НПАОП 93.0-1.07-97Правила охорони працi для перукарень

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА
ОХОРОНОЮ ПРАЦI

Д Е Р Ж А В Н И Й
НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI

НПАОП 93.0-1.07-97

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI ДЛЯ ПЕРУКАРЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного коміте­ту України
по нагляду за охороною праці
від 21.05.97 №143

П Е Р Е Д М О В А
1. Розроблено: Українським науково-дослідним і конструк­торсько-технологічним інститутом побутово­го обслуговування
Розробники: О.Ю.Iльяшук (відповідальний виконавець)
В.В.Корзенков (зав.відділом)
Л.А.Мельничук (консультант)

2. Внесено на розгляд та
затвердження: Українським союзом об'єднань, підприємств
і організацій побутового обслуговування
населення
3. Введено вперше

Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення належного рівня організації робіт по охороні праці в перукарнях.
Ці Правила поширюються на всі підприємства України, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, які виконують перукарські послуги.
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила техники безопасности и производственной санитарии для парикмахерских системы Минбыта УССР, затверджені наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від 10.10.1986 р. № 305.

В цих Правилах даються посилання на такі нормативні документи:
Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р.
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.Пожарная безопасность. Общие
требования.
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие
требования номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая.
ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623 та зміни до нього, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
23.02.84 р. № 92.
ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 р. № 94.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р.№ 123.
ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, № 4088-86, затверджені в 1986 р. Мінохорон здоров'я СРСР.
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ від 31.03.94 р. № 45.
НАОП 1.1.10-1.01.85 Правила техніки безпеки при
експлуатації електроустановок, затверджені Міненерго СРСР ЦК
галузевої профспілки 10.09.85 р.
СНиП П-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Нормы проектирования. М.Стройиздат 1981 г.
СНиП П-4-79 Естественное и искуственное освещение. Светотехника 1979 г. № 10.
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП П-34-75 Горячее водоснабжение.
СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения. М.Стройиздат, 1976 г.
СНиП 2.09.02-85 Производственные здания.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
Правила пожежної безпеки в Україні, затвержджені
Пожнаглядом України 14.06.95 р., введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 р. № 400.
Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 р. за № 95/304.
Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН 245-71 М., Стройиздат., 1972.
Нормы технологического проектирования парикмахерских. М., Гипробытпром, 1980.
Временные санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию педикюрных кабинетов.

3.1. Особи, винні в порушенні норм з охорони праці, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.
3.2. В основу Правил покладені вимоги державних стандартів Системи стандартів безпеки праці (ССБП) і завдання щодо їх упровадження.
3.3. Усі нормативно-технічні документи і інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії, що видаються і діють на підприємствах, повинні відповідати вимогам цих Правил.
3.4. Працівники, що працюють у перукарнях, повинні:
- пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
- пройти інструктаж і навчання безпечним методам роботи і перевірку знань відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
- знати правила гасіння вогню і вміти застосовувати перші засоби гасіння пожежі.
3.5. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік.
Посадові особи відповідно до Переліку посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки згідно з наказом керівника
підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.
Повторна перевірка знань провадиться в усіх випадках порушення цих Правил і при переході на іншу роботу.
3.6. Розслідування аварій і нещасних випадків провадиться у порядку, встановленному Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
3.7. Усі підприємства забезпечуються аптечкою, що містить у собі набір необхідних засобів для надання першої медичної допомоги.
3.8. У разі нещасного випадку потерпілому негайно надається перша медична допомога.

4. ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ
ТЕРИТОРIЇ ПIДПРИЄМСТВА, БУДIВЕЛЬ,
ПРИМIЩЕНЬ ТА СПОРУД

4.1.1. Перукарні розміщуються у будівлях суспільних і торгівельних центрів, будинках побутових послуг міського і сільського типу, комплексних приймальних пунктах, вокзалах, лазнях, на перших поверхах житлових будинків, а також в окремо споруджених будівлях.
При розміщенні в житловому будинку перукарня повинна мати ізольований вхід.
4.1.2. Прилегла до перукарні територія повинна задовільняти вимогам Санитарных норм проектирования промышленных предприятий, а також правилам пожежної безпеки.

4.2.1. Виробничі та допоміжні приміщення перукарень повинні відповідати вимогам СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий та СНиП П-80-75 Предприятия бытового обслуживания населения.
4.2.2. Площа приміщень для перукарень визначається відповідно до СНиП П-80-75 та Нормами технологического проектирования парикмахерских.
4.2.3. Використовування робочих залів перукарень для інших видів обслуговування не дозволяється.
4.2.4. Перукарні на одне-два робочих місця допускається влаштовувати в одній кімнаті, площа якої 15-25 кв.м з виділенням підсобного відсіку легкою перегородкою заввишки 1,8 - 2,0 м.
У перукарнях на 5 робочих місць допускається суміщувати вестибюль з гардеробом та залом очікування.
4.2.5. У перукарнях (з кількістю місць більше 5) обладнуються два зовнішних входи для відвідувачів та службовий.

