НПАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА

Д Е Р Ж А В Н И Й

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного коміте­ту України по нагляду за охороною праці

від 21.05097N 143

П Е Р Е Д М О В А

1. Розроблено: Українським науково-дослідним і конструк­торсько-технологічним інститутом побутово­го обслуговування

Розробники: О.Ю.Iльяшук (відповідальний виконавець)

В.В.Корзенков (зав.відділом)

Л.А.Мельничук (консультант)

2. Внесено на розгляд та

затвердження: Українським союзом об'єднань, підприємств

і організацій побутового обслуговування

населення

3. Введено вперше

З М I С Т

стор.

1. Галузь застосування 1

2. Нормативні посилання 1

3. Загальні положення 3

4. Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень та споруд 4

4.1. Територія підприємства 4

4.2. Виробничі і підсобні будівлі та споруди 5

4.3. Складські приміщення 6

4.4. Санітарно-побутові приміщення 8

4.5. Допоміжні приміщення 8

4.6. Водопостачання та каналізація 8

5. Вимоги до технологічних процесів та обладнання 9

5.1. Загальні вимоги до технологічних процесів 9

5.2. Пральні 10

5.3. Лазні 16

5.4. Загальні вимоги до організації робочих місць 18

5.5. Допоміжні підрозділи 18

5.6. Ремонт і технічне обслуговування обладнання 19

5.7. Вантажопідйомні і транспортні засоби 20

6. Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки 22

6.1. Електробезпека 22

6.2. Заходи безпеки при проведенні електрозварюва-

льних і газозварювальних робіт 24

6.3. Заходи безпеки при підійманні і переміщенні вантажів 24

6.4. Заходи безпеки при експлуатації вантажопідйомних ліфтів 25

7. Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях підприємств пралень та лазень

7.1. Мікроклімат виробничих приміщень 26

7.2. Опалення та вентиляція 26

7.3. Освітлення 28

7.4. Шум та вібрація 28

8. Пожежна безпека 29

9. Вимоги до засобів захисту працюючих 31

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила встановлюють заходи щодо забезпечення належного рівня організації робіт щодо охорони праці при експлуатації пралень та лазень (далі - підприємства).

Ці Правила поширюються на всі пральні та лазні України, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации прачечных и бань, введених в дію наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від 25.08.1975 р.

2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах даються посилання на такі нормативні документи:

Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р.

ДСТУ 2320-93 Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие

требования.

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие

требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ.Работы погрузоразгрузочные. Общые требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия.

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая.

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска , предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 N 51.

ДНАОП 0.00-1.11-90 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнагляд СРСР від 09.01.90 р.

ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. N 623 та зміни до нього, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від

23.02.84 р. N 92.

ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від

11.10.93 р. N 94.

ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р. N 123.

ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, N 4088-86, затверджені в 1986 р. Мінохорони здоров'я СРСР.

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ від 31.03.94 р. N 45.

ДНАОП 0.03-8.07-94 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом МОЗ від

31.03.94 р. N 46.

ДНАОП 0.05-3.03-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індиідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені наказом Держкомпраці СРСР 21.08.85 р.

НАОП 1.1.10-1.01.85 Правила техніки безпеки при

експлуатації електроустановок, затверджені Міненерго СРСР ЦК

галузевої профспілки 10.09.85 р.

СНиП П-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Нормы проектрования. М.Стройиздат 1981 г.

СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение. Светотехника 1979 г. N 10.

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. СниП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП П-34-76 Горячее водоснабжение.

СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения. М.Стройиздат, 1976 г.

СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий. СНиП 2.09.02-85 Производственные здания.

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.

СНиП Ш-4-80, изд.1989 г. Техника безопасности в

строительстве.

Граничні норми підіймання і переміщення вантажних речей неповнолітніми, затверджені наказом МОЗ України від 22.03.96 р. N 59, зареєстровані в Мінюсті України 16.04.96 р. за N 183/1208.

Правила безопасности в газовом хозяйстве.

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Державним комітетом України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду 17.06.92 р.

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, затверджені наказом Голови Дерднаглядохоронпраці України від 16.12.93 р. N 128.

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Пожнаглядом України 14.06.95 р., введені в дію наказом МВС України від

22.06.95 р. N 400.

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. N 30 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 р. за N 95/304.

П.А.Долин Справочник по технике безопасности. М.Атомиздат 1985 р.

