НПАОП 31.6-1.01-08Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів

 1. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами - згідно з Гігієнічними вимогами щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 № 29 (ДСанПін 2.2.7.029-99).

 2. Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією відповідно до вимог ГОСТ 12.4.021-75 "ССБТ. Системи вентиляционные. Общие требования" та СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", затверджені постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 28.11.91 (далі-СНиП 2.04.05-91).

Місця можливого виділення токсичних речовин у вигляді пари, газу або пилу необхідно обладнувати вкриттям з відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції.

Шкідливі і токсичні пари, гази і пил, утворені під час технологічного процесу, повинні вловлюватися і очищуватися перед викидом їх у атмосферу.

 1. Виробничі приміщення, у яких періодично або раптово можуть створюватися небезпечні концентрації шкідливих парів і газів, повинні розміщуватися в будинках з достатньою кількістю виходів назовні (аварійні спеціальні виходи) і обладнуватися аварійною вентиляцією.

 2. Устаткування, використовуване для виробництва особливо токсичних речовин, необхідно розміщувати в боксах з керуванням процесами з коридорів керування або пультів керування, розміщених в окремому приміщенні. У цьому випадку в приміщення, де розміщені пульти і органи керування процесами, повинно подаватися чисте повітря в обсязі, який забезпечує повітрообмін згідно з вимогами СниП 2.04.05-91.

 3. Апаратура з дистанційним керуванням виробничими процесами, яка не потребує постійного контролю (колонки, холодильники, ємності та ін.), повинна розташовуватися назовні будови, якщо це допускається характером технологічного процесу і кліматичними умовами.

 4. Інтенсифікація роботи виробничого устаткування може здійснюватися тільки з одночасним застосуванням заходів забезпечення відповідності вимогам безпеки і відповідним санітарно-гігієнічним умовам.

 5. На підприємствах, які займаються виробництвом ЕІМ, для працівників мають бути розроблені інструкції з охорони праці згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України

 1. за № 226/2666.

 1. До роботи з виготовлення ЕІМ допускаються особи, що досягли 18- річного віку і не мають медичних протипоказань за результатами медичного огляду згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від

 1. № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за 846/14113, пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі-НПАОП 0.00-4.12-05).

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 1. Вимоги безпеки під час виготовлення електроізоляційних просочувальних лаків, емалей і компаундів

 1. Сировина у вигляді рідких речовин, необхідна для виготовлення лаків, емалей, компаундів (кислоти, луги, формалін, спирти, анілін, толуол та інші), повинна зберігатися у тарі виробника в окремому приміщенні, або на спеціально обладнаному майданчику з навісом, або у спеціально облаштованих для цього ємностях.

 2. Ємності і мірники повинні бути герметично закритими, мати чіткі написи, що позначають назву речовини, та повинні бути укомплектовані контрольними приборами-рівнемірами. Ємності повинні бути встановлені так, щоб до них був вільний доступ. Ємності повинні бути обладнані на випадок аварії зливними пристроями. Для огляду та ремонту ємностей необхідно передбачити влаштування огороджених площадок і сходів з поруччям.

За необхідності розташування ємності нижче рівня підлоги більше ніж на 0,5 метра поглиблення необхідно обгороджувати, а для спуску в нього улаштовувати трапи з поруччям.

Ємності для зберігання рідких речовин повинні заземлюватися та бути обладнані дихальними клапанами та вогнезаступами (запобіжними сітками для усунення можливості розповсюдження вогню трубопроводами).

 1. Устаткування для транспортування рідких речовин - насоси, електричні мотори, трубопроводи - повинно розташовуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного та безпечного обслуговування.

 2. Компоненти у вигляді твердих матеріалів (фенол, каніфоль, епоксидні смоли, бітуми та інші) повинні зберігатися у закритій тарі в приміщенні або на спеціально обладнаній площадці з навісом.