4.3.1. Складські приміщення ізолюються від виробничого
приміщення, а також повинні відповідати вимогам пожежної
безпеки.
4.3.2. Складські приміщення обладнуються стелажами для зберігання матеріалів та шафами для зберігання легкозаймистих рідин та матеріалів.
4.3.3. Отримані матеріали необхідно зберігати тільки в коморах, що відповідають протипожежним вимогам.
Зберігання матеріалів поза коморою забороняється.
4.3.4. У складських приміщеннях необхідно забезпечити вільний підхід до кожної речі.
4.3.5. Хімічні матеріали необхідно зберігати у справній, щільно закритій тарі, яка має міцно приклеєну етикетку, що вміщує назву матеріалів.
Зберігання хімікатів та розчинів у відкритому вигляді та в тарі без надпису забороняється.
4.3.6. Хімічні матеріали в скляній тарі слід зберігати в кошиках або ящиках, 30 % пергідроль - в товстостінних посудинах з скла або поліетилену.
4.3.7. Хімікати слід зберігати за принципом однорідності за їхніми фізично-хімічними та пожежонебезпечними властивостями.
4.3.8. Двері складських приміщень повинні відчинятися назовні. Захаращувати вихід зі складу забороняється.
4.3.9. Відстань від світильників до хімікатів в складських приміщеннях необхідно робити 0,5 м і більше. Світильники потрібно обладнати скляними захисними ковпаками.
4.3.10. Перукарні, де відсутні спеціальні комори, легкозаймисті рідини зберігають у металевій ємності.
4.3.11. Склад та його територія утримується в чистоті та порядку. Звільнена тара та упаковочні матеріали вивозяться зі складу.
4.3.12. У приміщенні складу забороняється: палити,
користуватися відкритим вогнем та використовувати для
обігрівання електроприлади з відкритими нагрівальними
елементами.
4.3.13. Для обезструмлювання електромережі складу
передбачено вимикач, який розміщений у ящику, що закривається.
Ящик розміщується поза приміщенням складу.
Завідуючий складом перед закінченням роботи проводить обхід всіх складських приміщень, переконавшись в пожежній безпеці, обезструмлює електромережу та зачиняє склад.
4.3.14. На місці, яке добре видно, вивішується інструкція з правил зберігання та поводження з хімікатами.

4.4.1. Загальні вимоги.
В перукарнях санітарно-побутові приміщення та пристрої передбачаються у складі, що визначено СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" та "Нормы технологического проектирования парикмахерских".
Використання санітарно-побутових приміщень не за
призначенням забороняється.
Санітарно-побутові приміщення утримуються в чистоті та періодично підлягають дезинфекції в терміни, що узгоджуються з органами санітарного нагляду.

4.5.1. Стіни та стелі усіх приміщень повинні бути гладкими, рівними, зручними для очищення.
4.5.2. В залах чекання, робочих залах, допоміжних приміщеннях для застелення підлог використовують лінолеум, релін та інші матеріали, допускаються паркетні або дощані підлоги, які мають бути добре прошпакльовані та пофарбовані.
У душових, убиральнях та в коморах для використаної білизни підлоги з метлахської плитки. Використання інших матеріалів для покриття підлоги можливе тільки з дозволу органів санітарного нагляду. Стіни та підлоги приміщення для миття голови повинні мати гідроізоляцію.
4.5.3. В усіх приміщеннях перукарні кожний день до початку роботи або після її закінчення провадиться ретельне вологе прибиранння, впродовж робочого дня провадиться поточне прибирання, а один раз на місяць перукарня зачиняється на одну зміну на "санітарний день".
Для дезинфекції при прибиранні перукарні використовується 0,5 % освітлений розчин хлорного вапна.
4.5.4. Острижене волосся збирають у лантухи з крафпаперу та складають у допоміжне приміщення. Після закінчення робочого дня волосся та інші відходи виносять у контейнер для сміття.
4.5.5. Робітники по прибиранню виробничих приміщень забезпечуються усім необхідним (пилососом, содою, формаліном, миючими засобами). Для зберігання реманенту, призначеного для прибирання, виділяється окрема комора або шафа.
Не менше одного разу на три місяці у перукарні провадиться генеральне прибирання усіх примішень перукарні, перевірка та усунення несправностей освітлювальної, опалювальної та інших систем, а також невеликий ремонт внутрішньої частини приміщень та інші роботи. Адміністрація заздалегідь складає план роботи.
4.5.6. Під час проведення генерального прибирання та санітарного дня у приміщеннях обмітається порох з стін та стель, миються світильники та плафони настінних світильників, радіатори опалення, вікна та двері. Умивальні раковини у виробничому та допоміжному приміщеннях ретельно чистять, миють та дезинфікують 0,5 % розчином хлораміну; стіни та підлоги убиральні дезинфікуються освітленим розчином хлорного вапна. Бачки для використаної білизни миються, наводиться порядок у індивідуальних шафах та тумбочках перукарів. Під час прибирання приміщення перукарні провітрюється.

