НПАОП 1.1.23-1.03-2004Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

3. Визначення

У цих Правилахзастосовуються такі визначення:

Газопровід

-

трубопровід, що призначений для транспортування природного газу.

Магістральний газопровід

-

газопровід з робочим тиском понад 1,2 МПа призначений для транспортування природного газу на великі відстані.

Газотранспортна система

-

сукупність взаємозв’язаних магістральних газопроводів, призначених для газопостачання споживачів регіонів України та транзитних поставок природного газу.

Газопровід-перемичка

-

газопровід, що з’єднує між собою магістральні газопроводи та системи.

Газопровід-відгалуження

-

газопровід, що призначений для подавання газу від магістрального газопроводу до газорозподільних станцій.

Лупінг

-

трубопровід, що прокладений паралельно до окремих ділянок магістрального газопроводу, для збільшення його продуктивності та надійності роботи.

Лінійна частина газопроводу

-

трубопровідна частина магістрального газопроводу із перекривною арматурою, лупінгами, відгалуженнями і перемичками, без компресорних і газорозподільних станцій та підземних сховищ природного газу.

Компресорна станція

-

комплекс споруд магістрального газопроводу, призначений для компримування природного газу.

Газорозподільна станція

-

комплекс споруд магістрального газопроводу, що призначений для подачі природного газу в системи газопостачання населених пунктів чи окремим споживачам із заданими параметрами підготовки та обліку його витрати.

Газотранспортне підприємство

-

суб'єкт господарювання, який виконує функції по обслуговуванню та ремонту об’єктів МГ з метою забезпечення транспортування природного газу у визначених обсягах.

Продуктивність газопроводу

-

кількість газу, що транспортується через газопровід за рік.

Надземний перехід

-

перехід, що споруджений над природною або штучною перешкодою.

Підземний перехід

-

перехід, що споруджений під природною або штучною перешкодою.

Підводний перехід

-

перехід, що споруджений нижче рівня води (у річці, каналі, водосховищі тощо).

Ізоляція газопроводу

-

система пасивного захисту поверхні труб газопроводу від корозії за допомогою ізоляційних матеріалів.

Об’єкт підвищеної небезпеки

-

об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортується одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти, як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Потенційно небезпечний об’єкт

-

об’єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Аварія на об’єкті підвищеної небезпеки (далі – аварія)

-

Небезпечна подія техногенного характеру, що виникла внаслідок змін під час експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) і яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю на його території і/або за його межами.

Ризик

-

Ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися у певний час або за певних обставин на території об’єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами.

Нижня концентраційна границя вибуховості (спалахування), НКГВ (НКГС)

-

мінімальна концентрація горючих і (або) вибухонебезпечних речовин у повітрі, за умови якої може виникнути спалахування або вибух цієї суміші від джерела запалювання, в %.

4. Позначення та скорочення

ВУ ПЗГ

-

виробниче управління підземного зберігання газу;

ГВС

-

газовимірювальна станція;

ГДВ

-

гранично допустимі викиди;

ГДК

-

гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

ГДС

-

гранично допустимі скиди;

ГКС

-

газокомпресорна служба;

ГМК

-

газомотокомпресор;

ГПА

-

газоперекачувальний агрегат;

ГРП

-

газорозподільний пункт;

ГРС

-

газорозподільна станція;

ГТД

-

газотурбінний двигун;

ДК

-

дочірня компанія;

ЕД

-

експлуатаційна документація;

ЕХЗ

-

електрохімічний захист;

ЄСУОП

-

єдина система управління охороною праці;

ЗІЗ

-

засоби індивідуального захисту;

ЗІЗОД

-

засоби індивідуального захисту органів дихання:

ЗКЗ

-

засоби колективного захисту;

ІТП

-

інженерно-технічний працівник;

КВПіА

-

контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

КС (ГКС)

-

компресорна станція;

КЦ

-

компресорний цех;

ЛВУ МГ

-

лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів;

ЛЗР

-

легкозаймиста рідина;

ЛЕП

-

лінія електропередачі;

ЛЕС

-

лінійно-експлуатаційна служба;

ЛЧ МГ

-

лінійна частина магістрального газопроводу;

МГ

-

магістральний газопровід;

МНС

-

міністерство надзвичайних ситуацій;

МОЗ

-

міністерство охорони здоров’я;

НАК

-

національна акціонерна компанія;

НАОП

-

нормативний акт з охорони праці;

НД

-

нормативна документація;

НКГВ (НКГС)

-

нижня концентраційна границя вибуховості (спалахування);