 3. Установка розігріву фенолу для вивантаження його з транспортної тари повинна бути герметичною для запобігання викиду парів фенолу у приміщення. Щоб уникнути опіків працівників при обслуговуванні установки, а також трубопроводів для транспортування і ємностей для зберігання рідкого розігрітого фенолу, це обладнання повинно мати захисні пристрої (огородження або теплоізоляцію).

 4. У зв'язку з токсичністю фенолу всі виробничі процеси з його використанням повинні бути максимально механізовані, обладнання - герметизованим і повністю виключати можливість попадання фенолу або його розчину на шкіру працівників. Приміщення для обробки фенолу повинні бути обладнані (на випадок аварії) сигналізацією хімічної тривоги, працівники повинні бути забезпечені достатньою кількістю ЗІЗ.

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 працівники повинні бути інструктовані щодо правил поведінки при сигналах хімічної тривоги, а також щодо заходів першої допомоги при отруєнні фенолом або попаданні його на шкіру.

На робочих місцях постійно повинен знаходитись розчин 10-40 % етилового спирту, яким необхідно терміново обробити вражені місця при попаданні на шкіру фенолу або його розчину.

 1. Основне технологічне устаткування для виготовлення лаків, емалей і компаундів - реактори, лаковарочні котли, апарати для розчинення, змішувачі, кульові млини, фарботерки, гідролізери та інше - повинно розташовуватися так, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного та безпечного обслуговування.

Усі частини устаткування та ємності повинні бути заземлені.

Привідні механізми устаткування повинні мати огородження металевими кожухами згідно з ГОСТ 12.2.062-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные" (далі- ГОСТ 12.2.062-81).

6.1 .8. Завантаження реакторів, котлів та іншого устаткування рідкими компонентами повинно здійснюватися трубопроводом через мірники. Мірники повинні розташовуватися вище верхньої частини основного технологічного обладнання. Мірники повинні мати дистанційні покажчики рівня з подачею показань на пульт управління.

Для безпеки обслуговування мірників, встановлених на висоті на площадках- антресолях, повинні бути влаштовані огородження та трапи з поруччям.

Дозування компонентів повинно здійснюватися у послідовності, яка виключає можливість утворення всередині апаратури вибухонебезпечних сумішей або некерованого ходу реакцій.

У зв'язку з можливістю накопичення статичної електрики рідини зливають по стінці попередньо заземленої ємності або через шланг з металевим заземленим наконечником, який опускають до днища ємності.

Завантаження твердих, сипучих та пастоподібних компонентів повинно бути механізованим.

 1. Устаткування, в якому під час технологічного процесу утворюються пара, гази, пил, повинно бути обладнано необхідними пристосуваннями для їх уловлювання (прямі й зворотні холодильники, піновловлювачі, вакуумзбірники та інше).

 2. Порядок запускання та зупинення технологічного устаткування повинен бути наведений у технологічних інструкціях на робочих місцях працівників.

Під час роботи кришки та оглядові вікна устаткування повинні бути герметично закритими.

При відкриванні кришки або люка устаткування для відбирання проби механізми, що обертаються, повинні бути зупинені. Пробу розміщують у закритій тарі.

 1. При очищенні технологічного устаткування необхідно дотримуватися таких правил:

а) відключення електроживлення привода мішалки та розміщення на пусковій апаратурі таблички: "Не вмикати! Працюють люди".

б) відключення всіх нагрівальних систем;

в) відключення подачі сировини трубопроводами;

г) перед відкриванням кришок або люків промивання їх водяним розчином і сушка;

ґ) очищення стінок усередині обладнання повинно виконуватися бригадою у складі не менш ніж двох працівників;

д) при проведенні робіт з очищення реактора у нього повинно подаватися чисте свіже повітря;

е) застосовування інструмента, який виключає можливість іскроутворення.

Роботи, пов'язані з неминучим ударом металу об метал, необхідно

проводити через фіброву прокладку.

 1. Освітлення, застосовуване в обладнанні, повинне мати напругу не більшу ніж 12 вольт.

 2. Зливання основи лаку у змішувач та готового лаку, емалі або компаунду до сховища (ємності) повинно проводитися трубопроводом механізованим способом.