3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Особи, винні в порушенні норм з охорони праці, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

3.2. В основу Правил покладені вимоги державних стандартів Системи стандартів безпеки праці (ССБП).

3.3. Усі нормативно-технічні документи і інструкції з охорони праці, що видаються і діють на підприємствах, повинні відповідати вимогам цих Правил.

3.4. Працівники, зайняті на підприємствах повинні:

- пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій;

- пройти інструктаж і навчання безпечним методам роботи і перевірку знань відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці;

- знати правила гасіння вогню і вміти застосовувати перші засоби гасіння пожежі.

3.5. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше двох разів на рік.

Посадові особи відповідно до Переліку посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки згідно з наказом керівника підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Повторна перевірка знань провадиться в усіх випадках порушення цих Правил і при переході на іншу роботу.

3.6. Розслідування аварій і нещасних випадків провадиться в порядку, встановленому Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

3.7. Кожний виробничий підрозділ підприємства

забезпечується:

- аптечкою, що містить у собі набір необхідних засобів для надання першої медичної допомоги відповідно до Справочника по технике безопасности;

- плакатами про правила надання першої допомоги, які вивішуються на видних місцях;

- вогнегасниками згідно з правилами пожежної безпеки.

3.8. У разі нещасного випадку потерпілому негайно надається перша медична допомога відповідно до додатку.

4. ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ

ТЕРИТОРIЇ ПIДПРИґМСТВА, БУДIВЕЛЬ,

ПРИМIЩЕНЬ ТА СПОРУД.

4.1. Територія підприємства

4.1.1. Територія підприємства та розміщені на ній будівлі повинні задовольняти вимогам технологічного процесу виробництва, СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения, СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий, а також норм і правил пожежної безпеки.

4.1.2. Територія фабрики-пральні з усіма розміщеними на ній виробничими будівлями і допоміжними спорудами огороджується парканом не нижчим за 2 м.

4.1.3. Для входу на територію підприємства і виходу з неї спеціально обладнується контрольно-пропускне приміщення.

4.1.4. В'їзд транспорту на територію підприємства і виїзд з неї здійснюється через ворота, що відчиняються всередину території і мають пристрій для утримування їх у відчиненому положенні.

4.1.5. Територію підприємства необхідно упорядковувати та утримувати в чистоті; проходи, проїзди, входи та виходи будівель забороняється захаращувати або використовувати для зберігання відходів виробництва, будматеріалів, тари, металобрухту тощо. Сміття та відходи виробництва слід збирати в спеціальні баки (контейнери) або ящики з кришками, які щільно закриваються. Розміщують їх у відведених для них місцях і регулярно вивозять за межі підприємства.

4.1.6. Територія підприємства повинна бути рівною. Конденсаційні, каналізаційні та інші технічні колодязі закриваються кришками. Стан кришок регулярно перевіряється.

4.1.7. Проїзди для автотранспорту та доріжки для пішоходів розділяються і повинні бути вільні для пересування. Проїзди та пішохідні доріжки покриваються удосконаленими (твердими) покриттями та постійно утримуються в справному стані. У нічні години вони освітлюються згідно з діючими нормами і правилами.

4.1.8. У літній період проходи та проїзди систематично поливаються; у зимовий період - очищуються від снігу та льоду, а під час ожеледиці - посипаються піском або дрібним шлаком.

4.1.9. Узимку дахи та карнизи будівель необхідно своєчасно очищувати від снігу та льоду. Для виконання цієї роботи призначаються спеціально навчені робітники ( двірники тощо).

4.1.10. Ділянки території, вільні від забудов, доріг, проходів, площадок, водостічних канав тощо, озеленюються.

4.1.11. Матеріали, деталі та інші вантажі на території зберігаються на спеціально підготовлених площах, розвантажуються і складаються згідно з інструкціями, розробленими адміністрацією підприємства. Загромаджувати проїзди, проходи та безладно складати матеріали забороняється.

4.1.12. Резервуари, баки, бочки та інші ємкості для зберігання горючої і вибухонебезпечної рідини розміщуються на території підприємства згідно з діючими правилами зберігання цих рідин.

4.1.13. Розміри земельних ділянок для будівель лазень, їх розміщення в населених пунктах, а також санітарні та протипожежні розриви між ними та будівлями другого призначення повинні відповідати вимогам СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения, СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий, а також норм і правил пожежної безпеки.