ОРД

-

організаційно-розпорядча документація;

ПБ

-

правила безпеки;

ПВВГ

-

пункт вимірювання витрати газу;

ПЛАС

-

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

ППБ

-

правила пожежної безпеки;

ППР

-

планово-попереджувальний ремонт;

ПСГ

-

підземне сховище газу;

ПТБ

-

правила техніки безпеки;

ПТЕ

-

правила технічної експлуатації;

ПТЕ ГРС

-

правила технічної експлуатації газорозподільних станцій;

ПТЕ МГ

-

правила технічної експлуатації магістральних газопроводів;

ПУЕ

-

правила улаштування електроустановок;

СНиП

-

строительные нормы и правила;

СПМ

-

суміш природних меркаптанів;

ТД

-

технічна документація;

УДЗ

-

установка дренажного захисту;

УКЗ

-

установка катодного захисту;

УМГ

-

управління магістральних газопроводів;

УПГ

-

установка підготовки газу.

5. Загальні положення

5.1. Загальні організаційні вимоги

5.1.1. До складу магістральних газопроводів (далі МГ) входять:

 1. газопроводи із відгалуженнями та лупінгами від місця виходу газу із родовища (місця підготовки газу до дальнього транспортування) до місця його розподілення та зниження тиску до P £1,2 МПа із закривною арматурою, переходами через природні і штучні перешкоди, вузлами запуску та приймання очисних засобів, вузлами збирання і зберігання газового конденсату, засобами для введення в газопровід метанолу;

 2. головні та проміжні компресорні станції (далі КС);

 3. підземні сховища газу (далі ПСГ);

 4. газорозподільні станції (далі ГРС);

 5. установки підготування газу (далі УПГ) на лінійній частині магістрального газопроводу;

 6. установки електрохімічного захисту (далі ЕХЗ) від корозії;

 7. лінії і споруди технологічного зв'язку і телемеханіки;

 8. лінії електропередачі (далі ЛЕП), призначені для обслуговування газопроводів, обладнання електропостачання і дистанційного управління закривною арматурою та установками електрохімічного захисту;

 9. газовимірювальні станції, пункти і газовимірювальні вузли, розміщені, як на лінійній частині газопроводів, так і на компресорних станціях;

 10. протипожежні засоби, протиерозійні і захисні споруди газопроводів;

 11. місткості для зберігання і розгазування конденсату, земляні амбари для аварійного зливання конденсату;

 12. будинки та споруди на лінійній частині магістральних газопроводів;

 13. постійні дороги і вертолітні майданчики, розміщені вздовж траси газопроводу, а також під'їзди до них;

 14. розпізнавальні і сигнальні знаки місцезнаходження газопроводів.

5.1.2. Огляди, ремонти, ревізії та інші роботи на технологічному обладнанні МГ здійснюються згідно графіка планово-попереджувальних ремонтів (далі ППР), затвердженого у встановленому порядку. Обсяги цих робіт визначаються на основі інструкції з експлуатації підприємств-виробників, вимог інших нормативних документів. Результати виконаних робіт за графіком ППР фіксуються у спеціальному журналі з описом обсягу виконання робіт, дати, складу бригади та відповідального за їх виконання. Крім того, результати ремонтів обладнання фіксуються в ремонтних формулярах (паспортах, якщо це передбачено їхньою формою) тощо.

5.1.3. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог цих Правилв межах покладених на них завдань і функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.1.4. За безпечність проектного рішення, якість будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, безпечність конструкції обладнання, якість технічного діагностування, тощо несе відповідальність підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування), що виконує відповідні роботи.

5.1.5. У разі відсутності у Правилахвимог, дотримання яких під час виконання робіт необхідне для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, адміністрація підприємства (далі роботодавець) повинна здійснити погоджені з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці організаційно-технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт, а у разі необхідності - внести відповідні пропозиції щодо доповнень і змін до цих Правил.

5.1.6. Держнаглядохоронпраці України може надавати тимчасові відхилення від окремих вимог Правилу встановленому чинним законодавством порядку.

5.2. Вимоги до посадових осіб

5.2.1. Посадова особа газотранспортного підприємства (філії, підрозділу), об'єкта (ЛЧ МГ, КС, ПСГ, ГРС, ГРП тощо) зобов'язана за своєю кваліфікацією відповідати вимогам, передбаченим "Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників".

5.2.2. Для кожної посадової особи розробляється посадова інструкція, що містить її обов'язки, права та відповідальність. Посадові інструкції затверджує керівник підприємства (філії, підрозділу) або вищої організації. Посадова інструкція видається працівнику під розпис про ознайомлення.