Зливання алкідних смол (гліфталевої, пентафталевої) повинно здійснюватися трубопроводом у охолоджуючий пристрій, розташований в ізольованому приміщенні.

 1. Технологічне обладнання для фільтрації та очистки лаків, емалей і компаундів - центрифуги та фільтруючі пристрої різних конструкцій - повинно розташовуватися так, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного і безпечного обслуговування.

 2. Приміщення, в якому встановлено центрифугу, повинно відділятися вогнестійкою стіною від інших приміщень. Крім того, в цілях пожежної безпеки корпус центрифуги покривають захисним запобіжним кожухом.

 3. Ємності для відстоювання і визрівання лаків (відстійники) повинні розміщуватися в ізольованих приміщеннях.

Кожен відстійник повинен бути обладнаний краном для зливу достиглого лаку, краном для зливу осаду, люком-лазом для чищення відстійника, отвором для відбору проб, рівнеміром.

Всі люки та отвори повинні герметично закриватися, щоб не допускати

підтікання лаку.

Подача лаків у відстійники на визрівання та злив готових лаків повинні здійснюватися трубопроводами. Усі відстійники повинні бути з'єднані з атмосферою через дихальні клапани і вогнезаступи.

 1. Фасування готових лаків, емалей, компаундів у тару і транспортування на склад повинні бути механізовані.

6.2. Вимоги безпеки під час виготовлення шаруватих пластиків

 1. Сировина у вигляді рідких речовин, необхідна для виготовлення шаруватих пластиків (електроізоляційні лаки та їх розчинники), повинна зберігатися у тарі виробника або у спеціально влаштованих для цього згідно з вимогами підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цього розділу цих Правил ємностях, розташованих у окремому ізольованому приміщенні.

Рулони наповнювачів (папір, бавовняні тканини, склотканини, асботканини та інше) повинні зберігатися в упаковці виробника в сухому приміщенні.

 1. Основне технологічне обладнання для підготовки зв'язувальних речовин- змішувачі з механічним розмішуванням зв'язувальних речовин з тими чи іншими добавками перед застосуванням у виробництві та мірники - повинне розміщуватися в окремому ізольованому приміщенні таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного і безпечного обслуговування.

Змішувачі повинні обладнуватися відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для вловлювання пари та газів.

Робочі розчини зв'язувальних речовин повинні транспортуватися до ванн просочувальних машин трубопроводами.

У випадку спалахування зв'язувальних речовин необхідно негайно відключити електрообладнання та всі вентиляційні системи, щільно закрити всі двері, які ведуть у це приміщення, і пустити пару в пожежну систему трубопроводу.

 1. Основне технологічне обладнання для просочування наповнювачів- просочувальні машини - повинно розміщуватися в окремому ізольованому приміщенні таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного та безпечного обслуговування.

Просочувальна машина з вмонтованою сушаркою повинна обладнуватися припливно-витяжною вентиляцією та відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для вловлювання пари та газів, які виділяються у процесі просочення та сушіння наповнювачів.

Просочувальні машини повинні бути обладнані пристроями для знімання зарядів статичної електрики з полотен просочених наповнювачів згідно з вимогами ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие требования безопасности" (далі- ГОСТ 12.4.124-83). Усі частини машин та ємності повинні заземлюватися.

Частини просочувальних машин, які обертаються, повинні бути огороджені згідно з ГОСТ 12.2.062-81.

 1. Роторні або гільйотинні ножі різальних пристроїв просочувальних машин для різання просочених та висушених наповнювачів на листи заданих розмірів повинні мати суцільне огородження.

Огородження небезпечних зон просочувальних машин та різальних пристроїв повинні мати попереджувальний колір.

 1. Для зручного обслуговування вертикальних просочувальних машин повинні бути передбачені обгороджені площадки зі сходами для підйому на них, забезпечені поруччям. Сходи і підлога площадок повинні виготовлятися з рифленого металу і систематично очищуватися.