4.6.1. Водопостачання та каналізація перукарень повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий та СНиП П-34-76 Горячее водоснабжение.
4.6.2. Улаштування водопроводу і каналізації у виробничих, допоміжних та санітарно-побутових приміщеннях підприємств необхідно передбачити для постачання води на виробничі, господарчопитні потреби та пожежотушіння, а також для відведення стічних вод.
4.6.3. Для забезпечення підприємств гарячою водою передбачаються системи централізованого або місцевого гарячого водопостачання.
4.6.4. Вода, яка подається на господарчо-питні потреби, повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 Вода питьевая.

5. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГIЧНИХ ПРОЦЕСIВ ТА ОБЛАДНАННЯ

5.1.1. Проектування та проведення технологічних процесів, повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования.
5.1.2. Відкрите зберігання хімічних матеріалів
забороняється. Хімікати необхідно зберігати у поліетиленовій,
скляній, фарфоровій посудині з пробками або кришками, що щільно
закриваються. На всіх посудинах з хімікатами повинні бути чітко
написані етикетки, при зберіганні токсичних і отруйних речовин
написи виконують червоною фарбою.
5.1.3. Перед початком роботи з шкідливими речовинами руки необхідно змастити кремом або іншими засобами, що запобігають впливу шкідливих речовин на шкіру рук.
5.1.4. При застосуванні шкідливих речовин необхідно дотримувати особливу обережність, остерігатись потрапляння їх на руки, обличчя і особливо в очі.
5.1.5. При виконанні хімічної завивки перукар повинен користуватися гумовими рукавичками.
5.1.6. Необхідно слідкувати за тим, щоб підлога не була слизькою. Всі пролиті на підлогу рідини (масла, емульсії тощо) слід ретельно витерти.

5.2.1. Обладнання перукарень розміщують відповідно до Норм технологического проектирования парикмахерских.
Установка додаткового обладнання, не передбаченого
проектом, дозволяється тільки з дозволу технічної та санітарної
інспекції.
5.2.2. При встановленні обладнання необхідно дотримуватись таких мінімальних відстаней:
- між паралельними рядами туалетів (задніми стінками), розміщенними фронтами один проти одного - 4,5 м;
- між рядами туалетів (задніми стінками), розміщенними один за другим - 2,5 м;
- від крісел з сушуарами до робочих місць - 1,5 м;
- між фронтами крісел з сушуарами - 2,0 м.
5.2.3. Відстань між кріслами туалетів (по осі) - 1,8 м, від крайнього крісла до стіни - 0,7 м.
5.2.4. Апарати для сушіння волосся можливо розміщувати в робочому залі на відстані 1,65 м і більше від перукарських туалетів. Кількість їх в жіночому залі може складати два апарати на одне робоче місце, а в чоловічому залі - один апарат на два робочих місця.
5.2.5. Педикюрний та манікюрний кабінети розміщуються в ок­ремому, спеціально обладнаному приміщенні.

6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННI РОБIТ ПIДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