5.2.3. Посадові особи під час прийому на роботу проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці у порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.12-99 та НАОП 1.1.23-4.01-96.

5.2.4. Посадова особа зобов'язана в межах своїх повноважень контролювати дотримання вимог безпечної експлуатації обладнання магістральних газопроводів та вживати заходи щодо запобігання виникнення аварійних ситуацій.

5.2.5. Роботодавець забезпечує посадову особу відповідними законами України, нормативно-правовими актами, інструкціями та іншою нормативною документацією з охорони праці, пожежної безпеки та охорони довкілля, а також технологічними регламентами роботи підпорядкованого йому устаткування, дотримання яких під час робіт гарантує безаварійні, безпечні та здорові умови праці.

5.3. Умови допуску працівників до роботи

5.3.1. До експлуатації та ремонту технологічного обладнання магістральних газопроводів допускаються особи не молодші 18 років, які не мають медичних протипоказань до роботи за професією.

5.3.2. Під час укладання трудового договору працівник повинен бути проінформований роботодавцем під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих чинників, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

5.3.3. При прийнятті на роботу і в процесі роботи працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці у порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.12-99 та НАОП 1.1.23-4.01-96.

5.3.4. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, передбачених ДНАОП 0.00-8.02-93, повинні проходити навчання і перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці не рідше одного разу на 12 місяців.

5.3.5. На підприємствах (структурних підрозділах) для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом керівника створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств, а у разі створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.

5.3.6. Новоприйняті на підприємство працівники, робота яких пов’язана з організацією чи виконанням робіт підвищеної небезпеки, після завершення усіх етапів навчання з охорони праці та позитивних результатів перевірки знань, допускаються до самостійної роботи згідно вимог ДНАОП –0.00-4.12-99.

5.3.7. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажу, перевірку знань з охорони праці та стажування не дозволяється.

5.4. Вимоги до території, проммайданчиків, будівель, споруд та приміщень

5.4.1. Територія основного виробничого об'єкта повинна бути огороджена згідно з проектом і мати не менше двох виїздів на шляхи загального призначення. Огорожа повинна постійно підтримуватися у справному стані. Біля входу (в'їзду) на територію об'єкта і по периметру огорожі повинні бути знаки безпеки і відповідні написи.

5.4.2. В’їздні ворота повинні бути замкнені та виключати можливість їх самочинного відкривання.

5.4.3. На території вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об’єктів, а також в місцях зберігання та переробки горючих матеріалів застосування відкритого вогню не дозволяється.

5.4.4. На дільницях території підприємства, де можливі скупчення горючих парів та газів, проїзд автомашин, тракторів та іншого транспорту не дозволяється. Про це повинні сповіщати вивішені у визначених місцях відповідні написи (покажчики).

5.4.5. Доступ сторонніх осіб на територію об'єкта магістральних газопроводів допускається лише з дозволу керівника підрозділу (філії) і тільки в супроводі особи із числа експлуатаційного персоналу після проходження ними інструктажу з вимог безпеки.

5.4.6. Територія проммайданчиків повинна бути рівною, з твердим покриттям чи необхідними ухилами та системою видалення атмосферних опадів. Вільні ділянки території повинні бути озеленені.

Територія об'єкта повинна освітлюватися. Електроосвітлення повинно забезпечувати освітленість не нижче встановлених норм.

5.4.7. На території підприємства повинні бути проїзди для руху автотранспорту і пішохідні доріжки з твердим покриттям, які взимку необхідно очищати від снігу і льоду.

5.4.8. Горловини заглиблених резервуарів та колодязів різного призначення повинні бути закриті кришками, а під час проведення в них ремонтних робіт - огороджені.

5.4.9. Водопровідні, каналізаційні та інші колодязі на проммайданчиках, що розташовані на відстані до 15 м від газопроводів перевіряються на загазованість за графіком щоквартально, а в перший рік їх експлуатації - щомісячно. Окрім того, перевірка на загазованість здійснюється перед спуском працівників у колодязі.

5.4.10. У кришці колодязя повинен бути отвір для відбору проб загазованості середовища діаметром 20-30 мм.

5.4.11. Не допускається розміщення в межах проммайданчиків закладів соціально-побутового призначення та будь-яких виробництв і організацій, що не мають безпосереднього відношення до функціонування газотранспортного підприємства.