Апаратура управління просочувальної машини повинна розташовуватися внизу, і до неї повинен бути вільний доступ.

 1. Перемотування та зшивка наповнювачів перед просоченням повинні проводитися на спеціальних перемотувальних верстатах, які повинні бути обладнані відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для видалення з робочої зони паперового, текстильного або скляного пилу.

Конструкція перемотувального верстата повинна забезпечувати зручне та безпечне заправлення наповнювачів, які перемотуються, а також надійне

безінерційне аварійне відключення приводу верстата.

Установка та знімання рулонів наповнювачів на (з) відпускні (их) механізми (ів) просочувальних машин можуть виконуватися із застосуванням вантажопідйомних пристроїв.

 1. Заправлення полотна наповнювача у валки просочувальної машини повинно здійснюватися за повної зупинки частин машин, які обертаються. Шахти сушарки повинні мати спеціальні пристрої для заправки полотна наповнювача.

Наповнення ванн просочувальних машин лаком повинно здійснюватися трубопроводом. Після закінчення роботи залишки лаку необхідно зливати у спеціальні закриті ємності.

 1. За необхідності періодично просочувальну машину зупиняють для чищення і налагодження. Чищенню підлягають всі вали машини - перевальний та просочувальний - від залишків сухого лаку. Ванни для просочувального лаку очищують від осаду, промивають та висушують. Чищення машини повинно проводитись із застосуванням інструментів з гуми або кольорових металів, які не допускають іскроутворення.

 2. Просочувальні машини повинні бути обладнані стаціонарними паровими або вуглекислотними системами пожежогасіння.

У випадку спалахування лаку у ванні просочувальної машини необхідно відразу щільно накрити її металевими щитами, заповненими повстю, а до колектора машини пустити пару або вуглекислоту.

Під час роботи необхідно періодично перевіряти величину повітряного потоку, який проходить через шахту просочувальної машини.

 1. Для складування нарізаних листів або рулонів просоченого наповнювача повинна передбачатися площадка. Складування у проходах і проїздах забороняється.

 2. Основне технологічне обладнання для пресування шаруватих пластиків - гідравлічні багатоповерхові преси - повинно бути обладнане припресовою механізацією для завантаження і розвантаження. Завантаження і розвантаження преса ручним способом може бути дозволено тільки при виготовленні виробів

малих габаритів.

 1. Гідравлічні преси повинні обладнуватися відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для вловлювання шкідливих пари і газів, що виділяються під час пресування. Підведення пари і охолоджувальної води до плит преса повинно здійснюватися за допомогою гнучких шлангів високого тиску або трубопроводів із шарнірними з'єднаннями, а у місцях з'єднань не повинно бути витоків пари і води.

 2. Гідравлічні преси після установки і періодично під час експлуатації підлягають гідравлічним випробуванням надійності всіх з’єднань і ущільнень.

Для поглинання гідравлічних ударів і попередження раптового підвищення тиску трубопроводи повинні обладнуватися запобіжними клапанами або іншими пристроями.

Для попередження швидкого опускання противаги акумуляторів при раптовій великій витраті рідини головний клапан на трубопроводі від акумулятора до гідравлічних пресів повинен бути обладнаний пристроєм, що автоматично перекриває надходження рідини.

На випадок швидкого опускання противаги акумуляторів для усунення удару противаги об фундамент під противагою повинні встановлюватися пристрої, які пом'якшують удари (буфери, дерев'яні подушки та інше).

Для попередження підйому противаг понад установлену висоту акумулятори повинні забезпечуватися запобіжними клапанами або іншими захисними пристроями.

Противага запобіжного клапана повинна бути розміщена у металевому кожуху, який має бути закритий на замок і опломбований.

Насос повинен мати запобіжний клапан, установлений на лінії до запірного клапана, а також пристрій для автоматичного вимикання насоса при перевищенні заданого тиску в гідросистемі преса.

Гідравлічні установки преса в усіх найвищих точках повинні бути обладнані кранами для випуску повітря, а в найнижчих - арматурою для спуску робочої рідини.

