НПАОП 23.1-1.01-08Правила безпеки в коксохімічному виробництві

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 10.06.2008 № 13

5Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„ 8” липня 2008р. за № 426

НПАОП 23.1-1.01-08

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „3” липня 2008р. за № 575/1526

6

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В КОКСОХІМІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Сфера застосування

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання, що проектують, реконструюють та експлуатують, а також на юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, обстеженням, технічним діагностуванням і експлуатацією устаткування коксохімічних підприємств і виробничих цехів, незалежно від форм власності та видів діяльності.

 1. Позначення та скорочення

АСКТП - автоматична система керування технологічним процесом; ВБН - відомчі будівельні норми;

ГДВК - граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація;

ГДК - граничнодопустима концентрація;

ГДР - граничнодопустимий рівень;

НРЗ - нижній рівень займання;

ДСН - державні санітарні норми;

ДСП - державні санітарні правила;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

ЗІЗОД - засоби індивідуального захисту органів дихання;

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;

НАПБ - нормативний акт пожежної безпеки;

ППА - протипожежна автоматика;

ПОР - проект організації робіт.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Проектування, будівництво та реконструкція коксохімічних виробництв (цехів, відділень) і їх устаткування, розробка нових технологій і засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників повинні проводитися відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці, санітарних і будівельних норм, а також норм технологічного проектування.

 2. Уносити зміни в конструкції діючого основного устаткування, промислових будинків і приміщень, а також технологічні схеми щодо зміни їх проектних параметрів (тиску, температури) або ж у процеси, що можуть призвести до утворення вибухонебезпечного або токсичного середовища, без узгодження з головною проектною організацією або заводом-виробником, а також без погодження з територіальними органами державного нагляду за охороною праці України та органами державної санітарно-епідеміологічної служби не дозволяється.

 3. У діючому виробництві, якщо немає проектів реконструкції, то реконструкція повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, будівельних норм, а також норм технологічного проектування території, на якій розташовано виробничі та допоміжні будинки та приміщення складів загального призначення, підлогу, захист будівельних конструкцій від корозії; системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, освітлення, внутрішній водопровід та каналізацію будинків, промисловий транспорт та технологічні трубопроводи.

 4. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси, що впроваджуються у коксохімічне виробництво і в стандартах на які наведені вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров’я людей, повинні мати паспорти (сертифікати), що видані в установленому порядку заводом-виробником і підтверджують безпеку їх застосування.

Огляд, випробування, обстеження устаткування та машин слід здійснювати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

 1. Ураховуючи вимоги цих Правил, повинні бути складені або переглянуті згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98), Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.94 за № 20/229 (далі - НПАОП 0.00-8.03­93), та Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МНС України від 19.10.2004 № 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України

 1. за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004) інструкції, що затверджуються роботодавцем:

з охорони праці для працівників кожної професії;

за видами робіт;

з технічного обслуговування та експлуатації устаткування;

посадові для посадових осіб і спеціалістів;

з ремонту та очищення устаткування;

з пожежної безпеки;

з безпечної експлуатації та ремонту об’єктів газового господарства з обов’язковою схемою міжцехових газопроводів і розподілом їх за цехами.

У кожному структурному підрозділі підприємств повинен бути затверджений перелік чинних інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

 1. Інструкції з охорони праці та технологічні інструкції повинні переглядатися не рідше одного разу на п’ять років, а у вибухо- і пожежонебезпечних виробництвах - не рідше одного разу на три роки, а також якщо сталися зміни в технологічних процесах або схемах комунікацій та в разі застосування нових видів сировини та устаткування або якщо в інструкції виявлено вимоги, що суперечать Правилам.

 2. Інструкції за видами робіт повинні мати вимоги з безпечного ведення технологічних процесів згідно з ГОСТ 3.1120-83 «ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации» .

 3. Під час застосування нових технологічних процесів, агрегатів, машин та іншого устаткування (у тому числі розроблених самим підприємством за погодженням з відповідними спеціалізованими організаціями), вимоги до яких не передбачено цими Правилами, повинні бути розроблені та затверджені роботодавцем тимчасові інструкції з безпечного ведення технологічних процесів і безпечної експлуатації устаткування.

 4. Усі працівники повинні бути ознайомлені з відповідними інструкціями під особистий підпис, а інструкції повинні бути у вільних для доступу та ознайомлення місцях.