6.3.6. Тара для вантажів, що транспортуються,повинна бути справною, без задирок, рваних країв, виступаючих цвяхів. На перев'язаних вантажах не допускаються звисаючі кінці або петлі вірьовок, дроту, пакувальної тканини тощо.

6.3.7. Для піднімання вантажів потрібно застосовувати канати і ланцюги, які відповідають вимогам державних стандартів.

6.4. Заходи безпеки при експлуатації вантажопідйомних ліфтів.

6.4.1. Ліфтами слід користуватися в повній відповідності до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів.

6.4.2. Кожний щойно установлений чи реконструйований вантажний ліфт необхідно зареєструвати в органах Держнагляжохоронпраці. Експлуатація ліфта допускається тільки після його огляду і випробування, а також письмового дозволу інспектора Держнаглядохоронпраці.

6.4.3. Діючі ліфти підлягають огляду і випробуванню в термін, встановлений Держнаглядохоронпраці. Експлуатація ліфта , у якого закінчився указаний у його паспорті термін наступного випробування, не допускається.

6.4.4. Стіни шахти ліфта, що розміщений усередині будинку і з'єднує декілька поверхів, а також підлога і перекриття шахти виготовляються із вогнетривких або напіввогнетривких матеріалів.

6.4.5. Шахту і кабіну ліфта необхідно огороджувати. Огороджування шахти ліфта в межах нижнього поверху допускається виконувати для зручності огляду і обслуговування зйомними щитами. Кабіну грузового ліфта можна огороджувати металевою сіткою із дроту, з діаметром, не меншим за 1,2 мм, з отворами не більшими за 20 мм при умові влаштування по низу кабіни огородження із металевих листів заввишки від рівня підлоги 1000 мм і більше.

6.4.6. Приямок ліфта, машинне приміщення, приміщення верхніх блоків, площадку перед дверима ліфтів, проходи і коридори, що ведуть до ліфта, необхідно обладнувати стаціонарним електричним освітленням.

6.4.7. Машинне відділення ліфта повинне бути ізольованим, сухим, добре вентилюватись. Прохід до машинного відділення повинен бути вільним.

6.4.8. У машинному відділенні і приміщенні верхніх блоків забороняється:

- установлення механізмів та приладів, що не мають відношення до ліфта;

- зберігання змащувальних масел і вогненебезпечних матеріалів.

6.4.9. На зовнішньому боці всіх дверей шахти ліфта

прикріплюються таблички з указанням типу ліфта (вантажний,

вантажний з провідником тощо) і його граничної

вантажопідйомності. На дверях першого поверху або біля них

вивішується реєстраційний номер ліфта .

6.4.10. Біля дверей шахти на всіх поверхах і всередині кабіни необхідно вивісити інструкцію про порядок користування ліфтом зважаючи на правила охорони праці.

6.4.11. Технічний нагляд за ліфтом доручається особі, яка має посвідчення про проходження спеціального навчання і права на нагляд за ліфтами. У паспорт кожного ліфта заноситься прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, що відповідає за справний стан і безпечну дію ліфта.

6.4.12. Технічний огляд ліфта провадиться не рідше одного разу на десять днів. У випадку виявлення несправностей в роботі ліфта його необхідно негайно зупинити.

6.4.13. На основному завантажувальному поверсі вказується номер телефону, по якому необхідно повідомити про несправність ліфта.

6.4.14. По закінченні роботи ліфт необхідно відключити від живильної мережі.

6.4.15. Двері машинного відділення, приміщення верхніх блоків і вхід у приямок необхідно замикати на замок; ключі зберігаються в чергового електромонтера, що обслуговує ліфт.

7. УМОВИ ПРАЦI ПРАЦЮЮЧИХ У ВИРОБНИЧИХ

ПРИМIЩЕННЯХ ПIДПРИґМСТВ ПРАЛЕНЬ ТА

ЛАЗЕНЬ

7.1. Мікроклімат виробничих приміщень

7.1.1. Мікроклімат у виробничих приміщеннях пралень та лазень повинен відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень N 4088-86.

7.2. Опалення та вентиляція

7.2.1. Виробничі і допоміжні приміщення необхідно обладнувати системами опалення та вентиляції, які забезпечують рівномірну температуру і стан повітряного середовища у відповідності до вимог СНиП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

7.2.2. Для забезпечення вимагаючих санітарними нормами параметрів повітряного середовища на підприємствах встановлюють системи опалення, які забезпечують рівномірне нагрівання повітря на протязі всього опалювального періоду, а також безпеку в пожежному відношенні.

