення об'єднань, підприємств, установ, організацій, судновласників нормативними актами та інформаційними матеріалами з питань охорони праці;

І) розробку та виробництво засобів індивідуального та колективного захисту працюючих;

д) проведення галузевих нарад, семінарів, оглядів та конкурсів з питань охорони праці;

е) вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації роботи з охорони праці, пропаганди безпечних методів праці.

3.1.7. Забезпечує разом з експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці якісне проведення експертизи проектів на їх відпо-відність нормативним актам про охорону праці.

3.1.8. Надає допомогу об'єднанням, судновласникам, підприємствам у проведенні:

а) сертифікації виробничого обладнання й технологічних процесів;

б) атестації робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці;

в) складання санітарно-технічних паспортів умов праці;

г) розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

О організації медичних оглядів та професійного відбору працівників окремих професій.

3.1.9. Проводить єдину науково-технічну політику та методичне керівництво з питань охорони праці та безпеки мореплавства.

3.1.10. Укладає з відповідними профспілками угоди з питань поліпшення умов та безпеки праці.

3.1.11. Здійснює розробку та реалізацію галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища та угод, що укладаються з відповідними галузевими профспілками.

3.1.12. Погоджує плани навчання з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах плавання, промислу й на виробництві, яке здійснюють галузеві навчально-методичні заклади.

Завантажити