6.1.1. Електропостачання перукарень по ступені забезпечення надійності належить до 2 - 3 категорії з обладнанням електроживлення з напругою 380/220 В .
6.1.2. Улаштування, експлуатацію і ремонт електротехнічних установок та мереж, переносних електроапаратів та єлектроінструментів необхідно здійснювати згідно з Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок та ГОСТ
12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования.
6.1.3. До роботи з електроапаратурою та електроінструментом допускаються особи, які пройшли інструктаж та навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки та інструкції у відповідності до посади.
6.1.4. Електроапаратура та електроінструмент повинні відповідати слідуючим основним вимогам.
6.1.4.1. Електроінструмент з металевим корпусом на напругу вищою за 36 В обладнується спеціальним зажимом для приєднання заземлюючого провода з розпізнавальним знаком "З" або "Земля".
6.1.4.2. Електроінструмент, що має на штепсельному з'єднанні додатковий заземлюючий контакт підключається до відповідних розеток.
6.1.5. Контролювати зберігання та справність
електроінструменту та переносних електричних освітлювачів
повинна особа, яка має спеціальне уповноваження.
6.1.6. Перевірка стану ізоляції проводів, заземлюючої жили електроінструменту, переносних електричних світильників, а також ізоляції понижуючих трансформаторів та перетворювачів частоти провадиться мегаомметром не менше, ніж 1 раз на місяць, особою з кваліфікаційною групою не нижчою за третю.
6.1.7. Електроінструмент, переносні електросвітильники та інші електроприлади перевіряються зовнішнім оглядом, звертається увага на справність заземлення та ізоляції проводів, відсутність оголених струмопровідних частин та відповідність інструмента до умов роботи.
6.1.8. Зіткнення проводів з вологими та масляними речами забороняється.
При виявленні будь-яких несправностей робота з
електроінструментом або переносними електричними світильниками
негайно припиняється.
6.1.9. При припиненні подачі струму під час роботи з електроінструментом або під час перерви електроінструмент необхідно відключати від електромережі.
6.1.10. Особам, які користуються електроінструментом, забороняється:
- передавати електроінструмент іншим особам;
- розбирати електроінструмент і провадити ремонт;
- триматися за провід електроінструмента або торкатися до ріжучої його частини.
6.1.11. Для забезпечення безпеки осіб, що експлуатують
електроустановки (сушуари) необхідно:
- навчати основам безпеки всіх працюючих;
- на робочих місцях мати інструкцію по експлуатації електроустановок;
- підтримувати в справному стані опір ізоляції
електропроводів, а також здійснювати надійне приєднання
електроінструменту до захисного заземлення. Випробування проводять у терміни, встановлені Правилами технічної експлуатації;
- установлювати сушуари так, щоб клієнт не міг доторкнутися до всіх оточуючих металевих деталей, в тому числі до труб системи опалення, каналізації тощо, які мають зв'язок із землею;
- під ногами повинні знаходитись ізолюючі підставки;
- здійснювати контроль за станом та параметрами захисного заземлення в терміни, встановлені Правилами технічної експлу­атації;
- назначити осіб, які відповідають за експлуатацію сушуарів.
6.1.12. Для розміщення ввідно-розподільчого пристрою необхідно обладнати ізольоване приміщення - електрощитову або закритий електрощит. Усі приміщення обладнують автоматичною пожежною сигналізацією.

7. УМОВИ ПРАЦI ПРАЦЮЮЧИХ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМIЩЕННЯХ ПЕРУКАРЕНЬ

7.1.1. Мікроклімат у виробничих приміщеннях перукарень повинен відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень № 4088-86.

7.2.1. Виробничі і допоміжні приміщення необхідно обладнувати системами опалення та вентиляції, які забезпечують рівномірну температуру і стан повітряного середовища в відповідності до вимог СНиП 2.04.01-85 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха та ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Обшие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
7.2.2. До експлуатації допускаються тільки ті вентиляційні системи, які повністю пройшли предпускові іспити, прийняті комісією, мають інструкцію з експлуатації та відповідають ГОСТ
12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
7.2.3. Приміщення для вентиляційного обладнання повинні зачинятися, а на дверях вивішуються таблички з надписами, які забороняють вхід стороннім особам.
Зберігати в цих приміщеннях матеріали, інструменти та інші сторонні речі, а також використовувати ці приміщення не за призначенням забороняється.
7.2.4. Відповідальність за експлуатацію вентиляційних установок та їх справний стан несе завідуючий перукарнею.
Контроль за роботою вентиляції, її вмикання та вимикання
здійснюють бригади у відповідності з розпорядженням завідуючого
перукарнею.
7.2.5. До обслуговування вентиляційних систем допускаються особи, які мають відповідну кваліфікацію та пройшли інструктаж з техніки безпеки.
7.2.6. Шум від роботи вентиляційних установок у приміщеннях перукарень не повинен перевищувати граничних рівнів, встановлених ГОСТ 12.1.003-76 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".
7.2.7. На вікнах усіх приміщень перукарні встановлюють фрамуги, що відчиняються. Їх площа не повинна бути меншою ніж 1/6 площі вікна. Фрамуги повинні мати зручні пристосування для відчинення та зачинення.
7.2.8. У перукарнях на 3 робочих місця допускається природна вентиляція через кватирки та фрамуги, у перукарнях на 10 робочих місць - механічна витяжна вентиляція з неорганізованим надходженням припливно повітря.
7.2.9. При появі ударів або вібрації вентиляційне обладнання необхідно вимкнути.
При виникненні пожежі, а також щоб запобігти її розповсюдженню вентиляційну систему треба відключити.
7.2.10. Камери циклонів та повітроводи слід періодично очищувати від пороху, волосся тощо. Очищення вентиляційних систем провадиться у встановлені графіком терміни.
7.2.11. У залах перукарського обслуговування опалення повинно забезпечувати постійну та рівномірну температуру в межах від 18 до 22 С. У приміщенні для сушіння волосся та миття голови
температура має бути не меншою за 22 С.
7.2.12. Прилади опалення не допускається закривати або захаращувати обладнанням і повинні бути доступними для чищення.
7.2.13. В усіх виробничих приміщеннях необхідна наявність термометрів.

Завантажити