За рішенням начальника даного структурного підрозділу працівники ознайомлюються з іншими інструкціями, що перелічені в пункті 5 розділу ІІ цих Правил.

Посадові особи та спеціалісти коксохімічного виробництва (у тому числі молоді спеціалісти) повинні бути ознайомлені з усіма інструкціями, які стосуються їх виробничої діяльності.

 1. Працівники коксохімічних підприємств повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

 2. Порядок проведення навчання, інструктажів, перевірки знань з охорони праці та пожежної безпеки, а також допуск персоналу до самостійної роботи визначається Типовим положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та Положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, опрацьованих з урахуванням специфіки підприємства та затверджених в установленому порядку роботодавцем згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00­4.12-05), та Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим наказом МНС України від 29.09.2003 № 368, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

 3. Працівники віком до вісімнадцяти років до робіт з підвищеною небезпекою, а також до інших робіт, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385, не допускаються.

 4. На підприємстві, а також у кожному структурному підрозділі, виходячи з наявності устаткування та робіт, що виконуються, наказом по підприємству повинні бути призначені з числа працівників, які пройшли в установленому порядку перевірку знань з питань охорони праці і цих Правил, особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію:

електрообладнання; газового господарства; вантажопідіймальних машин і механізмів; посудин, що працюють під тиском; кисневого устаткування;

промислових будівель, тунелів, споруд і димових труб; транспортних засобів, а також ті, які мають право видавати наряди-допуски на виконання робіт газонебезпечних, небезпечних і підвищеної небезпеки.

 1. На кожному підприємстві повинен бути складений і затверджений роботодавцем перелік:

газонебезпечних місць і газонебезпечних робіт з поділом їх на групи та визначенням робіт, що проводяться за інструкціями, що складені для умов нормальної експлуатації;

робіт підвищеної небезпеки згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від

 1. № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (далі - НПАОП 0.00-8.24-05);

механізмів і устаткування, експлуатація яких повинна проводитися із застосуванням биркової (жетонної) системи;

працівників, які підлягають навчанню правилам користування засобами індивідуального захисту, апаратурою ЗІЗОД і надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

 1. На кожному підприємстві повинні бути складені плани ліквідації аварій згідно з Положенням щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.06.99 № 112, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99).

 2. На коксохімічних підприємствах незалежно від форм власності необхідно організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (далі - НПАОП 0.00-6.02-04).

 3. Роботодавець коксохімічного підприємства зобов’язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають умовам їх праці згідно з «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности», затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії ВЦРПС від 01.08.79 №344/П-7 (далі - НПАОП 0.00-3.07-79).

Працівники без відповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту до роботи не допускаються.

ІІІ. ТЕРИТОРІЯ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА.

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

 1. Територія підприємства

 1. Територія діючих коксохімічних підприємств, а також тих, що будуються та реконструюються, повинна відповідати вимогам відповідних будівельних норм.

 2. Територія підприємства, а також будинки, споруди, приміщення повинні бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ

 1. 76 «ССБТ. Цвета специальные и знаки безопасности» (далі - ГОСТ

 1. 76).

 1. В’їзні залізничні колії на території коксохімічних підприємств (виробництв), що примикають до електрифікованих шляхів, повинні мати на стиках рейок ізолювальні з’єднувальні накладки. Такий самий ізольований стик рейок повинен бути розташований на відстані, що перевищує довжину залізничного складу, який приймається звичайно на цих коліях.

Перевірка на відсутність електричного потенціалу за другим ізольованим стиком повинна проводитися двічі на рік за нормальної експлуатації, а також після монтажу та кожного ремонту колії.

 1. Поряд з прохідними підприємства та в кожному цеху, відділенні, на дільниці повинні бути вивішені схеми пішохідного руху по території підприємства та цехів.

 2. У місцях масового переходу людей через залізничні колії повинні бути влаштовані перехідні містки або тунелі. Інші переходи повинні мати настили, що вкладені врівень з головкою рейок, і бути обладнані відповідними огорожами та сигналами.

Перехід людей через колії у невстановлених місцях не дозволяється.

 1. Автомобільні шляхи та пішохідні доріжки на території підприємства (цеху) повинні бути заасфальтовані, улітку їх необхідно поливати водою, а взимку очищати від льоду та снігу. Під час ожеледиці шляхи та доріжки повинні посипатися піском або дрібним шлаком. Неасфальтовані ділянки території повинні озеленюватися.