5.4.12. Не допускається розміщення побутових та адміністративних приміщень у будівлях, прибудованих чи безпосередньо прилеглих до будівель та споруд з вибухопожежонебезпечними виробництвами.

5.4.13. Внутрішньооб'єктові автодороги повинні відповідати вимогам СНиП 2.05.02-85 і СНиП 2.05.07-91.

5.4.14. Рух транспорту на території повинен бути організований за схемою маршрутів руху транспортних та пішохідних потоків з вказаними на ній поворотами, зупинками, виїздами, переходами тощо. Схема маршрутів руху повинна бути вивішена в місцях стоянки автотранспорту, перед в’їздами на територію підприємства і в інших необхідних місцях.

5.4.15. Територія повинна бути обладнана дорожніми знаками, покажчиками швидкості руху транспорту за ДСТУ 2586-94 і знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026.

5.4.16. Підприємством (підрозділом) повинен бути встановлений термін і порядок перевірки знань і обов’язки осіб щодо контролю за станом транспортних шляхів.

5.4.17. Улаштування виробничих будівель і споруд повинно відповідати вимогам проекту, СНиП 2.09.02-85*, СНиП 2.09.03-85, СНиП 2.09.04-87 і цих Правил.

5.4.18. Підприємство (підрозділ, служба тощо) зобов'язано мати масштабні плани всіх комунікацій на проммайданчиках з точними прив'язками і надійними реперами. У разі зміни конфігурації комунікацій чи спорудженні нових, зміни і доповнення у плани повинні вноситися у 10 денний термін.

5.4.19. Відстань між спорудами повинна відповідати вимогам СНиП ІІ-89-80*, відповідним санітарним і протипожежним нормам.

5.4.20. Виробничі будівлі і споруди наказом власника підприємства закріплюються за виробничими підрозділами підприємства. Керівники підрозділів несуть відповідальність за технічний стан закріплених за ним будівель та споруд.

5.4.21. Усі виробничі будівлі та споруди повинні мати технічні паспорти, проектну та виконавчу документацію.

5.4.22. Не допускається проводити перепланування виробничих приміщень без проекту, розробленого спеціалізованою організацією.

5.4.23. Фарбування елементів конструкцій споруд, комунікацій, виробничого устаткування, засобів пожежегасіння, оформлення знаків безпеки як в приміщеннях, так і на території підприємства повинно відповідати вимогам ГОСТ12.4.026.

5.4.24. Виробничі приміщення повинні мати не менше двох входів (виходів), розташованих з протилежних боків приміщення. Вікна і двері приміщення повинні відкриватися назовні. Підлога повинна бути із вогнестійких матеріалів.

5.4.25. На вході до приміщень повинні бути вивішені таблички з позначенням категорії приміщення щодо вибухопожежної і пожежної безпеки згідно з НАПБ Б.07.005-86 і класу зони згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01.

5.4.26. На вході до приміщень повинні бути влаштовані тамбур-шлюзи або повітряно-теплові завіси.

5.4.27. Кожне виробниче приміщення повинне мати не менше одного основного проходу шириною не менше 1,5 м.

5.4.28. Куріння на підприємстві дозволяється лише у спеціально відведених місцях, обладнаних урнами дою, а також написами "Місце для куріння".

5.4.29. Розміщення обладнання на об'єкті повинно забезпечувати зручне і безпечне його обслуговування і ремонт. Відстань між обладнанням та відстань від обладнання до стін будівлі повинна бути не менше ніж 1 м, а ширина робочого проходу не менше ніж 0,75 м.

Примітка. Робочим проходом вважається мінімальна відстань між виступаючими частинами обладнання або між обладнанням і стіною будівлі.

5.4.30. Майданчики і переходи, що розташовані на висоті вище 0,75 м, повинні обладнуватися сходами з перилами.

5.4.31. Обладнання, перекривна, регулююча та запобіжна арматура повинні мати технологічну нумерацію у відповідності з технологічними схемами.

5.4.32. Поверхні, що нагріваються повинні покриватися тепловою ізоляцією, температура поверхні якої не повинна перевищувати всередині приміщення + 45 С, а поза приміщенням – + 60 С.

Гаряча поверхня в місцях, де можливе потрапляння на неї горючих матеріалів, повинна мати захисний кожух.

5.4.33. Рухомі частини обладнання та частини обладнання, що обертаються повинні бути надійно огороджені.

5.4.34. Допускається тимчасове зняття огорожі рухомих частин обладнання та термоізоляції поверхонь обладнання, що нагріваються (охолоджуються) в період огляду і ремонту.

Завантажити