7.2.3. У складах, що не опалюються, необхідно обладнувати спеціальні приміщення для зігрівання працюючих та оформлення документів.

7.2.4. При центральному опаленні цехи зі значними тепловиділеннями від технологічного обладнання необхідно забезпечувати пристроями для вимкнення нагрівальних приладів і відключення окремих частин опалювальної системи без шкоди для решти цехів, допоміжних і адміністративних приміщень.

7.2.5. Нагрівальні прилади систем опалення потрібно розміщувати безпосереньо під світловими отворами з урахуванням необхідності захисту працюючих від неспадаючих потоків холодного повітря при розміщенні постійних робочих місць на віддалі 2 м і менше від вікон у зовнішних стінах.

7.2.6. Нагрівальні прилади системи опалення захищаються

спеціальним загороджуючим обладнанням.

7.2.7. Прилади опалення не повинні закриватися або захаращуватися.

7.2.8. В усіх виробничих приміщеннях необхідна наявність термометрів.

7.2.9. Для створення та підтримування необхідних умов повітряного середовища в робочих приміщеннях влаштовується природна, примусова припливно-витяжна або змішана вентиляція.

7.2.10. Концентрації токсичних речовин, парів і пороху в робочій зоні виробничих приміщень не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій, затверджених Державною санітарною інспекцією.

Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинна відповідати ДНАОП 0.03.-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

7.2.11. Повітря, що подається системами припливної вентиляції з механічним побудженням, забирається ззовні в найменш забрудненій зоні або підлягає попередньому очищенню.

7.2.12. Видалення повітря належить передбачати

безпосередньо від місць виділення виробничих шкідливостей або із

зон найбільшого забруднення повітря в приміщенні.

7.2.13. У приміщеннях, де можливі виділення

вибухонебезпечних речовин, встановлюють вентилятори у

вибухобезпечному виконанні.

7.2.14. Повітроколоворот вентиляційних систем

виготовляється з антикорозійних і негорючих матеріалів з

ретельною герметизацією швів і з'єднань.

7.2.15. Забір свіжого повітря вентиляційною системою провадиться з висоти не меншої за 2 м від землі навітряної сторони, а в зеленій зоні - не меншої за 1 м. Забруднене повітря усувається через спеціальний отвір. Засоби захисту від метеоопадів не повинні заважати усуненню забрудненого повітря.

7.2.16. Незалежно від наявності шкідливих виділень і вентиляційних пристроїв у вікнах виробничих приміщень для забезпечення природного провітрювання необхідно передбачити фрамуги чи кватирки, що відчиняються.

7.2.17. Для відкривання фрамуг, вікон, створок ліхтарів влаштовуються зручні пристосування, що управляються з підлоги.

7.2.18. Усі вентиляційні системи і місця установлення вентиляційного обладнання повинні бути легко доступними для огляду, очищення і ремонту.

7.2.19. Рівень шуму і вібрації, який створюється вентиляційним обладнанням, не повинні перевищувати допустимих значень.

7.2.20. На вентиляційні установки необхідно обов'язково мати паспорти та періодично їх випробовувати.

7.2.21. Контрольні випробування витяжних систем провадяться один раз на два роки, приточних систем - один раз на три роки.

7.2.22. Для забезпечення нормальної експлуатації

вентиляційного господарства наказом по підприємству

призначається відповідальна особа, складаються графіки чищення,

опрацьовується інструкція щодо обслуговування вентустановок.

7.2.23. Вентиляційні камери розміщуються в окремих приміщеннях, вентиляційне обладнання установлюється з дотриманням правил звукоізоляції.

7.2.23. В усіх випадках, коли в робочому приміщенні установлюється додаткове чи нове обладнання, що виділяє тепло, вологу, пил або гази, провадиться переобладнання і перепланування цехів або зміна технологічних процесів, зв'язані з цим діючі вентиляційні системи теж відповідним чином переобладнуються, щоб забезпечувати в нових умовах установлені для робочих приміщень метеорологічні параметри і гранично допустиму концентрацію шкідливих речовин.

7.3. Освітлення

7.3.1. Природне та штучне освітлення виробничих, допоміжних службово-побутових приміщень і території пралень та лазень повинне відповідати вимогам СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение.

7.3.2. Територія підприємств, місце пересування людей і транспорту, а також місце робіт відповідно до діючих нормам забезпечуються штучним освітленням, що вмикається з настанням темноти або при поганій видимості (туман, дощ).

Завантажити