 2. У місцях виходу на залізничні колії та автомобільні шляхи з-за рогу будинків і споруд повинні бути влаштовані огороджувальні бар’єри. При цьому відстань від бар’єра до залізничної колії повинна бути не менше ніж 6 м.

Біля колій коксових машин влаштовувати огороджувальні бар’єри не потрібно.

 1. В’їзд в будинки залізничних складів повинен бути обладнаний воротами та світлозвуковою сигналізацією.

Для надійного закріплення стулок воріт у відчиненому та зачиненому положеннях повинні застосовуватися спеціальні пристрої.

 1. На території підприємства не дозволяється утримання відкритих і неогороджених резервуарів, басейнів, ям, канав, колодязів, траншей, котлованів. Усі вони повинні бути перекриті або мати огорожі висотою не менше ніж один метр, а в нічний час - освітлені.

У місцях переходу через них повинні бути влаштовані огороджені поручнями перехідні містки.

 1. Тунелі та лотки, у яких розташовано трубопроводи, повинні бути захищені від проникнення зливних і талих вод, а також рідких продуктів під час випадкового їх розливу.

Підлога тунелю та лотка повинна мати ухил до зумпфа для стоку рідини у разі розриву продуктопроводів. Із зумпфа ця рідина повинна відсмоктуватися насосами з подальшим відведенням у стічні потоки.

Тунелі та лотки повинні триматися в чистоті та бути обладнані вентиляційними пристроями, а також освітлені згідно з чинними нормами.

 1. Земляні роботи на території підприємства можна проводити тільки за нарядом-допуском з письмового дозволу роботодавця підприємства.

Після закінчення робіт усі зміни повинні бути внесені до виконавчих схем комунікацій генерального плану підприємства та узгоджені з проектною організацією.

 1. Будинки та споруди

 1. Виробничі й допоміжні будинки та приміщення коксохімічних підприємств повинні відповідати вимогам відповідних будівельних норм і правил.

 2. Для виробничих та підсобних приміщень на підприємстві повинна бути визначена категорія з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) «Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», затвердженого МВС СРСР від 27.02.86 (далі - НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)).

На вхідних дверях кожного приміщення повинна бути вивішена табличка з позначенням його категорії.

 1. Приміщення категорій А і Б потрібно відокремлювати одне від одного, а також від приміщень інших категорій та коридорів протипожежними перегородками 1 -го типу та протипожежним перекриттям 2 -го типу.

 2. Не дозволяється влаштування підвалів, незасипаних траншей, приямків і підвальних каналів у приміщеннях категорій А і Б.

Приямки глибиною 0,5 м та більше, а також оглядові канали, що потребують щоденного обслуговування, та ті, що розміщені в приміщеннях категорій А і Б, необхідно обладнувати припливно-витяжною або штучною примусовою витяжною вентиляцією.

 1. Покрівлі будинків, на яких розташована апаратура, повинні мати вздовж зовнішніх стін негорючі огорожі типу поручнів висотою не менше ніж один метр з відбортовкою знизу заввишки не менше ніж 0,14 м.

 2. Покриття підлоги в приміщеннях категорій А і Б необхідно виконувати з негорючих і таких, що при ударах не дають іскор, матеріалів.

 3. Підлога в приміщеннях, де застосовуються кислоти, луги та інші агресивні речовини, повинна бути стійкою до впливу цих речовин і мати ухил до зумпфа не менше ніж 0,05.

 4. Усі зумпфи, ями, приямки, колодязі та дренажні канави в приміщенні повинні мати поручневі огорожі заввишки не менше ніж один метр з відбортовкою знизу заввишки не менше ніж 0,14 м або перекриті суцільним настилом по всій поверхні.

 5. Розміщення побутових, допоміжних і службових приміщень у будинках, що будуються, та тих, що реконструюються, і в яких здійснюються вибухонебезпечні технологічні процеси, а також у будівлях, що віднесені до категорій А та Б, не дозволяється.

 6. Будинки, споруди та технологічні установки повинні бути забезпечені блискавкозахистом відповідно до «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», затвердженої Міненерго СРСР 12.10.87 (далі - РД 34.12.122-87).

Огляд і перевірка стану блискавковідводів повинні проводитися перед кожним грозовим сезоном з відповідною реєстрацією результатів у журналі.

 1. Будинки та споруди підприємства повинні підлягати планово- запобіжним оглядам і ремонтам у терміни, передбачені графіком, затвердженим роботодавцем.

ІУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

 1. Технологічне обладнання, яке виготовляється для коксохімічних підприємств, повинно мати максимально механізоване та автоматичне керування, а також забезпечувати безаварійну та безпечну роботу, автоматичний контроль і автоматичне регулювання технологічного процесу.

 2. Обладнання та споруди коксохімічних підприємств (цехів) повинні постійно підтримуватися у справному стані, що повинно забезпечуватися проведенням робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, які виконуються з визначеною періодичністю в заданому обсязі, за затвердженим роботодавцем графіком.

 3. Періодичність перевірки стану блокування безпеки, систем сигналізації та протиаварійного (протипожежного) захисту агрегатів і устаткування та порядок оформлення результатів перевірки повинні встановлюватися спеціальною інструкцією, яка затверджена роботодавцем.

 4. У небезпечних зонах повинні бути вивішені знаки безпеки, які виконані згідно з ГОСТ 12.4.026-76, а також написи та плакати про безпечні способи ведення робіт і застережні заходи для працівників.

 5. Безпосередньо біля агрегата або біля місць перебування обслуговувального персоналу повинні бути вивішені чітко виконані схеми розташування та технологічного зв’язку агрегатів і трубопроводів (газів, води, повітря, пари тощо). Запірні пристрої повинні бути пронумеровані та мати покажчики крайніх положень (відчинено-зачинено). Номер запірного пристрою та інші позначення у схемі повинні відповідати номерам і позначенням у технологічній інструкції.

 6. Для обслуговування запірної, регулювальної та іншої арматури, а також опалювальних і вентиляційних пристроїв і приводів, що розташовані на висоті двох і більше метрів, повинні бути влаштовані стаціонарні майданчики та сходи до них.

Для виготовлення площадок, що призначені для обслуговування газопроводів і хімічних апаратів, застосування просіченого витяжного листа не дозволяється.

Якщо проектом передбачено дистанційне керування арматурою, то влаштовувати стаціонарні майданчики не треба. У такому разі повинні бути передбачені пересувні майданчики, підвісні колиски, спеціальні машини, які обладнані телескопічними вишками для огляду та ремонту арматури.

 1. Усі майданчики, починаючи з висоти 0,6 м і більше, повинні бути огороджені згідно з пунктом 8 глави 2 розділу ІІІ цих Правил.

 2. Стаціонарні металеві сходи повинні мати кут нахилу 45, якщо їх використовують постійно, та 45-60- у разі періодичного користування. Ширина сходів повинна бути не менше ніж 0,8 м, відстані між східцями - за висотою не більше ніж 0,25 м.

Сходи повинні бути обладнані поручнями з обох боків заввишки не менше ніж один метр. На сходах заввишки не більше ніж 1,5 м допускається встановлювати поручні з одного боку.

 1. У разі спрацювання запобіжних пристроїв, які встановлені на газовій та хімічній апаратурі, а також під час проведення ремонтних робіт повинно бути унеможливлене потрапляння шкідливих речовин у робочу зону.

 2. Приєднання шлангів до штуцерів трубопроводів, а також роз’єднання їх повинно проводитися при закритій запірній арматурі. Закріплення шлангів на штуцерах трубопроводів та інструментах повинно здійснюватися спеціальними затискачами, які унеможливлюють їх зрив. Застосовувати для закріплення шлангів дріт не дозволяється.

 3. Температура нагрітих поверхонь апаратів, устаткування,

трубопроводів і огорож на робочих місцях не повинна перевищувати 45С.

Теплова ізоляція поверхонь апаратів, трубопроводів і приладів повинна відповідати вимогам СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», затвердженим постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 09.08.88 № 155 (далі - СНиП 2.04.14-88).

Теплоізоляційний захист повинен виконуватися з негорючих матеріалів.

 1. Експлуатація димових труб коксохімічних підприємств і догляд за ними повинні відповідати вимогам інструкції з експлуатації та спорудження димових труб на підприємствах чорної металургії, яка затверджена роботодавцем у встановленому порядку.

 2. Під час зупинки та пуску агрегати, апарати та комунікації, які містять у собі за робочого режиму вибухонебезпечні рідини, пари, гази, пил, повинні бути продуті інертним газом або парою для запобігання утворенню в них вибухонебезпечних сумішей з обов’язковим відбором проб газоповітряного середовища на вибухонебезпеку. Продувні свічки необхідно залишати відкритими на весь період зупинки.

Завантажити