 1. Робота на пресах із несправними гідросистемою, запобіжними клапанами, манометрами та іншими вузлами і деталями преса не дозволяється.

Під час роботи не дозволяється знімати огородження, запобіжні пристосування, чистити і змащувати прес.

Завантаження і розвантаження преса повинно здійснюватись із застосуванням припресової механізації у вигляді рольганга та різних підйомних пристроїв.

Ширина пакетів, що переміщуються рольгангом, не повинна бути більшою ширини столу.

Не дозволяється використання рольганга з неповним комплектом роликів або за несправності їх частини.

При пресуванні необхідно плавно піднімати та опускати плити преса. Не дозволяється підправляти завантажені заготовки або пакети. Всі вентилі необхідно закривати або відкривати, перебуваючи збоку від вентиля. Очищення приямків пресів до закінчення завантаження пресів не дозволяється.

 1. Розбирання пакетів відпресованих ЕІМ повинно відбуватися на столах- рольгангах, обладнаних пристроями для знімання зарядів статичної електрики, які накопичуються на листах готових матеріалів.

 2. Очищення стальних прокладних листів від нагару та смоли повинно проводитися в окремому приміщенні, обладнаному пристроями для вловлювання шкідливих газів та пилу.

Очищення (мийку) сталевих прокладних листів розчином каустичної соди необхідно проводити бригадою у кількості не менше ніж двох робітників з використанням ЗІЗ.

 1. Основне технологічне обладнання для термічної та механічної обробки листових шаруватих пластиків - сушильні камери з електро- або паровим обігрівом, механічні ножиці (для пластиків товщиною до 3 мм), спеціальні гільйотинні ножиці (для пластиків товщиною до 6 мм) і фрезерні верстати з дисковою пилою (фрезою) або алмазною фрезою (для пластиків товщиною від 3 мм та більше) - повинно розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний доступ для зручного і безпечного обслуговування.

 2. Сушильні камери для термічної обробки шаруватих пластиків повинні обладнуватися витяжною вентиляцією.

Розвантаження сушильних камер повинно здійснюватися після охолодження шаруватих пластиків до кімнатної температури.

 1. Елементи устаткування (ножі, фрези та інші), які рухаються, повинні мати огородження і запобіжні пристрої. Запобіжні пристрої не повинні допускати небезпечний контакт працівників з рухомими елементами обладнання, наприклад, відключати обладнання у випадку усунення рухомого огородження та інше.

Ножиці та фрезерні верстати повинні бути обладнані відсмоктувачами місцевої витяжної вентиляції для вловлювання пилу, який утворюється при обрізуванні країв листів шаруватих пластиків.

 1. Дискові пили застосовують із профілем зубів, який відповідає фізико- механічним властивостям матеріалу, що обрізається. За пилою, в одній площині з нею, повинен бути встановлений направляючий ніж. Зазор між ножем і пилою по всій його довжині не повинен перевищувати 10 мм.

Не дозволяється застосовувати дискові пили з тріщинами на диску або зубах, із двома виламаними підряд зубами, з надщербленими зубами, із здуттями на диску та зубами, припаленими при заточенні.

Як правило, подача матеріалу до дискових пил повинна бути механізованою.

Обробку шаруватих пластиків на ножицях треба здійснювати у границях допустимої товщини, встановленої для кожного виду обладнання.

Ножиці для різання шаруватих пластиків повинні оснащуватися пристосуванням для укладання листів на одному рівні з ножами (столи, рольганги та інше), а також направляючою лінійкою та упором для обмеження подачі листів.

 1. Поверхня робочих столів ножиць повинна бути на 800 мм вищою від рівня підлоги. Розміри стола повинні забезпечувати зручне розміщення листів оброблюваного матеріалу.

Поверхні робочих столів, направляючих лінійок, шаблонів та іншого повинні бути рівними, без вибоїв та інших дефектів.

 1. Відрізані на ножицях або пилах частини листів та ошурки (відходи)

Завантажити